Otwarta nauka

Zarówno sama koncepcja otwartej nauki jak i praktyczny otwarty dostęp do treści naukowych zyskują coraz większe znaczenie w kontekście polityki naukowej zarówno w ujęciu globalnym jak i lokalnym. Wiele czołowych instytucji badawczych, wiodących uniwersytetów i podmiotów finansujących badania przyjęło polityki otwartego dostępu, których celem jest skuteczne zwiększanie dostępności treści naukowych dla społeczeństwa. Społeczność naukowa dostrzega i aktywnie wspiera dyskontowanie następujących korzyści z wprowadzenia modelu otwartego dostępu: promocja nauki w społeczeństwie, podnoszenie jakości badań naukowych (poprzez kontrolę ze strony środowiska naukowego), lepszy obieg cyfrowych treści naukowych, w tym przede wszystkim publikacji i danych badawczych oraz efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

Otwarty dostęp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wpisuje się w światowe trendy w zakresie otwartej nauki i skutecznie zwiększa dostępność wyników badań naukowych dla wszystkich grup interesariuszy. W 2022 roku wprowadzono w UEP Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników i doktorantów UEP oraz osób uczestniczących w pracach badawczych i rozwojowych na UEP. Zgodnie z zaproponowanym tam podejściem, twórcy starają się zapewnić otwarty dostęp do publikacji poprzez:

1)  publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych;

2)  zdeponowanie elektronicznej postaci publikacji w Bazie Wiedzy UEP, najlepiej w wersji ostatecznie opublikowanej, a jeśli to nie jest możliwe, to w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, twórcy – o ile dopuszcza to polityka wydawcy albo umowa z nim zawarta – starają się zapewnić dostępność swoich prac poprzez ich publiczne udostepnienie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z nich.

Dodatkowo, w celu harmonizacji działań w zakresie otwartego dostępu, JM Rektor UEP powołał w roku 2023 Pełnomocnika ds. Otwartego Dostępu.

Otwarty dostęp w praktyce

Otwarty dostęp to realne korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i dla samych twórców. Z punktu widzenia społeczeństwa – dzięki podejmowanym na UEP inicjatywom, każda zainteresowana osoba lub podmiot uzyskuje nieodpłatny i łatwy dostęp do wyników prac naukowych prowadzonych przez uznanych specjalistów. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują dostępne źródła internetowe:

Aktualnie prowadzone są również prace nad utworzeniem repozytorium danych badawczych, które zapewni dostęp do danych będących podstawą prowadzonych badań.

Z punktu widzenia twórców – otwarty dostęp to również szereg korzyści. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • zwiększenie rozpoznawalności twórcy,
  • zwiększenie widoczności treści naukowych,
  • podniesienie poziomu cytowalności prac,
  • wywiązanie się ze zobowiązań grantowych,
  • ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi naukowcami i ośrodkami.

Materiały informacyjne

Choć zagadnienie otwartego dostępu jest niezwykle obszerne, to jednak w codziennej pracy badawczej istotne stają się konkretne, praktyczne rozwiązania. Zamieszczone poniżej materiały informacyjne zawierają wybrane, najważniejsze wskazówki jak spełnić wymagania formalne związane z otwartym dostępem i jak korzystać z zasobów otwartej nauki

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu
dr hab. Dawid Szutowski, prof. UEP
mail: otwarty.dostep@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.