Erasmus+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Dane programowe dla UEP
Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (skrót: 59287)

59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Erasmus Code: PL POZNAN03

PIC number: 999839723

OID: E10208616

Erasmus+ w liczbach

Dowiedz się więcej

 • 4 mln osób skorzysta z programu;
 • 2 mln studentów skorzysta z programu;
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
 • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
 • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Mobilności w UEP

 • projekt 2020 – wyjazdy studentów na studia : 128, wyjazdy studentów na praktyki 28, wyjazdy pracowników: 48
 • projekt 2021 – wyjazdy studentów na studia : 77, wyjazdy studentów na praktyki 5, wyjazdy pracowników: 53
 • projekt 2022 w trakcie realizacji – wyjazdy studentów na studia : 205, wyjazdy studentów na praktyki 9

Studiuj za granicą!

Wybierz z listy odpowiednią zakładkę lub rok akademicki by dowiedzieć się więcej
  Learning Agreement i ECTS

  Learning Agreement (LA) to inaczej ścieżka studiów, która realizowana będzie podczas wyjazdu na studia w programie Erasmus.

  LA student przygotowuje w oparciu o listę przedmiotów otrzymaną z uczelni zagranicznej i sylabus UEP z semestru w którym planowana jest mobilność. dokument akceptuje koordynator ECTS właściwy dla kierunku studiów oraz uczelnia zagraniczna.

  LA można przygotować w wersji papierowej (załącznik) jeśli uczelnia zagraniczna akceptuje taka formę lub w USOS.

  Przygotowanie LA w USOS wymaga uzupełnienia przez studenta danych w USOS dotyczących wymiany i jest możliwe tylko, gdy umowa z uczelnią została już podpisana w formie elektronicznej.

  Krótka instrukcja w załączniku.

  Kod ESI w wersji online zostanie nadany automatycznie. w wersji papierowej nie należy wypełniać pola.

  Kody ISCED oraz lista koordynatorów ECTS z UEP zostały opublikowane na stronie.

  w przypadku braku możliwości znalezienia i realizowania za granicą przedmiotów obowiązkowych, oprócz LA należy przygotować i podpisać (w wersji papierowej), deklarację zaliczenia przedmiotów obowiązkowych. Przedmioty należy zaliczyć po powrocie, zgodnie z deklaracją.

  Koordynatorzy ECTS

  Koordynatorzy ECTS  wg kierunków

  Informatyka i ekonometria, przemysł 4.0

  dr hab. Michał Konopczyński e-mail: Michal.Konopczynski@ue.poznan.pl

  Ekonomia, polityka społeczna, analityka danych ekonomicznych, prawno-ekonomiczny

  dr Łukasz Kryszak e-mail: lukasz.kryszak@ue.poznan.pl

  Finanse audyt inwestycje, nadzór i kontrola

  dr Aneta Chodakowska Aneta.Chodakowska@ue.poznan.pl

  Rachunkowość i finanse biznesu

  dr Marek Kawacki e-mail: marek.kawacki@ue.poznan.pl

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka turystyczna, logistyka

  dr Grzegorz Mazur e-mail: grzegorz.mazur@ue.poznan.pl

  Zarządzanie, marketing

  dr Maciej Koszel e-mail: Maciej.Koszel@ue.poznan.pl

  Zarządzanie i inżynieria produkcji, jakość i rozwój produktu

  dr Krzysztof Juś e-mail: Krzysztof.Jus@ue.poznan.pl

  Kody ISCED (dziedziny akademickie)
  Kody ISCED (field of studies) potrzebne do LA
  0311 Economics
  0312 Political sciences and civics
  04 Business, administration and law
  041 Business and administration
  0411 Accounting and taxation
  0412 Finance, banking and insurance
  0413 Management and administration
  0414 Marketing and advertising
  042 Law 0421 Law
  054 Mathematics and statistics
  0541 Mathematics
  0542 Statistics
  06 Information and Communication Technologies (ICTs)
  061 Information and CommunicationTechnologies (ICTs)
  0611 Computer use
  0612 Database and network design and administration
  0613 Software and applications development and analysis
  07 Engineering,manufacturing and construction
  071 Engineering and engineering trades
  0711 Chemical engineering and processes
  0712 Environmental protection technology
  0714 Electronics and automation
  072 Manufacturing and processing
  0721 Food processing
  0722 Materials (glass, paper, plastic and wood)
  0723 Textiles (clothes, footwear and leather)
  Zasady ECTS

  Zasady ECTS obowiązujące od 2019r.

  Zasady wyboru i uznawania przedmiotów w systemie ECTS obowiązujące w UEP
  od roku akademickiego 2019/2020
  Program studiów obowiązujący studenta/doktoranta wyjeżdżającego za granicę powinien obejmować przede wszystkim przedmioty, których efekty uczenia się są zbieżne z efektami uczenia się przedmiotów obowiązkowych danego kierunku studiów/programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji.
  Celem instytucji mobilności jest odbycie przez studenta/doktoranta kształcenia w uczelni zagranicznej i zaliczenie efektów tego kształcenia na poczet studiów/kształcenia odbywanych w uczelni macierzystej. Zaliczenie takie następuje pod warunkiem spełnienia wymogów i w zakresie określonym w porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement, LA).

  ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW I WYMAGANA DOKUMENTACJA
  1. Student/doktorant, z oferty uczelni zagranicznej (zwanej dalej również uczelnią
  przyjmującą), przed wyjazdem, wybiera przedmioty, które zamieszcza w LA. Student dokonuje wyboru przedmiotów w uzgodnieniu z koordynatorem ECTS, a doktorant w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Doktorskiej. Realizacja wskazanych w LA przedmiotów
  musi pozwolić na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla danego kierunku studiów lub programu kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  2. W wyjątkowych sytuacjach student/doktorant może wyjechać do uczelni zagranicznej bez
  ustalonego programu studiów/programu kształcenia i przekazać go do akceptacji w UEP
  nie później niż miesiąc po rozpoczęciu semestru w uczelni zagranicznej. W takim wypadku student/doktorant składa wniosek w tej sprawie do właściwego dyrektora
  studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej, podając przyczynę niemożności zaprezentowania ścieżki studiów/kształcenia przed wyjazdem i wskazuje termin, do jakiego zobowiązuje się ją przysłać.
  3. LA jest zatwierdzany przez właściwego dyrektora studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz przez uczelnię przyjmującą. Formularz LA, stosowany przy wyjazdach w ramach programu Erasmus+ (załącznik 1 do niniejszych zasad), składa się z trzech części:
  a) Section to be completed before the mobility: zawiera propozycję programu
  studiów/programu kształcenia, który student/doktorant planuje zrealizować za granicą oraz listę przedmiotów UEP, które zostaną zastąpione przez przedmioty lub moduły zrealizowane za granicą w uczelni przyjmującej,
  b) Section to be completed during the mobility: zawiera listę przedmiotów skreślonych wraz z przyczyną zmiany LA oraz dodanych, wraz z listą przedmiotów UEP, które zostaną zastąpione przez przedmioty/moduły zrealizowane za granicą w uczelni przyjmującej,
  c) Section to be completed after the mobility – recognition outcomes: zawiera wykaz
  osiągnięć studenta/doktoranta. Może być to osobny dokument wystawiony przez
  uczelnię zagraniczną w terminie do 5 tygodni od ogłoszenia wyników przez
  prowadzących zajęcia.
  Formularz LA, stosowany w przypadku wyjazdów w ramach programu Erasmus+, można pobrać również ze strony www
  Learning Agreement stosowany przy innych wyjazdach studyjnych (np. w ramach umów bilateralnych) ma formę uproszczoną .
  4. Wymagana dokumentacja przed wyjazdem obejmuje:
  a) podanie do właściwego dyrektora studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej z prośbą
  o udzielenie zgody na wyjazd studenta/doktoranta za granicę wraz z opinią promotora (jeśli dotyczy),
  b) Learning Agreement (LA) – podpisany przez koordynatora ECTS, studenta
  i przedstawiciela uczelni przyjmującej; dokument może być przedstawiony w formie skanu,
  c) Deklarację Zaliczenia Przedmiotów Obowiązkowych (Załącznik 3 do niniejszych zasad).
  5. Do zaliczenia semestru student zobowiązany jest zdobyć co najmniej 30 punktów ECTS.
  W wypadku niemożności uzyskania odpowiednich efektów uczenia się w uczelni
  zagranicznej i konieczności zaliczenia brakujących przedmiotów w uczelni macierzystej po powrocie, właściwy dyrektor studiów, w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem ECTS, może wyrazić zgodę na ustalenie programu o niższej liczbie punktów, nie mniej jednak niż 20. Przedmioty konieczne do zaliczenia w uczelni macierzystej student wpisuje w Deklarację Zaliczenia Przedmiotów Obowiązkowych. Powyższe zasady nie dotyczą doktorantów.
  6. W trakcie wyjazdu zagranicznego zalecana jest współpraca studenta z opiekunem seminarium (promotorem). Wyjątek stanowią studenci ostatniego semestru studiów magisterskich, którzy podczas studiów za granicą są zobowiązani do przygotowania pracy magisterskiej i zaliczenia seminarium po powrocie. Osoby te dokonują wyboru przedmiotów studiowanych za granicą z liczbą punktów pomniejszoną o liczbę punktów za seminarium w UEP.
  7. Zasada opisana w pkt 6 nie dotyczy seminariów doktorskich. W przypadku doktorantów, skorzystanie z instytucji mobilności musi być zgodne z indywidualnym planem badawczym.
  8. Student/doktorant, który w trakcie wymiany zagranicznej nie znalazł w uczelni
  przyjmującej odpowiedników przedmiotów obowiązkowych w UEP zobowiązany jest zdać je do końca swoich studiów/kształcenia.
  9. Zmiany w LA powinny być uzgodnione przez wszystkie strony w ciągu 4 do 5 tygodni po rozpoczęciu przez studenta/doktoranta zajęć za granicą. Im krótszy czas pobytu w uczelni zagranicznej, tym krótszy powinien być czas dokonywania zmian w LA i ich zatwierdzania przez uczelnię macierzystą i zagraniczną. Student/doktorant może wystosować prośbę o zmianę studiowanych przedmiotów w uczelni zagranicznej w ciągu 2 do 5 tygodni, a uczelnie powinny w ciągu 2 tygodni od tego czasu wyrazić zgodę na zmianę LA. Do tego
  celu służy część LA Section to be completed during the mobility – changes to the Original Learning Agreement lub część Changes to the Original Learning Agreement (w zależności od rodzaju wyjazdu zagranicznego) i Deklaracja Zaliczenia Przedmiotów Obowiązkowych (jeśli dotyczy).
  10. Formularz LA (changes) należy wypełnić zgodnie z instrukcją i przesłać drogą mailową do właściwego koordynatora ECTS (studenci) lub dyrektora Szkoły Doktorskiej (doktoranci), którzy podpisują changes to LA. Skan podpisanego dokumentu należy przesłać do zatwierdzenia dyrektorowi studiów/dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. Student/doktorant zobowiązany jest przekazać uczelni zagranicznej informację zwrotną o tym, że zmiany w ścieżce studiów/kształcenia zostały zatwierdzone przez uczelnię macierzystą studenta/doktoranta. Student/doktorant przesyła skan dokumentu z prośbą o podpisanie, przez przedstawiciela uczelni przyjmującej, i odesłanie (jeśli dokument nie
  został wcześniej podpisany). Student/doktorant jest zobowiązany do przekazania, do Biura Obsługi Studenta/Biura Szkoły Doktorskiej, skanu z podpisami obu stron, najpóźniej po zakończeniu okresu mobilności.
  11. W przypadku studentów obcokrajowców studiujących w UEP w ramach wymiany studenckiej dopuszcza się, za zgodą koordynatora uczelni zagranicznej, aby liczbapunktów realizowanych w UEP wynosiła minimum 20 ECTS na semestr. Zasada nie dotyczy doktorantów.
  ZASADY ZALICZANIA STUDENTOM UEP CZĘŚCI STUDIÓW ZREALIZOWANYCH ZA GRANICĄ
  1. Po zakończeniu pobytu studyjnego uczelnia zagraniczna przesyła do uczelni macierzystej oryginał, skan lub kopię elektroniczną Transcript of records. Na dokumencie musi widnieć podpis przedstawiciela uczelni przyjmującej. Dokument ten jest przekazywany przez pracownika Działu Współpracy z Zagranicą albo studenta (jeśli jest odbiorcą dokumentu) do Biura Obsługi Studenta/Biura Szkoły Doktorskiej w celu ich zatwierdzenia przez właściwego dyrektora studiów (w uzgodnieniu z koordynatorem ECTS)/dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  2. Zatwierdzone przedmioty zostają ujęte w wykazie zaliczeń studenta/doktoranta wraz z przypisaną oceną UEP. Student/doktorant otrzymuje niniejszy dokument wraz z kopią Transcript of records z uczelni przyjmującej w ciągu 5 tygodni od dnia otrzymania przez uczelnię macierzystą wyników. W wypadku nieterminowego dostarczenia przez uczelnię zagraniczną dokumentacji, student powinien złożyć wniosek do właściwego dyrektora studiów w celu przedłużenia sesji. Studenci, którzy wnioskowali o przedłużenie sesji, a średnia ocen wynikająca
  z dostarczonego wykazu zaliczeń będzie uprawniała ich do uzyskania stypendium rektora, zobowiązani będą do złożenia wniosku do rektora o przyznanie stypendium. Powyższe zasady nie dotyczą doktorantów.
  4. W wypadku studenta przebywającego w uczelni zagranicznej przez cały rok akademicki, właściwy dyrektor studiów może wyrazić zgodę na roczne rozliczenie, przy założeniu, że punkty brakujące do zaliczenia pierwszego semestru, zostaną uzupełnione w drugim semestrze. Suma co najmniej 60 punktów ECTS musi zostać osiągnięta w ciągu jednego roku akademickiego. W takiej sytuacji student zachowuje prawa do świadczeń studenckich. Powyższe zasady nie dotyczą doktorantów.
  5. W wypadku niezaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu wpisanego w Learning Agreement lub niezgodności Learning Agreement z Transcript of Records – student/doktorant zobowiązany jest zaliczyć w UEP przedmioty wskazane przez właściwego dyrektora studiów (uzgodnione z właściwym koordynatorem ECTS)/dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  W takiej sytuacji zaliczenie przedmiotu wskazanego w uczelni macierzystej traktuje się jako drugie podejście, co w konsekwencji umniejsza średnią ocen studenta/doktoranta.
  6. W wyjątkowych przypadkach właściwy dyrektor studiów/dyrektor Szkoły Doktorskiej ma prawo przedłużyć okres zaliczenia sesji egzaminacyjnej na cały następny semestr w celu zaliczenia brakujących przedmiotów/punktów z poprzedniego semestru spędzonego za granicą, w ramach jednego roku akademickiego (roczne rozliczenie).
  7. Student, który zdobędzie w uczelni zagranicznej mniej niż 10 ECTS, po złożeniu
  odpowiedniego wniosku do właściwego dyrektora studiów, kierowany zostaje na
  powtarzanie semestru. Zasada nie dotyczy doktorantów.
  Mimo że ECTS jest systemem unijnym, powyższe zasady obowiązują również
  studentów/doktorantów wyjeżdżających do uczelni spoza UE, np. do USA, Kanady czy Chin.
  O sposobie przeliczenia ocen oraz liczby godzin na system obowiązujący w UEP decyduje właściwy dyrektor studiów (w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem ECTS)/dyrektor Szkoły Doktorskiej

  Przedmioty obowiązkowe od maja 2022

  Uchwała nr 52 (2021/2022) Rady Programowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie określenia przedmiotów obowiązkowych na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów realizujących część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej w załączniku.

  Skala ocen ECTS

  Skala ocen ECTS, (ECTS grading scale), to pomocnicza skala ocen przyjęta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. według skali ocen obowiązującej w tej uczelni) na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnie same decydują o tym, jak stosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do ich własnego systemu.

  Skala ocen stosowana na UEP

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ECTS Definicja przyjęta w programach UE
  5.0 bardzo dobry A wybitne osiągnięcia – wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
  4.5 dobry plus B powyżej średniego standardu – z pewnymi błędami
  4.0 dobry C generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
  3.5 dostateczny plus D zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
  3.0 dostateczny E praca spełnia minimalne kryteria
  2.0 niedostateczny F praca nie spełnia minimalnych kryteriów – punkty będzie można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału
  System punktacji ECTS

  System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

   

  Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru.

   

  Punkty ECTS określają względny nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia danego przedmiotu. Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

   

  Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich poszczególnym przedmiotom z danego semestru (roku) studiów. Praktyki zawodowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli stanowią integralną część danych studiów. Punkty kredytowe przyznawane są dopiero po zaliczeniu przedmiotu w formie wymaganej regulaminem studiów.

  Formalności przed wyjazdem

  Przed wyjazdem należy:
  – uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek w BOS; w przypadku wyjazdów w semestrze letnim (semestr zaczynający się za granica wcześniej niż w UEP) i konieczności wcześniejszego zaliczenia sesji należy złożyć odpowiednio wcześniej wniosek o możliwość wcześniejszego zaliczenia sesji z uwagi na wyjazd
  – dopełnić innych formalności wymaganych przez BOS;
  – złożyć w BOS podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora  w UEP, uczelni zagranicznej);
  – zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

  Po dopełnieniu formalność wobec BOS na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym BOS potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności np. z listu akceptacyjnego.

  Wyjazd bez podpisania umowy będzie wyjazdem nieuprawnionym.

  Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, w jakim Uczestnik powinien być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej lub pierwszego dnia kursu językowego, jaki jest przewidziany w LA, lub pierwszego dnia przygotowania kulturowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą, lub pierwszego dnia powitania zorganizowanego przez organizację przyjmującą, nie pierwszy dzień od kiedy rozpoczyna się pobyt w akademiku).

  Datą zakończenia jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej, tj. koniec pierwszej sesji egzaminacyjnej (bez poprawek) lub koniec zajęć.
  Czas mobilności musi być co najmniej równy minimalnej długości trwania wyjazdu na studia, tj. 3 miesiące lub czas trwania trymestru. Od semestru letniego 2022 minimalny czas trwania mobilności to 2 miesiące, trymestr lub semestr.

  Ewentualne przedłużenie mobilności należy zgłaszać do DWZZ mailem na co najmniej miesiąc przed planowanym (wg umowy) zakończeniem pobytu. Do wniosku należy załączyć zgodę uczelni partnerskiej (e-mail) oraz dyrektora studiów na przedłużenie wyjazdu.

  Przedłużenie mobilności możliwe jest wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego (fall) na letni (spring).

  Nie dotyczy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, bowiem ostatni semestr musi zostać zrealizowany przez studenta na UEP.
  Dłuższe niż wskazane w umowie finansowej pobyty, nie zgłoszone w terminie traktowane będą jako dni z finansowaniem zerowym.

  Należy również pamiętać o załatwieniu transportu i zakwaterowania (uczestnik załatwia we własnym zakresie).

  Studenci mogą zdecydować się na podróż (dotyczy podróży w obie strony) z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu min. 2 osób w tym samym celu ). W takim przypadku, po złożeniu pisemnego oświadczenia dotyczącego środka transportu (dotyczy podróży tam i powrotnej) otrzymają oni jednorazową dopłatę w wysokości 50 EUR jako dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego, a w razie potrzeby mogą otrzymać do 2 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w obie strony. W przypadku podróży pociągiem lub autobusem konieczne będzie przesłanie skanów biletów dokumentujących podróż do uczelni zagranicznej.

  OLS

  W załącznikach instrukcje dotyczące logowania i wypełnienia testu językowego.

  Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu konieczności wypełniania przez studentów testów OLS przed wyjazdem na mobilność. Dotyczy to wszystkich mobilności realizowanych w ramach projektów KA131 i KA171 z konkursów 2021, 2022 i 2023.

  Uczestnicy, którzy chcą poprawić biegłość językową mają możliwość udziału w kursach językowych online przed i w trakcie pobytu za granicą. Testy biegłości językowej są dostępne w 29 językach (24 oficjalne języki UE + języki krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+), a kursy online w 24 językach, od poziomu A1 do B2. Kolejne kursy będą stopniowo uruchamiane w 2023 roku, aby uzupełnić ofertę do 29 języków.

  Formalności po powrocie

  Rozliczenie wyjazdu

  Po powrocie w ciągu 30 dni od zakończenia mobilności wymagane jest:

  – dostarczenie do DWZZ, pok. 221A lub przesłanie mailem na adres monika.malek@ue.poznan.pl, certyfikatu uczestnictwa (Certificate of Attendance – może być wystawiony na wydruku używanym przez UEP lub uczelni partnerskiej, można go uzyskać w International Office na zagranicznej uczelni) .

  Należy sprawdzić dokument nie zawiera poprawek czy skreśleń. Daty pobytu powinny być zgodne z datami zawartymi w umowie finansowej. Jeżeli pobyt będzie krótszy, w zależności od liczby dni, które zostały skrócone, druga rata stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona lub część stypendium będzie podlegać zwrotowi przez studenta.

  – wypełnienie ankiety w narzędziu Beneficiary Module (EU survey). Zaproszenie do wypełnienia ankiety zostanie przesłane automatycznie na uczelniany adres e-mail studenta– dostarczenie do BOS Learning Agreement i ewentualnych zmian w LA oraz wykazu ocen. Jeżeli data otrzymania ocen będzie późniejsza niż koniec semestru na UEP, należy złożyć wniosek o przedłużenie sesji.

  Jeśli jakiś przedmiot nie został zaliczony za granicą, należy kontaktować się z dyrektorem studiów i koordynatorem ECTS.

  Po zakończeniu mobilności nie ma możliwości wydłużenia czasu, za który przysługuje stypendium . Ewentualne przedłużenia pobytu należy zgłaszać na miesiąc przed zakończeniem zajęć na uczelni zagranicznej. Zgłoszenia należy dokonać mailem i załączyć potwierdzenie z uczelni zagranicznej, z którego wynikać będzie uzasadnienie dłuższego pobytu (np. późniejszy termin głównej sesji egzaminacyjnej).

  USOS instrukcja aplikacji

  Instrukcja aplikacji w USOS.
  Pole opinia dotyczy wniosku o przygotowanie informacji o średniej ocen ze studiów niezbędnej do udziału w kwalifikacji.
  Jako opiniodawcę należy wybrać Panią kierownik BOS, Mgr Joannę Juśkiewicz.Następnie kliknąć wyślij.
  Nie ma potrzeby dostarczania do DWZZ informacji o średniej w wersji papierowej.
  w polu inne doświadczenia należny wskazać semestr planowanej mobilności ( w przypadku kwalifikacji głównej zimowy/letni, w kwalifikacji dodatkowej letni) oraz informację dotyczącą posiadanych kwalifikacji językowej – certyfikat lub wskazać rok w którym zaliczony został test językowy w ramach kwalifikacji.

  Dokumenty zwalniające z testu językowego
  Dokumenty zwalniające z testu językowego

  Z testu językowego organizowanego w ramach kwalifikacji do udziału w programie Erasmus+ zwalnia:
  1.zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa na UEP,

  2.posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora.

  3.przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

  4.posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

  5.ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

  6.posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

  7.osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z Biura Studiów Anglojęzycznych potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

  Certyfikaty określone przez SPNJO

  Język angielski:

  • LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.
  • TELC B2 Business English Purposes.
  • Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.
  • Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).
  • Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).
  • Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.
  • BULATS B2, C1 lub C2.
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

  Język francuski:

  • Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .
  • Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2

  Język hiszpański:

  • Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.
  • TELC Español B2.

  Język niemiecki ogólny:

  • Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)
  • Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)
  • Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)
  • Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)
  • Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)
  • telc Deutsch C1 (Poziom C1)
  • TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)
  • DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)
  • Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)
  • KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)
  • GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)
  LEO ESN

  Wybierasz się na Erasmusa i masz pytania dotyczące wyboru przedmiotów, przygotowania Learning Agreement lub zaliczenia przedmiotów obowiązkowych? LEO serdecznie zaprasza do kontaktu!

  Local Education Officer (LEO) jest członkiem ESN odpowiedzialnym za promowanie mobilności za granicą i informowanie studentów o procedurach związanych z wyjazdem na Erasmusa. Jest to osoba, która wzięła udział w wymianie zagranicznej i tym samym przeszła wszystkie wymagane procedury osobiście. Zapraszamy do kontaktu z LEO drogą mailową: leo.uepoznan@esn.pl

  Ubezpieczenie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy student przed wyjazdem zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia. Studenci wyjeżdżający za granicę do państw UE podpisują oświadczenia UE, pozostali – oświadczenia (patrz punkt 5). Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus są zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument ten studenci będą zobowiązani przedstawić placówce zdrowia za granicą w celu korzystania z zakresu świadczeń zdrowotnych objętych ubezpieczeniem.

  EKUZ stanowi dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia niezbędnego z przyczyn medycznych, w trakcie pobytu za granicą w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. W celu uzyskania Karty student składa we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • wniosek o wydanie EKUZ;
  • zaświadczenie o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim (najczęściej wystarcza zaświadczenie uzyskane z Uczelni partnerskiej zawierające czas pobytu; jeśli nie, to DWZZ sporządzi stosowny dokument);
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

  EKUZ to karta plastikowa (o rozmiarach karty kredytowej) zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer oddziału NFZ oraz PESEL ubezpieczonego i data ważności karty. EKUZ wydawany studentom będzie ważny przez jeden rok akademicki lub kalendarzowy (nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie). Prosimy również o zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl/ue.

  Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego też UEP, zgodnie z informacją NFZ, zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NW.

  Prezentacja

  W załączniku prezentacja ze spotkania 27.10.2023

  Zakwaterowanie

  Erasmus Play to wyszukiwarka mieszkań studenckich. Umożliwia znalezienie zakwaterowania w ponad 520 europejskich miastach.

  Proces rezerwacji jest niezwykle prosty:

  • wybór miejsce docelowe i daty pobytu
  • porównanie wszystkich dostępnych ofert
  • klik i rezerwacja.
  Dostępne są różne miejsca docelowe: Madryt, Mediolan, Paryż, Porto, Berlin, Florencja, Bolonia, Lizbona, Rzym, Londyn, Monachium, Frankfurt, Barcelona, Wiedeń, Helsinki, Budapeszt, Amsterdam, Sztokholm i wiele innych!

  Adres do indywidualnych konsultacji w języku polskim i pytań dotyczących serwisu:

  kklekowska@erasmusplay.com

  Uniplaces

  Online Accommodation Platform, helping students around the world find a home in over 30 European cities.

  Website: https://www.uniplaces.com/pl

  Spotahome

  Spotahome is the ultimate in international, mid-to-long term accommodation.

  Our goal is to save you as much time, stress and money as possible when looking for your Erasmus flat.

  Please search directly on the platform.

  Erasmus: A Complete Guide

  Erasmus Student Network e-book „Erasmus: A Complete Guide przygotował przewodnik w języku angielskim dla studentów rozpoczynających wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Zawiera wiele przydatnych informacji związanych z przygotowaniami do mobilności a także innych formach aktywności w programie Erasmus+.

  „Dla wielu studiowanie za granicą w ramach programu Erasmus+ to przygoda życia. To nie tylko podróż akademicka; to przeżycie transformujące, które dotyka każdego aspektu życia. „Erasmus: A Complete Guide” jest pomocną dłonią na każdym etapie tej niezwykłej podróży dla swojego czytelnika. Przewodnik zagłębia się w szczegóły wymiany Erasmus+, oferując porady dotyczące uznawania punktów ECTS, ważnych dokumentów, ubezpieczeń i nie tylko. Praktyczne wskazówki mają na celu lepsze przygotowanie do administracyjnych i logistycznych aspektów podróży studenta. E-book podkreśla, w jaki sposób ESN, szczególnie poprzez Program Buddy/Mentor, może uczynić przejście do nowej kultury łagodniejszym i pomóc w nawiązaniu cennych przyjaźni.

  Przewodnik oferuje porady dotyczące zawierania nowych znajomości, zwiedzania kraju goszczącego, nauki języka, zagłębiania się w kulturę, typowych aktywności, utrzymywania relacji podczas i po wymianie, wykorzystywania zdobytych umiejętności podczas pobytu za granicą i przekształcania ich w przyszłe możliwości zawodowe, oraz wiele więcej, dając praktyczne porady we wszystkich aspektach poprzez zabawne i interaktywne ilustracje.”

  webinar Między nami Erasmusami: sekrety do idealnego zakwaterowania

  Partner w zakresie zakwaterowania za granicą, Erasmus Play, organizuje webinar 14 maja o godzinie 17:00, aby pomóc Ci znaleźć zakwaterowanie na czas Twojej mobilności. Podczas wydarzenia poznasz najlepsze triki na szukanie ofert mieszkaniowych i jak uniknąć scamów.

  Masz pytania? Wynająć wspólne mieszkanie czy akademik? Dowiesz się wszystkiego. Co więcej, po spotkaniu będzie można zadawać pytania i uzyskać 100% spersonalizowaną pomoc w znalezieniu idealnego zakwaterowania w miejscu docelowym. 🏡🌟

  Wystarczy zarejestrować się za pomocą poniższego formularza:

  https://docs.google.com/forms/d/10_UWiwq6hB47OUXrZPzDtbNjtzkAUULnMoWrsLaUPcE/viewform?edit_requested=true

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów!

  Wstępny harmonogram

  22-31.01.2024    zapisy on-line na testy językowe udostępnienie formularza zgłoszeniowego/zapisów na testy językowe on-line platforma Moodle: https://moodle.ue.poznan.pl/course/view.php?id=15696

  Kody do zapisów:

  Test z j. niemieckiego: German24

  Test z j. hiszpańskiego: Spanish24

  Test z j. francuskiego: French24

  Test z j. angielskiego: grupa I English24, grupa II English242

  06.03.2024                    International Day  sala 111A, godz. 09.30-14.00            (prezentacje, spotkania informacyjne)

  05-06.02.2024                    testy językowe w formie stacjonarnej

  – test z języka niemieckiego  05.02.2024 (poniedziałek), godz. 10.00 – 11.30, sala 418 A

  – test z języka hiszpańskiego 05.02.2024 (poniedziałek), godz. 11.30-13.00,sala 418A

  – test z języka francuskiego 06.02.2024 (wtorek), godz. 10.30-11.30, sala 418A

  – test z języka angielskiego 06.02.2024. godz. 10.00-11.30 i grupa, 11.45 – 13.15 II grupa – Aula bud. A

  Testy przeprowadzone zostaną wyłącznie w podanych wyżej terminach.

  26.02.2024                          otwarcie rekrutacji na wyjazdy studyjne on-line na platformie USOS

  01-05.03.2024                    przesłanie mailem informacji o wynikach testów językowych

  08.03.2024                          koniec przyjmowania w USOS zgłoszeń na wyjazdy studyjne

  Aplikacje nie przesłane w terminie lub bez opinii ze średnią ocen nie będą brane pod uwagę.

  11-15.03.2024                   weryfikacja aplikacji i przydzielenie miejsc

  20-22.03.2024                    informacja on-line dla osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert (uzupełnienie danych w USOS) przez kandydatów

  22.03.2024                          ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej (dla osób, które nie otrzymały miejsca)

  25.03.2024                          termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z listy rezerwowej (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty). Lista uczelni zostanie przesłana mailem.

  28.03.2024                          godz. 14.00 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+ na platformie Zoom.

  Daty mogą jeszcze ulec zmianie.

   

  ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

  1. Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+. Zasada ta dotyczy również doktorantów.
  2. O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
  3. W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.
  4. W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.
  5. Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.
  6. Okres studiów/studiów w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.
  7. Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.
  8. Osoby, które studiują w UEP na kierunkach płatnych mogą ubiegać się o obniżenie czesnego na czas mobilności. Wniosek należy złożyć przed wymaganym terminem płatności.

   

  UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

  • Udział w kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci UEP, którzy studiują na:
  1. I roku studiów pierwszego stopnia – wyjazd na II roku w sem. zimowym lub letnim,
  2. I, II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia (kierunki w zakresie nauk o jakości) – wyjazd na II, III roku w semestrze zimowym lub letnim,
  3. II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym (ostatni semestr studiów musi zostać zrealizowany na UEP),
  4. I roku studiów drugiego stopnia – wyjazd na II roku w sem. zimowym lub letnim,
  5. nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia z kierunków w zakresie nauk o jakości – wyjazd w kolejnym semestrze zimowym lub letnim,
  6. w Szkole Doktorskiej.
  • Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,5 z całości studiów na aktualnym poziomie studiów.
  • Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (poziom min. B2).
  • Z udziału w kwalifikacji zostają wykluczeni studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów magisterskich na UEP w/w studenci będą mogli wziąć udział w kwalifikacji dodatkowej.

  KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

  1. Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  2. Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).
  3. Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

   

  ZAPISY DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI DO PROGRAMU ERAMUS+ WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

  Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (USOS) prześlą prawidłowo zgłoszenie. Do zgłoszenia należy załączyć zaświadczenie o średniej ocen (funkcja opinia). Zgłoszenia bez średniej ocen lub nieprzesłane w terminie nie będą brane pod uwagę.

  Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

  Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

  1. Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego przesyłają skan uprawniającego dokumentu do DWZZ .
  2. Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

  w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

   

  WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

  Lista uczelni partnerskich dostępna będzie wyłącznie w systemie USOS. Liczba dostępnych miejsc zależy od zapisów w umowach o współpracę.

  Studenci/doktoranci wskazują co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów (dotyczy szczególnie wyjazdów w semestrze letnim) i swoimi zainteresowaniami. Studenci samodzielnie zapoznają się z ofertą przedmiotów uczelni zagranicznych. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

  W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

  Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów (I lub II stopień). Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

  Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ . Na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

   

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

  Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

  Z testu językowego zwalnia:

  1. zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach programu Erasmus+ na UEP,
  2. posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,
  3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),
  4. posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
  5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
  6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
  7. zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) – dotyczy doktorantów,

  Osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych, dostarczają do DWZZ (pokój 221A) zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

   

  Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

  Język angielski:

  1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

  2.TELC B2 Business English Purposes.

  3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

  4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

  5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

  6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

  7.BULATS B2, C1 lub C2.

  8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

  1. paper based test, od 550 punktów
  2. computer based test, od 213 punktów
  3. internet based test, od 80 punktów.

   

  Język francuski:

  Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

  Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

   

  Język hiszpański:

  Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

  TELC Español B2.

   

  Język niemiecki ogólny:

  Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)

  Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

  Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)

  Telc Deutsch C1 (Poziom C1)

  TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

  DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

  Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)

  KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

  GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

   

  Kwalifikacja poprzedzona będzie testami językowymi (poziom B2) zgodnie z harmonogramem. W przypadku stwierdzenia przez lektora, że praca nie została napisana samodzielnie, student zostanie zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w kwalifikacjach do końca studiów na UEP.

   

  ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC

  1. O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.
  2. Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo – na podstawie średniej ze studiów na danym poziomie studiów, włącznie z rokiem akademickim 2023/2024; dotyczy również doktorantów.
  3. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,5 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.
  4. W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.
  5. Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w kwalifikacji w październiku 2023 r., i które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji (nie dotyczy osób, które nie spełniły warunków koniecznych do wyjazdu).
  6. Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. otrzymają dodatkowe wsparcie. Wysokość wsparcia zostanie określona w zasadach finansowych po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości stawek dofinansowania.
  7. UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

   

  WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

  1. Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostaną określone po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości wsparcia finansowego i  mogą różnić się od stawek obowiązujących w roku akademickim 2023/24.
  2. Wyjazdy w pierwszej kolejności będą finansowane z dostępnych środków z poprzednich edycji programu, do wyczerpania środków z projektu.

   

  SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

  Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

   

  Harmonogram kwalifikacji

  22-31.01.2024 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego/zapisów na testy językowe on-line platforma Moodle,

  01-29.02.2024 – spotkania informacyjne online na platformie Zoom z uczelniami partnerskimi (International Days),

  05.02.2024 – test z języka niemieckiego,

  05.02.2024 –  test z języka hiszpańskiego,

  06.02.2024 – test z języka francuskiego,

  06.02.2024 –  test z języka angielskiego,

  Testy przeprowadzone zostaną wyłącznie w podanych wyżej terminach.

  26.02.2024 – otwarcie rekrutacji na wyjazdy studyjne on-line na platformie USOS,

  01-05.03.2024 – przesłanie online informacji o wynikach testów językowych,

  08.03.2024 – koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne i termin dostarczenia średniej ocen z BOS (Aplikacje nieprzesłane w terminie lub bez zaświadczenia o średniej ocen nie będą brane pod uwagę),

  11-15.03.2024 – weryfikacja aplikacji i przydzielenie miejsc,

  20-22.03.2024 – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert przez kandydatów,

  22.03.2024 – ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej (dla osób, które nie otrzymały miejsca),

  25.03.2024 – termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z listy rezerwowej (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty). Lista uczelni zostanie przesłana mailem,

  28.03.2024 – godz. 14.00 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+ na platformie Zoom.

  Powyższe daty mogą jeszcze ulec zmianie.

   

  Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.

  Erasmus Play spotkanie online

  Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza na spotkanie online z przedstawicielem projektu Erasmus Play.

  Erasmus Play to platforma umożliwiająca szybkie znalezienie zakwaterowania za granicą.

  Spotkanie na platformie Zoom

  22 lutego, godz. 14.00:

  https://ue-poznan-pl.zoom.us/j/94214525063?pwd=V25OQ2QxOXNMWkpmRkNwU1JWTklpZz09

  Identyfikator spotkania: 942 1452 5063

  Kod dostępu: 165052

   

  Erasmus+ dzień informacyjny

  Dział Współpracy z Zagranicą zaprasza na Erasmus+ Information Day.

  Miejsce wydarzenia: sala 111A

  Data: 6 marca 2024 godz. 9.30-14.00

  Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat oferty uczelni zagranicznych i rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w programie Erasmus+.

  o godz. 10 spotkanie online z SRH Hochschule Heidelberg (Niemcy),

  o godz. 10.30 potkanie online z University for Continuing Education Krems (Austria).

  Spotkanie Zoom:

  https://ue-poznan-pl.zoom.us/j/98609540430?pwd=ZjhlUlpXTnZ1ZW1aZXVBendmaHNXZz09

  Identyfikator spotkania: 986 0954 0430

  Kod dostępu: 667573

  Wstępny harmonogram dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy na studia w programie Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024

  • Od 25.09.2023 do 29.09.2023r.– udostępnienie formularza zgłoszeniowego na testy językowe on-line platforma Moodle – zapisy wyłącznie z uczelnianego adresu e-mail
  • Od 02.10.2023 do 09.10.2032r. – udostępnienie listy ofert i rekrutacja dla kandydatów do programu Erasmus+ na platformie USOS web

  Przed rozpoczęciem wypełniania formularza aplikacyjnego prosimy o szczegółowe rozważenie ofert uczelni oraz  sprawdzenie języka wykładowego, gdyż nie ma możliwości zmiany wybranych uczelni po wysłaniu formularza! Jako opiniodawcę informacji o średniej ocen należy wskazać Panią Kierownik BOS mgr Joannę Juśkiewicz.

  W kwalifikacji dodatkowej nie jest tworzona lista rezerwowa.

  Ilość dostępnych miejsc: ok. 40

  3 – 5.10.2023 – testy językowe. Testy odbędą się w formie stacjonarnej.

  • 3.10.2023r., godz. 12.00-13.00, sala 308 bud. A – Test z języka niemieckiego,
  • 4.10.2023 godz. 10.00 -11.00, sala 308 bud. A – Test z języka francuskiego,
  • 4.10.2023 godz. 12.00 -13.00, sala 308 bud. A – Test z języka hiszpańskiego,
  • 05.10.2023, godz. 11.30 sprawdzenie obecności, 12-13.00 Aula, bud. A – Test z języka angielskiego.

  Testy w ramach dodatkowej kwalifikacji zostaną przeprowadzone jednorazowo, tylko w/ terminach.

  6.10.2023 godz. 12.00 – spotkanie online dotyczące dodatkowej kwalifikacji

  Platforma Zoom

  Identyfikator spotkania: 943 0086 7388, Kod dostępu: 098578

   

  • 10.10.2023 – pobranie bazy aplikacji do programu ERASMUS+. Student powinien wypełnić i wysłać zgłoszenie. W zgłoszeniu jako opiniodawcę informacji o średniej należy wybrać z listy Panią Kierownik BOS W przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia. Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale nie wysłane przez studenta lub bez opinii o średniej lub osób nie posiadających potwierdzenia znajomości języka (udział w teście lub certyfikat) nie będą brane pod uwagę.

   

  • 19.10.2023 do 23.10.2023 – informacja mailowa  do osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości wyjazdu przez studentów  – uzupełnienie danych na platformie USOS.

   

  • 27.10.2023, godz. 12.00– spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych na platformie ZoomIdentyfikator spotkania: 912 7832 9846, Kod dostępu: 192336
  Zasady kwalifikacji

  ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

  1. Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus. Zasada ta dotyczy również doktorantów.
  2. O wyjazd mogą ubiegać się studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
  3. W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.
  4. W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny wyłącznie do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.
  5. Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.
  6. Okres studiów/studiów doktoranckich/w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.
  7. Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

   

  UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

  1. Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2023/2024 będą studiować na:
  • I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,
  • II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • w Szkole Doktorskiej.

  *Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

  1. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu (w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub ukończonych już jednych studiów drugiego stopnia, z pierwszego stopnia).
  2. Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (wymagany poziom min. B2).
  3. Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2023 r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2023/2024 oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu.

  KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

  1. Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.
  2. Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).
  3. Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

   

  Zapisy do udziału w dodatkowej kwalifikacji do programu Erasmus+  semestr letni

  Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji na platformie USOS prześlą prawidłowo zgłoszenie. Część aplikacji online stanowi wniosek o przygotowanie opinii, tj. informacji o średniej ocen z całości studiów, który należy skierować do Pani Kierownik BOS.

  Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

   

  1. Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego przesyłają do DWZZ skan dokumentu uprawniającego do zwolnienia.
  2. Studenci przyjęci na drugi stopień studiów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej polskiej uczelni zobowiązani są do dostarczenia do BOS, przed kwalifikacją dokumentu, poświadczonego przez dziekanat uczelni wydającej dyplom, nt. wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (może być to także suplement do dyplomu, jeśli na jego podstawie można ustalić średnią).

   

  WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

  Lista uczelni partnerskich dla dodatkowej kwalifikacji dostępna będzie wyłącznie na platformie USOS (mobilność studentów) przed rozpoczęciem kwalifikacji. Liczba dostępnych miejsc zależy od rezygnacji osób zakwalifikowanych we wcześniejszym naborze oraz możliwości pozyskania nowych uczelni partnerskich.

  Studenci/doktoranci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP (we własnym zakresie sprawdzają ofertę uczelni, do której chcieliby wyjechać), kosztami utrzymania, terminami semestrów i swoimi zainteresowaniami. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

  W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

  Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate/bachelor) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate/master) oznacza studia drugiego stopnia oraz dzidziny akademickej. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

   

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

  Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

  Z testu językowego zwalnia:

  1. zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa+ na UEP,
  2. posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,
  3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),
  4. posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
  5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
  6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
  7. zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) – dotyczy doktorantów,
  8. osoby, które studiują w UEP na kierunkach/specjalnościach anglojęzycznych (Finance, International Business, Financial Engineering) są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego. Dostarczają do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.

   

  Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

  Język angielski:

  1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

  2.TELC B2 Business English Purposes.

  3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

  4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

  5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

  6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

  7.BULATS B2, C1 lub C2.

  8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

  1. paper based test, od 550 punktów
  2. computer based test, od 213 punktów
  3. internet based test, od 80 punktów.

   

  Język francuski:

  • Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .
  • Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

  Język hiszpański: Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2, TELC Español B2.

  Język niemiecki ogólny:

  • Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)
  • Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)
  • Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)
  • Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)
  • Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)
  • telc Deutsch C1 (Poziom C1)
  • TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)
  • DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)
  • Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)
  • KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)
  • GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

   

  Zasady przyznawania miejsc

  1. O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.
  2. Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo – na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, lub ukończonych studiów pierwszego stopnia, w przypadku osób rozpoczynających studia drugiego stopnia; dotyczy również doktorantów.
  3. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.
  4. W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.
  5. Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w zasadniczej kwalifikacji w marcu 2023r. oraz które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji.
  6. Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 listopada 2023r. otrzymają dodatkowe wsparcie z programu Erasmus+. Zasady finansowania wyjazdów w roku akademickim 2023/2024 zostały opublikowane na stronie uczelni.
  7. UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

   

  WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

  1. Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 zostały określone w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 z funduszy programu Erasmus+.

   

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI STUDENTA Z WYJAZDU

  1. Osoby zakwalifikowane na wyjazd powinny rzetelnie dokonać wyboru uczelni podjąć decyzję o wyjeździe, analizując ofertę programową uczelni zagranicznej, obowiązkowe przedmioty do zrealizowania na danym semestrze, daty semestrów uczelni partnerskiej, znajomość języka, warunki finansowe i bytowe.
  2. Rezygnacje z wyjazdu po dokonaniu potwierdzenia chęci wyjazdu za pośrednictwem platformy USOS (wypełnienie formularza po przydzieleniu miejsca) skutkować będą wykluczeniem w kolejnej kwalifikacji. Student rezygnujący z wyjazdu powinien powiadomić o tym fakcie mailem uczelnię partnerską oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

  Nie dotyczy rezygnacji w przypadku:

  • odwołania zajęć lub niezalecania przyjazdu przez uczelnię przyjmującą,
  • zmiany trybu zajęć w uczelni przyjmującej na zajęcia prowadzone całkowicie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • braku możliwości podróżowania do kraju docelowego.

   

   

  SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

  Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

   

  Harmonogram kwalifikacji

  • 3, 4, 5.10.2023r. – testy językowe w formie stacjonarnej , szczegółowe informacje na stronie www;

  09.10.2023r. – zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student/doktorant powinien wypełnić i wysłać formularz i wystąpić do kierownika BOS o opinię – informację o średniej (część aplikacji w USOS). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale niewysłane przez studenta/doktoranta, bez opinii dotyczącej średniej lub osób, które nie przedłożyły certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

  • 10.2023r. – pobranie bazy uczestników;
  • 10.2023r. do 23.10.2023r. – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości przez USOS (wypełnienie formularza po przydzieleniu miejsca), nominacje;
  • 26.10.2023 r. – spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych na platformie Zoom.

  Godzina spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

   

  Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.

  Testy językowe

  Zapisy na testy na platformie Moodle Kurs: Zapisy

  Kody do poszczególnych grup zapisów:

  • j. hiszpański:  H2023
  • j. niemiecki:  N2023
  • język francuski:  F2023
  • j. angielski:  A2023

  3 – 5.10.2023 – testy językowe. Testy odbędą się w formie stacjonarnej.

  • 3.10.2023r., godz. 12.00-13.00, sala 308 bud. A – Test z języka niemieckiego,
  • 4.10.2023 godz. 10.00 -11.00, sala 308 bud. A – Test z języka francuskiego,
  • 4.10.2023 godz. 12.00 -13.00, sala 308 bud. A – Test z języka hiszpańskiego,
  • 05.10.2023, godz. 11.30 sprawdzenie obecności, 12-13.00 Aula, bud. A – Test z języka angielskiego.

  Testy w ramach dodatkowej kwalifikacji zostaną przeprowadzone stacjonarnie tylko w/w terminach.

  Virtual International Days i spotkanie informacyjne

  DWZZ zaprasza na wydarzenie Virtual International Days oraz spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+

  Stawki

  W pierwszej kolejności, do wyczerpania środków wyjazdy w semestrze zimowym finansowane będą z projektu 2022 z uwzględnieniem poniższych stawek.

  Grupa 1

  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  550€
  Grupa 2
  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13   550€
  Grupa 3
  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  450€
  Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
  Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino

  Green travel

  Studenci mogą zdecydować się na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu min. 2 osób w tym samym celu ). W takim przypadku, po złożeniu pisemnego oświadczenia dotyczącego środka transportu (dotyczy podróży tam i powrotnej) otrzymają oni jednorazową dopłatę w wysokości 50 EUR jako dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego, a w razie potrzeby mogą otrzymać do 2 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w obie strony. W przypadku podróży pociągiem lub autobusem konieczne będzie przesłanie skanów biletów dokumentujących podróż do i z uczelni zagranicznej.

  Przedmioty obowiązkowe - wyjazdy 2023/2024

  W załączniku uchwała Rady Programowej w sprawie określenia przedmiotów obowiązkowych na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów realizujących część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej

  Zasady finansowania wyjazdów

  Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2023/2024 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595 oraz 2023-1-PL01-KA131-HED-000125996

  1.Zasady finansowania mobilności studentów zostały opracowane w oparciu o:

  • Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w edycjach 2022 oraz 2023;
  • umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;
  • wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus.
  1. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

   

  Umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595 obowiązuje od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2024r.

  Umowa 2023-1-PL01-KA131-HED-000125996 obowiązuje od 1 czerwca 2023r. do 31 maja 2025r.

  Pobyt na stypendium musi być zakończony w roku akademickim 2023/2024. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów (o kolejny semestr w ramach tego samego roku akademickiego) zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużenie pobytu będzie możliwe tylko z zerowym dofinansowaniem.

  Wyjazdy studentów na jeden semestr (zimowy) finansowane będą z budżetu projektu 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595 do wyczerpania środków.

  Wyjazdy studentów zakwalifikowanych na wyjazd na rok i semestr letni finansowane będą z budżetu projektu 2023-1-PL01-KA131-HED-000125996.

  Nie jest możliwe przedłużenie mobilności studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. Ostatni semestr musi zostać zrealizowany w uczelni macierzystej

  1. Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne.

  Otrzymane wsparcie (stypendium) jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta w uczelni przyjmującej. Narodowa Agencja programu Erasmus, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w projekcie dla poszczególnych grup krajów docelowych:

  STUDENCI

  Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS) z projektu  w semestrze zimowym:

  Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
  w konkursie w roku 2022
  Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550 €
  Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
  Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 €

   

   

  STUDENCI

  Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS) wyjazdy roczne oraz w semestrze letnim z projektu 2023:

  Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
  w konkursie w roku 2023
  Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 670 €
  Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy
  Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 €

  3.1 Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres studiów za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na studiach w Bułgarii od 01.10.2023 do 15.01.2024 to: październik (30) + listopad (30) + grudzień (30) + styczeń (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na studia w Bułgarii to 450 €. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 450 + (450/30)*15=1350+225, co daje 1575 euro.

  3.2 Studenci o mniejszych szansach (zakwalifikowani na wyjazd studyjny w programie w roku akademickim 2023/2024), którzy przedłożyli w DWZZ decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymają dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania UE z programu Erasmus+ wynoszącą 250 EUR miesięcznie. Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

  • osoby z niepełnosprawnościami (Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
  • osoby ze środowisk uboższych (Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora).

  Jako student  o mniejszych szansach będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów w roku 2023/2024 (termin dostarczenia decyzji/orzeczenia do 30 kwietnia 2023r.). Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w uczelni. Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP lub orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie wyjazdu na studia z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do dopłaty uzupełniającej do wsparcia indywidualnego.

  3.3 Otrzymane stypendium z programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studentów w uczelni przyjmującej – jest rodzajem wsparcia jako wkład w ich dodatkowe koszty podróży i utrzymania związane z okresem studiów lub praktyki za granicą.

  1. Green travel

  Studenci mogą zdecydować się na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu (green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu min. 2 osób w tym samym celu ). W takim przypadku, po złożeniu pisemnego oświadczenia dotyczącego środka transportu (dotyczy podróży tam i powrotnej) otrzymają oni jednorazową dopłatę w wysokości 50 EUR jako dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego, a w razie potrzeby mogą otrzymać do 2 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w obie strony. W przypadku podróży pociągiem lub autobusem konieczne będzie przesłanie skanów biletów dokumentujących podróż do uczelni zagranicznej.

  1. Okres finansowania wyjazdów na studia.

  5.1 Za okres studiów przyjmuje się czas fizycznego pobytu studenta w uczelni przyjmującej nie dłuższy niż okres pomiędzy rozpoczęciem pierwszych zajęć przeznaczonych dla studentów-obcokrajowców (np. kurs językowy organizowany przez uczelnię przyjmującą, program orientacyjny, zajęcia dydaktyczne), a końcem pierwszej sesji egzaminacyjnej (lub zajęć, jeśli sesja egzaminacyjna jest w ich trakcie; sesja poprawkowa nie jest brana pod uwagę). Kurs musi zostać uwzględniony w Learning Agreement nawet jeśli student nie otrzyma punktów ECTS.

  5.2 Pobyt studenta w uczelni nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok akademicki[1].

  5.3 Łączny okres pobytu za granicą (kapitał mobilności), na danym stopniu studiów, w ramach programu Erasmus+ nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego, sesji egzaminacyjnych oraz praktyki).

  1. Zasady określania kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

  6.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Certificate of attendance).

  6.2. Jeśli okres pobytu będzie krótszy (zakończy się wcześniej), do 5 dni, niż ten wskazany w umowie, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie. Jeśli pobyt studenta będzie krótszy o ponad 5 dni, wówczas długość pobytu oraz wynikająca z niej wysokość wsparcia indywidualnego będzie korygowana (student otrzyma proporcjonalnie zmniejszoną końcową ratę stypendium lub będzie zobowiązany dokonać zwrotu części dofinansowania UEP w terminie określonym przez Uczelnię za wszystkie dni skróconego pobytu).

  Jeśli okres pobytu będzie krótszy niż wymagany minimalny czas trwania mobilności, tj. 60 dni, student będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego już stypendium.

  6.3. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą, zgłoszone przez studenta (drogą mailową) wyłącznie podczas trwania studiów w uczelni przyjmującej (min. 30 dni przed zakończeniem pobytu wskazanego w umowie finansowej), poświadczone w Certificate of attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez studenta wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu studiów (obowiązkowa obecność studenta w uczelni wynikająca z zaliczenia egzaminów w innym terminie, udziału w zajęciach dydaktycznych, potwierdzone przez uczelnię przyjmującą).

  Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

  6.4. Zmiana czasu trwania studiów spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia studenta o dokonanej zmianie.

  1. Zasady płatności wsparcia finansowego.

  Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym na jeden semestr będzie następowało w dwóch ratach:

  • Pierwsza, nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony i wypełnieniu testu językowego na platformie OLS, w wysokości stanowiącej całość stypendium określonej w artykule 3 pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez  Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna. Test językowy na platformie OLS w przypadku wyjazdów z projektu 2023-1-PL01-KA131-HED-000125996 nie jest obowiązkowy
  • Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey (na platformie Beneficiary Module). Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie (nie dopełni formalności), późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

  Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym do uczelni przyjmującej na rok akademicki będzie następowało w trzech ratach:

  • Pierwsza rata, która stanowi połowę całości kwoty stypendium i jest pomniejszona o połowę  miesięcznej stawki stypendium w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony.
  • Druga rata w wysokości stypendium pomniejszonego o wypłaconą kwotę pierwszej raty, po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej w semestrze zimowym (Certificate of attendance).
  • Trzecia rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu obejmującego cały okres mobilności, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey (na platformie Beneficiary Module). Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie (nie dopełni formalności), późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

  Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie (a przedłużenie nie zostało w wymaganym czasie, podczas trwania mobilności, zgłoszone wraz z uzasadnieniem), dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania.

  1. Rozliczenie mobilności.

  Student zobowiązuje się dostarczyć/wypełnić on-line wymagane przez uczelnię macierzystą dokumenty (tj.: zaświadczenie potwierdzające pobyt w uczelni zagranicznej – Certificate of attendance, raport z wyjazdu – indywidualny raport uczestnika z wyjazdu on-line EU survey) po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.

  UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.

  [1] Wcześniejsze doświadczenia w ramach programu Erasmus + lub stypendia Erasmus Mundus zaliczają się do 12 miesięcy przypadających na cykl studiów.  [1]

   

  Grupa 1

  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  670€
  Grupa 2
  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13   670€
  Grupa 3
  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  600€
  Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
  Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino
  Stawki stypendium 2022/2023
  Miesięczne stawki stypendium na długoterminowe wyjazdy na studia w programie Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

  Grupa 1

  – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  550€
  Grupa 2
  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13   550€
  Grupa 3
  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  450€
  Kraje regionu 14: Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo
  Kraje regionu 13: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino
  Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujete w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą
  otrzymywać dodatkowo kwotę 250€ na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.
  Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: grupa osob kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji osoby z niepełnosprawnościami. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ze środowisk uboższych. Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu Rektora.
  Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów.
 • Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2022/2023 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005441 oraz 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595

  Zasady finansowania mobilności

  y

  Prezentacja ze spotkania online
  Prezentacja ze spotkania online z dnia 18.02.2022 r.
  Dodatkowa kwalifikacja zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów
  Decyzja w sprawie zasad kwalifikacji studentów wyjeżdżających na pobyty studyjne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim w ramach dodatkowej kwalifikacji.

   

  ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

  1.       Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus. Zasada ta dotyczy również doktorantów.

  2.       O wyjazd mogą ubiegać się studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

  3.       W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.

  4.       W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny wyłącznie do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.

  5.       Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

  6.       Okres studiów/studiów doktoranckich/w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.

  7.       Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

   

  UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

  1.       Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2022/2023 będą studiować na:

  ▪         I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,

  ▪         II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

  ▪         II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

  ▪         III roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia (kierunki w zakresie nauk o jakości),

  ▪         studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

  *Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

  2.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu (w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub ukończonych już jednych studiów drugiego stopnia, z pierwszego stopnia).

  3.         Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (wymagany poziom min. B2).

  4.         Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2022 r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2021/2022 oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu.

  KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

  1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.

  2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

  3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich/dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

   

  Zapisy do udziału w dodatkowej kwalifikacji do programu Erasmus+  semestr letni

  Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) prześlą prawidłowo zgłoszenie oraz dostarczą do DWZZ do dnia 10.10.2022 r. do godz. 13.00 potwierdzenie wysokości średniej z Biura Obsługi Studenta (BOS)/BSD, w oryginale.

  Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

  Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

  1. Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają oryginał uprawniającego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
  2. Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

  w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

  1. Studenci przyjęci na drugi stopień studiów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej polskiej uczelni zobowiązani są do dostarczenia dokumentu, poświadczonego przez dziekanat ukończonej uczelni, nt. wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (może być to także suplement do dyplomu, jeśli na jego podstawie można ustalić średnią).

   

  WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

  Lista uczelni partnerskich dla dodatkowej kwalifikacji dostępna będzie wyłącznie na stronie www uczelni w zakładce Erasmus+ przed rozpoczęciem kwalifikacji. Liczba dostępnych miejsc zależy od rezygnacji osób zakwalifikowanych we wcześniejszym naborze oraz możliwości pozyskania nowych uczelni partnerskich.

  Studenci/doktoranci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP (we własnym zakresie sprawdzają ofertę uczelni, do której chcieliby wyjechać), kosztami utrzymania, terminami semestrów i swoimi zainteresowaniami. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

  W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

  Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate/bachelor) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate/master) oznacza studia drugiego stopnia. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

  Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ , na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

   

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

  Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

  Z testu językowego zwalnia:

  1.       zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa+ na UEP,

  2.       posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,

  3.       przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

  4.       posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

  5.       ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

  6.       posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

  7.       zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) – dotyczy doktorantów,

  8.       osoby, które studiują w UEP na kierunkach/specjalnościach anglojęzycznych (Finance, International Business, Innovation Management, Financial Engineering) są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego. Dostarczają do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.

   

  Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

  Język angielski:

  1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

  2.TELC B2 Business English Purposes.

  3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

  4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

  5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

  6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

  7.BULATS B2, C1 lub C2.

  8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

  a.      paper based test, od 550 punktów

  b.      computer based test, od 213 punktów

  c.      internet based test, od 80 punktów.

  Język francuski:

  Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

  Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

  Język hiszpański:

  Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

  TELC Español B2.

  Język niemiecki ogólny:

  Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)

  Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

  Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)

  telc Deutsch C1 (Poziom C1)

  TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

  DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

  Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)

  KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

  GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

   

  Zasady przyznawania miejsc

  1.         O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

  2.         Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo – na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, włącznie z rokiem akademickim 2020/2021; dotyczy również doktorantów.

  3.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.

  4.         W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.

  5.         Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w zasadniczej kwalifikacji w marcu 2021r. oraz które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji.

  6.         Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. otrzymają dodatkowe wsparcie z programu Erasmus+. Zasady finansowania zostaną opublikowane po podpisaniu umowy finansowej z FRSE.

  7.         UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

   

  WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

  1.         Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego  2022/2023 zostały określone w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023  z funduszy programu Erasmus+.

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI STUDENTA Z WYJAZDU

  1.          Osoby zakwalifikowane na wyjazd powinny rzetelnie dokonać wyboru uczelni podjąć decyzję o wyjeździe, analizując ofertę programową uczelni zagranicznej, obowiązkowe przedmioty do zrealizowania na danym semestrze, daty semestrów uczelni partnerskiej, warunki finansowe i bytowe.

  2.          Rezygnacje z wyjazdu po dokonaniu potwierdzenia chęci wyjazdu za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl, skutkować będą wykluczeniem w kolejnej kwalifikacji. Student rezygnujący z wyjazdu powinien powiadomić o tym fakcie mailem uczelnię partnerską oraz Dział Współpracy z Zagranicą.

  Nie dotyczy rezygnacji związanych z COVID-19, czyli w przypadku:

  ·         odwołania zajęć lub niezalecania przyjazdu przez uczelnię przyjmującą,

  ·         zmiany trybu zajęć w uczelni przyjmującej na zajęcia prowadzone całkowicie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

  ·         braku możliwości podróżowania do kraju docelowego.

  SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

  Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

   

  Harmonogram kwalifikacji

  ·         4 i 6.10.2022r. – testy językowe (online na platformie Moodle), szczegółowe informacje na stronie www;

  7.10.2022r. godz. 14.15 – spotkanie online na platformie Zoom;

  ·         10.10.2022r.– zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student/doktorant powinien wypełnić i wysłać formularz online i dostarczyć do DWZZ informację o wysokości średniej ocen z całości studiów na danym poziomie (w przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia) potwierdzonej przez BOS/BSD (skan nie jest dopuszczalny). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale niewysłane przez studenta/doktoranta, bez średniej lub certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

  ·         11.10.2022r. – pobranie bazy uczestników;

  ·         20.10.2022r. do 21.10.2022r. – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości przez studentów on-line, nominacje;

  • 25.10.2022 r. godz. 14.15 –  spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych na platformie Zoom.

  Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

   

  Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.

   

  Kwalifikacja

  Doktoranci, poza aplikacją online w USOS, przesyłają do DWZZ potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody na wyjazd Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz za pośrednictwem DWZZ Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą .

  Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

  Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i Dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

  Doktoranci mogą kwalifikować się również poza terminem kwalifikacji, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem (ok.3 miesiące) przed rozpoczęciem semestru, w którym miałby nastąpić wyjazd. Zwykle do maja, czerwca w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

  Doktoranci mogą również brać udział w wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+

  Przed wyjazdem

  Przed wyjazdem należy:

  – sporządzić Learning agreement zgodnie z zasadami ECTS w porozumieniu z koordynatorem ECTS;
  – uzyskać zgodę Dyrektora studiów/kierownika na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek;
  – dopełnić innych formalności wymaganych przez Biuro Szkoły;
  – złożyć w Biurze podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora w UEP, uczelni zagranicznej);
  – zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

  Po dopełnieniu formalność wobec Biura na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym Biuro potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności z listu akceptacyjnego.

Wyjedź na praktyki za granicę

Wybierz z listy odpowiednią zakładkę by dowiedzieć się więcej
 • Zasady kwalifikacji na praktyki w ramach programu ERASMUS+

  Ustala się następujące zasady kwalifikacji studentów, absolwentów i doktorantów na praktyki:

   

  ZASADY OGÓLNE

  1. Kapitał mobilności: student i absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorant ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia/kształcenie w Szkole Doktorskiej UEP i praktyki zawodowe. Wyjazdy mogą trwać łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu kształcenia. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu kształcenia – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ oraz Erasmus Mundus.

   

  1. W edycji programu 2023 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności (dotyczy możliwości wyjazdu przez osoby, które wyjechały na praktyki w poprzedniej edycji programu).

   

  1. Wyjazdy będą finansowane z edycji projektu 2023, do wyczerpania środków z projektu. Praktyki finansowane z edycji projektu 2023 mogą się rozpocząć 20.06.2024 i powinny zakończyć się przed 28.02.2025 ze względu na termin rozliczenia finansowania projektu.

   

  1. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się:
  2. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
  3. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia,
  4. absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
  5. doktoranci Szkoły Doktorskiej UEP
   bez względu na posiadane obywatelstwo.

   

  1. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UEP, kontynuuje opłacanie czesnego w UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.

   

  1. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (zgodnie z harmonogramem studiów UEP). Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus + obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów (przed obroną pracy dyplomowej). Praktyka zawodowa absolwenta może odbyć się w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2025 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

   

  1. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące udziału studentów w programie Erasmus+, stosują się również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

   

  1. Każdy student/absolwent/doktorant może wyjechać na praktykę, w ramach jednej kwalifikacji, tylko raz.

   

  1. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 26 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna.

   

  1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz erasmusintern.org.
  2. Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta lub programem kształcenia doktoranta.

   

  1. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, na przykład przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

   

  1. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

   

  1. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne:
   1. w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, doktorant studiów doktoranckich albo Szkoły Doktorskiej UEP, albo być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, o którym mowa w pkt I.4.
   2. w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok kształcenia na danym poziomie studiów albo kształcenia w Szkole Doktorskiej,
   3. w trakcie wyjazdu student/doktorant nie może przebywać na urlopie od zajęć oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.

   

  1. W przypadku studentów fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono już suplement do dyplomu).

   

  1. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, naukowe), do których student/doktorant nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta/doktoranta na praktyce zagranicznej.

   

   

  REKRUTACJA

  1. Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ z finansowaniem z edycji 2023 rozpocznie się w UEP od dnia 20.05.2023 r. i będzie trwała do 15.11.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Kwalifikacja na wyjazd będzie następowała wg kolejności zgłoszeń (first come first served).

   

  1. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 90 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie II.1. oraz terminu określonego w punkcie I.3 .Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym. Wydłużenie okresu praktyk należy zgłosić podczas trwania mobilności.

   

  1. Osoba uprawniona do ubiegania się o wyjazd na praktykę zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę w DWZZ (pokój 221A).

   

  1. Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi min. 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów w DWZZ. Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta/doktoranta. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2024 r. DWZZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy. W związku z powyższym zalecane jest, aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.

   

  1. Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:
   1. formularz aplikacyjny; w przypadku studentów formularz musi być podpisany przez właściwego dyrektora studiów oraz Biuro Obsługi Studenta – BOS (część dotycząca potwierdzenia wysokości średniej ocen); w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej formularz musi być podpisany przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP,
   2. zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):
  • zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy B2 z danego języka,
  • zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmus+ w UEP,
  • posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
  • przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records (min. 15 ECTS), świadczącego, że student/doktorant zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
  • posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
  • ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
  • posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
  • osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

   

   

  Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

  Język angielski:

  1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.
  2. TELC B2 Business English Purposes.
  3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.
  4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).
  5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).
  6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.
  7. BULATS B2, C1 lub C2.
  8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL):
  • paper based test, od 550 punktów
  • computer based test, od 213 punktów
  • internet based test, od 80 punktów.

  Język francuski:

  Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1.

  Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

   

  Język hiszpański:

  Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2,TELC Español B2.

   

  Język niemiecki ogólny:

  Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)

  Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

  Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)

  telc Deutsch C1 (Poziom C1)

  TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

  DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

  Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)

  KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

  GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

   

   

  1. Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility), zatwierdzone przez instytucję przyjmującą na praktykę.

   

   

   

  KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

  1. Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik DWZZ oraz pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus+ – praktyki w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.

   

  1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.

   

   

   

  REALIZACJA WYJAZDU I WSPARCIE FINANSOWE

  1. Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 90 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 20.06.2024 r. do 28.02.2025 r.

   

   

  1. Termin odbywania praktyki:
   1. zaleca się, by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania przez studenta zgody właściwego dyrektora studiów na wyjazd (przyznanie studentowi indywidualnej organizacji studiów (IOS) przed rozpoczęciem praktyk), a w przypadku doktoranta – zgody dyrektora Szkoły Doktorskiej. Praktyka powinna zakończyć się do dnia 28.02.2025 r.,
   2. w przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 28.02.2025 r.,
   3. czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w ramach programu Erasmus +.

   

  1. Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem jest zobowiązany:
   1. zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),
   2. uzgodnić z właściwym dyrektorem studiów (studenci), dyrektorem Szkoły Doktorskiej (doktoranci Szkoły Doktorskiej) indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),
   3. złożyć w BOS (w przypadku studentów) albo w Biurze Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) podanie do właściwego dyrektora studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej o wyjazd na praktykę,
   4. złożyć w DWZZ potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec BOS (dotyczy studentów) lub Biura Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) oraz oświadczenie o ubezpieczeniu,
   5. podpisać w DWZZ umowę finansową pomiędzy praktykantem a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

   

  1. Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów/doktorantów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus+ lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same, jak przy wyjazdach ze stypendium.

   

  1. Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus+. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

   

  1. Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.

   

  1. Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów/doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy umowy 2023-1-PL01-KA131-HED- 000125996. UEP  może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

   

  1. Uczestnicy, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnością, ze środowisk uboższych) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. Nie dotyczy to wyjazdów absolwentów.

   

  1. Uczestnicy, którzy na podróż w obie strony wybiorą niskoemisyjne środki transportu w ramach Green Travel (autobus, pociąg, wspólny przejazd samochodem minimum 2 osób w tym samym celu) otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 50 euro. By otrzymać wsparcie uczestnik zobowiązany jest przed sporządzeniem umowy finansowej dostarczyć oświadczenie o wyborze środka transportu do DWZZ, oraz okazać dowody podróży, tzn. bilety na przejazd.

   

  1. Uczestnik otrzyma dodatkowo 2 dni wsparcia indywidualnego w przypadku wyboru niskoemisyjnych środków transportu.

   

  1. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do DWZZ w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.

   

  1. Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:
   1. Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed after the mobility),
   2. Certificate of Attendance – wypełniony na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą, podpisany przez upoważnioną osobę lub ze stemplem instytucji,
   3. sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DWZZ,
   4. wypełniona ankieta on-line (Mobility Tool/Beneficiaty Module).

   

   

  1. DWZZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+ w trakcie trwania programu. Uczestnik programu Erasmus+ zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DWZZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.
 • Zasady kwalifikacji na praktyki w ramach programu ERASMUS+

  REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

  Ustala się następujące zasady kwalifikacji studentów, absolwentów i doktorantów na praktyki:

  1. ZASADY OGÓLNE

  1. Kapitał mobilności: student i absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorant ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia/kształcenie w Szkole Doktorskiej UEP i praktyki zawodowe. Wyjazdy mogą trwać łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu kształcenia. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu kształcenia – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ oraz Erasmus Mundus.

   

  2. W edycji programu 2021 oraz 2022 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności (dotyczy możliwości wyjazdu przez osoby, które wyjechały na praktyki w poprzedniej edycji programu).

   

  3.Wyjazdy w pierwszej kolejności będą finansowane z edycji projektu 2021, do wyczerpania środków z projektu. Praktyki finansowane z edycji projektu 2021 mogą się rozpocząć 20.06.2023 i powinny zakończyć się przed 30.09.2023 ze względu na termin rozliczenia finansowania projektu. Wyjazdy realizowane poza w/w terminem, oraz wyjazdy, których data zakończenia planowana jest po 20.06.2023 finansowane będą ze środków z projektu 2022 i powinny zakończyć się przed 29.02.2024

   

  4. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się:

  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia,
  • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, o których mowa w pkt I.5,
  • doktoranci studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UEP
   bez względu na posiadane obywatelstwo.

   

  5. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UEP, kontynuuje opłacanie czesnego w UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.

   

  6. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (zgodnie z harmonogramem studiów UEP). Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus + obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów (przed obroną pracy dyplomowej). Praktyka zawodowa absolwenta może odbyć się w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 29.02.2024 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

   

  7. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące udziału studentów w programie Erasmus+, stosują się również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

   

  8. Każdy student/absolwent/doktorant może wyjechać na praktykę, w ramach jednej kwalifikacji, tylko raz.

   

  9. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 26 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna.

   

  10. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz erasmusintern.org.

  11. Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta lub programem kształcenia doktoranta.

   

  12. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, na przykład przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

   

  13. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

   

  14. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne:

  • w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, doktorant studiów doktoranckich albo Szkoły Doktorskiej UEP, albo być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, o którym mowa w pkt I.5,
  • w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok kształcenia na danym poziomie studiów albo kształcenia na studiach doktoranckich, albo w Szkole Doktorskiej,
  • w trakcie wyjazdu student/doktorant nie może przebywać na urlopie od zajęć oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.

   

  15. W przypadku studentów fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono już suplement do dyplomu).

   

  16. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, naukowe), do których student/doktorant nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta/doktoranta na praktyce zagranicznej.

   

  2. REKRUTACJA

  1. Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ z finansowaniem z edycji 2021 oraz 2022 rozpocznie się w UEP od dnia 10.05.2023 r. i będzie trwała do 08.12.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Przewiduje się około 41 miejsc na praktyki (około 14 miejsc z projektu 2021, oraz 27 miejsc z projektu 2022). Kwalifikacja na wyjazd będzie następowała wg kolejności zgłoszeń (first come first served).

   

  2. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 90 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie II.1. oraz terminu określonego w punkcie I.6. Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym. Wydłużenie okresu praktyk należy zgłosić podczas trwania mobilności.

   

  3. Osoba uprawniona do ubiegania się o wyjazd na praktykę zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę w DWZZ (pokój 221A).

   

  4. Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi min. 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów w DWZZ. Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta/doktoranta. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2023 r. DWZZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy. W związku z powyższym zalecane jest, aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.

   

  5. Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:

  a) formularz aplikacyjny dostępny na stronie https://outgoing.ue.poznan.pl/ ; w przypadku studentów formularz musi być podpisany przez właściwego dyrektora studiów oraz Biuro Obsługi Studenta – BOS (część dotycząca potwierdzenia wysokości średniej ocen); w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej formularz musi być podpisany przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP,

  b) zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):

  • zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy B2 z danego języka,
  • zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmus+ w UEP,
  • posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
  • przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records (min. 15 ECTS), świadczącego, że student/doktorant zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
  • posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
  • ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
  • posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
  • osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

   

   

  Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

  Język angielski:

  1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.
  2. TELC B2 Business English Purposes.
  3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.
  4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).
  5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).
  6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.
  7. BULATS B2, C1 lub C2.
  8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL):
  • paper based test, od 550 punktów
  • computer based test, od 213 punktów
  • internet based test, od 80 punktów.

  Język francuski:   Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1.

  Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

   

  Język hiszpański: Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2,TELC Español B2.

   

  Język niemiecki ogólny:

  Zertifikat Deutsch – ZD (Poziom B1)

  Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

  Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (Poziom B2)

  Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1)

  telc Deutsch C1 (Poziom C1)

  TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

  DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

  Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2)

  KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

  GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

  Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility), zatwierdzone przez instytucję przyjmującą na praktykę.

   

   

   

  KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

  1. Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik DWZZ oraz pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus+ – praktyki w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.

   

  2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.

   

   

  3. REALIZACJA WYJAZDU I WSPARCIE FINANSOWE

  1. Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 90 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 20.06.2023 r. do 29.02.2024 r.

   

  2. Termin odbywania praktyki:

  • zaleca się, by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania przez studenta zgody właściwego dyrektora studiów na wyjazd (przyznanie studentowi indywidualnej organizacji studiów (IOS) przed rozpoczęciem praktyk), a w przypadku doktoranta – zgody dyrektora Szkoły Doktorskiej albo kierownika studiów doktoranckich. Praktyka powinna zakończyć się do dnia 29.02.2024 r.,
  • w przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 29.02.2024 r.,
  • czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w ramach programu Erasmus +.

   

  3. Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem jest zobowiązany:

  • zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),
  • uzgodnić z właściwym dyrektorem studiów (studenci), dyrektorem Szkoły Doktorskiej (doktoranci Szkoły Doktorskiej) albo kierownikiem studiów doktoranckich (doktoranci studiów doktoranckich) indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),
  • złożyć w BOS (w przypadku studentów) albo w Biurze Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) podanie do właściwego dyrektora studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej/kierownika studiów doktoranckich o wyjazd na praktykę,
  • złożyć w DWZZ potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec BOS (dotyczy studentów) lub Biura Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) oraz oświadczenie o ubezpieczeniu,
  • podpisać w DWZZ umowę finansową pomiędzy praktykantem a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

   

  4. Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów/doktorantów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus+ lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same, jak przy wyjazdach ze stypendium.

   

  5. Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus+. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

   

  6. Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.

   

  7. Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów/doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005441 oraz umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595. UEP  może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

   

  8. Uczestnicy, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnością, ze środowisk uboższych) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. Nie dotyczy to wyjazdów absolwentów.

   

  9. Uczestnicy, którzy na podróż w obie strony wybiorą niskoemisyjne środki transportu w ramach Green Travel (autobus, pociąg, wspólny przejazd samochodem minimum 2 osób w tym samym celu) otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 50 euro. By otrzymać wsparcie uczestnik zobowiązany jest przed sporządzeniem umowy finansowej dostarczyć oświadczenie o wyborze środka transportu do DWZZ, oraz okazać dowody podróży, tzn. bilety na przejazd.

   

  10. Uczestnik otrzyma dodatkowo 2 dni wsparcia indywidualnego w przypadku wyboru niskoemisyjnych środków transportu.

   

  11. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do DWZZ w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.

   

  12. Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:

  • Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed after the mobility),
  • Certificate of Attendance – wypełniony na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą, podpisany przez upoważnioną osobę lub ze stemplem instytucji,
  • sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DWZZ,
  • wypełniona ankieta on-line (Mobility Tool/Beneficiaty Module).

   

   

  13. DWZZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+ w trakcie trwania programu. Uczestnik programu Erasmus+ zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DWZZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.

   

  kontakt: kamila.skowronska@ue.poznan.pl

 • Zasady finansowania

  Zasady finansowania wyjazdów na praktyki Erasmus+:

   

  1. Zasady finansowania mobilności studentów i absolwentów zostały opracowane w oparciu o Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ wyjazdy edukacyjne (mobilność) – szkolnictwo wyższe oraz umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus.
  2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne:

  – wyjazdy na praktyki z umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005441 wynosi 28.460 EUR,

  – wyjazdy na praktyki z umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595 wynosi 53.460EUR.

   

  1. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+  edycja 2021 – 2023 oraz 2022-2024
   Pobyt na stypendium musi być rozpoczęty i zakończony w ramach podanego okresu obowiązywania umowy. W celu dokonania rozliczeń finansowych UEP zastrzegł, że wszystkie wyjazdy, niezależnie od źródła finansowania, muszą zostać zrealizowane do dnia 29 lutego 2024 r.

   

  1. Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne
   Otrzymane stypendium (dotacja) jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Narodowa Agencja (NA), w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w danym projekcie do poszczególnych grup krajów docelowych:

   

  Wyjazdy na praktykę dofinansowane z programu Erasmus+ w edycji  finansowanej z umowy  2021-1-PL01-KA131-HED-000005441

  Kraje należące do danej grupy Podstawowa miesięczna stawka stypendium w programie Erasmus +
  Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

   

  670 EUR
  Grupa 2  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

   

  670 EUR
  Grupa 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 EUR

   

   

   

  Wyjazdy na praktykę dofinansowane z programu Erasmus+ w edycji  finansowanej z umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595

  Kraje należące do danej grupy Podstawowa miesięczna stawka stypendium w programie Erasmus +
  Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

   

  700 EUR
  Grupa 2  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

   

  700 EUR
  Grupa 3  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 EUR

   

  Wyjazdy w pierwszej kolejności będą finansowane z edycji projektu 2021, do wyczerpania środków z projektu. Praktyki finansowane z edycji projektu 2021 mogą się rozpocząć 20.06.2023 i powinny zakończyć się przed 30.09.2023 ze względu na termin rozliczenia finansowania projektu. Wyjazdy realizowane poza w/w terminem, oraz wyjazdy, których data zakończenia planowana jest po 30.09.2023 finansowane będą ze środków z projektu 2022 i powinny zakończyć się przed 29.02.2024

  Uczestnik otrzyma wsparcie indywidualne w ramach programu Erasmus+ na okres praktyki za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.
  Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na praktyce w Austrii od 01.03 do 15.06.2022 to: marzec (30) + kwiecień (30) + maj (30) + czerwiec (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na praktykę w Austrii to 650EUR. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 650 + (650/30)*15=1950+325= 2275EUR.

  4.1 Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej – jest rodzajem wsparcia (dotacją).

  4.2 Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub osoby niepełnosprawne), kwalifikowane będą na wyjazd na praktyki z umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595 i otrzymają z budżetu programu dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu.

  Jako osoba z mniejszymi szansami traktowani będą studenci z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego z UEP lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów na praktyki z finansowaniem z umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000053595.

  Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o dofinansowanie innych niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA). Szczegółowych informacji udzieli Dział Współpracy z Zagranicą.

  4.3. Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP w trakcie wyjazdu na praktykę z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do zwiększonego finansowania.

  4.4. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

   

  1. Okres finansowania

  5.1. Pobyt na praktyce nie może być krótszy niż 2 miesiące (60 dni).

  5.2. Uczelnia gwarantuje finansowanie praktyki w okresie do 90 dni. Pozostały okres praktyki będzie uznany za okres praktyki z dofinansowaniem zerowym. Każdy student/absolwent/doktorant może wyjechać na praktykę, w ramach jednej kwalifikacji i otrzymać dofinansowanie tylko raz.

   

  1. Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu)

  6.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Certificate of Attendance).

  6.2. Jeżeli uczestnik skróci pobyt na praktyce, uczelnia macierzysta zażąda od niego zwrotu części dofinansowania (kwota liczona proporcjonalnie do skróconego pobytu) lub całości dofinansowania w sytuacji pobytu krótszego niż 60 dni.

  6.3. Wydłużenie okresu pobytu uczestnika za granicą, poświadczone w Certificate of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez uczestnika wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu praktyki w uczelni macierzystej złożonych co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania praktyki zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+, maksymalne finansowanie obejmuje okres 90 dni. W wypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem. Po zakończeniu praktyk nie ma możliwości zwiększenia dofinansowania o przedłużony okres.

  6.4. Zmiana czasu trwania praktyki spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia uczestnika mobilności o dokonanej zmianie.

  W przypadku długoterminowej mobilności studentów, przy zachowaniu obowiązku przestrzegania minimalnego okresu trwania wyjazdu, jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji będzie krótszy niż uzgodniony w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, a różnica będzie większa niż 5 dni, uczestnik zostanie wezwany do zwrotu części stypendium proporcjonalnie do czasu skróconego pobytu. W przypadku potwierdzonego okresu pobytu krótszego lub równego 5 dni w stosunku do uzgodnionego w umowie lub ewentualnym aneksie do umowy, zwrot nie będzie wymagany.

   

  1. Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. ,,green travel”

  W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólny przejazd samochodem minimum 2 osób w tym samym celu, Uczestnik otrzyma jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR. W przypadku korzystania ze zrównoważonych środków transportu dokumentem potwierdzającym będzie oświadczenie podpisane przez osobę otrzymującą dopłatę. Uczestnik będzie miał również obowiązek przechowywania dowodów podróży i przedstawienia ich na żądanie Uczelni.

   

  1. Zasady zagospodarowania zwalnianych środków (zasady re-dystrybucji)

  8.1. W pierwszej kolejności dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie większej liczby mobilności (liczby wyjeżdżających na praktykę). Dotyczy uczestników mobilności, którzy otrzymali dofinansowanie zerowe na okres spędzony za granicą w ramach programu Erasmus+.

  8.2. W drugiej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane osobom, które realizować będą więcej miesięcy, (na które przyznano dofinansowanie) od liczby miesięcy stanowiącej podstawę obliczenia dofinansowania zawartego w umowie zawieranej pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą (dotyczy punktu 6.3). W razie posiadania środków student przedłużający pobyt otrzymuje dofinansowanie na cały przedłużony okres pobytu lub dofinansowanie częściowe.

   

  1. Zasady płatności

  9.1. Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu przez UEP środków finansowych z programu Erasmus+.

  9.2. Wypłacanie płatności zaliczkowej Uczestnikom wyjeżdżającym na praktykę będzie następowało w dwóch ratach:

  •  pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki dofinansowania: po podpisaniu umowy i dostarczeniu wymaganych przez Dział Współpracy z Zagranicą dokumentów,
  •  druga rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki dofinansowania: po zakończeniu pobytu za granicą i dostarczeniu do Działu Współpracy z Zagranicą następujących dokumentów:

  –       Learning Agreement for Traineeships  – Section to be completed after the mobility,

  –       Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez  instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji,

  –       sprawozdania uczestnika z praktyki – przesłane na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w DWZZ za praktyki Erasmus +;

  –       wypełnienie ankiety online (EU Survey/Beneficiary module),

   

  1. Uczelnia zobowiązuje się do wypłacenia pierwszej raty płatności zaliczkowej przed wyjazdem Uczestnika do organizacji przyjmującej w sytuacji gdy Uczestnik dostarczy wymagane dokumenty oraz podpisze umowę na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia mobilności. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest dopuszczalna.

   

  1. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć wymagane przez Uczelnię dokumenty wymienione w punkcie 9 po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.  Uczelnia ma 45 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

   

  1. UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.
 • Rekrutacja - dokumenty i formalności

  REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

  Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:

   

  1. Formularz aplikacyjny dostępny na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/
  2. Learning Agreement for Traineeships
  3. Potwierdzenie znajomości języka

   

  Formularz aplikacyjny – formularz aplikacyjny utworzony na platformie outgoing.ue.poznan.pl, wydrukowany i podpisany przez studenta i dyrektora studiów oraz potwierdzony przez BOS w miejscu z informacją o średniej ocen (może być też osobne zaświadczenie z BOS o średniej).

  W przypadku studentów formularz musi być podpisany przez właściwego dyrektora studiów oraz Biuro Obsługi Studenta – BOS (część dotycząca potwierdzenia wysokości średniej ocen); w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej formularz musi być podpisany przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP

  Learning Agreement for Traineeships – uzupełniony dokument, podpisany przez studenta, dyrektora studiów i pracodawcę

  Potwierdzenie znajomości języka – zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):

  –      zaświadczenie od lektora poświadczające poziom językowy B2 z danego języka,

  –      zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmus+ w UEP,

  –      posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),

  –      przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records (min. 15 ECTS), świadczącego, że student/doktorant zrealizował częściowe studia w danym języku obcym.

   

   

  Wyżej wymienione dokumenty należy wydrukować i dostarczyć z odpowiednimi podpisami do pokoju 221 w godzinach dyżuru.

  Tylko kompletne zgłoszenia będą rozpatrywane.

  kontakt: kamila.skowronska@ue.poznan.pl

 • Dokumenty przed wyjazdem

  REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

  Przed wyjazdem

  Student:

  Po zaliczeniu semestru student składa w BOS podanie do Dyrektora Studiów o zgodę na wyjazd, którą następnie dostarcza do DWZZ pokój 221A. 

  Na ok 2-3 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do 221A:

  – potwierdzenie z BOS o dopełnieniu formalności przed wyjazdem (dok.3 ),

  – oświadczenie o ubezpieczeniu (dok. 2),

  Absolwent:

   W przypadku praktyk absolwenckich należy dostarczyć zaświadczenie o obronie z BOS, oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu (dok 2)

   

   

  Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów przed wyjazdem przygotowana zostanie umowa finansowa i przesłana mailem do studenta.

 • Wyszukiwarka praktyk erasmusintern

  Wyszukiwarka praktyk erasmusintern: https://erasmusintern.org/

 • Internship platform

  My Internship career platform brings many benefits for students and future graduates in terms of searching, landing and conducting internship abroad.

  The aim is to ensure a quality and valuable learning experience, so that students can grow professionally and personally. And all for free!

  More information: myinternship.eu/

 • Traineeships in ESIC Business & Marketing School

  ESIC is looking for a graduate intern with strong commitment to tasks and learn digital skills whilst helping the organisation of the International Relations office of one of the top business school in Spain.

  ESIC will provide all the equipment necessary, workspace, IT equipment, as well as the training to work with the required software (Office 365: Sharepoint, Teams,…).

  You will be dealing with the welfare of incoming and outgoing students and support the department. This position cn be carried out 100% online, if external factors (i.e. the pandemic) require it.
  Dates can be flexible.
  More information:
  https://erasmusintern.org/traineeship/international-relations-assistant-17
  https://erasmusintern.org/traineeship/undergraduate-department-assistant-2
 • Internship in Salamanca, Spain

  Didactical Center in Salamanca invites you to take part in Erasmus+ Traineeship!

  DICE – Didactical Center is a center specialized in teaching Spanish and in organizing study trips to Salamanca, for schools, colleges and universities. It is a medium-sized school located in the city center of Salamanca just a few minutes away from the prestigious Plaza Mayor. Our center has two floors, an extensive reception area, six large and bright classrooms fully equipped with all the students needs, a staff room and a student lounge where the library is located.
  Our extensive experience in this sector enables us to provide customized programs, organized according to the needs and wants of the schools, always keeping in mind the budget and personal attention.

  Economic field of the company: Education, Tourism (Spanish school for foreigners);
  Professional area of the company/institution where the trainee will get in: marketing and sales.

  Trainee’s profile:
  – Language/s required: Polish, English. NO Spanish language required;
  – Faculty/Instruction: All faculties;
  – Computer skills: Windows;
  – Abilities: Hard working, flexible, willing to learn.

  Vocational Training – contents
  The candidate will deal with commercial prospecting, market research, opening of new international markets, creation of databases, support in the activities of groups of students;
  The candidate will work in an international and dynamic environment, focused on study holidays;

  He/She will be able to take on responsibilities in the short term and will be an important member of the team;

  He/She will be able to manage different projects at the same time and will be assisted by people with experience in the marketing field.

  In the office we will speak both Spanish and English and it will be possible to improve both languages.

  Website: www.dicesalamanca.com/

  If you want to apply, please contact at: juan@dicesalamanca.com or ivano@dicesalamanca.com

 • ESA - Erasmus Student Association traineeship offer

  ESA – Erasmus Student Association international non-profit organization, that supports international students mobility in Naples.

  Information: www.erasmusnapoli.it/en/

 • Erasmus internship opportunities in Slovakia

  Dear Students,

  We have prepared for you new Erasmus internship opportunities with the start in June-August 2023.  

   To find all our open positions, you can click here. Moreover, you can submit an online application at our website www.placementslovakia.com and state the sectors you would like to have internships in. Afterwards, if you meet all requirements, we will invite you for the first intreview.

   The conditions of our program:
  – no fees for students,
  – free accommodation provided,
  – lunch allowance provided
  – professional training and courses
  – constant support by our team.

   Placement Slovakia

 • Placement in Portugal

  We are an organisation operating in Lisbon, since 2012, being our mission to help graduates and young professionals looking for international jobs to find an internship in Portugal, which matches their skills, education and preferences.

  It’s free of charge for both university and students, and you won’t deal with the bureaucratic process, as we give 100% support.

  Our wide network of contacts has enabled us to develop an extensive database of available internships in both Portuguese and international companies specialised in the most diverse academic areas, having a lot of different positions available, in the most diverse languages. We also support accommodation and other needs students may have.  These companies are trying to hire new candidates that could be best suited for the positions:

  INT199 MARKETING ASSISTANT TRAINEE

  INT018 OUTBOUND MARKETING TRAINEE

  INT201 TOURISM AND MARKETING TRAINEE

  For those interested, all the information to proceed with the application will be available on our website (www.placementinportugal.com) .

  Looking forward to hearing from you.

  Placement in Portugal

 • Erasmus+ traineeship offer in Bratislava

  Attached, you will find the information sheet  about a traineeship opportunity at the University of Economics in Bratislava, Slovakia.

  Students from all the faculties are welcome to apply. The main requirement is a sufficient level of English language and a bit of creativity.

  We will be happy to welcome students to the International Relations Office at EUBA

   

   

   

 • Internship opportunities at OFoundation from The Netherlands

  Internship opportunities at OFoundation from The Netherlands

  At OFoundation, our mission revolves around nurturing and empowering Interns and Trainees by providing them with practical, real-world experience across three diverse projects: AI robotic, Health Care, and Ecommerce & Marketing.

  We deeply value the contributions that interns bring to our organization and are committed to aiding students in their career development journey, enabling them to realize their full potential.

   

  Our current openings include roles in various domains such as:

  • Finance Specialist
  • Talent Acquisition & HR
  • Online Marketing & E-Commerce
  • Graphic Design
  • Web Development
  • Legal Affairs
  • Video Editing
  • Artificial Intelligence Development
  • Managerial Assistance
  • App Development
  • Social Media Management
  • Podcast Management

   

  To gain insight into OFoundation’s ethos and operations, I invite you to explore our website: www.ofoundation.nl.

   

  Should any of students express interest in the aforementioned positions, they can apply directly through the following link: https://ofoundation.nl/graduate-internship-program/, or alternatively, submit their CV and a motivational letter to internship@ofoundation.nl .

 • Business Department at VIVES University of Applied Sciences in Kortrijk

  Dear Students,

  Greetings from the Business Department at VIVES University of Applied Sciences in Kortrijk, Belgium!

  Each semester we have an exchange student as an intern at our Global Engagement Office. Although the next academic year is still a while away, we want to send out a first call to possible internship candidates. During this internship, the student will work in close contact with the colleagues at the office as well as all incoming students of the Business Department at our campus in Kortrijk. Additionally the intern will also play a large part in welcoming and supporting incoming guest lecturers in our VIVES Business Academy.

  The student will be involved in all aspects of the G.E.O. as well as the daily running of our exchange program. Moreover, the student will be extremely involved in organizing our International Staff Week (November).

   

  We prefer students with a business background or students with an interest in business but will also consider students which a different, non-business background.

   

  We are only able to accept one intern per semester so it’s important to note that not all students who apply will be accepted or considered for the position. Should you be interested, please contact Stéphanie Bovie, stephanie.bovie@vives.be and send their CV and motivation letter in English as is stated in our flyer.

Inne możliwości wyjazdów

DWZZ oferuje możliwości wyjazdów za granicę nie tylko w ramach programu Erasmus+ ale również umów bilateralnych czy udział w szkołach letnich.
 • Wyjazdy w ramach umów bilateralnych do uczelni z poza UE

  DWZZ posiada oferty wyjazdów do uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych do krajów poza UE.

  Przed wyjazdem w DWZZ należy złożyć:

  •  podpisane oświadczenie dotyczące  ubezpieczenia.
  • potwierdzenie, że student nie ma zobowiązań w stosunku do Biura Obsługi Studenta (BOS) swojego kierunku. Takie potwierdzenie może otrzymać student który zaliczył sesję i dopełnił wszelkich innych formalności wymaganych przez BOS, w tym uzyskał zgodę Dyrektora Studiów na wyjazd.

  Każdy student ma obowiązek dotrzymywania terminów zarówno uczelni partnerskiej jak i UEP, w tym terminu zaliczenia sesji w UEP, którą w razie potrzeby (np. z powodu braku wyników z uczelni zagranicznej po powrocie) należy przedłużyć w BOS.

  Studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskich poza UE muszą ubiegać się o wizę zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym państwie.
  Oferty wyjazdów publikowane są w momencie prowadzenia naboru przez uczelnie zagraniczne.
 • Bachelor Exchange Programme in Nottingham Business School

  Możliwość wyjazdu na studia w semestrze zimowym 2024/2025 do Nottingham Business School (UK) na Bachelor Exchange Programme w ramach umowy bilateralnej.

  Informacje o programie: www

  Oferowane kursy: strona

  Informacje dotyczące wizy

  Liczba dostępnych miejsc: 2 (studenci pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów – wyjazd w 3 semestrze)

  Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (wymagany odpowiedni certyfikat).

  Wyjazd w ramach umowy bilateralnej jest wyjazdem bez stypendium.

  Uczelnia zagraniczna nie pobiera opłaty za studia, jednak student samodzielnie pokrywa koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, itp.

  Studenci UEP zainteresowani wyjazdem powinni przesłać na adres: monika.malek@ue.poznan.pl wypełniony i podpisany przez wszystkie strony formularz aplikacyjny wraz z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego (certyfikat min. B2 ) do 15 marca 2024.

  Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Termin przesłania dokumentów do NBS: do 1 maja 2024

   

 • Semestr zimowy (Fall) 2024 w Universidad del Pacifico, Peru

  Możliwość wyjazdu na studia w semestrze zimowym 2024/2025 do Universidad del Pacifico w Peru w ramach umowy bilateralnej.

  Informacje o kursach: https://incoming.up.edu.pe/

  Liczba dostępnych miejsc: 2 (studenci pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów – wyjazd w 3 semestrze lub drugiego stopnia – wyjazd w 3 lub 4 semestrze)

  Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

  Wyjazd w ramach umowy bilateralnej jest wyjazdem bez stypendium.

  Uczelnia zagraniczna nie pobiera opłaty za studia, jednak student samodzielnie pokrywa koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, itp.

  Studenci UEP zainteresowani wyjazdem powinni przesłać na adres: monika.malek@ue.poznan.pl wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego (min. B2 undergraduate, C1 graduate courses) do 15 kwietnia 2024.

  Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Realizacja wyjazdów - formalności

  Wymagania Działu Współpracy z Zagranicą przed wyjazdem:

  • złożenie w DWZZ podpisanego oświadczenia  dotyczącego zasad ubezpieczenia.
  • dostarczenie do DWZZ potwierdzenia, że student nie ma zobowiązań w stosunku do Biura Obsługi Studenta (BOS) swojego kierunku. Takie potwierdzenie może otrzymać student który zaliczył sesję i dopełnił wszelkich innych formalności wymaganych przez BOS, w tym uzyskał zgodę Dyrektora Studiów na wyjazd (druk oświadczenia do pobrania )

  Na wniosek studenta pracownicy DWZZ wystawiają potwierdzenie (w j. angielskim), że dany student został zakwalifikowany przez UEP na studia w uczelni partnerskiej (jeśli uczelnia zagraniczna wymaga takiego dokumentu).

  O wydanie Transcript of records (grades) potrzebnego w procesie aplikacji w uczelni zagranicznej student powinien zwrócić się do BOS.

   

  Każdy student ma obowiązek dotrzymywania terminów zarówno uczelni partnerskiej jak i UEP, w tym terminu zaliczenia sesji w UEP, którą w razie potrzeby (np. z powodu braku wyników z uczelni zagranicznej po powrocie) należy przedłużyć w BOS 9złożyć wniosek o przedłużenie sesji).

 • International Summer School on Entrepreneurship and Venturing in Vaasa

  Date:12-30 August 2024

  Place: Vaasa, Finland

  The International Summer School organised by the University of Vaasa is for students who are interested to build a global start-up or seeking to work at an established company with intrapreneurial competences sparking innovations that have the potential to address global market needs. We welcome students from different academic disciplines and levels. Fluent English language skills are required. Each week of the Summer School, we will organise extra-curricular activities in our beautiful seaside city and its surroundings.
   
  The Summer School is free of charge for degree students from:
  • University of Vaasa
  • VAMK, Novia, Hanken and Åbo Akademi and University of Helsinki Vaasa unit
  • Sheffield Hallam University
  • our partner institutions including EUNICE, HERMES and GBSN networks, ERASMUS partners, Nordplus and bilateral exchange partners.
  For students from other institutions, the tuition is 150 euros per ECTS credit.
   
  Find more information and the application form on the website. While the deadline 30 April is likely to be extended to mid-May, take the opportunity to sign up as soon as possible!
  Website:
  https://www.uwasa.fi/en/summer-school

   

 • ELTE Summer University in Budapest

  ELTE Business & Economics Summer University in Budapest
  Date:15-19 July, 2024

  Courses offered:

  • Architecture of Deals: Principles of Transaction Design
  • Building Skills in Business Communication
  • Innovation Management
  • Intercultural Management
  • Negotiation
  • Practical Business-to-Business Marketing in Action
  • Strategies of Multinational Enterprises
  • The Rise of Social Media and its Impact on Business Ethics

  Course fee: 390 EUR; Early bird fee until April 30: 290 EUR; reduced fee for students of Erasmus partner universities: 190 EUR

  More information and application: https://gtk.elte.hu/sumuni
  E-mail: sumuni@gtk.elte.hu
  Facebook: https://www.facebook.com/eltebesu/

  Application deadline: June 25

  Interested students should first contact with IRO in PUEB,

  e-mail: monika.malek@ue.poznan.pl

  There is no grant for the mobility. Students cover all the cast related to the departure (fee, accomodation, travel expences, insurance etc.) themselves.

   

 • Bratislava Summer School 2024

  Offer for undergraduate and graduate students of business, economics and related disciplines.

  Date and courses:

  Business and Leadership in Central Europe

  July 15 – 26, 2024

  Course 1: Managing People in the Digital Era

  July 15 – 19, 2024

  Course 2: International Business Management – Challenges and opportunities?

  July 22 – 26, 2024

  Venue:University of Economics in Bratislava, Slovakia

  Credits: 3 ECTS per completed course (6 ECTS in total)

  Fees: 2 courses – 450 €*

             1 course – 250 €*

  Summer school program is designed as a two week program, but if you can/want to participate on just one course, it is possible. Please, select a specific course in the application form.

  The fee includes tuition and welcome pack, certificate of Attendance and Transcript of records, professional administrative support before, during and after the program.

  The fee does not include visa, travel, accommodation, living costs, insurance and other related costs, such as sending documents by DHL if required by candidate.

  * Including VAT.

  Please refer to FAQ section for more information about payment, cancellation and refunds policy.

  Accommodation: It is possible to stay at the dormitory (based on availability).

  Deadline to apply: May 13, 2024. Applications will be reviewed and confirmed on an ongoing basis.

 • ESSCA Online campus at the summer season

  ESSCA Online campus offers a choice of Summer program Pairing 1 or 2:

  Pairing 1 – Luxury Fashion & Digital Influence (6 Ects)

  • Luxury Fashion Branding & Consumer Experience (27th May to 24th June) – 4 Ects
  • Digital Influence on the Luxury & Fashion Industry ( 24th June to 8th July) – 2 Ects

  Pairing 2 – Innovation and Leader Communication (6 Ects)

  • Leader Communication in a Cross-cultural & Changing World (3rd to 24th June) – 3 Ects
  • Innovation & Creativity (24th June to 15th July) – 3 Ects

  Tuition fees and Application :
  • Tuition fee waivers on exchange basis: 2 summer students equivalent to 1 semester student’s slot

  55 euros only for exchange students  and a tuition fees’ rebate will applied for early non-exchange application before April 30 .

  For further information and application, student can contact ESSCA via e-mail: short-programs@essca.fr

  PUEB students interested in praticipation should contact with IRO first, e-mail: monika.malek@ue.poznan.pl and send application form till April 19 2024 – in attachment

 • Summer programs in Osnabrück

  University is currently accepting applications for our summer programs (details below):
  • International Summer University, Campus Osnabrück, July 11 – August 2, 2024
  • Summer University Lingen, Campus Lingen, July 7 – July 20, 2024

  1. International Summer University (ISU)
  Osnabrück Campus, July 11 – August 2, 2024

  Course offer:
  • Corporate Social Responsibility & Sustainability (undergraduate)
  • Marketing: Understanding of Consumers and Markets (undergraduate/graduate)
  • Organisational Culture and Behaviour (undergraduate)
  • Process Improvement (undergraduate)
  • Global Healthcare Management (graduate)
  • Clinical Perspectives in Physiotherapy (undergraduate)
  • Applied AI for Non-Programmers (undergraduate)
  • The Composite Materials (undergraduate/graduate)
  Students choose one course, which is then combined with classes on German language, Intercultural Competence, Facts about Germany and Osnabrück as well as city trips, company visits and cultural activities.
  Students meet participants from a variety of countries and study in an intercultural environment. The subjects are taught by academics from Osnabrück and its international partner universities with plenty of professional experience.
  Upon successful participation students receive a certificate of attendance and 5 ECTS credit points. The program is taught in English.

  Registration: Here until March 31, 2024. The course fee ist 1,950 Euro.

  For detailed information please visit our website!

  2. Summer University Lingen (SUL)
  Lingen Campus, July 7 until July 20, 2024

  It is open to undergraduate and graduate students of any degree course (but especially interesting for those studying business or related subjects).
  During the SUL, German and international students will work on the topic of “International German SME (Small and Medium Enterprises) – Sustainability in Business and Technology”. Lingen Campus is a fantastic place for a summer abroad because we put theory into practice:
  • close cooperation with companies and organizations in the region
  • several company visits
  • teaching and learning is very practice-oriented
  • small study groups
  • modern learning environment with state-of-the-art facilities and equipment
  • safe city with very welcoming and open-minded people

  Applications can be submitted until May 1, 2024. The program fee is 1,200 Euro.

  More information can be found on the website.

 • UIC Barcelona Summer Programme 2024

  This multi-faceted programme aims to provide both international and local students with an in-depth understanding of Barcelona’s rich heritage by exploring its art history, architecture and the unique cultural tapestry of the Mediterranean region.

  The programme, fully taught in Englishcombines theory lessons, from Monday to Thursdays, with field trips on Fridays.

  Dates:

  from 1 to 19 July 2024, but students may choose to enrol for the entire programme (3 weeks) or for individual weeks.

  Fee:

  3 weeks (full programme): 1800€

  2 weeks: 1300€

  1 week: 750€

  Applications are now open and will close on 30 April 2024.

  Contact: summer@uic.es

 • EM Normandie Summer School

  International Summer School 2024

  Le Havre: 28 June to 11 July 2024

  Participate in a 2 or 4 weeks international experience:
  > Earn 6 to 12 ECTS
  > Spend your summer at developing skills and learning new courses
  > Enjoy the French experience in an international environment
  > Live an authentic experience with cultural visits & business meetings

  More information: link

 • ESIC Business&Marketing School International Summer School Programme 2024

  „Marketing innovation executive program: trends in data, experience & growth” taking place from June 10 to June 20, 2024️.

  Tailored for both national and international university students and executives, our 2-week program offers a unique opportunity to students to immerse themselves in a dynamic learning experience. If your students are seeking to enhance their skills during the summer, we encourage them to embrace the #ESICexperience and undergo a transformative educational period that empowers them to thrive in their academic and professional journey.

  These courses are meticulously crafted to connect your students with forward-thinking practitioners boasting proven expertise in leading business organizations. Our dedicated faculty is committed to sharing invaluable knowledge, providing them with a comprehensive understanding of the latest industry trends and practices These tailored programs offer a unique blend of strategic knowledge, practical skills, and networking opportunities, making it a must-attend for people seeking to excel in today’s dynamic business environment.

  Language of instruction: English or spanish (depends
  on demand)
  Duration: 2 weeks (55 hours)
  Cost: 2,500€
  Campus: ESIC Business School (Madrid)

  More information:site.

   

 • Ljubljana Summer School 2024

  Ljubljana Summer School, which will take place from 8 to 24 July 2024.

  The programme is aimed at Bachelor’s and Master’s students as well as university graduates and young professionals who want to acquire new knowledge in specific areas.

  Application deadline: 3 June 2024

  Fee:

  Programme fee (1 course):       650 EUR
  Programme fee (2 courses):  1,100 EUR
  Hospitality package (basic):      440 EUR

  Students from partner institutions are entitled to a reduction of 100 EUR on the programme fee.

  Course offer: here

  Contact: Adrijana Lazic, International Relations

  Email: short.programmes@ef.uni-lj.si

  Website: Ljubljana Summer School

 • 17th edition of Bucharest Summer University

  The Bucharest University of Economic Studies and the Bucharest University of Economic Studies Students’ Union, through the Students’ Senate, with the scientific mentorship of the Faculty of Accounting and Management Information Systems (CIG) will organize this upcoming summer, between 13th and 27th of August 2023, the 17th edition of Bucharest Summer University, featuring the following theme:

  ” Corporate Sustainability Reporting – Challenges&Opportunities ”

  More information: https://bsu.ase.ro/

 • Škoda Auto University Summer School 2024

  We are delighted to invite you to participate in the Škoda Auto University Summer School 2024, focusing on „Sustainable Transportation.”

  Date: August 19th – August 30th, 2024

  Location: Škoda Auto University Mladá Boleslav, Czech Republic

  Credits: 7 ECTS

  Fee: 1050€

   

  The Summer School curriculum comprises two comprehensive courses:

  1. Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
  2. Business Communication Competences

   

  Programme description 

  Škoda Auto University Summer School program offers an exciting opportunity for students to explore the world of sustainable transportation. With a focus on cutting-edge vehicle design, efficient supply chain management, and effective business communication, students will delve into the core aspects of this dynamic field.

  Through engaging lectures, interactive workshops, enriching excursions, and hands-on experiences, students will gain invaluable insights into both the challenges and opportunities within sustainable transportation.

  We are confident that this Summer School experience will not only enhance your academic journey but also equip you with practical skills and knowledge crucial for your future career in sustainable transportation.

  If you are interested in participating, please feel free to apply or contact us for further details.

   

  We look forward to meeting you at Škoda Auto University.

 • Blended Intensive Programs (BIP) in Lithuania

  1. Management Psychology and Personal Leadership
  Date: May 20-24, 2024
  Location: SMK, Vilnius, Lithuania

  2. Innovation and Technology Management
  Date: June 10-14, 2024
  Location: Kaunas, Lithuania

  THE AIM OF THE COURSE: The main objective of the course is to introduce students to diverse viewpoints on technological innovation through an engaging learning approach, while also preparing them for future work opportunities. This course teaches how to manage technology and innovation by looking at it as a key part of a company’s success, combining what the company knows and who it works with. It covers why innovation is important and how to support and handle it, both inside and outside the company. The course looks at innovation in big companies but also talks about innovation by individuals, teams, and networks of companies.

  Topics: 1. What is innovation and why is it important? 2. Technology, innovations, and a summary of the technological innovation process 3. Drive innovation forward: Innovating Products and Services 4. Make innovation work: Using resources wisely and planning for innovation 5. Open innovation and Networks for innovation 6. Innovation in Digital Transformation: Leveraging Technology for Change 7. Innovation Leadership: Guiding Teams to Foster Creativity 8. Emerging Technologies: Trends and Future Directions
  By blending theoretical concepts from innovation theories with practical skills in technology management, this course prepares students to become visionary leaders adept at navigating the complexities of innovation within the tech landscape. It equips them with the knowledge to manage and drive technological innovation, ensuring they can lead organizations to achieve competitive advantage and success in a rapidly evolving digital world.

   

  More information on the website.

 • BIP in Portugal

  BIP „Challenge Based Innovation” (6 ECTS) in Polytechnic Institute of Bragança

  Calendar: Virtual component starting 01/04/2024, ending 28/06/2024.

  Physical component starting 03/06/2024, ending 07/06/2024.

  Contents: Team building. Analysis and study of the selected challenge.

  Teamwork. Discussion of ideas (brainstorming). Rapid prototyping and prototype evaluation. Innovation. The value proposition for different stakeholders. Solution validation. Pitch/Selling. Creation of value proposition for the end user.

  The applications are open here https://surveys.ipb.pt/index.php/925195?newtest=Y&lang=en until 8th of March.

 • Swiss European Mobility Programme - semestr zimowy w University of Fribourg w Szwajcarii

  DWZZ informuje o możliwości wyjazdu do University of Fribourg  w Szwajcarii w ramach Swiss European Mobility Programe w semestrze zimowym 2024/2025.

  Oferta skierowana jest do studentów pierwszego (wyjazd na 3 lub 5 semestrze) i drugiego stopnia (wyjazd na 3 semestrze) z kierunku ekonomia (ISCED 0311).

  Dostępne miejsca: 2

  University of Fribourg oferuje stypendium w wysokości 2200 CHF na semestr.

  Szczegółowe informacje na stronie.

  Osoby zainteresowane powinny przesłać do DWZZ podpisany formularz aplikacyjny wraz z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 do DWZZ na adres: monika.malek@ue.poznan.pl.

  Uczelnia wydłużyła termin przyjmowania zgłoszeń. dokumenty można przesłać do DWZZ do 8 maja 2024r.

 • Bratislava Summer School 2024 in University of Economics in Bratislava

  COURSES AND DATES
  15 – 19 July 2024
  Managing People in the Digital Era
  22 – 26 July 2024
  International Business Management

  CREDITS

  3 ECTS per completed course

  ACCOMMODATION
  It is possible to stay at the EUBA dormitory (based on availability)

  FEES
  2 courses – 450€
  The fee includes tuition, a welcome pack, certificate of attendance and transcript of records, professional administrative support before, during and after the program.
  The fee does not include visa, travel, accommodation, living costs, insurance, and other related costs.

  CONTACT: s u m m e r s c h o o l @ e u b a . s k
  Website

   

 • Virtual Mobility Programme at the University of Maribor

  From the 2nd semester of the 2023/2024 study year, we will offer online classes, which will be open to all international students from our partner universities.

  Students are obligated to put the subjects to the Learning Agreement. The subjects will be recognized the same way as face-to-face subjects.

  Virtual mobility is participating in relevant digital learning activities offered by an international partner university other than the home university. The activities are offered for educational purposes and/or allow students to acquire new competencies and knowledge, without physical mobility.

  You can find information about the available subjects and application procedure here.

  Virtual classes are under the aim of Athena network. They will be accessible to all the international students. At the beginning of the project, we will offer 6 virtual classes on Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

  Available courses:

  1. Electrical Devices in Power Systems (syllabus) – Tuesdays at 2 pm CET*
  2. Databases I (syllabus) – Wednesdays at 10 am*
  3. Intelligent Control Techniques in Mechatronics (syllabus) – Tuesdays and Thursdays at 2 pm CET*
  4. Computer Animation for Media (syllabus) – Thursdays at 2 pm CET*
  5. Human-Computer Interaction (syllabus) – Tuesdays at 1 pm CET*
  6. Communications Systems (syllabus) – Thursdays at 2 pm CET*

  *The lectures begin on February 26, 2024.

  Language of instruction: English.

  Application deadline:

  Early-bird application deadline: February 9, 2024
  Late application deadline: February 16, 2024

  Application here

   

 • Summer camp on the topic “Bridging Sustainability & Digital Transformation” in Germany for graduated students

  In September 2023, the Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, KU) organizes a research summer camp on the topic “Bridging Sustainability & Digital Transformation”. We would like to invite your graduate students (those who are completing their Master’s degree at the moment or have already completed it) to apply with their ideas and become part of the one-week research camp at our University. Please note that we offer full scholarships (covering travel, accommodation and meals) for those who are accepted.

  Please find more information attached and here. The application deadline is June 15, 2023.

  The offerr is addressed to the graduate students.

  More information: Thomas Metten (thomas.metten@ku.de), organizer of the research camps.

 • One-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2024/25

  The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2024/25 via BAYHOST / BTHA. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine are eligible to apply.

   

  The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 934,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

  Further information can be found on our BAYHOST-website.

  All documents must be submitted online; the application deadline for first time applications is the 1st December 2023.

  You can contact directly with the University: bayhost-info@bayhost.de

 • Spanish online courses in University of Huelva

  The University of Huelva Modern Languages Service offers an exciting opportunity to learn Spanish during the second semester of the 2023-2024 academic year.
  Dates: from February 19th to June 7th
  Class Schedule:
   
  Level A1: Tuesdays and Thursdays from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. (CET)
  Level A2: Mondays and Wednesdays from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. (CET)
  Level B1: Tuesdays and Thursdays from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. (CET)
  Duration: 45 hours (6 ECTS credits)
   
  Registration period: from 18th December to 19th January
   
  Price: 175 €
  Methodology: our classes are interactive, effective and dynamic.
  Lessons take place via Zoom, and are fully supported by our virtual campus (Moodle), so you can participate from anywhere in the world.
   
  What will you receive?
  Certificate of Achievement with a grade and ECTS credits upon completion of the course.
   
  To register, follow these steps:
   
  1️            1. Download the registration form, available in Spanish, English, or French (to fill out in your preferred language).
  2️            2. If you wish to take the A2 or B1 courses, take the placement test here: Link to the placement test before January 19th.
  3️⃣            3. If you are applying for A1, send the registration form directly to the address below.
                 
       For higher levels, please await the recommendation from your placement test, which will be sent to you via email, before registering.
     
  Registration forms should be sent to: ana.rengel@sc.uhu.es Keep in mind that, if you do not take the placement test, your A2 or B1 enrolment form will not be admitted.
   
  Each group has a maximum of 15 places.
   
  Furthermore, if you study at one of our partner universities, you will have admission preference and can benefit from an exclusive price of €125.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.