Zapytania ofertowe

ZO-32-18 dostawa systemu dydaktycznego do przygotowywania wydruków 3D

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dydaktycznego do przygotowywania wydruków 3D na platformie edukacyjnej dotyczącej projektowania przestrzennego w ramach realizacji projektu pt. „Nowy międzynarodowy program kształcenia dla studiów II stopnia Innovation Management na Wydziale Zarządzania UEP” o numerze POWR.03.03.00-00-M100/16, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Oferty należy składać na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, nie później niż do 5 czerwca 2018 r., godz. 10:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.