Zapytania ofertowe

ZO-17-18 drukarka do druku dyplomów studenckich

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem w siedzibie zamawiającego drukarki do druku dyplomów studenckich

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:
a)w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem:  „Dostawa drukarki do druku dyplomów studenckich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”,
b)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl z dopiskiem „Dostawa drukarki do druku dyplomów studenckich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.