Termin „prawo własności intelektualnej”, tj. prawo na dobrach niematerialnych, obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej.

Zakres ochrony poszczególnych praw własności intelektualnej w Polsce jest różny, w zależności od charakteru tych praw:

  • prawem autorskim chronione są utwory od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji.
    Utwór jest chroniony prawem od momentu ustalenia (chociażby miał postać nieukończoną), czyli od chwili, w której z utworem mogą zapoznać się również inne osoby poza autorem. Wystarczy, aby możliwość ta była hipotetyczna.
  • przedmioty własności przemysłowej – przedmioty praw wyłącznych określonych w ustawie o prawie własności przemysłowej, chronione patentem, prawem ochronnym, prawem z rejestracji lub zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania praw wyłącznych (np. patenty, wzory użytkowe, topografie układów scalonych). Zakres tej ochrony jest ograniczony do terytorium RP. Ewentualne rozszerzenie ochrony na inne kraje, wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których prawa mają być objęte taką ochroną.

W Polsce podstawowymi aktami prawnymi, które regulują prawa własności intelektualnej, są:

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa o ochronie baz danych
  • Ustawa Prawo własności przemysłowej
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.