Poznaj pełną ofertę szkoleń Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Bądź na bieżąco z naszą ofertą, zapraszamy na nasz fanpage na FB oraz LinkedIn Facebook LinkedIn
Sprawdź termin i zapisz się na szkolenie

Autorami programów szkoleniowych są trenerzy o wielo- letnim doświadczeniu, dysponujący nowoczesną wiedzą bazującą na współczesnych trendach i standardach międzynarodowych. Opracowując programy szkoleniowe uwzględniamy potrzeby zarówno indywidualnych uczestników, jak całych zespołów organizacji.
Wybierz z listy:

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:
– zasad funkcjonowania zespołów w organizacji,
– budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi,
– skutecznej komunikacji z pracownikami,
– sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych,
– umiejętności przywódczych,
– skutecznego budowania systemów motywacyjnych,
– wartościowania pracy,
– metod i technik kompleksowej oceny pracowników.

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-15.50
Dzień II – godz. 09.00-15.50

1. Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo
– budowanie własnego wizerunku i autorytetu wśród pracowników
– Jakie role pełni manager?
– Które z umiejętności potrzebne są przy zarządzaniu a które przy przewodzeniu? – jak rozwijać obie grupy kompetencji

2. Skuteczność i elastyczność stylów kierowania
– style kierowania i ich efektywność – dostosowanie stylu kierowania do sytuacji, dojrzałości pracowników, rodzaju zadania
– sposób komunikacji z pracownikami w różnych stylach kierowania
– wydawanie poleceń i przekazywania zadań w różnych stylach kierowania
– wpływ preferowanego stylu kierowania na rozwój i motywacje pracowników
– styl kierowania a kształtowanie kultury organizacyjnej

3. Skuteczny proces budowania efektywnego zespołu
– cechy dobrego zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z budowania zespołowości
– jak powstaje zespół? – etapy budowania zespołu
– rola przełożonego / lidera na każdym z etapów
– sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych na różnych etapach rozwoju zespołu (radzenie sobie z oporem, przekazywanie informacji niepopularnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zespołowym)

4. Efektywna komunikacja z pracownikami
– informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem (technika FUO / FUKO w konstruowaniu komunikatów krytycznych)
– wpływ stylu komunikacji na rozwój i motywacje pracowników
– prowadzenie rozmów o charakterze motywacyjnym, korygującym, rozwojowym – warsztaty

5. Motywowanie pracowników jako element zarządczy
– jak skutecznie motywować? – zasady i techniki skutecznego motywowania
– co motywuje a co demotywuje pracowników- od teorii do praktyki
– czynniki motywujące i zwiększające zaangażowanie (róże typu pracowników i rodzaje potrzeb a ich wpływ na proces motywowania – kotwice Scheina)
– przyczyny spadku motywacji (rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom)
– jak motywować do rozwoju, do stawiania sobie wyzwań, do współpracy, do samodzielności

6. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów
– różnica pomiędzy wydawaniem poleceń a delegowaniem zadań
– zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań – od teorii do praktyki
– na czym polega proces delegowania zadań?
– komu i jakie zadania można delegować
– dlaczego tak trudno jest delegować zadania?
– proces delegowania w praktyce (menedżerska gra symulacyjna ilustrująca omawiane zagadnienie)
– jak skutecznie wyznaczać cele (zasady / techniki)

7. Podsumowanie – zaprojektowanie Action Plan’u (Planu działań)
· Indywidualnego – dla uczestnika,
· Zespołowego – dla całego zespołu, którym zarządza

Magdalena Serafin – trener, wykładowca, coach i konsultant.
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 1550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:

Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Scrum to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym można rozwijać, dostarczać i utrzymywać złożone produkty poprzez efektywną współpracę zespołu. Podejście to jest zazwyczaj kojarzone z tworzeniem oprogramowania, ale można je z powodzeniem stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. Metoda ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

Agile Business Consortium Scrum Master to certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez APMG International – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:
• pracy z zespołem deweloperskim,
• pracy z właścicielem produktu,
• wdrożenia Scruma w organizacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:
• wprowadzenie do Scrum–Scrum Guide (najnowsze wydanie),
• podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
• rola Scrum Mastera– kluczowe zadania w metodzie Scrum,
• inne role w Scrum – właściciel produktu (Product Owner), zespół deweloperski,
• narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.

Cel szkolenia:
1. Uzyskanie wiedzy o Scrum: teoria, praktyka, role i wartości, które są zdefiniowane w Scrum Guide.
2. Zrozumienie – w szczegółach – ról w Scrum i jak współdziałają z innymi członkami Zespołu Scrumowego oraz innymi osobami.
3. Zrozumienie jak zbudować skuteczny zespół z odpowiednimi umiejętnościami
i doświadczeniem.
4. Zdobycie wiedzy jak działać jako przywódca służebny dla Zespołu Scrumowego, jak promować samoorganizację w celu utworzenia produktów o najwyższej wartości.
5. Nauczenie się jak facylitować wydarzenia dla Scrum oraz usuwać przeszkody mogące wpływać na postępy Zespołu Scrumowego.
6. Pomoc Product Ownerowi w kształtowaniu i doskonaleniu backologu produktu w celu przyrostowego dostarczania produktów o wysokiej wartości.
7. Umiejętność przewodzenia w procesie adoptowania Scrum w organizacji w celu wytwarzania lepszych produktów i rozwiązań, współpraca z interesariuszami i innymi Scrum Masterami w celu poprawy efektywności.

Korzyści:
Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?
• Szkolenie APMG-ABC, sylabus i cele kształcenia oparte są o najnowsze wydanie Scrum Guide – zyskujesz wiedzę i umiejętności oparte o najlepsze międzynarodowe standardy.
• Materiały kursowe oraz opracowane ćwiczenia pochodzą z doświadczenia trenerów Scruma.
• Szkolenie, poprzez wysoką interaktywność, zachęca do współpracy i wzmacnia efekty nauki.
• Szkolenie koncentruje się na wprowadzaniu Scruma również poza IT i rozwojem
oprogramowania.
• APMG dostarcza standaryzowane materiały rozwinięte dzięki Agile Business Consortium i doświadczonych trenerów/ praktyków Scrum.
• Darmowe członkostwo w Agile Business Consortium: kandydaci, którzy posiadają zdany egzamin są uprawnieni do bezpłatnego rocznego członkostwa w Agile Business Consortium.
• Kandydaci, którzy zdali egzamin mogą ubiegać się o cyfrowe odznaki (Digital Badge), którymi mogą podzielić się na portalach społecznościowych.

Grupa docelowa:
• Obecni oraz przyszli członkowie zespołów deweloperskich
• Obecni oraz przyszli Scrum Masterzy
• Obecni oraz przyszli właściciele produktu (Product Owner)
• Przedstawiciele działów biznesowych
• Przedstawiciele działów IT
• Członkowie zespołów projektowych
• Liderzy zespołów.

Certyfikacja:
Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez APMG. Uczestnicy szkolenia otrzymują voucher dostępu do egzaminu, do zrealizowania w przeciągu roku od otrzymania.

Egzamin:
• Język: angielski
• Czas trwania: 40 minut.
• 50 pytań jednokrotnego wyboru.
• Certyfikat ABC Scrum Master nie przedawnia się

Informacje organizacyjne:
Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

Wymagania sprzętowe: 
– Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
– Głośniki/ słuchawki;
– Mikrofon (rekomendowane);
– Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download
Wymagania łącza:
Dowolne łącze internetowe

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 9.00-15.50
Dzień II – godz. 9.00-15.50

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze aspekty Scrum, takie jak:
• wprowadzenie do Scrum – Scrum Guide (najnowsze wydanie),
• podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metod zwinnych,
• rola Scrum Mastera – kluczowe zadania w metodzie Scrum,
• inne role w Scrum – właściciel produktu (Product Owner), zespół deweloperski,
• narzędzia wspierające pracę Zespołu Scrumowego.

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).

Cena netto/brutto: 1800 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały szkoleniowe w PDF (w j.polskim/j.angielskim),
– opiekę merytoryczną trenera,
– voucher dostępu do egzaminu online (do zrealizowania w ciągu roku od otrzymania),
– certyfikat ABC Scrum Master,
– dyplom ukończenia szkolenia UEP.

Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu. 
Certyfikaty ABC Scrum Master wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF w terminie ok. miesiąca od dnia egzaminu na adres mailowy wskazany przez uczestnika.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE ul. Towarowa 55, pok. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

W dzisiejszych czasach zwinne zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne w wielu organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem zwinnego stylu pracy wiele organizacji napotyka na problemy związane z pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie pracowników.
Szkolenie AgilePM & AgileBA Foundation stanowi odpowiedź na potrzeby osób nie tylko zajmujących się zawodowo analizą biznesową w agile, ale także osób, które chcą zajmować się tym na co dzień.
W tracie szkolenia Uczestnik ma szanse na poznanie zarówno efektywnego podejścia do zarządzania projektem zgodnego z AgilePM, ale również kwestii związanych z analizą biznesową, prowadzoną przez cały cykl życia projektu. Szkolenie pokazuje opis roli Analityka Biznesowego w świecie zwinnego zarządzania projektami oraz narzędzia wykorzystywane w jego codziennej pracy.

Cel szkolenia:
1. poznanie założeń metodyki zwinnego zarządzania projektami AgilePM,
2. poznanie zagadnień związanych analizą biznesową zgodnie z AgileBA,
3. uzyskanie informacji jak wykorzystać analizę biznesową w konkretnych fazach cyklu
życia projektu zwinnego,
4. przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgileBA Foundation.

Grupa docelowa:
• kierownicy projektów,
• analitycy biznesowi,
• przedstawiciele działów biznesowych,
• kadra zarządzająca projektami,
• kierownicy zespołów projektowych,
• liderzy zespołów wytwórczych,
• kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT i innych branż,
• wszyscy zainteresowani poznaniem zagadnień związanych z analizą biznesową,
• wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® oraz AgileBA® Foundation.

Korzyści ze szkolenia:
Korzyści ze szkolenia dla uczestnika:
• praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub członków zespołu wytwórczego,
• możliwość otrzymania znanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zwinnego
zarządzania projektami lub zwinnej analizy biznesowej,
• poznanie podstaw AgilePM oraz zrozumienie benefitów związanych z zastosowaniem tego podejścia,
• poznanie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja.
Korzyści ze szkolenia dla organizacji:
• dostarczanie realnej wartości biznesowej wcześniej niż w tradycyjnych projektach – dzięki wielu wdrożeniom,
• wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu,
• redukuje ryzyko dostarczenia produktów słabej jakości dzięki zastosowaniu przyrostowego i iteracyjnego podejścia do wytwarzania,
• promuje transparentność pracy całego zespołu projektowego.

Egzamin i certyfikacja
Egzaminy AgilePM oraz AgileBA dają możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez APMG International. Przystąpienie do egzaminu AgilePM oraz AgileBA na poziomie Foundation, nie jest związane z żadnymi wymaganiami wstępnymi.
Egzaminy odbywają się na koniec trzeciego dnia szkolenia.
Egzamin AgilePM® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.
Egzamin AgileBA® Foundation:
• test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
• do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
• egzamin trwa 40 minut,
• język polski lub język angielski.
• Certyfikat AgileBA® Foundation ważny jest bezterminowo.

Informacje organizacyjne:
Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

Wymagania sprzętowe: 
– Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
– Głośniki/ słuchawki;
– Mikrofon (rekomendowane);
– Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download
Wymagania łącza: dowolne łącze internetowe.

 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I – godz. 9.00-15.50

Dzień II – godz. 9.00-15.50

Dzień III – godz. 9.00- ok.15.50 + egzaminy

1. Czym jest Agile? Po co korzystać ze zwinnych podejść?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
3. Przygotowanie do osiągnięcia sukcesu.
4. Proces DSDM.
5. Role i Obowiązki.
6. Produkty DSDM.
7. Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i timeboxów.
8. Planowanie i kontrola przez cały cykl życia projektu.
9. Warsztaty.
10. Modelowanie.
11. Rozwój Iteracyjny.
12. Rola Analityka Biznesowego w świecie Agile.
13. Uzasadnienie Biznesowe w Agile.
14. Interesariusze projektu Agile.
15. Wymagania i Historyjki Użytkowników.
16. Planowanie wymagań oraz szacowanie w cyklu życia projektu.
17. Cykl życia wymagań w projekcie Agile

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).

Cena netto/brutto: 3500 zł (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały szkoleniowe w PDF ( w j.polskim),
– opiekę merytoryczną trenera,
– egzaminy online (na koniec trzeciego dnia szkolenia),

– certyfikat AgilePM® Foundation,

– certyfikat AgileBA® Foundation,

– dyplom ukończenia szkolenia UEP.

Dyplom ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu. 
Certyfikaty AgilePM® Foundation oraz  AgileBA® Foundation wystawiane są przez akredytora i przesyłane w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez uczestnika w terminie ok. miesiąca od egzaminu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie przeznaczone dla pracowników podmiotów prywatnych i publicznych, oficerów compliance, kandydatów na oficerów compliance, osób odpowiedzialnych za system whistleblowing w organizacji, audytorów, osób prowadzących wewnętrzne postepowania w sprawie naruszeń oraz kadry zarządzającej.

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I, II, III
Godz. 9:00-9.45
Godz. 9:50-10:35
Godz. 10:35-11:20
Godz. 11:30-12:15
Przerwa 12:15- 13:00
Godz. 13:00-13:45
Godz. 13:50-14:35
Godz. 14:35-15:20
Godz. 15:30-16:15

Czas trwania: 3 dni

Moduł I
Compliance w organizacji
Polityka, procedury i funkcje zgodności w organizacji
Regulacje prawne compliance w organizacji oraz wytyczne i zalecenia
Funkcje compliance
Zadania i rola oficera compliance compliance w organizacji
Polityka compliance
Program compliance
Planowanie i przygotowanie systemu zgodności
Ocena ryzyka zgodności, metodologia oceny ryzyka
Ćwiczenia – definiowanie obszarów zgodności, przygotowanie zadań oficera compliance

Moduł II
Zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji
Strategie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
Podstawowe terminy związane z nadużyciami i korupcją
Ryzyka występowania zjawiska nadużyć i korupcji w organizacji
Symptomy, sposoby identyfikacji ryzyka – działania zapobiegające
Regulacje prawne, wytyczne, standardy w zakresie przeciwdziałania
Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania
Procedury antykorupcyjne i zapobiegania nadużyciom
Działania następcze – wewnętrzne postępowania wyjaśniające
Kontrola organów państw – zakres uprawnień i obowiązki
Weryfikacja klienta, kontrahent pod katem ryzyka nadużyć – należytą staranność
Ćwiczenia – przygotowanie polityk i procedur

Moduł III
Działania następcze – zgłaszanie nadużyć (whistleblowing)
Systemy informacji o nieprawidłowościach
Przepisy dotyczące wewnętrznych systemów zgłoszeń – obowiązki pracodawcy
Zakres regulacji dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Regulacje, wytyczne i standardy w zakresie wewnętrznych systemów zgłoszeń
Zgłoszenia i ujawniania publiczne
Polityki, procedury i dokumentacja związana z wewnętrznymi systemu zgłoszeń w organizacji
Tworzenie systemów zgłaszania – elementy budowy zaufania i bezpieczeństwa dla sygnalistów 
Sygnalista w organizacji – dobre praktyki
Działania następcze – weryfikacja, analiza, postępowania
Ćwiczenia – współpraca z sygnalistą, działania następcze

Krzysztof Krak

Specjalizuje się w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Krzysztof Krak jest doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez Biuro oraz koordynował i aktywnie uczestniczył w realizacji zadań „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Wcześniej, od 2006 roku, zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz. Przez lata pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Autor publikacji i prelegent na wielu konferencjach i seminariach na temat zwalczania i zapobiegania korupcji.

Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia na kierunku Integracja i Bezpieczeństwo Europejskie w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Koszt szkolenia: 2150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach związanych z procesami zarządzania zasobami ludzkimi oraz do osób chcących pogłębić swoje kompetencje w tym obszarze.

Cele szkolenia:

Dzięki szkoleniu Akademia Menedżera HR uczestnicy:
– uświadomią sobie rolę i wymagania stawiane przed menedżerami HR, 
– nabędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy,
– będą potrafili przeprowadzać proces selekcji i rekrutacji, również przy wykorzystaniu nowoczesnych metod,
– pozyskają wiedzę na temat roli i znaczenia systemu ocen pracowniczych w kontekście misji i strategii firmy,
– nabędą umiejętności projektowania systemu ocen pracowniczych, projektowania arkuszy oceny, budowania kryteriów oceny,
– nabędą umiejętność przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych,
– nabędą umiejętności projektowania systemów szkoleniowych,
– dowiedzą się w jaki sposób tworzyć i zarządzać ścieżkami karier pracowników,
– będą potrafili w prawidłowy sposób wykorzystywać sposoby motywacji pracowników przy uwzględnieniu różnorodności pokoleniowej, specyfiki organizacji,
– będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do rozpoznawania oraz zarządzania talentami.

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-16.00
Dzień II – godz. 09.00-16.00

1. Rola Menedżera HR w procesie zarządzania ludźmi i procesami biznesowymi
a) Kluczowe kompetencje wymagane na stanowisku Menedżera HR
b) Najważniejsze zadania i wyzwania
c) Funkcje pełnione przez menedżera HR w organizacji

2. Employer Branding – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
a) Co to jest employer branding?
b) Jakie działania warto podjąć, aby budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy?
c) Jak w praktyce zaplanować i wdrożyć strategię employer brandingową?

3. Rekrutacja i selekcja pracowników
a) Jak poszukiwać kandydatów na rynku pracy i przyciągać najlepszych
b) Jak dobrze przygotować profil kandydata, czyli kogo szukamy?
c) Skuteczne techniki selekcji (wywiady, testy, kwestionariusze, symulacje)
d) Assessment Center jako metoda selekcji na kluczowe stanowiska
e) Jak przygotować procedurę wdrażania do pracy nowych pracowników

4. System Ocen Okresowych
a) Cele i korzyści wprowadzania ocen pracowniczych
b) Rodzaje ocen pracowników i ich dostosowanie do specyfiki firmy
c) Proces przygotowania i wdrażania Systemu Ocen Pracowniczych
d) Projektowanie arkuszy ocen i budowanie kryteriów oceny
e) Przeszkolenie oceniających i ocenianych
f) Wykorzystanie wyników ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

5. Zarządzanie wiedzą i systemy szkoleniowe
a) Czym jest zarządzanie wiedzą w organizacji?
b) Jakie działania można podjąć, aby wiedza była zdobywane, gromadzona i przekazywana?
c) Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do strategii i celów firmy
d) Projektowanie systemu szkoleń
e) Badanie efektywności szkoleń

6. Tworzenie ścieżek kariery i zarządzanie talentami
a) Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o świadomość różnorodności pokoleniowej
b) Tworzenie ścieżek kariery
c) Badanie potencjału pracowników – development center
d) Sposoby rozwijania talentów
e) Planowanie sukcesji
f) Rola Menedżera HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i tworzeniu ścieżek karier

7. Systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe
a) Wsparcie menedżerów w procesie motywowania pracowników
b) Zasady stosowania bodźców motywacyjnych
c) Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego
d) Jak skutecznie zaplanować system benefitów
e) Systemy motywacji niematerialnej w organizacji
f) Błędy systemów motywacyjnych

8. Podsumowanie szkolenie – analiza własnego potencjału i wyznaczenie sobie celów rozwojowych

Magdalena Serafin
Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia: 1 550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP 
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Z planowaniem Public Relations jest jak z dobrze zaplanowaną podróżą. Musisz wiedzieć gdzie jedziesz i po co? Z kim i w jakim języku będziesz rozmawiał? Jak się tam dostaniesz? I skąd będziesz wiedział, że już tam jesteś? Zapraszamy na to szkolenie właścicieli, pracowników działu PR, pracowników działu komunikacji. 

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa 30 min.
13.50-15.20

Moduł 1. Public Relations – wprowadzenie
PR, marketing czy propaganda – quiz
Dobry PR – owiec – jakie masz cechy, które pomogą Ci w tym zawodzie?
Wybieramy najciekawsze case’y PR-owie ostatnich lat

Moduł 2. Strategia PR od podstaw
Jak przygotować dobrą analizę wizerunku?
Czym jest persona i jak budować grupy interesariuszy?
Czym są „kluczowe przekazy” i jak je tworzyć?
Jak napisać dobrą strategię PR?
Czym jest taktyka i jak się do niej zabrać?
Dlaczego warto monitorować i mierzyć działania PR?

Moduł 3. Główne zasady współpracy z mediami
Dziennikarz – przyjaciel czy wróg?
Czym charakteryzuje się dobra informacja prasowa?
Webwriting – czyli jak pisać do sieci?
Radio, prasa, telewizja, internet – wywiady na żywo i nie tylko
Konferencja prasowa

Moduł 4. Komunikacja kryzysowa
Planowanie kryzysowe w pigułce (identyfikacja zagrożeń, scenariusze kryzysowe, oświadczenia kryzysowe)
Zarządzanie w kryzysie
Kryzysowa komunikacja z mediami
Jak odzyskać dobrą reputację?

Ewa Bujak
Od ponad 15 lat zajmuje się komunikacją. Pomaga budować pozytywny wizerunek firmy i marki osobistej. Uczy, jak przemawiać bez stresu, występować przed kamerą i zarządzać kryzysem wizerunkowym.
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę ze studiów psychologicznych, doświadczenie
dziennikarskie oraz kompetencje wykładowcy i tutora.
Jest certyfikowanym tutorem (Certyfikat Nr STZ/276/2018/27, wydany przez Collegium Wratislaviense).
Prowadziła projekty komunikacyjne i szkolenia dla takich firm, jak: Netguru, Fibar Group, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel oraz Kompania Piwowarska.
Pracowała jako dziennikarz, rzecznik prasowy oraz Dyrektor PR i marketingu. Obecnie prowadzi firmę Ewa Bujak – szkolenia wizerunkowe. Swoje doświadczenie przekazuje również podczas wykładów na takich uczelniach, jak: Uniwersytet Ekonomiczny (EMBA), Collegium Da Vinci, UAM, AGH, WSB.

Koszt szkolenia: 899 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje::
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

W obecnych uwarunkowaniach związanych z sytuacją pandemiczną, szkolenia, spotkania oraz warsztaty realizowane są coraz częściej on-line przy pomocy różnych platform umożliwiających tego typu kontakt. Należy spodziewać się, że w kolejnych miesiącach oraz latach kontakty szkoleniowe, warsztatowe, spotkania oraz narady realizowane będą w dużym stopniu on-line. Proponowane szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które prowadzą szkolenia, są moderatorami i prowadzącymi warsztaty, spotkania on-line. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady, mechanizmy oraz specyfikę szkoleń i warsztatów on-line, ale przede wszystkim nauczą się tak organizować, przeprowadzać tego typu spotkania, aby były efektywne, osiągać założone rezultaty oraz utrzymywać koncentrację uczestników. Uczestnicy poznają więc różne aspekty wpływające na efektywność szkoleń i warsztatów on-line: techniczno-organizacyjne, psychologiczne oraz komunikacyjne. Całość stanowi przydatną i praktyczną pomoc dla wszystkich osób pragnących podnieść swoje kompetencje w tym obszarze. 

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face.  

Czas trwania: 2 dni
Plan dnia:
godz. 15.00-20.00

1) Szkolenia on-line a szkolenia tradycyjne – podobieństwa i różnice.
a. Wyjaśnienie na czym polegają zasadnicze różnice między szkoleniami on-line i off-line dla uczestników i prowadzącego.
b. Kluczowe ułatwienia i trudności dla prowadzącego oraz odbiorcy.
c. Narzędzia do prowadzenia szkoleń: Zoomi, Meet (charakterystyka, jak z nimi pracować)

2) Przygotowanie szkolenia on-line.
a. Rola i znaczenie odpowiedniego przygotowania części merytorycznej – jak ją przygotowywać i na co zwrócić uwagę.
b. Forma przygotowania materiałów pomocnych w trakcie szkolenia (materiały wizualne, graficzne).
– Dodatkowe narzędzia i rozwiązania przydatne i podnoszące koncentrację oraz zainteresowanie szkoleniem.
c. Przygotowanie ewentualnych ćwiczeń dla uczestników: jakie formy się sprawdzają jakie mniej w trakcie szkoleń on-line.
d. Przygotowanie siebie i otoczenia do szkolenia on-line:
– Długość szkolenia, częstotliwość przerw (bardzo istotne w szkoleniach on-line).
– Forma wypowiedzi: tempo, język.
– Przygotowanie odpowiedniej formy szkolenia dostosowanej do prezentowanej tematyki.
– Wygląd (wizerunek własny, otoczenie w „oku kamery”, pomoce techniczne).

3) Prowadzenie szkolenia on-line.
a. Aspekty techniczne prowadzenia szkoleń on-line.
– Panowanie nad kamerą, mikrofonem, dodatkowymi aplikacjami i materiałami pomocniczymi w szkoleniu.
– Co zrobić, aby być dobrze słyszalnym i widzianym.
– Płynność posługiwania się programami do prowadzenia zajęć on-line (na co zwrócić uwagę).
– Kluczowe pułapki dla prowadzącego wynikające ze specyfiki narzędzi do prowadzenia szkoleń on-line.

b. Praca z uczestnikami szkolenia.
– Co robić, aby utrzymać koncentrację uczestników.
– Metody utrzymywania dialogu i informacji zwrotnej z uczestnikami – jak unikać efektu „monologu do komputera”.
– Aktywizacja grupy, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach (czy i jak robić oraz jak je przeprowadzać organizacyjne.
– Trudne sytuacje w trakcie szkoleń on-line i jak sobie z nimi radzić (trudne pytania, brak dialogu i reakcji, etc.)
– Psychologiczne aspekty zarządzania szkoleniem on-line – praktyczne porady jak minimalizować ograniczenia percepcji oraz koncentracji uczestników szkoleń on-line.

dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

Koszt szkolenia: 1550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online,
· opiekę merytoryczną trenera,
· materiały dydaktyczne w formie elektronicznej,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Informacji udziela:

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie podejmuje tematykę sprawozdania finansowego sporządzanego przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jego zawartości informacyjnej, a także analizy takiego sprawozdania finansowego. Celem szkolenia jest nie tylko wykształcenie w uczestnikach umiejętności czytania i rozumienia zawartości sprawozdania finansowego sporządzonego przez jednostki sektora MŚP, ale również oceny kondycji finansowej takiej jednostki, zarówno za pomocą jednowymiarowej analizy wskaźnikowej, jak i za pomocą podejścia wielowymiarowego. Powyższe umiejętności mogą być przydane zarówno w monitoringu własnej kondycji przez przedsiębiorcę, ale również do oceny potencjalnego zagrożenia współpracy z kontrahentem, którego sprawozdaniem dysponujemy. W trakcie podjęte zostaną niezbędne kwestie teoretyczne, ale nacisk zostanie położony na praktyczne zastosowanie omawianych tematów. Wynika z tego również forma szkolenia, które w dniu drugim przyjmie miejscami również postać warsztatową i będzie prowadzone z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyższe)
Forma zajęć: online
Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania : 2 dni szkoleniowe
Najbliższa edycja:
20.01. i 23.01.2023r.
22.02. i 23.02.2023r.

Dzień I 
Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Dzień II
Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Dzień 1

Sprawozdanie finansowe: jego konstrukcja oraz zawartość informacyjna

Prowadzący: dr Artur Jastrzębowski

Plan:
1. Źródła informacji finansowej działalności jednostki z sektora MŚP.
2. Uproszczone formy ewidencji a ich przydatność informacyjna.
3. Cele sporządzania sprawozdań finansowych jednostek sektora MŚP.
4. Podmioty tworzące sprawozdania finansowe i ich charakterystyki.
5. Elementy sprawozdania finansowego.
Bilans,
Rachunek Zysków i strat,
Rachunek przepływów pieniężnych,
Zestawienie zmian w kapitale własnym,
Informacja dodatkowa jako pogłębiona analiza działań jednostki.
6. Wprowadzenie do analizy finansowej
7. Analiza finansowa z punktu widzenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.
8. Analiza struktury oraz dynamiki sprawozdania finansowego.

Dzień 2

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – ujęcie jednowymiarowe oraz wielowymiarowe

Prowadzący: dr Bartosz Kabaciński

Plan:
1. Analiza wskaźnikowa jako element analizy finansowej przedsiębiorstw sektora MŚP.
1.1.Wskaźniki płynności finansowej.
1.2.Wskaźniki zadłużenia.
1.3.Wskaźniki aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.
1.4.Wskaźniki rentowności.
2. Istota wielowymiarowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Analiza dyskryminacyjna jako wielowymiarowa metoda ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
4. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej w procesie oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.

dr Artur Jastrzębowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych m.in. następujących przedmiotów: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość grup kapitałowych, Preparation and Analysis of Financial Statements. W sferze praktyki gospodarczej pracuje jako główny księgowy w jednej z poznańskich spółek, zajmuje się także doradztwem gospodarczym.

Koszt szkolenia: 1850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)
 
Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne online,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Informacji udziela:

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kompetencji do samodzielnego audytowania systemów zarządzania. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady audytowania, zarzadzania programem audytów, prowadzenia auditu.

Szkolenie przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę do sprawowania funkcji auditora, przygotowania i przeprowadzenia auditu wewnętrznego, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

Szkolenie ma zastosowanie w stosunku do nabycia kompetencji auditora w stosunku do audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szkolenie jest kierowane do szerokiego grona odbiorców: osób nabywających kompetencji lub doskonalących swoje umiejętności

Forma zajęć: online, warsztatowo-wykładowa

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I
Godz. od 16.00 do 17.30
Godz. od 17.45 do 19.15

4 godz. dydaktyczne

Dzień II
Godz. od 16.00 do 17.30
Godz. od 17.45 do 19.15

4 godz. dydaktyczne

Moduł 1.
Podstawowe pojęcia i terminy związane z auditem,
Kompetencje auditora
Przygotowanie planu auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 2. Wdrożenie programu auditu
Określenie celów, zakresu i kryteriów auditu,
Wybór i określenie metod auditu,
Wybór członków zespołu audytującego,
Przygotowanie listy pytań kontrolnych
Monitorowanie programu auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 3. Przeprowadzenie auditu
Inicjowanie auditu,
Przygotowanie działań auditowych,
Przeprowadzenie działań audytowych:
Wyznaczenie ról i odpowiedzialności,
Spotkanie otwierające,
Komunikowanie się podczas auditu,
Dostępność i dostęp do informacji audytowych,
Zbieranie i weryfikowanie informacji,
Opracowanie ustaleń z auditu,
Określenie wniosków z auditu,
Przeprowadzenie spotkania zamykającego,
Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 4. Kompetencje i ocena auditorów
Określenie kompetencji auditora,
Ocena prac auditorów,
Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji

Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP – od 1995 roku pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością. Wykładowca w zakresie tematyki zarzadzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, zarządzania wartością, marketingu usług, wizerunku, obsługi klienta, badań rynku. Autorka i współautorka szeregu monografii naukowych: Marketing bezpośredni (1999), Marketing usług medycznych (2000), TQM – zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej (2003), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych: teoria i studia przypadków (2008), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej (2010), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych (2012), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym (2013), Wybrane narzędzia zarządzania: wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia (2017), Zarządzanie jakością (2016), Metodyka pomiaru jakości usług (2016), Zarządzanie usługami (2017), Zarządzanie podmiotem leczniczym (2018). Autorka 200 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniona nagrodami J.M. Rektora UEP oraz Ministra Edukacji Narodowej. Od 1995 roku autorka i wykładowca wielu projektów szkoleniowych, realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach jak i uczelniach wyższych. Wykłady realizowane między innymi dla Wharton School, University of Pensylvania Philadelphia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Seminarzystka: Computer and Information Science Departament University of Massachusetts, Dartmouth, Warwick Business School, University of Warwick, UK, Lund University Hospital (Szwecja), Karlstad University, Szwecja.

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.
 
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chcą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej. Wiele podmiotów na skutek pandemii zmuszona została do zmiany dotychczasowego trybu pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Warto zadbać i zweryfikować, czy dotychczas stosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa w tym, w szczególności przepisami ochrony danych osobowych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko w jaki sposób zorganizować pracę zdalną, aby była zgodna z RODO, w jaki sposób zorganizować stanowisko pracy, ale także w jaki sposób postępować, by zminimalizować ryzyko wycieku danych. 
Plan dnia: godz. 16.00-19.00

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

1. Czym jest praca zdalna?
2. Właściwe korzystanie z infrastruktury informatycznej
· Bezpieczne logowanie
· Dostęp do poczty e-mail
· Korzystanie z komunikatorów
· Drukowanie dokumentów
· Przechowywanie danych
· Wykorzystywanie prywatnego sprzętu
3. W jaki sposób zorganizować stanowisko pracy podczas pracy zdalnej?
4. Procedury bezpieczeństwa
5. Monitoring pracy zdalnej
6. Najczęściej występujące incydenty związane z pracą zdalną

dr Agnieszka Stępień-Banach

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa w Warszawie, studiów podyplomowych restrukturyzacja sanacja , upadłość w europejskiej firmie.

Wieloletni nauczyciel akademicki z zakresu ochrony danych osobowych, obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa w Społecznej Akademii Nauk. Członek Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2020” PAN. Prelegent licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych współpracująca z wieloma wydawnictwami w tym: C.H. Beck, Fabryka Wiedzy.

Koszt szkolenia: 599 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie!

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych.

EFEKTY SZKOLENIA
Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.
Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:
• potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
• rozumieć różne typy osobowości,
• opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
• wyznaczać dobrze cele
• potrafić planować i organizować pracę zespołu,
• potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.
Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji powinien dalej rozwijać.
Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie.

Szkolenie realizowane jest w dwóch formułach do wyboru: formule stacjonarnej oraz w formule online.

W przypadku szkolenia online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 

Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu VCC jest szkolenie oraz zapoznanie się z treścią materiałów celowo przygotowanych do tego kursu.

Harmonogram edycji ONLINE sierpniowej:
– 9-10 sierpnia , godz. 15.00 – 20.00 – szkolenie online – moduł I
– do 12 sierpnia – otrzymanie przez każdego uczestnika drogą mailową linku do testu Thomas International
– 16 – 17 sierpnia, godz. 15.00-20.00 – szkolenie online – moduł II
– do 7 lipca – wypełnienie testu Thomas International przez uczestników
– do 25 sierpnia -informacja zwrotna z testu Thomas International (termin spotkania online zostanie ustalony indywidualnie z trenerem),
– do 15 września – egzamin (termin egzaminu online dla grupy zostanie ustalony z trenerem)

 

W przypadku szkolenia w formule online całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Wskazane jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego online:
godz. 15.00-20.00

W przypadku szkolenia w formule stacjonarnej zajęcia odbywać się będą w salach UEP.

Plan dnia szkoleniowego w formule stacjonarnej:
godz. 9.00-15.50

PROGRAM
1. Praca menedżera – wprowadzenie.
2. Skuteczna komunikacja.
• Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
• Co przeszkadza w komunikowaniu?
• Uważne słuchanie.
• Style słuchania.
3. Style interpersonalne.
• Profil osobowości – Temperamenty.
4. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Wyznaczanie celów.
6. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
7. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
8. Informacja zwrotna – chwalenie i konstruktywna krytyka.
9. Przywództwo i kierowanie zespołem.
• Grupa a zespół.
• Budowanie zespołu.
• Współpraca w zespole.
• Etapy rozwoju zespołu.
10. Role w zespole wg R. M. Belbina.
• Praca nad problemem.
• Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
• Charakterystyka faz rozwoju grupy.
11. Rozwiązywanie konfliktów.
• Postępowanie w razie konfliktu.
• Przeszkody na drodze do porozumienia.
• Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
12. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
13. Sztuka autoprezentacji.
• Wystąpienia publiczne.
• Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić.
• Etykieta w biznesie.
14. Prowadzenie zebrań.

dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis – PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.

Koszt szkolenia: 3500 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach (online lub stacjonarnych- w zależności od wybranej formuły szkolenia),
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· test Thomas International,
· opiekę merytoryczną trenera,
· egzamin (online lub stacjonarny-w zależności od wybranej formuły szkolenia),
· certyfikat menedżerski VCC (certyfkat wystawiany przez instytucję certyfikującą),
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.
Certyfikat VCC wystawiony zostanie przez firmę akredytującą osobom, które zdadzą egzamin. Certyfikat zostanie wystawiony w okresie około miesiąca od dnia egzaminu, a następnie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja tylko na edycję online.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cel szkolenia:

„Controlling – kompendium rozwiązań dla MŚP” jest jedynym tego typu szkoleniem w Polsce, umożliwiającym szerokie spojrzenie na możliwości poprawy sprawności działania przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od licznych szkoleń, skupionych na pojedynczych narzędziach controllingowych, takich jak rachunek kosztów czy budżetowanie, a w ostatecznym rozrachunku – ze względu na praktyczne skomplikowanie – i tak niedających możliwości ich samodzielnego wdrożenia, „Controlling – kompendium rozwiązań dla MŚP” umożliwia wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju controllingu, tak w odniesieniu do zarządzanego przedsiębiorstwa, jak i własnych kompetencji, bez niepotrzebnego błądzenia po różnorodnych rozwiązaniach. Co więcej, proponowane szkolenie daje możliwość ogólnego zapoznania się ze sztuczną inteligencją, w tym z uczeniem maszynowym czy tzw. Robotic Process Automation, a ze względu na powszechność wykorzystania, niskie koszty licencji i prostą obsługę, jest wzbogacone o ćwiczenia z programem Microsoft Power BI. Oferowane szkolenie ma w dominującym stopniu charakter wykładowy, dopełniony przykładami.

Do kogo skierowane?

Praktyczne cele szkolenia według grup docelowych:
– właściciele i zarządzający MŚP rozpoznają, które rozwiązania controllingowe są im potrzebne, umożliwiając w następstwie podjęcie właściwych inicjatyw i znalezienie wspólnego języka z firmami wdrożeniowymi;
– analitycy i controllerzy znający podstawy controllingu zrozumieją istotę większości metod i narzędzi controllingowych, umożliwiając świadomy wybór kolejnych – skoncentrowanych na wybranych zagadnieniach – szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych z controllingu;
– planujący pracę w controllingu zrozumieją, na czym może polegać praca controllera, dając możliwość lepszego zaplanowanie ścieżki kariery;
– wszystkie osoby związane z „biznesem” zdobędą podstawowe umiejętności posługiwania się programem Microsoft Power BI – najpopularniejszym programem klasy Business Intelligence, służącym do analizy i raportowania danych;
– szkolenie nie umożliwia samodzielnego wdrożenia „stabilnych” rozwiązań controllingowych, zazwyczaj wymagających połączenia pogłębionej wiedzy w zakresie metod i narzędzi controllingowych z systemami IT oraz odpowiedniego doświadczenia wdrożeniowego.

Controlling – najprościej mówiąc – umożliwia „lepsze” działanie przedsiębiorstwa, tworząc podstawy do racjonalnego zarządzania w celu zapewnienia zysku, a także efektywnego wzrostu i rozwoju, stąd w mniejszym lub większym stopniu powinien być realizowany w każdym współczesnym przedsiębiorstwie przez analityków, controllerów, menadżerów czy właścicieli, w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa.

Forma szkolenia: teoria, przykłady, ćwiczenia z Microsoft Power BI.

Informacje techniczne:
– szkolenie realizowane jest w formie on-line z wykorzystaniem programu Zoom (do udziału w zajęciach potrzebny jest komputer podłączony do internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik). Aktywne uczestnictwo w niektórych elementach szkolenia wymaga wykorzystania programu MS Excel (w wersji 2016 lub późniejszej), przy czym system operacyjny nie ma znaczenia. Użytkownicy MS Excel w wersji 2013 proszeni są o uprzednie zainstalowanie dodatku Power Query (https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=39379) lub bierne uczestnictwo w jednym elemencie szkolenia (ok. 0,5 godz.);
– aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach z programem Power BI wymaga posługiwania się systemem Windows (korzystanie z Power BI na systemie macOS jest możliwe w ograniczonej funkcjonalności wyłącznie z licencją Microsoft Office 365 dla macOS, a także w pełnej funkcjonalności z wykorzystaniem aplikacji takich jak Parallels czy Turbo.net, przy czym prowadzący szkolenie nie dostarcza wsparcia w tym zakresie). Ze względu na relatywnie krótki czas ćwiczeń z Power BI (ok. 2 godz.) w całym szkoleniu (19 godz.), użytkownikom systemu macOS zaleca się bierne uczestnictwo w tym elemencie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 18 godz. (2 dni po 9 godz.)

Plan dni szkoleniowych:
08.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20
15:30-16:15

1. Istota nowoczesnego controllingu
2. Przydatność controllingu w MŚP
3. Etapy wdrażania controllingu
4. Controller na rynku pracy – obowiązki i wymagania
5. Systemy informatyczne wspierające controlling
        a. Ogólna architektura systemów informatycznych
b. Ćwiczenia z Microsoft Power BI
6. Controlling dziedzinowy
7. Metody i narzędzia w procesach controllingowych
a. Rachunek kosztów
b. Budżetowanie i ośrodki odpowiedzialności
c. Raportowanie
d. Planowanie strategiczne
8. Zrównoważona karta wyników
9. Controlling przyszłości
a. Ogólne kierunki zmian
        b. Uczenie maszynowe
c. Robotic Process Automation

Dr Piotr Ratajczak jest aktualnie adiunktem w Katedrze Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (2012), a następnie stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów (2017).
Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. prowadząc indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego (2013-2015), pracując na stanowisku analityka w CMT Advisory Sp. z o.o. (2013-2014) w zakresie procesów fuzji i przejęć, jako członek zespołu oceniającego w pionie programów dla instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019-), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) (2020-), a także egzaminator przy Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (2021‑).

Jego zainteresowania naukowe konsekwentnie koncentrują się wokół controllingu, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw oraz rynków finansowych, czego wyrazem jest ponad 30 publikacji naukowych (w tym pozycje z tzw. Listy Filadelfijskiej) prezentujących zarówno wyniki badań ilościowych, jak i jakościowych.

Wśród uzyskanych przez niego nagród i wyróżnień naukowych warto wymienić: I miejsce w XIII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie; nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe; stypendium JM Rektora UEP dla najlepszych doktorantów (dwukrotnie); wyróżnienie dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W ramach międzynarodowej aktywności naukowej współpracował z International Performance Research Institute z siedzibą w Stuttgarcie nad badaniami finansowanymi przez Péter Horváth Foundation. W ramach aktywności krajowej był wykonawcą w projekcie finansowanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki (2022-), projekcie finansowym z Narodowego Centrum Nauki (2019-2022) oraz projekcie finansowanym ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni (2015-2016) (tzw. Funduszy Norweskich).

Działalność dydaktyczna prowadzona przez dra Piotra Ratajczaka obejmuje przedmioty takie jak: analiza finansowa, zarządzanie kosztami, metody i narzędzia analizy finansowej, controlling, principles of corporate finance, modelowanie finansowe, finanse przedsiębiorstw, green controlling and finance.

Koszt szkolenia: 1980 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Towarowa 55, budynek CEUE, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Publikowanie użytecznych i wielostronnie atrakcyjnych treści jest dziś podstawą budowania zainteresowania odbiorców, a w dalszej kolejności długotrwałych relacji z grupą docelową. Szkolenie opiera się na jednym teoretycznym oraz trzech praktycznych modułach, których celem jest analityczna, narzędziowa praca z podstawowymi formami marketingu treści (wideo, tekst, grafika).

Grupa docelowa:
– pracownicy działów komunikacji, promocji, marketingu oraz PR pracujący zarówno po stronie klienta, jak i w agencjach,
– osoby chcące udoskonalić swój warsztat językowy w kontekście tworzenia materiałów promocyjnych,
– odbiorcy pragnący stworzyć kompleksową, wielonarzędziową oraz spójną komunikację promocyjną opartą o wartościowe treści.

Korzyści dla uczestników:
– nabycie praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia treści promocyjnych,
– zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie content marketingu,
– uporządkowanie teoretycznej wiedzy bazowej o marketingu treści,
– przyswojenie wiedzy pomocnej w kreacji zarówno komunikacji online, jak i z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi,
– wąski zakres materiału, co daje wnikliwą, niepowierzchowną wiedzę.
Osobom, które planują wziąć udział w obu szkoleniach – z zakresu content marketingu oraz mediów społecznościowych, rekomendujemy zapisy w pierwszej kolejności na warsztaty „Content marketing – jak tworzyć skuteczne treści promocyjne?” 

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Moduł I – WPROWADZENIE DO MARKETINGU TREŚCI
– definicja i cele dla działań content marketingowych,
– korzyści i trudności przy wykorzystaniu content marketingu w komunikacji,
– przegląd narzędzi marketingu treści w kontekście podróży zakupowej klienta,
– zasady tworzenia ciekawej treści oraz cechy komunikacji online,
– content marketing a PR & storytelling.
Czas trwania: 2h

Moduł II – ANGAŻUJĄCE MATERIAŁY WIDEO
– cechy dobrej produkcji wideo,
– pisanie scenariusza do filmów promocyjnych,
– przygotowanie do wywiadu przed kamerą,
– analiza wybranych studiów przypadku.
Czas trwania: 2h 

Moduł III – SKUTECZNE TEKSTY PROMOCYJNE
– warsztat z pisania tytułów,
– warsztat z pisania lidów,
– analiza korpusów tekstów,
– przegląd źródeł wiedzy dotyczących poprawności językowej.
Czas trwania: 3h

Moduł IV – SPÓJNA KOMUNIKACJA WIZUALNA
– identyfikacja wizualna firmy w kontekście content marketingu,
– dobór odpowiednich zdjęć ilustrujących treść, 
– elementy czytelnej infografiki, 
– budowa prezentacji firmowych.

Podsumowanie szkolenia:
– rozliczenie efektywności treści (case study),
– przegląd narzędzi wspierających tworzenie ciekawych treści,
– przegląd źródeł wiedzy o content marketingu.
Czas trwania: 1h

dr Magdalena Gajek – konsultantka PR, zajmuje się przede wszystkim mikromarkami i markami premium. Uczy przedsiębiorców, jak zarządzać marką, budować wizerunek i tworzyć treści. Jest właścicielką agencji Blend PR oraz autorką książki „Mikromarka”. Zrealizowała ponad 60 wymagających projektów marketingowych. Z wykształcenia polonistka, doktor nauk humanistycznych. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów w Lipsku i Kilonii. Wykłada na uczelniach wyższych i prowadzi szkolenia z zakresu marketingu. W salach wykładowych spędziła ponad 1000 godzin, prowadząc warsztaty dla 1700 osób. Więcej szczegółów o naszej trenerce znajdziesz na magdalenagajek.pl.

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem kształcenia jest wskazanie możliwości diagnozowania podmiotu leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania jakością, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególny akcent zostanie postawiony na aspekty kontrolne ze strony: sanepidu, NFZ, UODO, Rzecznika Praw Pacjenta, konsultantów wojewódzkich.
Forma zajęć: online, warsztatowo-wykładowa

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I
Godz. od 16.00 do 17.30
Godz. od 17.45 do 19.15
4 godz. dydaktyczne

Dzień II
Godz. od 16.00 do 17.30
Godz. od 17.45 do 19.15
4 godz. dydaktyczne

Moduł 1. Podstawowe pojęcia i terminy związane z jakością
· Zasady zarządzania jakością
· Narzędzia jakościowe – diagnoza zakładu
· Podejście procesowe
· Związek z innymi normami systemu zarządzania
· Auditowanie organizacji
Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 2. Marketingowa diagnoza zakładu
· Analiza strategiczna
· Rozumienie potrzeb i oczekiwań uczestników
· Badania satysfakcji pacjenta i personelu
· Promocja zakładu
Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 3. Przywództwo i zaangażowanie
· Cechy menadżera
· Umiejętność kreacji kultury organizacji
· Zarządzanie zasobami ludzkimi – proces oceny pracownika
· Planowanie zmian
Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

Moduł 4. Kontrole w podmiotach leczniczych
· Wymogi i kontrola sanepidu
· Kontrole NFZ, organu rejestrowego i Ministra Zdrowia
· Kontrole Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta
· Kontrole UODO – wytyczne prawne RODO
Szacowany czas trwania modułu: 2 godz. dydaktyczne

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP – od 1995 roku pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością. Wykładowca w zakresie tematyki zarzadzania jakością, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, zarządzania wartością, marketingu usług, wizerunku, obsługi klienta, badań rynku. Autorka i współautorka szeregu monografii naukowych: Marketing bezpośredni (1999), Marketing usług medycznych (2000), TQM – zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej (2003), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (2008), Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych: teoria i studia przypadków (2008), Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej (2010), Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych (2012), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym (2013), Wybrane narzędzia zarządzania: wytyczne dla pracowników systemu ochrony zdrowia (2017), Zarządzanie jakością (2016), Metodyka pomiaru jakości usług (2016), Zarządzanie usługami (2017), Zarządzanie podmiotem leczniczym (2018). Autorka 200 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wyróżniona nagrodami J.M. Rektora UEP oraz Ministra Edukacji Narodowej. Od 1995 roku autorka i wykładowca wielu projektów szkoleniowych, realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach jak i uczelniach wyższych. Wykłady realizowane między innymi dla Wharton School, University of Pensylvania Philadelphia, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Seminarzystka: Computer and Information Science Departament University of Massachusetts, Dartmouth, Warwick Business School, University of Warwick, UK, Lund University Hospital (Szwecja), Karlstad University, Szwecja.

Koszt szkolenia: 799 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP. 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Cel szkolenia:
– przedstawienie faz procesu grupowego,
– wprowadzenie do facylitacji,
– prezentacja na czym polega rola facylitatora,
– doświadczenie roli facylitatora.

Do kogo skierowane?
– dla osób zainteresowanych poprawą efektywności prac grupy w szczególności spotkań,
– dla menedżerów i właścicieli produktów,
– dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami organizacji pracy.

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom i Miro.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I
16.00-20.15
16.00-17.30 – warsztat
17.30 – 17.45 – przerwa
17:45 – 19:15 – warsztat
19.15 – 19.30 – przerwa
19:30 – 20.15 – warsztat

Dzień II
16.00-20.15
16.00-17.30 – warsztat
17.30 – 17.45 – przerwa
17:45-19:15 – warsztat
19.15 – 19.30 – przerwa
19:30-20.15 – warsztat

1. Charakterystyka procesu grupowego
2. Rozgrzewki-dlaczego są ważne i czemu służą – ćwiczenie
3. Wstęp do facylitacji, jaką rolę w procesie grupowym pełni facylitacja?
4. Identyfikujemy potrzeby grupy i przedstawiamy fazy procesu grupowego wg Tuckmana
5. Kontrakt – jak zawrzeć kontrakt z grupą? – ćwiczenie
6. Style facylitacji – ćwiczenie – uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć różnych stylów facylitacji
7. Przedstawienie aktywności facylitatora
8. Struktura rozmowy: model Kantora – ćwiczenie
9. Postawa facylitatora
10. Faza-burzy – ćwiczenie
11. Omówienie zjawiska oporu w grupie
12. Faza środka-norming and performing-ćwiczenie
13. Faza zakończenia-ćwiczenie
14. Przedstawienie cyklu diagnostyczno-interwencyjnego
Zakończenie szkolenia

Damian Trzecki – moderator Design Thinking, Agile Coach, facylitator.
Z wykształcenia politolog i ekonomista. Od 16 lat związany z branżą finansową i produkcyjną. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Agile Coach (PSM1, PSM2). Praktyk i entuzjasta nowoczesnego projektowania w oparciu o metodę Design Thinking. Od wielu lat wdraża projekty rozwojowe i transformacyjne w Santander Bank Polska. Tworzy i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu technik projektowania, metod pracy zwinnej i samoorganizacji zespołów. Optymista i pragmatyk. Zwolennik upraszczania procesów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Łukasz Molenda – prawnik i ekonomista z ponad 20 letnim stażem w bankowości i finansach. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz portfelem produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. Praktyk zarządzania. Od ponad 3 lat pracuje w metodzie Agile jako Agile Coach w Banku Santander Polska S.A. wspierając transformację w kierunku zwinności w banku.
Certyfikowany facylitator i coach, scrum master (PSM 1, PSM 2).

Joanna Ciemińska-Barłóg – certyfikowany facylitator i coach, trener, scrum master (PSM 1, PSM 2, PSPO). Ekspert z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku kapitałowym, w sektorze finansowo- bankowym. Wieloletni leader zespołów i menedżer. Praktyk pracy zwinnej z zespołami biznesowymi i developerskimi w roli Agile Coacha oraz wspierania procesu transformacji w banku. Współautor i trener warsztatów z zakresu Scrum oraz ról w Agile, a także rozwoju osobistego. Pasjonatka zwinności i stawiania ludzi ponad procesami. Promotorka dopasowanej komunikacji, feedbacku oraz ciągłego rozwoju i doskonalenia w oparciu o mocne strony.

Koszt szkolenia: 899 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
· uczestnictwo w zajęciach online ,
· materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
· opiekę merytoryczną trenera,
· certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia UEP wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Towarowa 55, pok. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Myślisz o wdrożeniu systemu CRM w swojej firmie?

Wykorzystujesz już jakieś narzędzie IT, ale nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów?

A może zastanawiasz się, czy w ogóle Twoja firma jest gotowa na wdrożenie CRM?

Oczekujesz praktycznych wskazówek:
– od czego zacząć wprowadzanie CRM?
– w jaki sposób określić cele, wymagania i źródła zysków?
– w jaki sposób ułożyć sobie współpracę z dostawcą?
– jak zaplanować wdrożenie systemu CRM wśród pracowników?

Intensywne szkolenie CRM w dwa dni da Ci pełen przegląd wyzwań, zadań i korzyści, które towarzyszą tego rodzaju projektom. Dzięki wiedzy i doświadczeniu trenera bazującym na blisko 100 wdrożeniach CRM oraz przygotowanym przez niego praktycznym przykładom:
– ukierunkujesz Twój przyszły projekt tak, aby uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia,
lub świadomie odłożysz inwestycję w system IT na później,
– w projektach już rozpoczętych dokonasz precyzyjnej analizy obszarów problemowych i zaplanujesz działania korygujące.

Intensywne szkolenie CRM to propozycja dla Ciebie, jeśli jesteś:
– członkiem lub menedżerem zespołu CRM lub obsługi klienta,
– odpowiadasz za procesy, w których ważne jest zrozumienie potrzeb klientów i własnych pracowników,
– prowadzisz projekty, których celem jest poprawa relacji z klientami i pracownikami (satysfakcja, zaangażowanie, lojalność, rentowność).

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 16h

Zapytaj również o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I – godz. 09.00-16.00
Dzień II – godz. 09.00-16.00

Trzy wymiary CRM
– strategia marketingu relacji (pomysł na obsługę klientów),
– system IT (technologia wspierająca realizację strategii),
– zarządzanie zmianą w organizacji (przygotowanie firmy do realizacji strategii).

Bariery wdrażania CRM w przedsiębiorstwie
– najczęściej popełniane błędy w projekcie CRM i jego otoczeniu,
– wpływ specyfiki rynku na powodzenie wdrożenia.

Dojrzałość relacyjna – czy moje przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie?
– skala i zakres wdrożenia,
– test dojrzałości.

Strategiczne elementy wdrożenia
– zgodność strategii globalnej i strategii wobec klientów,
– efektywna kultura organizacyjna.

Relacyjne wskaźniki sukcesu
– RFM, CLV, NPS,
– zarządzanie portfolio klientów z wykorzystaniem wskaźników.

Biznesplan projektu
– podstawowe wymogi biznesowe,
– estymacja mierzalnych korzyści.

Procesy CRM
– lead management,
– cross-/up-selling,
– zarządzanie lojalnością,
– przeciwdziałanie odejściom klientów.

Projekt techniczny CRM
– tłumaczenie wymagań biznesu na język zrozumiały dla specjalistów IT,
– ułożenie współpracy z dostawcą oprogramowania.

Wdrożenie systemu CRM wśród użytkowników końcowych
– ile motywacji, a ile kontroli?
– KPI wdrożenia.

Przed szkoleniem trener przeprowadzi ankietę online w celu rozpoznania potrzeb szkoleniowych uczestników.

Zapytaj również o szkolenie dedykowane dla Twojej firmy!

dr Bartosz Deszczyński

Ekspert w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Trener i doradca.
Współpracował z takimi podmiotami jak: Apollogic sp.zo.o., Aquanet s.a., Autotraper sp. z o.o., e-pruf sp.z o.o., Cat LC Polska sp. z o.o., Extreme sp. z o.o., European Institute of Innovation and Technology, Volkswagen Group Polska.
W latach 2011-2012 kierował kompleksowym projektem zmian w zakresie sprzedaży, marketingu i serwisu spółek z grupy Instalcompact. W latach 2003-2011 kierował wdrożeniem strategii i systemu CRM w firmie Kulczyk Tradex sp. z o.o., które objęło centralę firmy i kilkadziesiąt przedsiębiorstw dealerskich marek Volkswagen i Audi.
Promotor prac dysertacyjnych programu MBA poświęconych tematyce zarządzania relacjami z klientami Executive MBA i MBA Poznań Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/analityka-biznesowa,c4871/zarzadzanie-relacjami-z-klientami-crm,c6138/

Kierownik studiów podyplomowych zarządzanie projektami IT
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/zarzadzanie-projektami-it,c5920/

Autor książek:
CRM. strategia, system, zarządzanie zmianą. jak uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia (wydawnictwo Wolters Kluwer)
https://www.profinfo.pl/sklep/crm-strategia-system-zarzadzanie-zmiana,21796.html

Firm Competitive Advantage Through Relationship Management A Theory for Successful Sustainable Growth (wydawnictwo Palgrave Macmillan)
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-67338-3

Koszt szkolenia: 1850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP. 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Czy mój biznes ma potencjał?

Jak sprawdzić konkurencyjność mojej oferty?

W jaki sposób zbudować wiarygodność, gdy firma jest krótko na rynku?

Co robić, aby kampanie marketingowe realizowały cele wizerunkowe i sprzedażowe?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub myślisz o założeniu własnej firmy oraz zadajesz sobie te pytania, to szkolenie dla Ciebie! Jego główny cel to uporządkowanie wiedzy uczestników w kontekście przemyślanego zarządzania nową marką.

Nauczysz się przede wszystkim, jak podejść do projektowania swojej komunikacji, aby spełniała ona potrzeby klientów i zwiększała zainteresowanie marką mimo jej krótkiej obecności na rynku.

Dla kogo?
– przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm,
– osoby chcące założyć w przyszłości własną działalność gospodarczą,
– założyciele start-upów,
– osoby pragnące zbudować markę osobistą,
– pracownicy działów komunikacji, promocji, marketingu oraz PR pracujący zarówno po stronie klienta, jak i w agencjach.

Co zyskują uczestnicy?
– realistyczne porady dopasowane do możliwości sektora MŚP,
– uporządkowanie procesu wprowadzania nowej marki na rynek,
– małe grupy umożliwiające aktywność każdej osobie,
– ulokowanie marketingu w kontekście prowadzenia całej firmy,
– poznanie dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów przy budowaniu marki,
– praktyczny, biznesowy wymiar szkolenia.

Forma zajęć: online (wykład, warsztat praktyczny, dyskusja, wideo, analiza studiów przypadku)

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 

Czas trwania: 8h

Plan dnia szkoleniowego:
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Moduł I – PRODUKT I GRUPA DOCELOWA
– od czego NIE zaczynać projektowania marki?
– jak sprawdzić potencjał swojego produktu?
– jak zdefiniować potrzeby swoich klientów?
– jak znaleźć swój wyróżnik na rynku?
– co warto wiedzieć o konkurencji?
Czas trwania: 2h

Moduł II – STRATEGIA MARKI
– jak zbudować główny przekaz marki?
– jak określić osobowość marki?
– czym w praktyce jest obietnica marki?
– jak zachować spójność na poziomie produktów, zachowania i komunikacji?
Czas trwania: 2h

Moduł IV – PLANOWANIE PIERWSZEJ KAMPANII
– w jaki sposób zbudować pierwszą ofertę?
– jak pokazać światu nową markę?
– z jakich narzędzi marketingowych warto skorzystać?
– jak zaplanować budżet marketingowy?
– jak mierzyć efekty komunikacji?
Czas trwania: 2h

Moduł IV – PLANOWANIE PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI (WARSZTAT)
– jak uporządkować start swojej marki? (ćwiczenie indywidualne i prezentacja przed grupą)
– jakie narzędzia i dodatkowe źródła wiedzy warto znać?
– sesja Q&A.
Czas trwania: 2h

dr Magdalena Gajek – konsultantka PR, zajmuje się przede wszystkim mikromarkami i markami premium.
Uczy przedsiębiorców, jak zarządzać marką, budować wizerunek i tworzyć treści. Jest właścicielką agencji Blend PR oraz autorką książki „Mikromarka”. Zrealizowała ponad 60 wymagających projektów marketingowych. Z wykształcenia polonistka, doktor nauk humanistycznych. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów w Lipsku i Kilonii. Wykłada na uczelniach wyższych i prowadzi szkolenia z zakresu marketingu. W salach wykładowych spędziła ponad 1000 godzin, prowadząc warsztaty dla 1700 osób. Więcej szczegółów o naszej trenerce znajdziesz na magdalenagajek.pl.

Koszt szkolenia: 999 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach online,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
CEUE, ul. Towarowa 55, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.
Kurs obejmuje ok. 100 godz. (z czego 90 godz. to wykłady/ćwiczenia w formie wideokonferencji realizowane za pomocą programu ZOOM, a 10 godz. – praca własna związana z rozwiązywaniem testów przygotowujących do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych).

Forma zajęć: online

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji – nadawania „na żywo” (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) – o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face.

Prawo gospodarcze publiczne
(ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. poz. 404 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1592)oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980)

Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

Prawo pracy

Prawo rynku kapitałowego

Podstawy ekonomii

Podstawy zarządzania

Finanse przedsiębiorstw

Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

Zasada ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie

Prawo gospodarczego Unii Europejskiej

dr Maciej Brzozowski

Nauczyciel akademicki, konsultant i trener z ponad 15-letnimi doświadczeniem biznesowym. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca programów MBA oraz studiów podyplomowych.
Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizacja naukowa obejmuje problematykę tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcji i metod zarządzania.
Posiada doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego.
Realizował projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania nimi, m.in. zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami, dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw różnych branż.
Jest autorem, współautorem bądź redaktorem kilku książek (m.in. Metody zarządzania, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Organizacja wirtualna, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, Exploring the influence of personal values and cultures in the workplace) oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny zarządzania.

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek działającej przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect.
Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych.
W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Monika Kacprzyk – Wojdyga

Radca prawny, LL.M in International Commercial Law
Prawnik, etatysta z wysokimi kwalifikacjami i bogatym 19 letnim doświadczeniem zarówno w zakresie funkcjonowania administracji państwowej jak i spółek prawa handlowego na poziomie kontrolnym (wykonywanie funkcji w radach nadzorczych), na poziomie wykonawczym (szkolenia biur zarządu, obsługa rady nadzorczej, piony nadzoru i audytu) oraz na poziomie obsługi formalnej największego akcjonariusza w spółkach z branży energetycznej, paliwowej, bankowo-finansowej, chemii i gazu. Współautorka regulacji prawnych z zakresu ułatwień proceduralnych przy realizacji strategicznych inwestycji budowlanych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie monitoringu legislacji pod katem zmian ustawowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych w tym prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, rynku kapitałowego, oraz energetycznego. Przeprowadziła projekty z zakresu przejęć kapitałowych największych spółek w kraju z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczyła w restrukturyzacji i optymalizacji funkcjonowania grup kapitałowych z WIG 20. Prowadzi również indywidualną praktykę procesową w ramach pomocy prawnej z wyznaczenia OIRP w Warszawie.

Anna Kowalik

Radca prawny w Ministerstwie Energii, do 1 stycznia 2017 r. radca prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Miłosz Malaga

Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa gospodarczego i finansowego UE (KU Leuven, 2013). Magister nauk prawnych (UAM, 2012) i ekonomii na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011). Autor publikacji z zakresu unijnego prawa gospodarczego.

Marta Mazurowska

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarówno naukowo jak i w praktyce pasjonuje się sprawozdawczością finansową. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w działach księgowości, raportowania oraz controllingu finansowego. W trakcie zdobywania kwalifikacji na biegłego rewidenta.
Kontakt: marta.mazurowska@ue.poznan.pl

Koszt kursu: 3200 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT) 

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w szkoleniu online,
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.7
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

MARKETING MATRIX – ewolucja marketingu i narzędzi marketingowych w kontekście dynamicznych zmian cywilizacyjnych. 

Cel szkolenia: 
1.Zrozumienie istoty Marketingu i jego ewolucji w kontekście zmieniającej się świadomości społecznej i rosnącej roli zaawansowanych technologii
2.Zrozumienie działania i umiejętność zastosowania w praktyce najskuteczniejszych narzędzi marketingowych

Do kogo skierowane:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zrozumieć szerszy kontekst współczesnego Marketingu, zarówno z perspektywy konsumenta, aby podejmować bardziej świadome decyzje konsumenckie, jak również z perspektywy firmy oferującej produkty i usługi, aby jej działania marketingowe były etyczne oraz jak najbardziej skuteczne. 

Założenia i korzyści:
Szkolenie jest podzielone na bloki, w których na podstawie teorii, studiów przypadku oraz ćwiczeń postaramy się odpowiedzieć na trzy pytania:

1. Czy urodziliśmy się w Marketingowym MATRIXie, w którym marketerzy kontrolują i stymulują nasze wybory poprzez targetowanie, pozycjonowanie i komunikację wpływając na nas przy wykorzystaniu ogromnych budżetów mediowych?

2. Czy jesteśmy świadkami REWOLUCJI Marketingowej spowodowanej zwiększoną świadomością klientów dzięki mediom społecznościowym, forom, ocenom, porównywarkom i rosnącej przejrzystości?

3. Jaka będzie przyszłość marek, gdy do gry wkroczy zaawansowana sztuczna inteligencja, śledząca wszystkie nasze ruchy i wybory, aby oferować najlepsze możliwe, spersonalizowane rozwiązania i produkty, które dokładnie odpowiadają naszym najskrytszym potrzebom?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zrozumieć szerszy kontekst współczesnego Marketingu, zarówno z perspektywy konsumenta, aby podejmować bardziej świadome decyzje konsumenckie, jak również z perspektywy firmy oferującej produkty i usługi, aby jej działania marketingowe były etyczne oraz jak najbardziej skuteczne.

Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom. Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 2 dni
Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

Dzień II
8.30-10.00
10.10-11.40
11.50-13.20
13.20-13.50 – przerwa
13.50-15.20

MODUŁ 1: MARKETING TRADYCYJNY
· Marketing mix produktów: 4p i usług: 7p
· Insight konsumencki
· Brief agencyjny
· Drabina barier w komunikacji
· Komunikacja funkcjonalna – studium przypadku
· Segmentacja – ćwiczenie
· Badania marketingowe
· „Klucz” lub „Diament” marki – ćwiczenie
· Emocje, wartości, archetypy w komunikacji emocjonalnej
· Strategia mediowa
· Strategie cenowe
· Marketing B2B
Szacowany czas trwania modułu: 8h

MODUŁ 2: MARKETING NOWOCZESNY
· Media społecznościowe
· Strategia digitalowa
· Media cyfrowe
· Tiktok w natarciu
· Youtuberzy – studium przypadku
· Digital marketing funnel
· Opowiadanie historii
· Innowacje
· Ekonomia współpracy
· Agregatorzy
· “Convenience” – wygoda użytkowania
· Rekomendacje
· Ocena produktów i usług
Szacowany czas trwania modułu: 5h
 
BLOK 3: MARKETING PRZYSZŁOŚCI
• AI/zaawansowane boty czatowe
• Komputery kwantowe
• Robotyka
• urządzenia autonomiczne
• Wzmacnianie zdolności poznawczych
• VR i Metaversum
• Neuralink
• Ocena osobista/systemy kontroli społecznej
• Kryptowaluty
• Startupy nowych technologii
Szacowany czas trwania modułu: 3h

Aleksander Pałka

Dyrektor Operacyjny w Rebel Tang, Członek Zarządu. Wykładowca MBA, Trener, Biznes Coach. Aleksander Pałka posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie na kluczowych stanowiskach w marketingu, operacjach i zarządzaniu
projektami strategicznymi. Pracował w takich organizacjach jak Unilever, Danone
czy Amrest, gdzie poza zarządzaniem zespołami marketingowymi odpowiadał za
testowanie i wdrażanie nowych koncepcji biznesowych. Twórca sieci Pizza Hut
Express w Europie Środkowej. W ostatnich latach w Amrest był zaangażowany w
testowanie i rozwijanie wirtualnych marek oraz koncepcji „shadow kitchens”. W
przeszłości odpowiadał za zarządzanie marketingiem takich marek jak Lipton,
Saga, Danio, Pizza Hut i Burger King. Obecnie jako członek zarządu i dyrektor
operacyjny w Rebel Tang, firmie z branży food-tech (food and technology),
odpowiada za kompleksową realizację strategii firmy, usprawnienie procesów w
organizacji oraz rozwój działu operacyjnego, który odgrywa kluczową rolę w
prowadzeniu wirtualnych konceptów restauracyjnych.

Koszt szkolenia: 1850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach online,
– materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
– opiekę merytoryczną trenera,
– certyfikat ukończenia szkolenia UEP.

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Zapisy na szkolenia odbywają się w systemie online – Sprawdź terminy i zapisz się na szkolenie! 

Informacji udziela:
Zespół ds. szkoleń
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Towarowa 55, CEUE, p. 3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na studium przypadku.
 
Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji. Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
– są kierownikami projektów,
– są członkami zespołów projektowych,
– są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
– chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.  

Korzyści dla uczestnika:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
– potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
– potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie, 
– efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym, 
– potrafił kontrolować przebieg projektu. 

Korzyści dla organizacji: Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi: 
– utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
– regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca, 
– zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
– elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
– umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści, 
– efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej, 
– wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach, wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

Informacje organizacyjne:

Do uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie konieczne jest posiadanie komputera z kamerą i mikrofonem.

Szkolenia w wersji online prowadzone za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Zostanie również uruchomiony (opcjonalnie) termin/terminy konsultacji zdalnej via skype lub telefon dla uczestników, gdzie zainteresowane osoby będą mogły zadawać pytania, konsultować wyniki egzaminów próbnych itp.

Wymagania sprzętowe: 
– Komputer/ laptop z systemem Windows 7/ 8/ 10, Mac OS;
– Głośniki/ słuchawki;
– Mikrofon (rekomendowane);
– Bezpłatna aplikacja Zoom https://zoom.us/download

Wymagania łącza:
Dowolne łącze internetowe

EGZAMIN: Egzamin online – uczestnik otrzymuje „voucher” (ważny rok od otrzymania), na podstawie którego zakłada konto na stronie instytucji akredytującej (People Cert) i ustala konkretny termin egzaminu online. O zadanej porze (nieco wcześniej) uczestnik loguje się na platformę akredytora i przystępuje do zdawania egzaminu. Uczestnik otrzymuje wsparcie i instrukcję krok po kroku, jak należy przejść procedurę rejestracji.

Egzamin odbywa się w języku polskim lub angielskim.
W przypadku uzyskania min. 55% (33 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Plan dnia szkoleniowego:
Dzień I godz. 9.00-15.50
Dzień II godz. 9.00-15.50

Dzień III godz. 9.00-15.50
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Główne moduły: 
Przegląd metodyki PRINCE2®. 
Temat Organizacja. 
Proces Przygotowanie Projektu. 
Temat Uzasadnienie Biznesowe. 
Proces Inicjowanie Projektu. 
Temat Plany.
Temat Jakość. 
Temat Ryzyko. 
Proces Zarządzanie Końcem Etapu. 
Temat Postępy. 
Proces Sterowanie Etapem. 
Temat Zmiana. 
Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
Proces Zamykanie Projektu. 
Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem. 
Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.

Język: szkolenie w języku polskim

Szkolenie realizowane jest przez certyfikowanych trenerów Inprogress posiadającą status ATO (Accredited Training Organization) oraz Accredited Examination Organization (AEO).