Educating for 34 518 days
Staff

Krzysztof Czarnecki

Ph.D.

Current Positions

 

Assistant Professor 

Institute of Socio-Economics - Poznań University of Economics


Researcher

Centre for Public Policy Studies - Adam Mickiewicz University in Poznań


Associated researcher

Swedish Institute for Social Research (SOFI) - Stockholm University


Research interests


higher education, student finance, educational inequalities, welfare state, public management 


Peer reviewed articles


(2020). Student Support and Tuition Fee Systems in Comparative Perspective. “Studies in Higher Education”. DOI: 10.1080/03075079.2020.1716316 [co-authors: Tomas Korpi, Kenneth Nelson] 


(2018). Less inequality through universal access? Socioeconomic background of tertiary entrants in Australia after the expansion of university participation, "Higher Education", 76(3), p. 501-518 DOI: 10.1007/s10734-017-0222-1.


(2018). Dostęp do szkolnictwa wyższego w ujęciu ekonomii dobrobytu. “Edukacja”, 2(145), p. 26-42.


(2016). Różne oblicza kapitału społecznego – recenzja książki: 'Kapitał społeczny i edukacja', Piotr Mikiewicz, PWN 2014, "Stan Rzeczy", no. 2(9), p. 327-335.

[Different faces of social capital – review of 'Kapitał społeczny i edukacja', Piotr Mikiewicz, PWN 2014].


(2015). Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce,  „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, no. 1(45), p. 161-190. 

[Determinants of horizontal inequalities in access to higher education in Poland].  See EBSCO database.


(2015). Pomoc materialna dla studentów a decyzje kandydatów na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" no. 3 (37), p. 73-91 [co-author: Tomasz Zając]

[Student Financial Aid and Decisions of Candidates for the Poznan University of Economics and University of Warsaw, "Education of Economists and Managers: Problems, Innovations, Projects"]. See EBSCO database.


(2014), Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 2 (32), p. 143-162.

[The Impact of Cultural, Social and Economic Capital on Paying Tuition Fees, “Education of Economists and Managers: Problems, Innovations, Projects”]. See EBSCO database.


(2014), The Higher Education Policy of 'Post-Communist Countries' in the Context of Welfare Regimes, “Poznan University of Economics Review”, vol. 14(2), p. 43-62.


(2013), Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej – ujęcie porównawcze, “Polityka Społeczna”, no.10 (475), p. 25-32.

[Polish Higher Education System and Functions of Social Policy – A Comparative Perspective, “Social Policy”] See CEJSH database.


(2013), Narracja Nowego Zarządzania Publicznego a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, “Praktyka Teoretyczna”, no.7, p. 85-106.

[The New Public Management Narrative and the Higher Education Reform in Poland, “Theoretical Practice”]. See CEJSH database.


(2012), Kontekst instytucjonalny przechodzenia z edukacji wyższej do pracy – przykład fiński, “Edukacja Ekonomistów i Menadżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, no.3 (25), p. 91-112.

[Institutional Context of Tertiary School-to-Work Transition – the Finnish Case, “Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects”]. See EBSCO database.


(2011), Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego, “Zarządzanie Publiczne”, no.1 (15), p. 5-19.

[Ideas and Practices of the New Public Management, “Public Management”]. See EBSCO database.


Education


2017 PhD in Economics

Poznań University of Economics and Business, Faculty of Economics

Dissertation title: “Determinants of horizontal inequalities in access to higher education in Poland” (supervisor: prof. Jan Szambelańczyk)

 

2011 Master of Political Science

Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Political Science and Journalism

Thesis Title: “The New Public Management Narrative and the Higher Education Reform in Poland (supervisor: prof. Józef Orczyk)


e-mail: krzysztof.czarnecki@ue.poznan.pl
Room 313C

Downloads