Zapytania ofertowe

ZO-09-18 przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami

Zmiana terminu składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami dla studentów będących uczestnikami projektu „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-K253/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w ramach modułu „Akademia Młodego Ubezpieczeniowca”


Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej mailowo najpóźniej do dnia 16 lutego 2018 r.   23 lutego 2018 r. 
Oferty w formie listownej lub osobiście należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PROJEKT EKONOMIA” na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań (Kancelaria UEP jest czynna od godz. 7:30 do godziny 15:30)   oraz  przesłać na adres e-mail  Pawel.Sereda@ue.poznan.pl W przypadku ofert składanych w formie papierowej decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.