Oferta komercyjna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świadcząc szeroką gamę:

 • usług badawczych;
 • usług badawczo-rozwojowych;
 • wydawania opinii i ekspertyz;
 • opracowywania modeli biznesowych;
 • projektowania (np. systemów, opakowań, itd.);
 • opracowywania diagnoz i prognoz (np. demograficznych),

a także prowadzenia szkoleń i doradztwa w w/w zakresie, zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty.

Ofertę kierujemy do:

 • przedsiębiorstw (małych i średnich, w tym prowadzących działalność na zagranicznych rynkach; dużych przedsiębiorstw z polskim kapitałem oraz filii zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce)
 • jednostek samorządu terytorialnego (samorządy gmin, powiatów i województw)
 • jednostek administracji publicznej szczebla centralnego
 • pracowników wszystkich branż
 • osób fizycznych
 • instytucji okołobiznesowych

Nasza oferta

Wycena usług jest każdorazowo ustalana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, uzależniona od rodzaju projektu oraz zakresu zleconych prac.
 • Katedra Logistyki

  Oferta adresowana do:
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Matematyki Stosowanej

  Do kogo adresowane są usługi?

  branży finansowej, biznesowej, firm analitycznych.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza szeregów czasowych, inwestycje alternatywne, modele zmienności, wielowymiarowa analiza statystyczna, symulacje statystyczne, analizy w R, optymalizacja portfela, programowanie w R i python.

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?

  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

   

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        podmioty gospodarcze,
  ·        administracji samorządowej,
  ·        posłów na Sejm RP,
  ·        klubów parlamentarnych,
  ·        radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  ·        klubów radnych,
  ·        organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  ·        organizacji pozarządowych,
  ·        instytucji naukowych.

  W zakresie:

  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora.

  Dodatkowe informacje:

  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  – mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  – instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  – organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?

  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji).

  Dodatkowe informacje:

  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).

  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?

  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.
  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –  wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –  zapewnienie ciągłości działania,
  –   zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –   zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –   w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –   w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –   zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –  formułowanie strategii ekoprojektowych
  –  ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –   system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –   system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –   system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –   audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –   metody i techniki rozwiązywania problemów
  –   Lean Management
  –   metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –   obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –   wykonywanie analiz LCA, gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):

  Program SimaPro

   

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?

  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Do kogo adresowane są usługi?

  Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa przemysłowe, podmioty sektora energetycznego, podmioty sektora finansowego, administracja publiczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podmioty sektora samorządowego, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Usługi dotyczące:
  – badania rynku pracy w tym zatrudnionych, bezrobotnych, młodych na rynku pracy, problemu przekwalifikowania, ochrony miejsc pracy, kształtowania systemów zarządzania kadrami, badania rynku pracy i jego systemowo (wpływ cyfryzacji), koniunkturalnych zmian w skali lokalnej i krajowej oraz międzynarodowej,
  – zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe, transgraniczne projekty dla gmin pogranicza polsko-niemieckiego, rozwój małych miast, smart city, zielone miasta,
  – badania kondycji kursu walutowego, stopy procentowej, dynamiki ogólnego poziomu cen, makroekonomicznej kondycji gospodarki, zagrożenia deflacyjnego,
  – badania ilościowe w tym sporządzanie prognoz, analiz i modeli statystycznych w zagadnieniach z problematyki ekonomicznej, społecznej czy demograficznej,
  – szkolenia z szeroko rozumianych metod ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (Statistica, SPSS, Gretl),
  – badania procesu transformacji energetycznej w regionach węglowych i wysokoemisyjnych; opracowywanie diagnozy potrzeb społecznych w obszarze transformacji energetycznej w regionach węglowych; badania skutków transformacji energetycznej dla rynku pracy; szkolenia z zakresu sprawiedliwej transformacji,
  – doradztwo w obszarze polityki mieszkaniowej, instrumentów realizacji tej polityki wobec grup wrażliwych, w szczególności osób ubogich, osób starszych, absolwentów wyższych uczelni. –
  – ocena programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy stosowanych w Polsce w świetle zakładanych celów polityki mieszkaniowej,
  – przedmiotem opinii może być wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Usługi z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
  Wycena przedsiębiorstw na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Krajowy Standard Specjalistyczny. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, charakteryzuje się̨ następującymi właściwościami: jej wynik wyceny może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości, opiera się̨ na ograniczonym zakresie informacji, podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?

  Dział marketingu, dział R&D.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Badanie zachowań konsumentów w danej kategorii produktów, ocena atrybutów produktu, percepcja marki i produktu, skuteczność działań marketingowych, dekompozycja preferencji, badania organoleptyczne, UX, UI, crowdsourcing, FGI

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):

  o laboratorium

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?

  producenci z branży FMCG, przedsiębiorstwa handlowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza wewnątrzsklepowych zachowań nabywców.
  Wykorzystanie pomiaru fizjologicznego w diagnozowaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców. Pomiar fizjologiczny prowadzony może być w oparciu o mobilny okulograf (eye-tracker) oraz aparaturę do diagnozowania potliwości (EDA).

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Usługi, o których mowa powyżej realizowane są w laboratorium ‘ShopLab’, które zostało stworzone z myślą prowadzenia badań nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Jego charakterystyka oraz wyposażenie tworzą przestrzeń, która w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych.
  Powierzchnia laboratorium, wynosząca 50m2, pozwoliła na rozlokowanie w nim szeregu mebli sklepowych. W ShopLab-ie znajdują się: regał na owoce i warzywa, lada chłodnicza do ekspozycji wędlin i mięs, regał na wyroby piekarnicze, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.
  Różnorodność mebli pozwala na prowadzenie badań nad zachowaniami nabywców w przekroju większości kategorii produktowych sprzedawanych przez sklepy oferujące artykuły spożywcze oraz codziennego użytku.
  Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.
  Laboratorium wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę do badawczą. W laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie elementów znajdujących się w przestrzeni sprzedażowej (produkty, materiały promocyjne, itp.), które przykuwają wzrok nabywców.
  Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych. ShopLab wyposażony jest bowiem dodatkowo w aparaturę do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?

  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

   

   

   

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?

  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  ·        Nauczyciele (różne poziomy edukacji);
  ·        Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  ·        Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  ·        Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  ·        Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  ·        Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  ·        Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  ·        Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  ·        Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  –       przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  –       przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  –       organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  –       lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,
  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,
  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług): realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

   

 • Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych

  Do kogo adresowane są usługi?

  przedsiębiorstwa (prywatne i instytucje samorządu terytorialnego) chcące pozyskiwać kapitał udziałowy lub wierzycielski na rynku kapitałowym, instytucje finansowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych mogą świadczyć usługi badawcze i biznesowe dotyczące oceny funkcjonowania i rozwoju podmiotów z różnych branż działających na rynku finansowym, w tym:
  ·        wyceny aktywów finansowych i niefinansowych,
  ·        lokowania aktywów na rynku finansowym, w sposób bezpośredni (np. na giełdzie) lub pośredni (przez fundusze inwestycyjne)
  ·        budowania i zarządzania portfela inwestycyjnego dla osób indywidualnych, również majętnych,
  ·        pozyskiwania kapitału udziałowego lub wierzycielskiego na rynku kapitałowym, w tym na rynku prywatnym (np. przez inwestora branżowego, z funduszy venture capital) lub publicznym, tj. na giełdzie papierów wartościowych, w ramach crowdfundingu, lub przez kredyt w oparciu o autorską metodykę oceny kredytowej.

  Pracownicy Katedry mają poparte doświadczeniem zawodowym umiejętności doradcze w w/w obszarach, jak również w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym, w transakcjach M&A, przygotowywaniu biznesplanów, due dilligence, czy modelowaniu finansowym i budżetowym oraz cenach transferowych.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług): mamy zespół naukowców, mających duże doświadczenie zawodowe, łączących naukę z praktyką, którzy wyposażeni są w narzędzia programistyczne (np. R, Python, Statistica) do przeprowadzania analiz i prognoz z rynku finansowego

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług): Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Statystyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·     nasza oferta ma charakter uniwersalny.
  ·     prace analityczne w zakresie badań statystycznych, demograficznych mogą wspomagać i być prowadzone w odniesieniu do dowolnego rodzaju działalności administracyjnej czy gospodarczej

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·     prowadzimy badania analityczne w obszarze statystyki społecznej, gospodarczej i ekonomicznej,
  ·     prowadzimy analizy w wykorzystaniem pakietów statystycznych: SAS, R, SPSS czy Statistica na poziomie zaawansowanym,
  ·     naszą domeną są badania częściowe, oparte na próbie (naszą specjalnością jest Statystyka Małych Obszarów)
  ·     poza klasycznymi metodami analizy statystycznej proponujemy również zastosowanie nieklasycznych i nowoczesnych metod analizy danych (np. integracja danych, kalibracja danych, Real Estate Market Analysis, Categorical data analysis),
  ·     wspomagamy działania dotyczące wizualizacji i raportowania danych statystycznych,
  ·     mamy rozległy, bieżący kontakt z praktyką badań statystycznych, ściśle współpracujemy zarówno z GUS, jak i Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
  ·     prowadzimy szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych metod statystycznych nie tylko przy użyciu Excela, ale również R, SAS, SPSS czy Statistica – tak na podstawowym, jak i zaawansowanym poziomie.

 • Katedra Finansów Publicznych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, banki itd.;
  Usługi adresowane do administracji publicznej (głównie na szczeblu centralnym);
  Administracja publiczna – rządowa i samorządowa;
  Jednostki sektora finansów publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; dysponenci środków publicznych; główni księgowi;
  Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rynki finansowe, polityka monetarna baków centralnych;
  Rozwiązania systemowe w zakresie opodatkowania pracy, konsumpcji i majątku. Szczególnie podatki majątkowe, od zysków kapitałowych i transakcji finansowych;
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w postaci środków pomocowych z funduszy europejskich; analiza możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; ocena zbieżności z politykami horyzontalnymi UE;
  Finanse publiczne i prawo o finansach publicznych;
  Dyscyplina finansów publicznych;
  Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem;
  Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i celnego.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?

  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Matematyki Stosowanej

  Do kogo adresowane są usługi ?

  branża finansowa, biznesowa, firmy analityczne

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza szeregów czasowych, inwestycje alternatywne, modele zmienności, wielowymiarowa analiza statystyczna, symulacje statystyczne, analizy w R, optymalizacja portfela, programowanie w R i python.

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza źródeł danych, zarządzanie jakością danych, tworzenie architektury big data zarządzanych w chmurze i on-premise, wykorzystanie Open Data, wykorzystanie danych (wielo)strumieniowych, analiza retrospektywna, wykrywanie anomalii, wykrywanie fraudów, predykcja.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  ·        Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  ·        Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  ·        Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  ·        Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  ·        Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  ·        Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  ·        Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  ·        Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  ·        Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  ·        Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  ·        Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  ·        Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  ·        Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  ·        Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  ·        Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        podmioty gospodarcze,
  ·        administracji samorządowej,
  ·        posłów na Sejm RP,
  ·        klubów parlamentarnych,
  ·        radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  ·        klubów radnych,
  ·        organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  ·        organizacji pozarządowych,
  ·        instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  –       mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  –       instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  –       organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Dział marketingu, dział R&D.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  -Badanie zachowań konsumentów w danej kategorii produktów, ocena atrybutów produktu, percepcja marki i produktu, skuteczność działań marketingowych, dekompozycja preferencji, badania organoleptyczne, UX, UI, crowdsourcing, FGI

  Dodatkowe informacje:

  o laboratorium

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  producenci z głownie z branży FMCG, przedsiębiorstwa handlowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – Analiza wewnątrzsklepowych zachowań nabywców.
  – Wykorzystanie pomiaru fizjologicznego w diagnozowaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców. Pomiar fizjologiczny prowadzony może być w oparciu o mobilny okulograf (eye-tracker) oraz aparaturę do diagnozowania potliwości (EDA).

  Dodatkowe informacje:
  Usługi, o których mowa powyżej realizowane są w laboratorium ‘ShopLab’, które zostało stworzone z myślą prowadzenia badań nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Jego charakterystyka oraz wyposażenie tworzą przestrzeń, która w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych.
  Powierzchnia laboratorium, wynosząca 50m2, pozwoliła na rozlokowanie w nim szeregu mebli sklepowych. W ShopLab-ie znajdują się: regał na owoce i warzywa, lada chłodnicza do ekspozycji wędlin i mięs, regał na wyroby piekarnicze, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.
  Różnorodność mebli pozwala na prowadzenie badań nad zachowaniami nabywców w przekroju większości kategorii produktowych sprzedawanych przez sklepy oferujące artykuły spożywcze oraz codziennego użytku.
  Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.
  Laboratorium wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę do badawczą. W laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie elementów znajdujących się w przestrzeni sprzedażowej (produkty, materiały promocyjne, itp.), które przykuwają wzrok nabywców.
  Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych. ShopLab wyposażony jest bowiem dodatkowo w aparaturę do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  ·        Nauczyciele (różne poziomy edukacji);
  ·        Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  ·        Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  ·        Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  ·        Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  ·        Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  ·        Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

   

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  –       przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  –       przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  –       organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  –       lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,

  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,
  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.

  Dodatkowe informacje:
  realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

   

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje: Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Finansów Publicznych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, banki itd.;
  Usługi adresowane do administracji publicznej (głównie na szczeblu centralnym);
  Administracja publiczna – rządowa i samorządowa;
  Jednostki sektora finansów publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; dysponenci środków publicznych; główni księgowi;
  Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rynki finansowe, polityka monetarna baków centralnych;
  Rozwiązania systemowe w zakresie opodatkowania pracy, konsumpcji i majątku. Szczególnie podatki majątkowe, od zysków kapitałowych i transakcji finansowych;
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w postaci środków pomocowych z funduszy europejskich; analiza możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; ocena zbieżności z politykami horyzontalnymi UE;
  Finanse publiczne i prawo o finansach publicznych;
  Dyscyplina finansów publicznych;
  Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem;
  Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i celnego.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  ·        osoby fizyczne
  ·        administracja publiczna
  ·        instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  ·        analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  ·        analiza opłacalności inwestycji, business plany
  ·        zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  ·        projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  ·        wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  ·        diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  ·        szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  ·        doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

   

 • Katedra Matematyki Stosowanej

  Do kogo adresowane są usługi?
  branża finansowa, biznesowa, firmy analityczne

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza szeregów czasowych, inwestycje alternatywne, modele zmienności, wielowymiarowa analiza statystyczna, symulacje statystyczne, analizy w R, optymalizacja portfela, programowanie w R i python.

 • Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe (publiczne i prywatne)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rachunkowości finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunek kosztów, audyt finansowy, raportowanie niefinansowe, controlling, rewizja finansowa

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza źródeł danych, zarządzanie jakością danych, tworzenie architektury big data zarządzanych w chmurze i on-premise, wykorzystanie Open Data, wykorzystanie danych (wielo)strumieniowych, analiza retrospektywna, wykrywanie anomalii, wykrywanie fraudów, predykcja.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  ·        Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  ·        Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  ·        Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  ·        Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  ·        Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  ·        Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  ·        Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  ·        Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  ·        Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  ·        Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  ·        Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  ·        Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  ·        Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  ·        Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        podmioty gospodarcze,
  ·        administracji samorządowej,
  ·        posłów na Sejm RP,
  ·        klubów parlamentarnych,
  ·        radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  ·        klubów radnych,
  ·        organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  ·        organizacji pozarządowych,
  ·        instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  –       mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  –       instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  –       organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Oferta obejmuje opracowanie i wydanie:
  – ekspertyz na podstawie dostarczonych wyników badań składu surowców i produktów spożywczych
  – ekspertyz z zakresu wymagań formalno-prawnych dotyczących żywności, np. poprawności znakowania produktów spożywczych w odniesieniu do wymagań prawnych, podejrzenia o zafałszowanie żywności itp.
  – ekspertyz oraz opinii na rzecz jednostek administracji publicznej (np. urzędy celne)

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji),.
  analiza organizacji, pracy oraz wykorzystania technologii cyfrowych w zawodach prawniczych i sądownictwie, analiza systemu zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytalnego, opieki długoterminowej (finansowanie, świadczenia, ewaluacja programów szczegółowych)

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).
  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?
  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.

  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –       wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –       zapewnienie ciągłości działania,
  –       zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –       zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –       w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –       w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –       zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –       formułowanie strategii ekoprojektowych
  –       ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –       system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –       system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –       system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –       audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –       metody i techniki rozwiązywania problemów
  –       Lean Management
  –       metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –       obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –       wykonywanie analiz LCA, gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje:
  Program SimaPro

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.
  Dodatkowe informacje:
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa przemysłowe, podmioty sektora energetycznego, podmioty sektora finansowego, administracja publiczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podmioty sektora samorządowego, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Usługi dotyczące:
  – badania rynku pracy w tym zatrudnionych, bezrobotnych, młodych na rynku pracy, problemu przekwalifikowania, ochrony miejsc pracy, kształtowania systemów zarządzania kadrami, badania rynku pracy i jego systemowo (wpływ cyfryzacji), koniunkturalnych zmian w skali lokalnej i krajowej oraz międzynarodowej,
  – zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe, transgraniczne projekty dla gmin pogranicza polsko-niemieckiego, rozwój małych miast, smart city, zielone miasta,
  – badania kondycji kursu walutowego, stopy procentowej, dynamiki ogólnego poziomu cen, makroekonomicznej kondycji gospodarki, zagrożenia deflacyjnego,
  – badania ilościowe w tym sporządzanie prognoz, analiz i modeli statystycznych w zagadnieniach z problematyki ekonomicznej, społecznej czy demograficznej,
  – szkolenia z szeroko rozumianych metod ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (Statistica, SPSS, Gretl),
  – badania procesu transformacji energetycznej w regionach węglowych i wysokoemisyjnych; opracowywanie diagnozy potrzeb społecznych w obszarze transformacji energetycznej w regionach węglowych; badania skutków transformacji energetycznej dla rynku pracy; szkolenia z zakresu sprawiedliwej transformacji,
  – doradztwo w obszarze polityki mieszkaniowej, instrumentów realizacji tej polityki wobec grup wrażliwych, w szczególności osób ubogich, osób starszych, absolwentów wyższych uczelni. –
  – ocena programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy stosowanych w Polsce w świetle zakładanych celów polityki mieszkaniowej,
  – przedmiotem opinii może być wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

  Dodatkowe informacje:
  Usługi z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
  Wycena przedsiębiorstw na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Krajowy Standard Specjalistyczny. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, charakteryzuje się̨ następującymi właściwościami: jej wynik wyceny może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości, opiera się̨ na ograniczonym zakresie informacji, podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  producenci z głownie z branży FMCG, przedsiębiorstwa handlowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – Analiza wewnątrzsklepowych zachowań nabywców.
  – Wykorzystanie pomiaru fizjologicznego w diagnozowaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców. Pomiar fizjologiczny prowadzony może być w oparciu o mobilny okulograf (eye-tracker) oraz aparaturę do diagnozowania potliwości (EDA).

  Dodatkowe informacje:
  Usługi, o których mowa powyżej realizowane są w laboratorium ‘ShopLab’, które zostało stworzone z myślą prowadzenia badań nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Jego charakterystyka oraz wyposażenie tworzą przestrzeń, która w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych.
  Powierzchnia laboratorium, wynosząca 50m2, pozwoliła na rozlokowanie w nim szeregu mebli sklepowych. W ShopLab-ie znajdują się: regał na owoce i warzywa, lada chłodnicza do ekspozycji wędlin i mięs, regał na wyroby piekarnicze, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.
  Różnorodność mebli pozwala na prowadzenie badań nad zachowaniami nabywców w przekroju większości kategorii produktowych sprzedawanych przez sklepy oferujące artykuły spożywcze oraz codziennego użytku.
  Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.
  Laboratorium wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę do badawczą. W laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie elementów znajdujących się w przestrzeni sprzedażowej (produkty, materiały promocyjne, itp.), które przykuwają wzrok nabywców.
  Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych. ShopLab wyposażony jest bowiem dodatkowo w aparaturę do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

 • Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Do kogo adresowane są usługi ?
  Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, jednostki samorządowe, administracja publiczna sektory: OZE; Energetyka, HoReCa

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie diagnoz/analiz/prognoz finansowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw
  Prognozy i symulacje rzeczowo-finansowe
  Rozwiązania zwiększające sprawność powtarzalnych i sporadycznych kalkulacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych
  Opracowywanie modeli biznesowych
  Opracowywanie programów restrukturyzacji
  Analiza rynków zbytu
  Analiza opłacalności klienta
  Doradztwo w zakresie organizacji funkcji personalnej, w tym: projektowanie procesu kadrowego, projektowanie struktury i organizacji działów personalnych, optymalizacja przebiegu procesów kadrowych, parametryzacja funkcji personalnej
  Wartościowanie pracy, w tym: analiza pracy, tworzenie opisów stanowisk pracy, projektowanie i przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu metod analitycznych
  Coaching menedżerski, w tym: analiza potrzeb rozwojowych, tworzenie indywidualnych programów rozwoju (IPR), prowadzenie sesji coachingowych
  Budowanie zespołów
  Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników
  Projektowanie systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania
  Identyfikacja, mapowanie i optymalizacja procesów
  Projektowanie struktur organizacyjnych
  Projektowanie struktur i systemów sprzedażowych
  Szkolenia i dedykowane warsztaty menedżerskie
  Budowanie i zarządzanie zespołem
  Negocjacje w biznesie
  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Kształtowanie funkcji personalnej
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metodyka prowadzenia szkoleń

  Dodatkowe informacje:
  W projektach wykorzystuje się oprogramowania Excel (z vba), Confluence, Trello, Zoho Creator ,
  Szkolenia i warsztaty prowadzi się przy wykorzystaniu metody moderacji wizualnej.

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

   

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  ·        Nauczyciele (różne poziomy edukacji);
  ·        Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  ·        Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  ·        Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  ·        Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  ·        Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  ·        Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  –       przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  –       przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  –       organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  –       lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,

  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,

  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.

  Dodatkowe informacje:
  realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

 • Inwestycji i Rynków Finansowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  przedsiębiorstwa (prywatne i instytucje samorządu terytorialnego) chcące pozyskiwać kapitał udziałowy lub wierzycielski na rynku kapitałowym, instytucje finansowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych mogą świadczyć usługi badawcze i biznesowe dotyczące oceny funkcjonowania i rozwoju podmiotów z różnych branż działających na rynku finansowym, w tym:
  ·        wyceny aktywów finansowych i niefinansowych,
  ·        lokowania aktywów na rynku finansowym, w sposób bezpośredni (np. na giełdzie) lub pośredni (przez fundusze inwestycyjne)
  ·        budowania i zarządzania portfela inwestycyjnego dla osób indywidualnych, również majętnych,
  ·        pozyskiwania kapitału udziałowego lub wierzycielskiego na rynku kapitałowym, w tym na rynku prywatnym (np. przez inwestora branżowego, z funduszy venture capital) lub publicznym, tj. na giełdzie papierów wartościowych, w ramach crowdfundingu, lub przez kredyt w oparciu o autorską metodykę oceny kredytowej.

  Pracownicy Katedry mają poparte doświadczeniem zawodowym umiejętności doradcze w w/w obszarach, jak również w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym, w transakcjach M&A, przygotowywaniu biznesplanów, due dilligence, czy modelowaniu finansowym i budżetowym oraz cenach transferowych.

  Dodatkowe informacje:
  mamy zespół naukowców, mających duże doświadczenie zawodowe, łączących naukę z praktyką, którzy wyposażeni są w narzędzia programistyczne (np. R, Python, Statistica) do przeprowadzania analiz i prognoz z rynku finansowego

   

 • Katedra Strategii Marketingowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty
  Przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim MSP, administracja publiczna, NGOs

  Rynek
  Rynek ekologicznych produktów spożywczych, rynek sportu i rekreacji, rynek farmaceutyczny, rynek B2B, przemysł rozrywkowy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Szkolenia:
  Szkolenia tzw. miękkie, z takich tematów jak: Wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, Sprzedaż osobista, Negocjacje handlowe. Ponadto: Zarządzanie komunikacją marketingową, Zarządzanie wizerunkiem, Rozwój kompetencji przywódczych.

  Doradztwo:
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opracowywanie modeli biznesowych:
  W zakresie jak wyżej

  Opinie i ekspertyzy:
  W zakresie jak wyżej

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje: Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Finansów Publicznych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, banki itd.;
  Usługi adresowane do administracji publicznej (głównie na szczeblu centralnym);
  Administracja publiczna – rządowa i samorządowa;
  Jednostki sektora finansów publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; dysponenci środków publicznych; główni księgowi;
  Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rynki finansowe, polityka monetarna baków centralnych;
  Rozwiązania systemowe w zakresie opodatkowania pracy, konsumpcji i majątku. Szczególnie podatki majątkowe, od zysków kapitałowych i transakcji finansowych;
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w postaci środków pomocowych z funduszy europejskich; analiza możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; ocena zbieżności z politykami horyzontalnymi UE;
  Finanse publiczne i prawo o finansach publicznych;
  Dyscyplina finansów publicznych;
  Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem;
  Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i celnego.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  ·        osoby fizyczne
  ·        administracja publiczna
  ·        instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  ·        analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  ·        analiza opłacalności inwestycji, business plany
  ·        zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  ·        projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  ·        wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  ·        diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  ·        szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  ·        doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

 • Katedra Matematyki Stosowanej

  Do kogo adresowane są usługi?
  branża finansowa, biznesowa, firmy analityczne

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza szeregów czasowych, inwestycje alternatywne, modele zmienności, wielowymiarowa analiza statystyczna, symulacje statystyczne, analizy w R, optymalizacja portfela, programowanie w R i python.

   

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza źródeł danych, zarządzanie jakością danych, tworzenie architektury big data zarządzanych w chmurze i on-premise, wykorzystanie Open Data, wykorzystanie danych (wielo)strumieniowych, analiza retrospektywna, wykrywanie anomalii, wykrywanie fraudów, predykcja.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  ·        Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  ·        Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  ·        Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  ·        Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  ·        Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  ·        Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  ·        Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  ·        Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  ·        Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  ·        Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  ·        Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  ·        Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  ·        Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  ·        Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        podmioty gospodarcze,
  ·        administracji samorządowej,
  ·        posłów na Sejm RP,
  ·        klubów parlamentarnych,
  ·        radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  ·        klubów radnych,
  ·        organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  ·        organizacji pozarządowych,
  ·        instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  –       mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  –       instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  –       organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?
  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.
  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –       wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –       zapewnienie ciągłości działania,
  –       zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –       zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –       w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –       w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –       zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –       formułowanie strategii ekoprojektowych
  –       ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –       system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –       system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –       system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –       audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –       metody i techniki rozwiązywania problemów
  –       Lean Management
  –       metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –       obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –       wykonywanie analiz LCA,
  gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje:
  Program SimaPro

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

  Dodatkowe informacje:
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty gospodarcze – różne branże nie skupiające swojej działalności tylko lub głównie na Internecie

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie modeli biznesowych – na podstawie dostępnych danych – w znacznej mierze także wewnętrznych danych firmy chcącej nawiązać współpracę – pomoc w analizie marketingowo-zarządczej stanu bieżącego firmy oraz sugestie co do lepszego dopasowania działalności do potrzeb konsumenta. Tworzenie strategii oraz planów taktycznych działań marketingowych w ściśle określonych harmonogramach.

  Prowadzenie szkoleń – z zakresu:
  – savoir-vivre w biznesie,
  – prowadzenia profesjonalnej prezentacji.

  Doradztwo – w zakresie:
  – ogólnego zarządzania,
  – zarządzania działem marketingu,
  – działań marketingowych.

  Dodatkowe informacje:
  Jakość wskazanych działalności jest gwarantowana przez kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe prowadzącego uzyskane na różnych stanowiskach zarządczych i marketingowych (także managerskich – w tym dyrektorskim) podczas pracy w małych, średnich i bardzo dużych firmach polskich i zagranicznych, w tym także korporacjach międzynarodowych.

 • Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, jednostki samorządowe, administracja publiczna
  sektory: OZE; Energetyka, HoReCa

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie diagnoz/analiz/prognoz finansowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw
  Prognozy i symulacje rzeczowo-finansowe
  Rozwiązania zwiększające sprawność powtarzalnych i sporadycznych kalkulacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych
  Opracowywanie modeli biznesowych
  Opracowywanie programów restrukturyzacji
  Analiza rynków zbytu
  Analiza opłacalności klienta
  Doradztwo w zakresie organizacji funkcji personalnej, w tym: projektowanie procesu kadrowego, projektowanie struktury i organizacji działów personalnych, optymalizacja przebiegu procesów kadrowych, parametryzacja funkcji personalnej
  Wartościowanie pracy, w tym: analiza pracy, tworzenie opisów stanowisk pracy, projektowanie i przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu metod analitycznych
  Coaching menedżerski, w tym: analiza potrzeb rozwojowych, tworzenie indywidualnych programów rozwoju (IPR), prowadzenie sesji coachingowych
  Budowanie zespołów
  Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników
  Projektowanie systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania
  Identyfikacja, mapowanie i optymalizacja procesów
  Projektowanie struktur organizacyjnych
  Projektowanie struktur i systemów sprzedażowych
  Szkolenia i dedykowane warsztaty menedżerskie
  Budowanie i zarządzanie zespołem
  Negocjacje w biznesie
  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Kształtowanie funkcji personalnej
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metodyka prowadzenia szkoleń

  Dodatkowe informacje:
  W projektach wykorzystuje się oprogramowania Excel (z vba), Confluence, Trello, Zoho Creator ,
  Szkolenia i warsztaty prowadzi się przy wykorzystaniu metody moderacji wizualnej.

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

   

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi
  są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  –       przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  –       przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  –       organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  –       lokalne grupy działania.

 • Katedra Strategii Marketingowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim MSP, administracja publiczna, NGOs
  Rynek ekologicznych produktów spożywczych, rynek sportu i rekreacji, rynek farmaceutyczny, rynek B2B, przemysł rozrywkowy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Szkolenia:
  Szkolenia tzw. miękkie, z takich tematów jak: Wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, Sprzedaż osobista, Negocjacje handlowe. Ponadto: Zarządzanie komunikacją marketingową, Zarządzanie wizerunkiem, Rozwój kompetencji przywódczych.

  Doradztwo:
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opracowywanie modeli biznesowych:
  W zakresie jak wyżej

  Opinie i ekspertyzy:
  W zakresie jak wyżej

 • Katedra Statystyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·     nasza oferta ma charakter uniwersalny.
  ·     prace analityczne w zakresie badań statystycznych, demograficznych mogą wspomagać i być prowadzone w odniesieniu do dowolnego rodzaju działalności administracyjnej czy gospodarczej

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·     prowadzimy badania analityczne w obszarze statystyki społecznej, gospodarczej i ekonomicznej,
  ·     prowadzimy analizy w wykorzystaniem pakietów statystycznych: SAS, R, SPSS czy Statistica na poziomie zaawansowanym,
  ·     naszą domeną są badania częściowe, oparte na próbie (naszą specjalnością jest Statystyka Małych Obszarów)
  ·     poza klasycznymi metodami analizy statystycznej proponujemy również zastosowanie nieklasycznych i nowoczesnych metod analizy danych (np. integracja danych, kalibracja danych, Real Estate Market Analysis, Categorical data analysis),
  ·     wspomagamy działania dotyczące wizualizacji i raportowania danych statystycznych,
  ·     mamy rozległy, bieżący kontakt z praktyką badań statystycznych, ściśle współpracujemy zarówno z GUS, jak i Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
  ·     prowadzimy szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych metod statystycznych nie tylko przy użyciu Excela, ale również R, SAS, SPSS czy Statistica – tak na podstawowym, jak i zaawansowanym poziomie.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  ·        przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  ·        osoby fizyczne
  ·        administracja publiczna
  ·        instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  ·        analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  ·        analiza opłacalności inwestycji, business plany
  ·        zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  ·        projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  ·        wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  ·        diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  ·        szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  ·        doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?

  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Analiza źródeł danych, zarządzanie jakością danych, tworzenie architektury big data zarządzanych w chmurze i on-premise, wykorzystanie Open Data, wykorzystanie danych (wielo)strumieniowych, analiza retrospektywna, wykrywanie anomalii, wykrywanie fraudów, predykcja.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  · podmioty gospodarcze,
  · administracji samorządowej,
  · posłów na Sejm RP,
  · klubów parlamentarnych,
  · radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  · klubów radnych,
  · organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  · organizacji pozarządowych,
  · instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  – mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  – instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  – organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji),.
  analiza organizacji, pracy oraz wykorzystania technologii cyfrowych w zawodach prawniczych i sądownictwie, analiza systemu zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytalnego, opieki długoterminowej (finansowanie, świadczenia, ewaluacja programów szczegółowych)

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).
  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?

  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.

  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  – wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  – zapewnienie ciągłości działania,
  – zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  – zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  – w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  – w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  – zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  – formułowanie strategii ekoprojektowych
  – ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  – system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  – system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  – audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  – metody i techniki rozwiązywania problemów
  – Lean Management
  – metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  – obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  – wykonywanie analiz LCA, gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Program SimaPro

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Dział marketingu, dział R&D.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Badanie zachowań konsumentów w danej kategorii produktów, ocena atrybutów produktu, percepcja marki i produktu, skuteczność działań marketingowych, dekompozycja preferencji, badania organoleptyczne, UX, UI, crowdsourcing, FGI

  Dodatkowe informacje:

  o laboratorium

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

   

   

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi ?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  – przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  – organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  – lokalne grupy działania.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  · przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  · osoby fizyczne
  · administracja publiczna
  · instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  · analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  · analiza opłacalności inwestycji, business plany
  · zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  · projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  · wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  · diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  · szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  · doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?

  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  ·        Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  ·        Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  ·        Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  ·        Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  ·        Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  ·        Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  ·        Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  ·        Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  ·        Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  ·        Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  ·        Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  ·        Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  ·        Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  ·        Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  ·        Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

   

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  · podmioty gospodarcze,
  · administracji samorządowej,
  · posłów na Sejm RP,
  · klubów parlamentarnych,
  · radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  · klubów radnych,
  · organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  · organizacji pozarządowych,
  · instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  – mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  – instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  – organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze)
  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji),.
  analiza organizacji, pracy oraz wykorzystania technologii cyfrowych w zawodach prawniczych i sądownictwie, analiza systemu zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytalnego, opieki długoterminowej (finansowanie, świadczenia, ewaluacja programów szczegółowych)

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).
  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?
  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.

  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –       wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –       zapewnienie ciągłości działania,
  –       zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –       zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –       w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –       w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –       zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –       formułowanie strategii ekoprojektowych
  –       ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –       system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –       system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –       system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –       audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –       metody i techniki rozwiązywania problemów
  –       Lean Management
  –       metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –       obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –       wykonywanie analiz LCA, gspodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje:
  Program SimaPro

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa przemysłowe, podmioty sektora energetycznego, podmioty sektora finansowego, administracja publiczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podmioty sektora samorządowego, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Usługi dotyczące:
  – badania rynku pracy w tym zatrudnionych, bezrobotnych, młodych na rynku pracy, problemu przekwalifikowania, ochrony miejsc pracy, kształtowania systemów zarządzania kadrami, badania rynku pracy i jego systemowo (wpływ cyfryzacji), koniunkturalnych zmian w skali lokalnej i krajowej oraz międzynarodowej,
  – zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe, transgraniczne projekty dla gmin pogranicza polsko-niemieckiego, rozwój małych miast, smart city, zielone miasta,
  – badania kondycji kursu walutowego, stopy procentowej, dynamiki ogólnego poziomu cen, makroekonomicznej kondycji gospodarki, zagrożenia deflacyjnego,
  – badania ilościowe w tym sporządzanie prognoz, analiz i modeli statystycznych w zagadnieniach z problematyki ekonomicznej, społecznej czy demograficznej,
  – szkolenia z szeroko rozumianych metod ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (Statistica, SPSS, Gretl),
  – badania procesu transformacji energetycznej w regionach węglowych i wysokoemisyjnych; opracowywanie diagnozy potrzeb społecznych w obszarze transformacji energetycznej w regionach węglowych; badania skutków transformacji energetycznej dla rynku pracy; szkolenia z zakresu sprawiedliwej transformacji,
  – doradztwo w obszarze polityki mieszkaniowej, instrumentów realizacji tej polityki wobec grup wrażliwych, w szczególności osób ubogich, osób starszych, absolwentów wyższych uczelni. –
  – ocena programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy stosowanych w Polsce w świetle zakładanych celów polityki mieszkaniowej,
  – przedmiotem opinii może być wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

  Dodatkowe informacje:
  Usługi z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
  Wycena przedsiębiorstw na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Krajowy Standard Specjalistyczny. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, charakteryzuje się̨ następującymi właściwościami: jej wynik wyceny może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości, opiera się̨ na ograniczonym zakresie informacji, podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  producenci z głownie z branży FMCG, przedsiębiorstwa handlowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – Analiza wewnątrzsklepowych zachowań nabywców.
  – Wykorzystanie pomiaru fizjologicznego w diagnozowaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców. Pomiar fizjologiczny prowadzony może być w oparciu o mobilny okulograf (eye-tracker) oraz aparaturę do diagnozowania potliwości (EDA).

  Dodatkowe informacje:
  Usługi, o których mowa powyżej realizowane są w laboratorium ‘ShopLab’, które zostało stworzone z myślą prowadzenia badań nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Jego charakterystyka oraz wyposażenie tworzą przestrzeń, która w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych.
  Powierzchnia laboratorium, wynosząca 50m2, pozwoliła na rozlokowanie w nim szeregu mebli sklepowych. W ShopLab-ie znajdują się: regał na owoce i warzywa, lada chłodnicza do ekspozycji wędlin i mięs, regał na wyroby piekarnicze, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.
  Różnorodność mebli pozwala na prowadzenie badań nad zachowaniami nabywców w przekroju większości kategorii produktowych sprzedawanych przez sklepy oferujące artykuły spożywcze oraz codziennego użytku.
  Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.
  Laboratorium wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę do badawczą. W laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie elementów znajdujących się w przestrzeni sprzedażowej (produkty, materiały promocyjne, itp.), które przykuwają wzrok nabywców.
  Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych. ShopLab wyposażony jest bowiem dodatkowo w aparaturę do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

 • Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, jednostki samorządowe, administracja publiczna
  sektory: OZE; Energetyka, HoReCa

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie diagnoz/analiz/prognoz finansowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw
  Prognozy i symulacje rzeczowo-finansowe
  Rozwiązania zwiększające sprawność powtarzalnych i sporadycznych kalkulacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych
  Opracowywanie modeli biznesowych
  Opracowywanie programów restrukturyzacji
  Analiza rynków zbytu
  Analiza opłacalności klienta
  Doradztwo w zakresie organizacji funkcji personalnej, w tym: projektowanie procesu kadrowego, projektowanie struktury i organizacji działów personalnych, optymalizacja przebiegu procesów kadrowych, parametryzacja funkcji personalnej
  Wartościowanie pracy, w tym: analiza pracy, tworzenie opisów stanowisk pracy, projektowanie i przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu metod analitycznych
  Coaching menedżerski, w tym: analiza potrzeb rozwojowych, tworzenie indywidualnych programów rozwoju (IPR), prowadzenie sesji coachingowych
  Budowanie zespołów
  Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników
  Projektowanie systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania
  Identyfikacja, mapowanie i optymalizacja procesów
  Projektowanie struktur organizacyjnych
  Projektowanie struktur i systemów sprzedażowych
  Szkolenia i dedykowane warsztaty menedżerskie
  Budowanie i zarządzanie zespołem
  Negocjacje w biznesie
  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Kształtowanie funkcji personalnej
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metodyka prowadzenia szkoleń

  Dodatkowe informacje
  W projektach wykorzystuje się oprogramowania Excel (z vba), Confluence, Trello, Zoho Creator,
  Szkolenia i warsztaty prowadzi się przy wykorzystaniu metody moderacji wizualnej.

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?
  · Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  · Nauczycele (różne poziomy edukacji);
  · Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  · Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  · Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  · Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  · Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  · Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  · Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  · Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

   

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  – przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  – przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  – organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  – lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,
  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,
  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.

  Dodatkowe informacje:
  realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

 • Inwestycji i Rynków Finansowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  rzedsiębiorstwa (prywatne i instytucje samorządu terytorialnego) chcące pozyskiwać kapitał udziałowy lub wierzycielski na rynku kapitałowym, instytucje finansowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych mogą świadczyć usługi badawcze i biznesowe dotyczące oceny funkcjonowania i rozwoju podmiotów z różnych branż działających na rynku finansowym, w tym:
  ·        wyceny aktywów finansowych i niefinansowych,
  ·        lokowania aktywów na rynku finansowym, w sposób bezpośredni (np. na giełdzie) lub pośredni (przez fundusze inwestycyjne)
  ·        budowania i zarządzania portfela inwestycyjnego dla osób indywidualnych, również majętnych,
  ·        pozyskiwania kapitału udziałowego lub wierzycielskiego na rynku kapitałowym, w tym na rynku prywatnym (np. przez inwestora branżowego, z funduszy venture capital) lub publicznym, tj. na giełdzie papierów wartościowych, w ramach crowdfundingu, lub przez kredyt w oparciu o autorską metodykę oceny kredytowej.

  Pracownicy Katedry mają poparte doświadczeniem zawodowym umiejętności doradcze w w/w obszarach, jak również w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym, w transakcjach M&A, przygotowywaniu biznesplanów, due dilligence, czy modelowaniu finansowym i budżetowym oraz cenach transferowych.

  Dodatkowe informacje:
  mamy zespół naukowców, mających duże doświadczenie zawodowe, łączących naukę z praktyką, którzy wyposażeni są w narzędzia programistyczne (np. R, Python, Statistica) do przeprowadzania analiz i prognoz z rynku finansowego

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Statystyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·     nasza oferta ma charakter uniwersalny.
  ·     prace analityczne w zakresie badań statystycznych, demograficznych mogą wspomagać i być prowadzone w odniesieniu do dowolnego rodzaju działalności administracyjnej czy gospodarczej

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·     prowadzimy badania analityczne w obszarze statystyki społecznej, gospodarczej i ekonomicznej,
  ·     prowadzimy analizy w wykorzystaniem pakietów statystycznych: SAS, R, SPSS czy Statistica na poziomie zaawansowanym,
  ·     naszą domeną są badania częściowe, oparte na próbie (naszą specjalnością jest Statystyka Małych Obszarów)
  ·     poza klasycznymi metodami analizy statystycznej proponujemy również zastosowanie nieklasycznych i nowoczesnych metod analizy danych (np. integracja danych, kalibracja danych, Real Estate Market Analysis, Categorical data analysis),
  ·     wspomagamy działania dotyczące wizualizacji i raportowania danych statystycznych,
  ·     mamy rozległy, bieżący kontakt z praktyką badań statystycznych, ściśle współpracujemy zarówno z GUS, jak i Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
  ·     prowadzimy szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych metod statystycznych nie tylko przy użyciu Excela, ale również R, SAS, SPSS czy Statistica – tak na podstawowym, jak i zaawansowanym poziomie.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  · przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  · osoby fizyczne
  · administracja publiczna
  · instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  · analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  · analiza opłacalności inwestycji, business plany
  · zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  · projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  · wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  · diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  · szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  · doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

 • Katedra Matematyki Stosowanej

  Do kogo adresowane są usługi?
  branża finansowa, biznesowa, firmy analityczne

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analiza szeregów czasowych, inwestycje alternatywne, modele zmienności, wielowymiarowa analiza statystyczna, symulacje statystyczne, analizy w R, optymalizacja portfela, programowanie w R i python.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  · Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  · Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  · Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  · Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  · Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  · Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  · Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  · Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  · Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  · Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  · Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  · Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  · Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  · Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  · Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  · Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  · Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  · Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje:
  · Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi?
  · podmioty gospodarcze,
  · administracji samorządowej,
  · posłów na Sejm RP,
  · klubów parlamentarnych,
  · radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  · klubów radnych,
  · organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  · organizacji pozarządowych,
  · instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  – mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  – instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  – organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Oferta obejmuje szkolenia z zakresu praktycznych aspektów prognozowania trwałości żywności:
  wymagań prawnych związanych ze znakowaniem środków spożywczych datą minimalnej trwałości oraz terminem przydatności do spożycia
  czynników warunkujących trwałość żywności
  metodycznych aspektów prowadzenia badań służących wyznaczaniu trwałości żywności,
  charakterystyki badania trwałości żywności stabilnej mikrobiologicznie, kryteriów doboru testu, planowania i przebiegu badań).

  Efektem kursu będzie znajomość czynników warunkujących trwałość żywności, poznanie specyfiki i praktycznych aspektów badań służących wyznaczaniu trwałości żywności stabilnej mikrobiologicznie oraz wymogów prawnych dotyczących znakowania terminami trwałości.

   

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji),.
  analiza organizacji, pracy oraz wykorzystania technologii cyfrowych w zawodach prawniczych i sądownictwie, analiza systemu zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytalnego, opieki długoterminowej (finansowanie, świadczenia, ewaluacja programów szczegółowych)

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).
  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?
  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.

  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –       wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –       zapewnienie ciągłości działania,
  –       zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –       zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –       w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –       w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –       zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –       formułowanie strategii ekoprojektowych
  –       ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –       system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –       system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –       system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –       audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –       metody i techniki rozwiązywania problemów
  –       Lean Management
  –       metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –       obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –       wykonywanie analiz LCA,
  gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje:
  Program SimaPro

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

  Dodatkowe informacje:
  Naszą ofertę wyróżniać będzie znajomość nowoczesnych trendów oraz wielu praktycznych sposobów wdrożeń, a więc wiedza praktyczna.

 • Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Do kogo adresowane są usługi ?
  Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa przemysłowe, podmioty sektora energetycznego, podmioty sektora finansowego, administracja publiczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podmioty sektora samorządowego, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Usługi dotyczące:
  – badania rynku pracy w tym zatrudnionych, bezrobotnych, młodych na rynku pracy, problemu przekwalifikowania, ochrony miejsc pracy, kształtowania systemów zarządzania kadrami, badania rynku pracy i jego systemowo (wpływ cyfryzacji), koniunkturalnych zmian w skali lokalnej i krajowej oraz międzynarodowej,
  – zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe, transgraniczne projekty dla gmin pogranicza polsko-niemieckiego, rozwój małych miast, smart city, zielone miasta,
  – badania kondycji kursu walutowego, stopy procentowej, dynamiki ogólnego poziomu cen, makroekonomicznej kondycji gospodarki, zagrożenia deflacyjnego,
  – badania ilościowe w tym sporządzanie prognoz, analiz i modeli statystycznych w zagadnieniach z problematyki ekonomicznej, społecznej czy demograficznej,
  – szkolenia z szeroko rozumianych metod ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (Statistica, SPSS, Gretl),
  – badania procesu transformacji energetycznej w regionach węglowych i wysokoemisyjnych; opracowywanie diagnozy potrzeb społecznych w obszarze transformacji energetycznej w regionach węglowych; badania skutków transformacji energetycznej dla rynku pracy; szkolenia z zakresu sprawiedliwej transformacji,
  – doradztwo w obszarze polityki mieszkaniowej, instrumentów realizacji tej polityki wobec grup wrażliwych, w szczególności osób ubogich, osób starszych, absolwentów wyższych uczelni. –
  – ocena programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy stosowanych w Polsce w świetle zakładanych celów polityki mieszkaniowej,
  – przedmiotem opinii może być wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

  Dodatkowe informacje:
  Usługi z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
  Wycena przedsiębiorstw na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Krajowy Standard Specjalistyczny. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, charakteryzuje się̨ następującymi właściwościami: jej wynik wyceny może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości, opiera się̨ na ograniczonym zakresie informacji, podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Dział marketingu, dział R&D,

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Badanie zachowań konsumentów w danej kategorii produktów, ocena atrybutów produktu, percepcja marki i produktu, skuteczność działań marketingowych, dekompozycja preferencji, badania organoleptyczne, UX, UI, crowdsourcing, FGI

  Dodatkowe informacje:

  o laboratorium

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty gospodarcze  – branża  FMCG, B2B (zainteresowane poprawą efektywności swoich działań).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – Techniki sprzedaży
  – Negocjacje handlowe
  – Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  producenci z głownie z branży FMCG, przedsiębiorstwa handlowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – Analiza wewnątrzsklepowych zachowań nabywców.
  – Wykorzystanie pomiaru fizjologicznego w diagnozowaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców. Pomiar fizjologiczny prowadzony może być w oparciu o mobilny okulograf (eye-tracker) oraz aparaturę do diagnozowania potliwości (EDA).

  Dodatkowe informacje:
  Usługi, o których mowa powyżej realizowane są w laboratorium ‘ShopLab’, które zostało stworzone z myślą prowadzenia badań nad wewnątrzsklepowymi zachowaniami nabywców. Jego charakterystyka oraz wyposażenie tworzą przestrzeń, która w maksymalnym stopniu odzwierciedla specyfikę sklepów stacjonarnych.
  Powierzchnia laboratorium, wynosząca 50m2, pozwoliła na rozlokowanie w nim szeregu mebli sklepowych. W ShopLab-ie znajdują się: regał na owoce i warzywa, lada chłodnicza do ekspozycji wędlin i mięs, regał na wyroby piekarnicze, regał na produkty objęte promocją, regały półkowe wysokie i niskie oraz kasa.
  Różnorodność mebli pozwala na prowadzenie badań nad zachowaniami nabywców w przekroju większości kategorii produktowych sprzedawanych przez sklepy oferujące artykuły spożywcze oraz codziennego użytku.
  Laboratorium pozwala również na kontrolowanie elementów tworzących atmosferę (tzw. ambient conditions). W zależności od celu prowadzonych badań, możliwe jest odtwarzanie pożądanej muzyki, ustawienie odpowiedniego poziomu temperatury czy też intensywności oświetlenia.
  Laboratorium wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę do badawczą. W laboratorium znajduje się mobilny eye-tracker, służący do analizy obserwacji wzrokowej. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie elementów znajdujących się w przestrzeni sprzedażowej (produkty, materiały promocyjne, itp.), które przykuwają wzrok nabywców.
  Badania eye-trackingowe mogą być wzbogacone o dane wskazujące na zaangażowanie (pobudzenie) emocjonalne nabywców, wywołane bodźcami pochodzącymi z przestrzeni wewnątrzsklepowej. Jest to możliwe dzięki rejestratorom sygnałów psychofizycznych. ShopLab wyposażony jest bowiem dodatkowo w aparaturę do rejestracji reakcji elektrodermalnej (EDA) oraz czynności bioelektrycznej serca (EKG).

   

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty gospodarcze – różne branże nie skupiające swojej działalności tylko lub głównie na Internecie

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie modeli biznesowych – na podstawie dostępnych danych – w znacznej mierze także wewnętrznych danych firmy chcącej nawiązać współpracę – pomoc w analizie marketingowo-zarządczej stanu bieżącego firmy oraz sugestie co do lepszego dopasowania działalności do potrzeb konsumenta. Tworzenie strategii oraz planów taktycznych działań marketingowych w ściśle określonych harmonogramach.

  Prowadzenie szkoleń – z zakresu:
  – savoir-vivre w biznesie,
  – prowadzenia profesjonalnej prezentacji.

  Doradztwo – w zakresie:
  – ogólnego zarządzania,
  – zarządzania działem marketingu,
  – działań marketingowych.

  Dodatkowe informacje:
  jakość wskazanych działalności jest gwarantowana przez kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe prowadzącego uzyskane na różnych stanowiskach zarządczych i marketingowych (także managerskich – w tym dyrektorskim) podczas pracy w małych, średnich i bardzo dużych firmach polskich i zagranicznych, w tym także korporacjach międzynarodowych.

 • Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Do kogo adresowane są usługi ?
  Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, jednostki samorządowe, administracja publiczna
  sektory: OZE; Energetyka, HoReCa

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie diagnoz/analiz/prognoz finansowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw
  Prognozy i symulacje rzeczowo-finansowe
  Rozwiązania zwiększające sprawność powtarzalnych i sporadycznych kalkulacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych
  Opracowywanie modeli biznesowych
  Opracowywanie programów restrukturyzacji
  Analiza rynków zbytu
  Analiza opłacalności klienta
  Doradztwo w zakresie organizacji funkcji personalnej, w tym: projektowanie procesu kadrowego, projektowanie struktury i organizacji działów personalnych, optymalizacja przebiegu procesów kadrowych, parametryzacja funkcji personalnej
  Wartościowanie pracy, w tym: analiza pracy, tworzenie opisów stanowisk pracy, projektowanie i przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu metod analitycznych
  Coaching menedżerski, w tym: analiza potrzeb rozwojowych, tworzenie indywidualnych programów rozwoju (IPR), prowadzenie sesji coachingowych
  Budowanie zespołów
  Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników
  Projektowanie systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania
  Identyfikacja, mapowanie i optymalizacja procesów
  Projektowanie struktur organizacyjnych
  Projektowanie struktur i systemów sprzedażowych
  Szkolenia i dedykowane warsztaty menedżerskie
  Budowanie i zarządzanie zespołem
  Negocjacje w biznesie
  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Kształtowanie funkcji personalnej
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metodyka prowadzenia szkoleń

  Dodatkowe informacje:
  W projektach wykorzystuje się oprogramowania Excel (z vba), Confluence, Trello, Zoho Creator ,
  Szkolenia i warsztaty prowadzi się przy wykorzystaniu metody moderacji wizualnej

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi
  są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?
  · Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  · Nauczyciele (różne poziomy edukacji);
  · Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  · Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług (max. 1500 znaków)
  · Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  · Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  · Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  · Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług):
  · Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  · Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  – przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  – organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  – jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  – lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi ?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,
  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,
  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.
  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług): realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

 • Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  przedsiębiorstwa (prywatne i instytucje samorządu terytorialnego) chcące pozyskiwać kapitał udziałowy lub wierzycielski na rynku kapitałowym, instytucje finansowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych mogą świadczyć usługi badawcze i biznesowe dotyczące oceny funkcjonowania i rozwoju podmiotów z różnych branż działających na rynku finansowym, w tym:
  ·        wyceny aktywów finansowych i niefinansowych,
  ·        lokowania aktywów na rynku finansowym, w sposób bezpośredni (np. na giełdzie) lub pośredni (przez fundusze inwestycyjne)
  ·        budowania i zarządzania portfela inwestycyjnego dla osób indywidualnych, również majętnych,
  ·        pozyskiwania kapitału udziałowego lub wierzycielskiego na rynku kapitałowym, w tym na rynku prywatnym (np. przez inwestora branżowego, z funduszy venture capital) lub publicznym, tj. na giełdzie papierów wartościowych, w ramach crowdfundingu, lub przez kredyt w oparciu o autorską metodykę oceny kredytowej.

  Pracownicy Katedry mają poparte doświadczeniem zawodowym umiejętności doradcze w w/w obszarach, jak również w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym, w transakcjach M&A, przygotowywaniu biznesplanów, due dilligence, czy modelowaniu finansowym i budżetowym oraz cenach transferowych.

  Dodatkowe informacje:
  mamy zespół naukowców, mających duże doświadczenie zawodowe, łączących naukę z praktyką, którzy wyposażeni są w narzędzia programistyczne (np. R, Python, Statistica) do przeprowadzania analiz i prognoz z rynku finansowego

 • Katedra Strategii Marketingowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty
  Przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim MSP, administracja publiczna, NGOs
  Rynek
  Rynek ekologicznych produktów spożywczych, rynek sportu i rekreacji, rynek farmaceutyczny, rynek B2B, przemysł rozrywkowy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Szkolenia
  Szkolenia tzw. miękkie, z takich tematów jak: Wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, Sprzedaż osobista, Negocjacje handlowe. Ponadto: Zarządzanie komunikacją marketingową, Zarządzanie wizerunkiem, Rozwój kompetencji przywódczych.

  Doradztwo
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opracowywanie modeli biznesowych
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opinie i ekspertyzy
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

   

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Statystyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·     nasza oferta ma charakter uniwersalny.
  ·     prace analityczne w zakresie badań statystycznych, demograficznych mogą wspomagać i być prowadzone w odniesieniu do dowolnego rodzaju działalności administracyjnej czy gospodarczej

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·     prowadzimy badania analityczne w obszarze statystyki społecznej, gospodarczej i ekonomicznej,
  ·     prowadzimy analizy w wykorzystaniem pakietów statystycznych: SAS, R, SPSS czy Statistica na poziomie zaawansowanym,
  ·     naszą domeną są badania częściowe, oparte na próbie (naszą specjalnością jest Statystyka Małych Obszarów)
  ·     poza klasycznymi metodami analizy statystycznej proponujemy również zastosowanie nieklasycznych i nowoczesnych metod analizy danych (np. integracja danych, kalibracja danych, Real Estate Market Analysis, Categorical data analysis),
  ·     wspomagamy działania dotyczące wizualizacji i raportowania danych statystycznych,
  ·     mamy rozległy, bieżący kontakt z praktyką badań statystycznych, ściśle współpracujemy zarówno z GUS, jak i Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
  ·     prowadzimy szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych metod statystycznych nie tylko przy użyciu Excela, ale również R, SAS, SPSS czy Statistica – tak na podstawowym, jak i zaawansowanym poziomie.

 • Katedra Finansów Publicznych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, banki itd.;
  Usługi adresowane do administracji publicznej (głównie na szczeblu centralnym);
  Administracja publiczna – rządowa i samorządowa;
  Jednostki sektora finansów publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; dysponenci środków publicznych; główni księgowi;
  Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rynki finansowe, polityka monetarna baków centralnych;
  Rozwiązania systemowe w zakresie opodatkowania pracy, konsumpcji i majątku. Szczególnie podatki majątkowe, od zysków kapitałowych i transakcji finansowych;
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w postaci środków pomocowych z funduszy europejskich; analiza możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; ocena zbieżności z politykami horyzontalnymi UE;
  Finanse publiczne i prawo o finansach publicznych;
  Dyscyplina finansów publicznych;
  Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem;
  Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i celnego.

 • Katedra Logistyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  Operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa z operacjami logistycznymi na dużą skalę. Urzędy i agendy

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  1. Ocena i usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  2. Ocena i usprawnienia zarządzania łańcuchami dostaw,
  3. Szkolenia w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
  4. Doradztwo w dziedzinie logistyki 4.0
  5. Ocena i usprawnienia logistyki miasta.
  6. Szkolenia w dziedzinie logistyki miasta.

 • Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

  Do kogo adresowane są usługi?

  · przedsiębiorstwa i pracownicy wszystkich branż
  · osoby fizyczne
  · administracja publiczna
  · instytucje pośredniczące w komercjalizacji badań np. Centra Transferu Technologii, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości, studenci (w tym doktoranci) oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni i instytutów naukowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  · analiza ekonomiczna (w tym w ramach kontroli zarządczej oraz na potrzeby mediacji przedprocesowych)
  · analiza opłacalności inwestycji, business plany
  · zaawansowana wycena przedsiębiorstw i grup kapitałowych
  · projektowanie systemów controllingowych, systemów pomiaru i zarządzania dokonaniami
  · wyznaczanie momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  · diagnostyka i prognozowanie na podstawie zaawansowanych modeli ekonometrycznych
  · szkolenia dotyczące strategii innowacji, komercjalizacji badań naukowych, finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
  · doradztwo w zakresie analizy finansowej i controllingu oraz oceny potencjału komercyjnego badań naukowych i technologii, audyt innowacyjności

 • Katedra Informatyki Ekonomicznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Kompetencją Katedry jest budowanie nowatorskich zastosowań data science. Zespół ma wieloletnie doświadczenia projektowe w różnych branżach: bezpieczeństwa, obronności międzynarodowej i narodowej, administracji rządowej i samorządowej, Przemysłu 4.0, telekomunikacji, energetyki, handlu, elektromobilności.

 • Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

  Do kogo adresowane są usługi?
  · Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  · Duże przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, w tym prowadzące działalność na zagranicznych rynkach
  · Filie zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce
  · Jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gmin, powiatów i województw
  · Jednostki administracji publicznej szczebla centralnego

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  · Szkolenia z zakresu strategii przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz transakcji w handlu zagranicznym.
  · Analizy zagranicznych rynków w oparciu o dane wtórne i pierwotne, z naciskiem na benchmark konkurencyjny, estymację popytu w ujęciu ilościowym i wartościowym, określenie struktury dystrybucji, wymogów prawnych związanych z wejściem na rynek, itd.
  · Ocena atrakcyjności rynków zagranicznych dla firm polskich oraz atrakcyjności rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych.
  · Testy koncepcji oraz produktów na zagranicznych rynkach pod kątem adaptacji produktów do potrzeb zagranicznych odbiorców lub formalnych wymogów.
  · Projektowanie i dostosowanie komunikacji marketingowej do potrzeb zagranicznych rynków.
  · Wsparcie nawiązywania relacji handlowych i badawczo-rozwojowych na zagranicznych rynkach.
  · Audyt potencjału eksportowego oraz rewizja istniejącej strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.
  · Audyt sprawności innowacyjnej i kooperacyjnej przedsiębiorstwa.
  · Projektowanie narzędzi wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (oferta dla sektora publicznego).
  · Analiza doświadczeń podmiotów zlokalizowanych w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych nawiązujących do idei klastrów.
  · Wypracowanie rekomendacji dotyczących polityki wspierania klastrów w regionie.
  · Opracowywanie strategii rozwoju gmin powiatów i województw, innych dokumentów programowych (Programy rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju Lokalnego), ponadto sporządzanie diagnoz prospektywnych oraz prognoz ekonomicznych (w tym demograficznych), modeli rozwoju lokalnego, obróbka statystyczna danych lokalnych, wsparcie w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne (w tym w szczególności sporządzanie studiów wykonalności inwestycji).
  · Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie planowania rozwoju oraz posykiwania środków.

  Dodatkowe informacje:
  · Wykorzystanie sieci międzynarodowych analityków na zagranicznych rynkach, na których chcą podjąć lub rozwinąć działalność podmioty korzystające z usług.

 • Katedra Ekonomii Informacji

  Do kogo adresowane są usługi ?
  podmioty gospodarcze,
  administracji samorządowej,
  posłów na Sejm RP,
  klubów parlamentarnych,
  radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego,
  klubów radnych,
  organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
  organizacji pozarządowych,
  instytucji naukowych.

  W zakresie:
  kształtowania wizerunku,
  media relations,
  zarządzania kryzysowego,
  prognozowania politycznego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
  badania stanu świadomości ekologicznej i „zielonej” wiedzy w zarządzaniu JAP
  działań nature based solutions w kierunku zrównoważonego rozwoju, a tym samym zaangażowania administracji publicznej w rozwój idei green smart city
  redagowania tekstów,
  audytu komunikacyjnego,
  strategii komunikacyjnej,
  wystąpień publicznych,
  public affairs i lobbingu,
  społecznej odpowiedzialności biznesu,
  sponsoringu,
  projektowania i realizowania kampanii wyborczych
  komunikowanie w biznesie,
  analizy potrzeb informacyjnych otoczenia
  analizy potrzeb konsumentów
  analizy willingness to pay i willingness to buy
  analizy wpływu kraju pochodzenia (kraju produkcji) na ocenę atrakcyjności produktu przez konsumentów,
  rekomendacji kierunków rozwoju polskiej pomocy rozwojowej. w szczególności jako wschodzącego donatora

  Dodatkowe informacje:
  Usługi oparte na uwzględnieniu:
  przeprowadzanie badań konsumentów z wykorzystaniem studia TV i pracowni CATI – CAVI
  wiedzy teoretycznej i pozaźródłowej oraz
  doświadczeń osobistych, wynikających z praktycznej pracy w:
  – mediach masowych (TVP SA, Głos Wielkopolski),
  – instytucjach publicznych (Rada Osiedla Ogrody, Rada Miasta Poznania, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Sejm RP, Parlament Europejski),
  – organizacjach pozarządowych (o profilu edukacyjnym, pokoleniowym, lokalnym, naukowym, międzynarodowym, humanitarnym, charytatywnym).

 • Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Oferta obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu:
  -oceny wrażliwości sensorycznej kandydatów do wykonywania ocen sensorycznych,
  -monitoringu sprawności sensorycznej,
  -metodyki prowadzenia badań sensorycznych,
  -metod sensorycznych w badaniach konsumenckich,
  -oceny jakości sensorycznej żywności.

  Zakres tematyczny oraz czas trwania szkolenia, jak również zakres merytoryczny usługi doradczej, dostosowane są do potrzeb usługobiorcy. Trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla branży spożywczej oraz jednostek szkoleniowych, prowadzą również badania naukowe w ww zakresie.

 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa i instytucje (np. banki, zakłady ubezpieczeń, JST, szkoły, uczelnie, izby gospodarcze)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym źródła i techniki rekrutacji, procedury selekcji kandydatów do zatrudnienia, systemy adaptacji pracowników, oceny pracownicze, profile kompetencyjne systemy kadrowe, audyty kadrowe), analizy i diagnozy rynku pracy, system ubezpieczenia społecznego, organizacja i finansowanie systemów opieki długoterminowej, badanie karier absolwentów, analizy społeczne, w tym demograficzne (badanie postaw i preferencji oraz satysfakcji),.
  analiza organizacji, pracy oraz wykorzystania technologii cyfrowych w zawodach prawniczych i sądownictwie, analiza systemu zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytalnego, opieki długoterminowej (finansowanie, świadczenia, ewaluacja programów szczegółowych)

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy KPiPS mają bogate doświadczenia we współpracy z organami i agendami Sejmu oraz Senatu, administracją publiczną (rządową i samorządową, ZUS), z sądami powszechnymi, z organami kontroli państwowej i ochrony prawa (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) instytucjami rynku finansowego i izbami gospodarczymi (np. Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, banki zrzeszające, banki spółdzielcze), przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi, związki pracodawców (Poznański Związek Pracodawców, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym) a także organizacje pozarządowe (NGS).
  Korzystamy ze specjalistycznych programów komputerowych (np. Atlas, SAP HR, SPSS).

 • Katedra Zarządzania Jakością

  Do kogo adresowane są usługi?
  Organizacje biznesowe, administracja publiczna
  Podmioty gospodarcze różnych branż
  Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną oraz usługową bez względu na branże
  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży lotniczej oraz kolejowej
  Wszystkie organizacje z różnych branż.

  Wszystkie podmioty zainteresowane problematyką systemowego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania projektami (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS, LCA, CSR, Lean Management, RODO, Prince2, Agile Mgmt). Z uwagi a specyfikę niektórych standardów/ metodyk oferta powinna być dedykowana, np. dostawcy dla branży motoryzacyjnej (TISAX, IATF 16949).

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Doradztwo:
  Systemowe podejście do zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem) oraz rozwiązywania problemów w organizacji przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania, a także zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa produktowego w zakresie ekoprojektowania i oddziaływania wyrobów na środowisko. W tym:
  –       wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, EMAS),
  –       zapewnienie ciągłości działania,
  –       zarządzanie projektami (Prince2, Agile Mgmt),
  –       zarządzanie społecznie odpowiedzialne w organizacji, budowanie strategii CSR, inicjatywy i narzędzia CSR (m.in. SA 8000, ISO 26000, AA 1000)
  –       w zakresie wymagań prawnych – EASA Part 21G, EASA Part 145
  –       w zakresie wdrażania wymagań IAQG i APQP dla branży lotniczej
  –       zastosowanie jakościowych oraz półilościowych narzędzi ekoprojektowych umożliwiających wskazanie środowiskowych punktów krytycznych analizowanych obiektów
  –       formułowanie strategii ekoprojektowych
  –       ocena przyjętych rozwiązań ekoprojektowych pod kątem oddziaływań środowiskowych (z wyłączeniem metody LCA) oraz kosztów ekoprojektu

  Szkolenia:
  –       system zarządzania jakością – ISO 9001, AS 9100
  –       system zarządzania środowiskowego – ISO 14001, EMAS
  –       system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  –       audyty systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem)
  –       metody i techniki rozwiązywania problemów
  –       Lean Management
  –       metody oceny cyklu życia – metodyka środowiskowej oceny cyklu życia,
  –       obliczanie śladów środowiskowych produktów,
  –       wykonywanie analiz LCA,
  gospodarka o obiegu zamkniętym.

  Dodatkowe informacje:
  Program SimaPro

 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  – przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże podmioty, w tym także przedsiębiorstwa rodzinne);
  – administracja (np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Administracja Centralna);

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  – doradztwo dot. wpływu nowoczesnych technologii na biznes, modele biznesu, strategie rozwoju (opracowywanie modeli biznesu, strategii i ich wdrażanie);
  – diagnoza, analiza oraz opracowywanie sposobów ulepszenia procesów w przedsiębiorstwie, produktów/usług;
  – przygotowanie propozycji działań mających na celu poprawę konkurencyjności pomiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i zagranicą (także doradztwo w kwestii me metod ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw);
  – doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju firmy; internacjonalizacji działalności oraz nowoczesnych modeli biznesowych z wykorzystaniem metody design thinking oraz service design;
  – konsultacje na etapie przygotowania wniosków na dotacje unijne;
  – szkolenia z zakresu opracowywania modeli biznesowych oraz budowania systemów komunikacji w przedsiębiorstwie;
  – doradztwo strategiczne w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji (w szczególności dot. przedsiębiorstw rodzinnych);
  – przygotowanie opracowań dot. planów strategicznych lub procedur organizacyjnych optymalizujących działania przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
  – doradztwo w zakresie współpracy innowacyjnej krajowej i zagranicznej, pozyskiwania partnerów do współpracy w Polsce i za granicą.

 • Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa przemysłowe, podmioty sektora energetycznego, podmioty sektora finansowego, administracja publiczna, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, podmioty sektora samorządowego, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Usługi dotyczące:
  – badania rynku pracy w tym zatrudnionych, bezrobotnych, młodych na rynku pracy, problemu przekwalifikowania, ochrony miejsc pracy, kształtowania systemów zarządzania kadrami, badania rynku pracy i jego systemowo (wpływ cyfryzacji), koniunkturalnych zmian w skali lokalnej i krajowej oraz międzynarodowej,
  – zrównoważony rozwój, technologie cyfrowe, transgraniczne projekty dla gmin pogranicza polsko-niemieckiego, rozwój małych miast, smart city, zielone miasta,
  – badania kondycji kursu walutowego, stopy procentowej, dynamiki ogólnego poziomu cen, makroekonomicznej kondycji gospodarki, zagrożenia deflacyjnego,
  – badania ilościowe w tym sporządzanie prognoz, analiz i modeli statystycznych w zagadnieniach z problematyki ekonomicznej, społecznej czy demograficznej,
  – szkolenia z szeroko rozumianych metod ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (Statistica, SPSS, Gretl),
  – badania procesu transformacji energetycznej w regionach węglowych i wysokoemisyjnych; opracowywanie diagnozy potrzeb społecznych w obszarze transformacji energetycznej w regionach węglowych; badania skutków transformacji energetycznej dla rynku pracy; szkolenia z zakresu sprawiedliwej transformacji,
  – doradztwo w obszarze polityki mieszkaniowej, instrumentów realizacji tej polityki wobec grup wrażliwych, w szczególności osób ubogich, osób starszych, absolwentów wyższych uczelni. –
  – ocena programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego, instrumentów wspierających rynek mieszkaniowy stosowanych w Polsce w świetle zakładanych celów polityki mieszkaniowej,
  – przedmiotem opinii może być wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

  Dodatkowe informacje:
  Usługi z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
  Wycena przedsiębiorstw na podstawie Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Krajowy Standard Specjalistyczny. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, charakteryzuje się̨ następującymi właściwościami: jej wynik wyceny może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości, opiera się̨ na ograniczonym zakresie informacji, podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.

 • Katedra Handlu i Marketingu

  Do kogo adresowane są usługi?
  Podmioty gospodarcze – różne branże nie skupiające swojej działalności tylko lub głównie na Internecie

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie modeli biznesowych – na podstawie dostępnych danych – w znacznej mierze także wewnętrznych danych firmy chcącej nawiązać współpracę – pomoc w analizie marketingowo-zarządczej stanu bieżącego firmy oraz sugestie co do lepszego dopasowania działalności do potrzeb konsumenta. Tworzenie strategii oraz planów taktycznych działań marketingowych w ściśle określonych harmonogramach.

  Prowadzenie szkoleń – z zakresu:
  – savoir-vivre w biznesie,
  – prowadzenia profesjonalnej prezentacji.

  Doradztwo – w zakresie:
  – ogólnego zarządzania,
  – zarządzania działem marketingu,
  – działań marketingowych.

  Dodatkowe informacje:
  jakość wskazanych działalności jest gwarantowana przez kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe prowadzącego uzyskane na różnych stanowiskach zarządczych i marketingowych (także managerskich – w tym dyrektorskim) podczas pracy w małych, średnich i bardzo dużych firmach polskich i zagranicznych, w tym także korporacjach międzynarodowych.

 • Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, jednostki samorządowe, administracja publiczna
  sektory: OZE; Energetyka, HoReCa

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Opracowywanie diagnoz/analiz/prognoz finansowych oraz ekonomicznych przedsiębiorstw
  Prognozy i symulacje rzeczowo-finansowe
  Rozwiązania zwiększające sprawność powtarzalnych i sporadycznych kalkulacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych
  Opracowywanie modeli biznesowych
  Opracowywanie programów restrukturyzacji
  Analiza rynków zbytu
  Analiza opłacalności klienta
  Doradztwo w zakresie organizacji funkcji personalnej, w tym: projektowanie procesu kadrowego, projektowanie struktury i organizacji działów personalnych, optymalizacja przebiegu procesów kadrowych, parametryzacja funkcji personalnej
  Wartościowanie pracy, w tym: analiza pracy, tworzenie opisów stanowisk pracy, projektowanie i przeprowadzanie wartościowania stanowisk pracy przy wykorzystaniu metod analitycznych
  Coaching menedżerski, w tym: analiza potrzeb rozwojowych, tworzenie indywidualnych programów rozwoju (IPR), prowadzenie sesji coachingowych
  Budowanie zespołów
  Projektowanie systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju pracowników
  Projektowanie systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Konsulting w zakresie organizacji i zarządzania
  Identyfikacja, mapowanie i optymalizacja procesów
  Projektowanie struktur organizacyjnych
  Projektowanie struktur i systemów sprzedażowych
  Szkolenia i dedykowane warsztaty menedżerskie
  Budowanie i zarządzanie zespołem
  Negocjacje w biznesie
  Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  Efektywność osobista i zarządzanie czasem
  Kształtowanie funkcji personalnej
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  Metodyka prowadzenia szkoleń

  Dodatkowe informacje:
  W projektach wykorzystuje się oprogramowania Excel (z vba), Confluence, Trello, Zoho Creator ,
  Szkolenia i warsztaty prowadzi się przy wykorzystaniu metody moderacji wizualnej

 • Katedra Marketingu Międzynarodowego

  Do kogo adresowane są usługi?
  Wszystkie podmioty w sektorze przedsiębiorstw, administracji i organizacji pozarządowych

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw:
  – szkolenia,
  – opracowywanie strategii internacjonalizacji.

  Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym:
  – szkolenia na tematy związane z różnicami kulturowymi i ich wpływem na rozwój współpracy na rynku B2B oraz na działania marketingowe na rynku B2C.

  Sieci biznesowe:
  – doradztwo (ocena i pomiar charakteru i siły relacji w ramach sieci biznesowych oraz ich wpływu na wyniki podmiotów należących do sieci i budowanie zindywidualizowanych planów rozwoju tych relacji).

  Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  – szkolenia dotyczące trzech wymiarów CRM (strategia, systemy IT, zarządzanie zmianą), w tym w formie studiów podyplomowych,
  – doradztwo dla przedsiębiorstw decydujących się na wdrożenie lub ponowne wdrożenie systemów IT klasy CRM i strategicznych programów CRM.

  Zarządzanie wiedzą:
  – szkolenia (istota i wdrażanie procesów i systemów zarządzania wiedzą),
  – doradztwo (diagnoza, analiza bieżących działań oraz wskazanie przyszłych kierunków działań służących zapewnieniu sprawnego zarządzania wiedzą, w tym w szczególności jej transferu pomiędzy pracownikami i integracji rynkowych i technicznych obszarów działania przedsiębiorstwa w celu wytworzenia innowacji),
  – tworzenie innowacyjnych modeli biznesu na rynkach lokalnych i zagranicznych.

  Zarządzanie wielokulturowym zespołem pracowniczym:
  – szkolenia z zakresu świadomości i znaczenia różnic we współpracy w zespole wielokulturowym oraz synergii wynikającej z różnorodności kulturowej przedsiębiorstwa.

 • Katedra Technologii Informacyjnych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora publicznego zainteresowane wprowadzaniem lub analizą nowych rozwiązań technicznych i biznesowych opartych na technologiach przemysłu 4.0, a w szczególności technologiach multimedialnych, wirtualnej rzeczywistości, internecie rzeczy oraz technologii łańcucha bloków, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemów, informacji i użytkowników.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych UEP prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach systemów multimedialnych (w tym wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier), internetu rzeczy (w tym lokalnych systemów internetu rzeczy z wykorzystaniem nowych rodzajów transmisji radiowej, w szczególności sieci mesh i ad-hoc), bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz technologii łańcucha bloków (ang. blockchain). Prowadzone prace mają w dużej części charakter badań stosowanych i są realizowane na zlecenie i we współpracy z podmiotami przemysłowymi z kraju i zagranicy.
  Oferta usług obejmuje prowadzenie badań i analizę rozwiązań technicznych, projektowanie
  i implementację systemów informatycznych, budowanie trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych środowisk 3D, analizę bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych, opracowywanie diagnoz i prognoz w zakresie rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych oraz doradztwo
  i szkolenia.

  Dodatkowe informacje:
  Katedra Technologii Informacyjnych ma na wyposażeniu nowoczesne laboratoria badawcze: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości oraz Laboratorium Internetu Rzeczy. Oferowane usługi
  są w dużej części oparte na aktualnych wynikach badań naukowych prowadzonych w katedrze.

 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·        Kadra zarządzająca organizacjami profit i non-profit;
  ·        Nauczyciele (różne poziomy edukacji);
  ·        Wszystkie podmioty (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, urzędy, instytucje) potrzebujące wsparcia w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, kadr, szkoleń, outplacementu, outsorcingu, zarządzania przez cele, restrukturyzacji, wynagradzania, psychologii pracy, motywowania, rekrutacji;
  ·        Organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·        Doradztwo z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego (wykorzystanie podejścia coachingowego jako nowoczesnego narzędzia w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami);
  ·        Szkolenia z zakresu: wystąpień publicznych (efektywne przygotowywanie oraz prezentowanie z wykorzystaniem narzędzi wirtualnych); negocjacji i rozwiązywania konfliktów; przezwyciężania barier w komunikacji nauczyciel – uczeń/wykładowca – student; nowoczesnych metod uczenia (np. case-study, debata oksfordzka);
  ·        Zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia, outplacement, outsorcing, zarządzanie przez cele, restrukturyzacja, wynagradzanie, psychologia pracy, motywowanie, rekrutacja;
  ·        Zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie zespołem, rozwój organizacji.

  Dodatkowe informacje:
  ·        Prowadząca szkolenia jest certyfikowanym tutorem oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu menedżerskiego;
  ·        Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi psychologicznych, w tym testów psychologicznych dostępnych tylko dla psychologów (np. testów dystrybuowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Do kogo adresowane są usługi?
  –       przedsiębiorstwa różnych branż planujące lub realizujące transakcje zagraniczne (eksport lub import towarów i usług, inwestycje na rynkach zagranicznych, kooperacja niekapitałowa, itp.);
  –       przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. przemysłach czasu wolnego (turystyka, rozrywka, rekreacja, sport) oraz w branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       podmioty/przedsiębiorstwa branży hotelarsko-gastronomicznej;
  –       organizacje turystyczne oraz stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki oraz branży spotkań i wydarzeń biznesowych;
  –       jednostki samorządu lokalnego (szczebel lokalny i ponadlokalny);
  –       lokalne grupy działania.

 • Katedra Ubezpieczeń

  Do kogo adresowane są usługi?
  Zakres działań przewidzianych w ramach dwustronnych umów jest kierowany do przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, podmiotów administracji publicznej, jak również do podmiotów sektora finansowego, a w szczególności ubezpieczeniowego. Zakres proponowanych rozwiązań uzależniony jest od istniejących uwarunkowań prawnych (np. wprowadzanie nowych regulacji), jak również sytuacji rynkowej i gospodarczej (np. powstanie nowych zagrożeń, czy zmiany technologiczne).
  Przedsiębiorstwa zainteresowane analizą danych biznesowych i prognozami, pracownicy naukowi, osoby, chcące rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie metod analiz.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej:
  – analiza zagrożeń i przygotowanie programów zarządzania ryzykiem (w tym w oparciu o standard ISO 31000) w zakresie zjawisk ubezpieczanych i nieubezpieczanych,
  – analiza posiadanych polis i ocena względem uwarunkowań rynkowych,
  – przygotowanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych (produktów), w tym rozwiązania o charakterze indeksowym (z wykorzystaniem działań badawczych),
  – opiniowanie i przygotowanie ekspertyz w zakresie szkód ubezpieczeniowych,
  – przygotowanie rozwiązań w zakresie ubezpieczenia jako produktu komplementarnego do produktów przedsiębiorstwa,
  Stowarzyszenia branżowe:
  – opracowanie dedykowanych, nowych produktów ubezpieczeniowych dla określonych branż, sektorów, czy typów przedsiębiorstw,
  – inicjowanie i określanie efektywności ekonomicznej dla własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych lub związków wzajemności członkowskiej,
  – szkolenia w zakresie opracowywania i wdrażania standardów zarządzania ryzykiem,
  Podmioty rynku finansowego i ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, dystrybutorzy i pośrednicy):
  – dedykowane szkolenia w zakresie ubezpieczeń, m.in. : majątkowych, rolnych, środowiskowych, kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych.
  – analiza ekonomiczna i przygotowanie do wdrażania w zakresie nowych produktów ubezpieczeniowych, zastosowania nowych technologii na różnych etapach łańcucha tworzenia wartości.

  Dla wszystkich:
  Zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach finansowych i gospodarczych, w tym analiza wyników ankiet, modelowanie zachowań i preferencji konsumentów, porządkowanie wielowymiarowe obiektów (rankingi). Doradztwo i szkolenia w zakresie metod analiz.
  Dodatkowe informacje (np. wykorzystanie specjalistycznej aparatury, wyróżniające się cechy usług): realizowane zadania są oparte zarówno na wiedzy eksperckiej, jak i praktycznym rozpoznaniu rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie.

 • Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych

  Do kogo adresowane są usługi?
  przedsiębiorstwa (prywatne i instytucje samorządu terytorialnego) chcące pozyskiwać kapitał udziałowy lub wierzycielski na rynku kapitałowym, instytucje finansowe

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:

  Pracownicy Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych mogą świadczyć usługi badawcze i biznesowe dotyczące oceny funkcjonowania i rozwoju podmiotów z różnych branż działających na rynku finansowym, w tym:
  ·        wyceny aktywów finansowych i niefinansowych,
  ·        lokowania aktywów na rynku finansowym, w sposób bezpośredni (np. na giełdzie) lub pośredni (przez fundusze inwestycyjne)
  ·        budowania i zarządzania portfela inwestycyjnego dla osób indywidualnych, również majętnych,
  ·        pozyskiwania kapitału udziałowego lub wierzycielskiego na rynku kapitałowym, w tym na rynku prywatnym (np. przez inwestora branżowego, z funduszy venture capital) lub publicznym, tj. na giełdzie papierów wartościowych, w ramach crowdfundingu, lub przez kredyt w oparciu o autorską metodykę oceny kredytowej.

  Pracownicy Katedry mają poparte doświadczeniem zawodowym umiejętności doradcze w w/w obszarach, jak również w szeroko pojętym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym, w transakcjach M&A, przygotowywaniu biznesplanów, due dilligence, czy modelowaniu finansowym i budżetowym oraz cenach transferowych.

  Dodatkowe informacje:
  mamy zespół naukowców, mających duże doświadczenie zawodowe, łączących naukę z praktyką, którzy wyposażeni są w narzędzia programistyczne (np. R, Python, Statistica) do przeprowadzania analiz i prognoz z rynku finansowego

 • Katedra Strategii Marketingowych

  Do kogo adresowane są usługi?

  Podmioty
  Przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim MSP, administracja publiczna, NGOs
  Rynek
  Rynek ekologicznych produktów spożywczych, rynek sportu i rekreacji, rynek farmaceutyczny, rynek B2B, przemysł rozrywkowy
  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług (max. 1500 znaków)
  Szkolenia
  Szkolenia tzw. miękkie, z takich tematów jak: Wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna, Sprzedaż osobista, Negocjacje handlowe. Ponadto: Zarządzanie komunikacją marketingową, Zarządzanie wizerunkiem, Rozwój kompetencji przywódczych.

  Doradztwo
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opracowywanie modeli biznesowych
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

  Opinie i ekspertyzy
  Zakres merytoryczny: Tworzenie strategii marketingowej (biznesu), Tworzenie wartości dla klienta, Zarządzanie marketingowe na rynku B2B, Organizacja procesu obsługi klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta (UX), Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją, Budowa i zarządzanie siecią relacji z interesariuszami

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  Do kogo adresowane są usługi?
  deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, banki, jednostki administracji samorządowej (gminy, powiaty, województwa samorządowe)

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Zakres przedmiotowy oferty dotyczy usług, które koncentrują się wokół:
  szeroko pojętego doradztwa na rynku nieruchomości, obejmującego takie elementy jak: badania rynku (badania popytu, podaży, cen, preferencji), wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących wykonalności inwestycji na rynku nieruchomości czy SWOT nieruchomości, opracowywanie diagnoz i prognoz rozwoju rynku nieruchomości;
  strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym strategii sektorowych odnoszących się do adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego, analiz środowiskowych, analiz systemu gospodarki odpadami, programowania ochrony środowiska dla administracji samorządowej i rządowych województw. Opracowania zawierające diagnozy stanu, prognozy rozwojowe oraz cele i założenia na poziomie strategicznym wraz z ich ewentualną operacjonalizacją;
  działalności szkoleniowej – studia podyplomowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (specjalności: wycena nieruchomości oraz doradztwo i obsługa na rynku nieruchomości) oraz szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania ochroną środowiska, rozwoju zrównoważonego i gospodarki odpadami, współpracy we wdrażaniu programów i strategii rozwoju oraz facylitacja tych procesów.

   

 • Katedra Mikroekonomii

  Do kogo adresowane są usługi?
  Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, handlowe, budowlane, administracja publiczna
  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Analizy i prognozy popytu konsumpcyjnego na towary i usługi. Diagnoza i prognoza aktywności gospodarczej sektora, rynku lub całej gospodarki. Analiza mikro i makro otoczenia na potrzeby różnego rodzaju opracowywanych projektów. Analizy efektywności technicznej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Badania wpływu przedsiębiorstw na otoczenie, w tym efekty zewnętrzne. Szkolenia połączone na przykład z wewnętrzną rekrutacją pracowników na nowe stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnego symulatora przedsiębiorstwa (symulacja biznesowa Marketplace), gdzie wymagane jest podejmowanie podstawowych decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

  Dodatkowe informacje:
  Pracownicy Katedry Mikroekonomii przez wiele lat opracowywali Biuletyn koniunktury, wydawnictwo które prenumerowały prywatne i państwowe podmioty gospodarcze, biblioteki, w tym Biblioteka NBP.

 • Katedra Statystyki

  Do kogo adresowane są usługi?
  ·     nasza oferta ma charakter uniwersalny.
  ·     prace analityczne w zakresie badań statystycznych, demograficznych mogą wspomagać i być prowadzone w odniesieniu do dowolnego rodzaju działalności administracyjnej czy gospodarczej

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  ·     prowadzimy badania analityczne w obszarze statystyki społecznej, gospodarczej i ekonomicznej,
  ·     prowadzimy analizy w wykorzystaniem pakietów statystycznych: SAS, R, SPSS czy Statistica na poziomie zaawansowanym,
  ·     naszą domeną są badania częściowe, oparte na próbie (naszą specjalnością jest Statystyka Małych Obszarów)
  ·     poza klasycznymi metodami analizy statystycznej proponujemy również zastosowanie nieklasycznych i nowoczesnych metod analizy danych (np. integracja danych, kalibracja danych, Real Estate Market Analysis, Categorical data analysis),
  ·     wspomagamy działania dotyczące wizualizacji i raportowania danych statystycznych,
  ·     mamy rozległy, bieżący kontakt z praktyką badań statystycznych, ściśle współpracujemy zarówno z GUS, jak i Urzędem Statystycznym w Poznaniu.
  ·     prowadzimy szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych metod statystycznych nie tylko przy użyciu Excela, ale również R, SAS, SPSS czy Statistica – tak na podstawowym, jak i zaawansowanym poziomie.

 • Katedra Finansów Publicznych

  Do kogo adresowane są usługi?
  Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, banki itd.;
  Usługi adresowane do administracji publicznej (głównie na szczeblu centralnym);
  Administracja publiczna – rządowa i samorządowa;
  Jednostki sektora finansów publicznych; kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; dysponenci środków publicznych; główni księgowi;
  Sektor przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje non-profit.

  Zakres merytoryczny/obszar tematyczny usług:
  Rynki finansowe, polityka monetarna baków centralnych;
  Rozwiązania systemowe w zakresie opodatkowania pracy, konsumpcji i majątku. Szczególnie podatki majątkowe, od zysków kapitałowych i transakcji finansowych;
  Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w postaci środków pomocowych z funduszy europejskich; analiza możliwości pozyskania dofinansowania, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; ocena zbieżności z politykami horyzontalnymi UE;
  Finanse publiczne i prawo o finansach publicznych;
  Dyscyplina finansów publicznych;
  Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem;
  Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i celnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.