Zapytania ofertowe

ZO-04-18 serwis instalacji przeciwpożarowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, wygrodzeń pożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oddymiania klatek schodowych

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w terminie do dnia 02.02.2018 r., do godziny 9:00, z dopiskiem na kopercie:„Wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń instalacji przeciwpożarowych, oddymiania i sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
Odczytanie ofert nastąpi w dniu 02.02.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w pok. 0039 (Dział Techniczny)