Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta UEP

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów UEP

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta UEP

I. Student/ doktorant będący obywatelem RP

1. Student/doktorant może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu:

 • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, opiekunach prawnych lub dziadkach,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, wstępnych lub opiekunach prawnych,
 • bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.

2. Gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, rentę rodzinną, itp. – zgłasza organ wypłacający świadczenie.

3. Gdy nie spełnia warunków wymienionych w pkt 1 lub 2, student/doktorant może na swój wniosek, zostać zgłoszony przez uczelnię  (procedura patrz Dział II – zasady zgłaszania).

 

II. Zasady zgłaszania studenta/doktoranta przez Uczelnię

1. Dokumenty

Podstawą zgłoszenia studenta/doktoranta oraz członków rodziny jest złożenie w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych BOS, budynek A, pokój 119:

 • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ,
 • innych dokumentów potwierdzających prawo do zgłoszenia przez Uczelnię do obowiązkowego ubezpieczenia, np.  Karty Polaka przez cudzoziemców.

2. Termin objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Prawo do ubezpieczenia powstaje z dniem złożenia w Uczelni wniosku, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia.

3. Termin wyrejestrowania z ubezpieczenia

Wyrejestrowanie następuje z dniem:

 • ukończenia studiów (następny dzień po zdaniu egzaminu licencjata/magistra) lub kształcenia w szkole doktorskiej,
 • skreślenia z listy studentów/doktorantów,
 • złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zgłoszenia przez Uczelnię,
 • uzyskaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • innych okoliczności powodujących utratę prawa do zgłoszenia przez Uczelnię, np. uzyskanie Karty Pobytu.

Student/doktorant, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu wraz z członkami rodziny.

4. Termin ustania prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej:

 • po upływie 4 miesięcy od daty skreślenia lub ukończenia studiów,
 • z dniem złożenia rezygnacji ze zgłoszenia do ubezpieczenia przez Uczelnię,
 • z datą uzyskania innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • z datą wystąpienia okoliczności utraty prawa do zgłoszenia przez Uczelnię, np. utraty ważności Karty Polaka, uzyskania Karty Pobytu.

5. Obowiązki ubezpieczonego
Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o:

 • powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego, np. ze stosunku pracy,
 • zmianie danych zawartych we wniosku,
 • utracie statusu studenta/doktoranta,
 • okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych do tego ubezpieczenia członków rodziny.

III. Student/doktorant – cudzoziemiec

1. Student/doktorant będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych tylko przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

         Podstawą korzystania ze świadczeń  jest:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • zgłoszenie przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich (zasady zgłaszania patrz Rozdział II), o ile nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania.

 

2. Student/doktorant, uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadający ważną Kartę Polaka i niewymieniony w pkt 1 powyżej, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących
studentów posiadających obywatelstwo polskie (patrz: zasady zgłaszania Dział II).

3. Student/doktorant, który nie spełnia warunków wymienionych w pkt 1 i 2, może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz samodzielnie opłacając składki zdrowotne.

Kontakt:

UEP – sprawy ubezpieczenia zdrowotnego w UEP prowadzi Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta, budynek  A pokój 119. Obsługa petentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Kontakt: tel. 61 8569586, e-mail: zss.bos@ue.poznan.pl

NFZ – Informacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym można uzyskać w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158   60-309 Poznań, tel. 61 655 44 44 lub na stronie www.nfz-poznan.pl

Opracowano na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.