Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

Wspólnie tworzymy społeczność akademicką i mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na nasze otoczenie. Praca i studiowanie na UEP zobowiązuje nas do przestrzegania wysokich standardów moralnych i zasad społecznych. Chcemy, żeby studenci czuli dumę z bycia absolwentem uczelni, w której poszanowanie wartości etycznych w relacjach międzyludzkich traktowane jest priorytetowo. Chcemy także, aby pracownicy odczuwali satysfakcję z pracy w przyjaznym środowisku, w którym panuje atmosfera zaufania i wzajemnie okazywanego szacunku.

Mapa Wolontariatu (Mapa Empatii) Społeczności UEP

W ostatnim kwartale 2021 roku Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności UEP zrealizowała projekt pn. Mapa Wolontariatu (Mapa Empatii) Społeczności UEP. Badanie przeprowadzono za pomocą narzędzi internetowych, w tym z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego Google Forms (CAWI), zwariantowanego na respondentów – Pracowników i Studentów Uczelni. W projekcie wzięło udział ponad 550 osób – członków i członkiń Społeczności UEP.

Głównym celem badania, w odniesieniu do Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2021-2024, było zarysowanie zakresu i skali zaangażowania Społeczności UEP w działania o charakterze wolontariackim.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Minister Funduszy i Polityki Regionalej, który stanowi platformą współpracy całej administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi, funkcjonuje Grupa robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Celem działania Grupy roboczej jest upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni, które zostały zdefiniowane przez środowisko akademickie w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowaniem się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni.

Dowiedz się więcej!

Idea społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU) pojmowana jest jako dobrowolnie przyjęte zobowiązania w stosunku do wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Zobowiązania te są następstwem respektowania upowszechnionych w środowisku międzynarodowym norm i reguł społecznej odpowiedzialności organizacji, w szczególności Dziesięciu Zasad United Nation Global Compact, Zasad Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów (PRME) oraz normy ISO 26000. Zgodnie z normą ISO 26000 idea społecznej odpowiedzialności odnoszona jest do wszystkich rodzajów organizacji i rozumiana jest jako odpowiedzialność za wpływ, jaki realizowane w jej ramach działania wywierają na otoczenie zewnętrzne.

Poprzez przejrzyste i etyczne działania społecznie odpowiedzialna organizacja:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);

Społecznie odpowiedzialne działania są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz zintegrowane z celami strategicznymi organizacji. Przyjęcie programu społecznej odpowiedzialności uczelni jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania co do pozytywnego w skutkach realizowania przypisywanej uniwersytetom misji – służby publicznej

Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni UEP odnosi się do następujących założeń:

 • program SOU jest dobrowolnym zobowiązaniem uczelni wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 • realizowanie wymogów SOU powinno być ściśle powiązane z działaniami badawczymi, edukacyjnymi, organizacyjnymi i administracyjnymi podejmowanymi na wszystkich szczeblach jednostek administracyjnych;
 • zobowiązania społeczne są przede wszystkim powinnością władz rektorskich i dziekańskich, ale dotyczą także wszystkich członków społeczności uczelnianej.

Założeniem programu SOU realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do realizacji tradycyjnie rozumianej misji uniwersytetu odwołującej się do etosu akademickiego. Jednocześnie programu tego nie należy traktować jako narzuconego odgórnie obowiązku – podmiotowe traktowanie członków wspólnoty uczelnianej oraz zasada dobrowolności przyjmowanych zobowiązań wymaga podjęcia działań na rzecz zmiany świadomości społeczności akademickiej w zakresie rozumienia idei społecznej odpowiedzialności i kształtowania postawy zaangażowania społecznego. Celem tych działań ma być zatem przyswojenie wartości odpowiedzialności, autentyczne zaangażowanie i konsolidacja wokół wspólnych celów.

 • Budowanie renomy UEP jako uczelni oferującej nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale także przyczyniającą się do rozwoju społecznego dzięki znaczącym wynikom rzetelnie prowadzonych badań naukowych, kształceniu kadry naukowej zdolnej do rywalizowania w prowadzonych badaniach z przedstawicielami wiodących ośrodków naukowych w kraju, Europie i świecie.
 • Wzmacnianie wartości UEP jako uczelni angażującej się w dobrowolnie podjęte działania na rzecz społecznego otoczenia, uczelni promującej wolontariat pracowniczy, uczelni wspierającej zaangażowanie społeczne studentów, uczelni inicjującej i propagującej wszelkie formy pomocy społecznej adresowanej do osób fizycznych i organizacji, uczelni dbającej o środowisko naturalne.
 • Zintegrowanie społeczności akademickiej (kadry nauczycielskiej, studentów i absolwentów, pracowników administracyjnych i władz uczelni) wokół podzielanych wspólnie wartości i celów. W szczególności chodzi o przywołanie idei uniwersytetu tradycyjnie pojmowanego jako wspólnota nauczycieli i studentów skupionych na dążeniu do rozwoju osobistego wyznaczonego poprzez wzrost kompetencji intelektualnych i społecznych.

Osiąganie wyznaczonych celów wymaga podjęcia działań w obszarze

 • Społecznego środowiska wewnętrznego (studentów i absolwentów, pracowników i władz uczelni).
 • Zewnętrznego otoczenia społecznego.
 • Otoczenia przyrodniczego.
Dobre obyczaje na UEP

Wspólnie tworzymy społeczność akademicką i mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na nasze otoczenie. Praca i studiowanie na UEP zobowiązuje nas do przestrzegania wysokich standardów moralnych i zasad społecznych. Chcemy, żeby studenci czuli dumę z bycia absolwentem uczelni, w której poszanowanie wartości etycznych w relacjach międzyludzkich traktowane jest priorytetowo. Chcemy także, aby pracownicy odczuwali satysfakcję z pracy w przyjaznym środowisku, w którym panuje atmosfera zaufania i wzajemnie okazywanego szacunku.

Niniejsze normy wskazują na wartości kultury uniwersyteckiej, które stanowią swoisty kanon zachowań jej reprezentantów.

Dobre obyczaje na UEP oznaczają, że:

 1. Praca i studiowanie na naszej Uczelni obliguje nas: pracowników i studentów do zachowania najwyższych standardów współżycia społecznego.
 2. Reprezentujemy Uczelnię zarówno w jej murach jak i poza nią – dlatego powinniśmy pamiętać, jak postępować, by godnie ją reprezentować.
 3. Naszą postawę powinny wyróżniać życzliwość i otwartość w podejściu do drugiej osoby.
 4. Szacunek jest dla nas wartością bezcenną. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i godne traktowanie. Nie należy nikogo obrażać czy dyskryminować w jakiejkolwiek formie – pisemnej, ustnej czy niewerbalnej.
 5. Naszym obowiązkiem jest dbanie o piękno języka ojczystego i kulturę wypowiedzi.
 6. Reagujemy na niewłaściwe zachowania.
 7. Szanujmy czas własny i innych osób.
 8. Kłamstwo i oszukiwanie nie licuje z godnością osób związanych z UEP.
 9. Obowiązuje nas zasada dotrzymywania zobowiązań.
 10.  Swoją wiedzą i kulturą osobistą potwierdzamy wysokie standardy zachowania.

Dobre obyczaje na UEP – Oczekiwania studentów

 1. Prowadzenie zajęć w interesujący sposób i na wysokim poziomie merytorycznym.
 2. Przekazywanie wiedzy w sposób komunikatywny i uporządkowany, klarowne wyjaśnianie skomplikowanych treści.
 3.  Zachowanie spójności treści wykładów i ćwiczeń w odniesieniu do danego przedmiotu.
 4. Wykazywanie się życzliwością, zaangażowaniem i otwartością na kontakty ze studentami oraz tworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie zajęć.
 5. Ustalanie i respektowanie jasnych zasad zaliczenia oraz sprawiedliwe ocenianie.
 6. Powstrzymywanie się od politycznej agitacji i wygłaszania normatywnych przekonań w sposób zideologizowany.
 7. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przychodzenie na dyżury, uprzedzanie o nieobecności prowadzącego na zajęciach i dyżurze.
 8. Umieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie moodle.
 9. W miarę możliwości uzgadnianie ze studentami terminów zaliczeń i egzaminów oraz dotrzymywanie terminów ogłoszenia wyników.
PRME

PRME (Principles for Responsible Management Education) jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Powstało z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskał rekomendację ze strony organizacji Global Compact (http://ungc.org.pl/). Program po raz pierwszy został ogłoszony na szczycie liderów Global Compact w 2007 roku. Celem PRME jest włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przystąpił do organizacji w 2012 roku. Pierwszy raport z realizacji programu został przedstawiony w 2014 r.

PRME

Zasada 1 – CEL – Rozwijamy odpowiedzialną edukację w zakresie zarządzania, aby wspierać dobrobyt sprzyjający włączeniu społecznemu w świecie dynamicznie rozwijających się ekosystemów.

Zasada 2 – WARTOŚCI – Stawiamy odpowiedzialność organizacyjną i odpowiedzialność wobec społeczeństwa i planety w centrum tego, co robimy.

Zasada 3 – KSZTAŁCENIE – Przekształcamy nasze środowiska edukacyjne, integrując koncepcje i praktyki odpowiedzialnego zarządzania z naszym programem nauczania i dydaktyką.

Zasada 4 – BADANIA – Badamy ludzi, organizacje, instytucje i stan świata, aby inspirować odpowiedzialne zarządzanie i praktykę edukacyjną.

Zasada 5 – PARTNERSTWO – Angażujemy osoby z biznesu, rządu, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, aby rozwijać odpowiedzialną edukację i praktykę zarządzania.

Zasada 6 – PRAKTYKA – Przyjmujemy zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w naszym własnym zarządzaniu i działalności.

Zasada 7 – DIALOG – Dzielimy się naszymi sukcesami i porażkami, aby umożliwić nam uczenie się i jak najlepiej realizować nasze wspólne wartości i cele.

Celem tych zasad jest ustanowienie procesu ciągłego udoskonalania się instytucji kształcących menadżerów, aby stworzyć nowe pokolenie liderów biznesu, zdolnych zmierzyć się z całą złożonością wyzwań, przed którymi stają firmy i społeczeństwo w XXI wieku.

Dr Anna Waligóra

Dr Anna Waligóra

 • Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej Adiunkt
Adiunkt
Zespół ds. Akredytacji Międzynarodowych, Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Zespół ds Zarządzania Zmianą i Komunikacją ZSI, Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów w zakresie Ekonomii, Zespół Naukowy ds. Badań nad Organizacjami Non-Profit i Przedsiębiorczością Społeczną UEP.
Budynek C, pokój nr 308
dane kontaktowe

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.