§ 31 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 80 (2018/2019) Senatu UEP z 26 kwietnia 2019 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 117 (2018/2019) z dnia 28 czerwca 2019 roku, uchwałą nr 67 (2019/2020) z dnia 24 stycznia 2020 roku i uchwałą nr 83 (2019/2020) z dnia 24 kwietnia 2020) stanowi:

 

1. Podstawowym zadaniem Rady Awansów Naukowych (zwanej dalej Radą) jest nadawanie stopni naukowych.

2. W celu wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, do Rady Awansów Naukowych należy wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla Uczelni w postępowaniach awansowych, a w szczególności:

1) powoływanie i ewentualna zmiana składu komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora i jej przewodniczącego;

2) wyznaczanie i zmiana promotora/promotorów/promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora;

3) wyznaczanie recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora;

4) wyznaczanie egzaminów doktorskich oraz egzaminatorów;

5) nadawanie lub odmowa nadania stopnia doktora;

6) wyrażenie lub niewyrażanie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;

7) powoływanie komisji w postępowaniu habilitacyjnym;

8) nadawanie lub odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego;

9) przekazanie informacji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia do Rady Doskonałości Naukowej.