• Pracownik Katedry od 1999.
 • Temat pracy doktorskiej: „Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich bankach spółdzielczych” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2003)
 • Queen Mary University, Organizational identity research – institutional perspective (luty 2012) Wyjazd szkoleniowy,
 • Queen Mary University, Personal construct psychology in management studies (marzec 2011) Wyjazd szkoleniowy,
 • Tilburg University (kwiecień 2003) staż naukowy
Działalność dydaktyczna
 • Przedmioty na studiach pierwszego i drugiego stopnia: zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, studia przypadków w praktyce HR, metody zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach rynku finansowego, systemy wynagradzania menedżerów, Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Wykładowca na studiach MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu oraz Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą, studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR, Coaching Menedżerski.
 • Razem z dr M.Andrałojć współtwórcy HRM Management in Europe and Future Perspectives w Arnhem Business School | HAN University of Applied Sciences, 23 June to 5 July 2014
 • Wykłądowca i promoter pomocniczy 4 doktorantów w ramach program Doctoral Seminars In English UEP
Języki (wymienić tylko te w stopniu zaawansowanym)
 Angielski
Zainteresowania badawcze (dyscypliny, problemy) Zarządzanie zasobami ludzkimi, spółdzielczość: szczególnie, spółdzielnie socjalne, bankowość spółdzielcza (z perspektywy logik instytucjonalnych, tożsamość organizacyjna i wpływ wspólnot lokalnych), rynek pracy, metody jakościowe, instytucjonalizm organizacyjny
Projekty badawcze
 • 2013 – Badanie zaangażowania pracowników Urzędu Miasta Poznań po zmianach organizacyjnych
 • 2012 -2013 – Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce 
 • 2012 – Kadry dla Gospodarki (ekspert)
 • 2011-2012 – Strategia sektora banków spółdzielczych (współudział Związku Banków Polskich i TNS Polska)
 • 2010-11 z dr Piotrem Michoniem „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” realizowany przez Wielkopolską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz  „Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce”
 • 2009 Międzynarodowy projekt badawczy „HEGESCO” Higher Education as Generator of Strategic Competences (Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji) – komponent programu ERASMUS, realizacja części projektu we współpracy z koordynatorem na Polskę: Politechniką Krakowską, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii. Odpowiedzialny za realizację ze strony UEP wraz z kołem Naukowym HaeR UEP i Edustacją, badanie „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy” 
Konferencje
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”,Toruń, 10-11 czerwca 2013
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu”, tytuł wystąpienia: „Narracje  prezesów banków spółdzielczych”, 23-24 maja 2012 r.
 • VI Zjazd Katedr ZZL, 6-8 czerwca 2011 Jabłonna, wystąpienie „Efektywność w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”
Pełnione funkcje
 • Recenzent Management Learning, PUE review
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkimi w systemie SAP HR
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii
 • Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dobry Początek OPP
 • Członek Instytutu Badawczego Karola Wojtyły Fundacja Naukowa
 • Ekspert Związku Banków Polskich
 • Członek KIK oddział Poznań
 • Założyciel wraz dr B.Sławeckim zespołu badawczego spółdzielni socjalnych przy Stowarzyszeniu na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu