Kształcimy liderki i liderów przyszłości. Kreuj z nami świat nowoczesnej gospodarki.

Zdobywaj nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.
Dołącz do nas!

Nabór na kierunki uruchamiane wiosną 2024

Zapisz się online

Zapisz się już dziś!

 • Accounting and Financial Management – Advanced Level

  Cel studiów:

  Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej.

  W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

  Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

  Zobacz więcej
 • Accounting and Financial Management – Basic Level

  Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy i zapewnienie możliwości nabycia przez Słuchaczy praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i prawa – zgodnie z zakresem będącym podstawą egzaminów ACCA na poziomie Applied Knowledge oraz Coporate Law z poziomu Applied Skills (dawne F1-F4).

  Zobacz więcej
 • Analiza ekonomiczna i controlling

  Celem studiów podyplomowych Analiza Ekonomiczna i Controlling jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Osiągnięcie wysokiej efektywności działania przedsiębiorstw wymaga dobrej znajomości tych zagadnień przez zarządzających, jak również przez analityków i controllerów. Tym samym na studiach niezbędnym jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz najlepszych spośród współcześnie stosowanych rozwiązań praktycznych.

  Zobacz więcej
 • Analizy rynkowe i strategiczne

  Głównym celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych i strategicznych stanowiących podstawę budowy i aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także strategii konkurowania, kooperacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Następować będą rozważania konsekwencji dynamicznych zmian warunków działania dla wymogów w zakresie elastyczności wyborów strategicznych i ich wdrażania oraz kultury organizacyjnej i systemów informacyjnych. Efekty kształcenia na studiach podyplomowych dotyczą różnych aspektów zarządzania strategicznego.

  Zobacz więcej
 • Audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

  Zobacz więcej
 • Audyt podatkowy

  Celem studiów podyplomowych „Audyt podatkowy” jest zapoznanie z metodyką i standardami audytu podatkowego oraz mapowaniem ryzyka podatkowego, a także przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat wewnętrznych procedur podatkowych i ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ich implementacja służy bowiem nie tylko poprawności wykonywania obowiązków podatkowych, lecz także warunkuje prawo korzystania z nowych procedur podatkowych, jak np. współdziałanie.

  Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Grant Thornton.

  Zobacz więcej
 • Audyt śledczy

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

  Zobacz więcej
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Program studiów został dostosowany do wymogów stawianych audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych, które zostały uznane przez Ministra Finansów za obowiązujące w pracy audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Szczególną uwagę, w związku z tym, zwrócono między innymi na analizę ryzyka w audycie wewnętrznym, audyt systemów informatycznych, audyt środków unijnych oraz oszustwa finansowe. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w myśl art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019.869).

  Zobacz więcej
 • Bankowość i doradztwo finansowe

  Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

  Zobacz więcej
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Słuchacze nabędą umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR. Słuchacze pozyskają także umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji.

  Zobacz więcej
 • CIMA Advanced Diploma in Management Accounting

  Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Management Level” opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

  Zobacz więcej
 • CIMA Diploma in Management Accounting

  Program studiów podyplomowych „CIMA Finance Leadership – Operational Level” opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

  Zobacz więcej
 • Cła i podatki w procedurach celnych

  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, którego rola w warunkach postępującej globalizacji zjawisk gospodarczych i rosnącej konkurencji przedsiębiorstw nabiera tym większego znaczenia.

  Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

  Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.

  Absolwentowi studiów przysługuje prawo do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. ustawa Prawo celne: DzU 2020 poz. 1382

  Zobacz więcej
 • Coaching Menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji.

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów ingeruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi trenerami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalenia celów z przełożonymi o podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

  Zobacz więcej
 • Compliance w organizacji

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

  Zobacz więcej
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym i jednostkach świadczących usługi kluczowe

  Studia podyplomowe mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego i podmiotach świadczących usługi kluczowe. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, wskazującymi, że m.in. podmioty świadczące usługi kluczowe zobowiązane są do posiadania, utrzymania i rozwijania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającym wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/EIC 27001.

  Uczestnictwo w zajęciach przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 27001, ISO 22301 i ich integracji z przepisami ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

  Zajęcia Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego oraz Techniki analizy elektronicznego materiału dowodowego prowadzone w formie wykładów i warsztatów pozwolą słuchaczom na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy śledczej przebiegu incydentów cyberbezpieczeństwa, co pomocne jest w działalności pełnomocnika.

  Zobacz więcej
 • e-Commerce

  Celem studiów podyplomowych e-Commerce jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z obszaru handlu elektronicznego. Przekazywane koncepcje, metody i narzędzia stanowią bazę umożliwiającą dostosowanie przedsiębiorstw do współczesnej gospodarki cyfrowej. Absolwenci studiów będą również posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności handlowej za pośrednictwem Internetu.

  Zobacz więcej
 • E-marketing

  Celem studiów podyplomowych „E-marketing” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia działań marketingowych w Internecie.

  Zobacz więcej
 • Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej

  Podczas studiów uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką przestępczości gospodarczej w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zajęcia o interdyscyplinarnym charakterze poświęcone będą prezentacji mechanizmów i symptomów różnych rodzajów przestępstw gospodarczych, z uwzględnieniem zarówno obowiązujących ram prawnych, jak i konsekwencji ekonomicznych dla organizacji. Celem studiów jest wykształcenie u uczestników umiejętności oceny konkretnego zdarzenia gospodarczego z punktu widzenia spełniania kryterium legalności. Uczestnicy będą potrafili odpowiedzieć na pytanie czy konkretne działanie podejmowane w organizacji mieści się w granicach prawa, czy może stanowi już działanie o charakterze przestępczym.

  Studia są organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

  Zobacz więcej
 • Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.

  Zobacz więcej
 • Finance and Accounting for ACCA Strategic Professional Level Exams

  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Do realizacji tego celu niezbędna jest zaawansowana wiedza z zakresu przeprowadzania audytu, przygotowania raportów biznesowych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zdobyta w czasie studiów wiedza pozwala słuchaczom na przygotowanie się do końcowych egzaminów ACCA z poziomu strategic professional w celu uzyskania kwalifikacji ACCA. W ramach studiów przewidziane są cztery moduły zajęć: Strategic Business Leader, Strategic Business Reporting, Advanced Audit and Assurance, Advanced Financial Management.

  Zobacz więcej
 • Finanse menedżerskie

  Celem studiów podyplomowych „Finanse menedżerskie” jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobędą gruntowne i wszechstronnie umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.

  Zobacz więcej
 • Gospodarka nieruchomościami – specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości

  Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia do podejścia do egzaminu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla osób ubiegających się o certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minima wyznaczone przez Polska Federację Rynku Nieruchomości.

  Zobacz więcej
 • Gospodarka nieruchomościami – Wycena nieruchomości

  Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.

  Zobacz więcej
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

  Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz prawa.

  Zobacz więcej
 • Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań

  Celem studiów jest dostarczanie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz ich przygotowanie do pełnienia w przedsiębiorstwie roli managera ds. jakości i bezpieczeństwa.

  Zobacz więcej
 • Kontrola zarządcza w administracji publicznej

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

  Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

  Zobacz więcej
 • Koordynator dostępności

  Studia podyplomowe „Koordynator dostępności” mają przygotowywać słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.” Zgodnie z art 59 przywołanej ustawy „koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r.”

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.
  Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań przywołanej wyżej Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.
  Słuchacze po zaliczeniu i zdaniu egzaminu przedmiotów: Kultura Głuchych, Komunikacja z osobami niesłyszącymi, Podstawy polskiego języka migowego otrzymają certyfikat PJM na poziomie A1.
  Słuchacze po zdaniu egzaminu z przedmiotu Pierwsza pomoc mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.
  Zobacz więcej
 • Krajowe standardy rachunkowości

  Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) do wyceny, ujmowania i prezentacji składników w sprawozdaniu finansowym.

  Słuchacze mają możliwość zapoznania się z kompletnym zbiorem trzynastu Krajowych Standardów Rachunkowości, stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości oraz jego nową rekomendacją „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”.

  Kluczowe zagadnienia poszczególnych standardów, stanowisk i rekomendacji Komitetu KSR omawiane są na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarczej.

  Zobacz więcej
 • Lean Manufacturing

  Lean Manufacturing jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe
  produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. Lean Manufacturing jest środkiem zwiększającym zdolność firmy do dodawania wartości poprzez eliminację marnotrawstwa. Lean Manufacturing dotyczy czterech specyficznych celów dla wszystkich poziomów organizacji: oferowanie klientowi jakości i obsługi, zapewnienie umiejętności pracownikom opartych na szacunku i współpracy, redukowanie kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, stworzenie elastycznego systemu produkcji.

  Zobacz więcej
 • Logistyka i łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0

  Studia podyplomowe Logistyka i łańcuchy dostaw przemyśle 4.0. to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0., który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych, a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką. Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne środowisko produkcyjno-logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami. Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt).

  Zobacz więcej
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

  Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i praktycznej wiedzy z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.

  Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną w warunkach dynamicznych przemian rynkowych oraz zaostrzającej się konkurencji. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

  Zobacz więcej
 • Marketing w praktyce

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze marketingu. Zadania studiów ukierunkowane są na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy na temat marketingu jako koncepcji zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych. Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją. Po ukończeniu studiów, tj. odbyciu przewidzianych programem zajęć, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy końcowej, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Marketingu w praktyce.

  Zobacz więcej
 • Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie.

  Program opiera się na:

  • Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje.
  • Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach) w ramach prowadzonych warsztatów.
  • Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich.
  • Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników.
  • Przełożeniu kompetencji przywódczych na osiąganie wyników biznesowych.
  • Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy.

  Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • Certyfikat ukończenia kursu Train the Trainer,
  • Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.
  Zobacz więcej
 • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.

  Zobacz więcej
 • Menedżer CSR

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji.

  Zobacz więcej
 • Menedżer Jakości

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług. Z uwagi na powszechność standardów międzynarodowych stanowiących podstawę znormalizowanych systemów zarządzania – program ukierunkowany został na aspekty rozwoju systemu, zmian związanych z nowelizacjami norm oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemów. Najnowsze rozwiązania normalizacyjne, w szczególności opublikowane we wrześniu 2015r. normy: ISO 9001 i ISO 14001 w inny sposób definiują wymagania, uwzględniają zagadnienia zarządzania ryzykiem w ujęciu zarówno zagrożeń, jak i szans towarzyszących podejmowaniu decyzji zarządczych i realizacji działań w organizacji.

  Zobacz więcej
 • Menedżer kultury

  Celem studiów podyplomowych Menedżer kultury jest przekazanie praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi jednostkami kultury i przedsięwzięciami w kulturze. Koncepcja studiów bazuje na połączeniu wiedzy i wieloletniego doświadczenia menedżerów sfery kultury oraz nauczycieli akademickich jednej z wiodących uczelni ekonomicznych.

  Zobacz więcej
 • Menedżer sportu

  W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost popularności sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zawodowe kluby sportowe dysponują coraz większymi budżetami, a amatorzy coraz chętniej biorą udział w masowych imprezach sportowych, czy korzystają z nowo powstałych klubów fitness. Zwiększa się tym samym wpływ sportu na światową gospodarkę. W związku z powyższym organizacje sportowe wymagają w dzisiejszych czasach odpowiedniego zarządzania, a osoby zarządzające nimi powinny posiadać unikatową wiedzę i umiejętności.

  Zobacz więcej
 • Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego.

  Zobacz więcej
 • Menedżer w opiece zdrowotnej

  Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce spowodowała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Studia Podyplomowe „Menedżer w opiece zdrowotnej” skierowane są do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menedżerskich i chcących dostosować swoje organizacje do wymagań i zasad funkcjonowania współczesnego rynku usług medycznych.

  Zobacz więcej
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

  Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Celem proponowanych studiów podyplomowych jest:

  a) zapoznanie słuchaczy z unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami informatycznymi gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w biznesie,

  b) nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązujących i wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

  c) nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,

  d) zapoznanie słuchaczy z wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w biznesie,

  e) nabycie przez słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyboru i rekomendowania optymalnych rozwiązań.

  Zobacz więcej
 • Organizacja i zarządzanie

  Celem studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie” jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

  Zobacz więcej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

  Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków.

  Zobacz więcej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych przez partnerów z sektora publicznego i prywatnego, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego i krajowego. Podczas studiów słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego opracowania projektu PPP oraz nabędą wiedzę niezbędną do zawierania umów publiczno-prywatnych. Szczególna uwaga poświęcona jest również wyposażeniu słuchaczy w umiejętności przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy ryzyka projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Zajęcia na studiach w przeważającej mierze mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Zajęcia praktyczne dotyczą zarówno metodyki przygotowania projektów PPP, jak i wykorzystania jej w praktyce. Analizowany jest szereg rozwiązań, które znalazły zastosowanie w praktyce.

  Zobacz więcej
 • Podatki i doradztwo podatkowe

  Pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy, bądź pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu z zakresu doradztwa podatkowego.

  Zobacz więcej
 • Pomoc publiczna

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do podjęcia pracy związanej z pomocą publiczną i/lub funduszami unijnymi, a także pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania związane z pomocą publiczną. Studia podyplomowe „Pomoc publiczna” pozwolą Słuchaczom na zdobycie unikalnej, aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat systemu pomocy publicznej w Polsce, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wnioskowania o środki pomocowe oraz ich prawidłowego rozliczania.

  Zobacz więcej
 • Procedury w podatkach i opłatach lokalnych

  Problematyka studiów koncentruje się wokół podatków i opłat lokalnych w gospodarce jednostek samorządu gminnego. Ich ukończenie pozwoli na zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności z zakresu wymiaru, poboru, kontroli, egzekucji, ewidencji i sprawozdawczości podatków i opłat lokalnych.

  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) będących pracownikami wydziałów finansowych urzędów gmin oraz pragnących podjąć w nich pracę. Studia mogą też zainteresować pracowników służb sprawujących nadzór i kontrolę nad gminami w sferze finansów

  Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej – część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

  Zobacz więcej
 • Psychologia w biznesie

  Celem uruchomienia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest wzbogacenie profesjonalnego przygotowania absolwentów wyższych studiów zawodowych i studiów magisterskich o wiedzę psychologiczną i możliwości jej zastosowania w różnych obszarach aktywności zawodowej. Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających na zajmowanie się między innymi polityką personalną i obsługą kadrową firm, obsługą klientów, pracą w handlu, usługach i marketingu, kreowanie reklamy i organizację działań promocyjnych. Nasi absolwenci będą mogli także współpracować z agencjami zajmującymi się „łowieniem głów”, reprezentować przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe, współpracować z klientami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą także przydatne w zarządzaniu zespołami pracowniczymi dla osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.

  Zobacz więcej
 • Rachunkowość

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości różnych jednostek gospodarczych, w szczególności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości w różnych typach jednostek. Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowym, kadrowo-płacowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, podatków i finansów, bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia są również dedykowane dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących różne stanowiska w strukturze swojej jednostki, dla których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości, a tym samym umiejętność swobodnego posługiwania się profesjonalnym słownictwem tego obszaru działalności biznesowej. Do atutów studiów można zaliczyć zajęcia prowadzone w interaktywnej formie (case studies, warsztaty) przez wykładowców z doświadczeniem praktycznym, a także zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie słuchacze zapoznają się z nowymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej.

  Zobacz więcej
 • Rachunkowość i finanse

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg. Po zakończeniu studiów słuchacz posiada znajomość mechanizmów zapisów na kontach księgowych, umiejętność wyceny wybranych pozycji bilansowych i interpretacji sprawozdań finansowych, znajomość podstaw parametryzacji wybranych systemów finansowo-księgowych, umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy finansowej.

  Zobacz więcej
 • Rachunkowość i podatki

  Prowadzenie działalności gospodarczej uwarunkowane jest przepisami prawa gospodarczego, bilansowego i podatkowego. Występujący w Polsce dualizm prawny powoduje, że rozwiązania z zakresu rachunkowości nie zawsze (a raczej rzadko) są zgodne z rozwiązaniami podatkowymi. Trudno zatem mówić o rachunkowości w oderwaniu od systemu podatkowego. Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki realizują program w obu tych zakresach, bowiem nierozerwalnie ze sobą powiązane kwestie rachunkowe i podatkowe wymagają zarówno znajomości obowiązujących przepisów prawa, jak i umiejętności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.
  Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. W ramach przedmiotu zajęcia są prowadzone przez kilku wykładowców specjalizujących się w danym temacie. Zajęcia z rachunkowości prowadzone są przez pracowników Katedry Rachunkowości, posiadających również doświadczenie praktyczne, natomiast zajęcia dotyczące podatków prowadzone są przez praktyków (US, Izba Skarbowa, ZUS) z długoletnim stażem dydaktycznym. Zwracając uwagę na aspekt praktyczny zajęć, zdecydowana większość zajęć ma charakter ćwiczeniowy (przykłady, zadania, studium przypadku).

  Zobacz więcej
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe

  Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach.

  Zobacz więcej
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

  Uwarunkowania funkcjonowania jednostek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, a z drugiej strony – z obowiązującej w nich Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w tych właśnie jednostkach.
  Program studiów bazuje na obowiązujących przepisach prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Obejmuje on całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. Ponadto nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń pochodnych pracowników jednostek oświatowych, tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik i Vulcan).

  Zobacz więcej
 • Specjalista HR

  Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych „Specjalista HR” mają bardzo praktyczny charakter i obejmują zagadnienia zarówno HR transakcyjnego, jak i transformacyjnego.
  Celem studiów jest przygotowanie kompetencyjne osób zajmujących się operacyjnie sprawami personalnymi w przedsiębiorstwach, wspierających menadżerów w zarządzaniu pracownikami oraz zatrudnionych w sektorze usług HR (m.in. agencje rekrutacyjne, doradztwo personalne). Program studiów jest systematycznie aktualizowany, biorąc pod uwagę potrzeby słuchaczy oraz wymagania rynku pracy – w ramach ostatniej aktualizacji w maju 2023 r. wprowadzone zostały takie przedmioty jak Analityka kadrowa, Employer branding i HR business partner. Wśród prowadzących dominują praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze HR, ale mający także predyspozycje dydaktyczne.

  Zobacz więcej
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu Biznes i zarządzanie

  Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości. Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób.

  Zobacz więcej
 • Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej

  Celem studiów podyplomowych „Technologia blockchain – zastosowanie w biznesie i administracji publicznej” jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii blockchain, zarówno w działalności biznesowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej związanej z systemami opartymi na technologii blockchain.

  Zobacz więcej
 • Technologie finansowe (FinTech)

  Cel studiów podyplomowych 'Technologie finansowe (FinTech)’:

  FinTech to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Obejmuje on innowacje wdrażane m. in. w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, płatnościach, usługach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych oraz w nadzorze i regulacjach finansowych. Celem studiów podyplomowych „Technologie finansowe (FinTech)” jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, powstającymi w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor technologii finansowych, uświadomienie uczestnikom studiów szans biznesowych, jakie wiążą się z rozwojem nowego sektora finansowo-technologicznego, a także przygotowanie ich do podejmowania wyzwań zawodowych w tym obszarze. Dla przedstawicieli tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego studia te stanowią z kolei możliwość identyfikacji zagrożeń i szans wynikających z pojawienia się w sektorze finansowym nowych graczy i technologii oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy.

  Zobacz więcej
 • Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu

  Studia podyplomowe „Wywiad strategiczny i zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu” mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia profesjonalnego, strategicznego wywiadu biznesowego, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Uczestnicy studiów nabędą umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizowania informacji obejmujących między innymi wywiad konkurencyjny, rynkowy, rozpoznanie partnerów strategicznych, badanie powiązań kapitałowych, ocenę wiarygodności osób i firm.

  Zobacz więcej
 • Zaawansowana analiza danych w środowisku R

  Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu przetwarzania i analizowania danych statystycznych. Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych metod, modeli i technik analiz statystycznych umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych. W tym celu słuchacze studiów zdobędą szeroką wiedzę na temat metod statystycznych, ich praktycznego wykorzystania oraz poznają w stopniu zaawansowanym jeden z najlepszych programów do analiz i modelowania danych – R.

  Zobacz więcej
 • Zamówienia publiczne

  Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania procesu zamówień publicznych. Podczas studiów słuchacze poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Proces kształcenia będzie prowadzony zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i europejskiego.

  Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Wykładowcami studiów są również specjaliści w zakresie finansów publicznych, radcy prawni specjalizujący się w dyscyplinie finansów publicznych i audytorzy wewnętrzni. Kadra studiów posiada zarówno wyspecjalizowaną wiedzę praktyczną, jak i umiejętności dydaktyczne pozwalające na jej efektywne przekazanie słuchaczom.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie ciągłością działania

  Jak przygotować organizację do funkcjonowania i przetrwania w czasie, gdy pojawia się nagły i niespodziewany kryzys, taki jak np. kryzys wywołany przez COVID-19?

  Unikatowe studia podyplomowe „Zarządzanie ciągłością działania” poświęcone są budowaniu takiego systemu zarządzania, który zabezpiecza organizację przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów zakłócających oraz zwiększa odporność organizacji – zapewnia ciągłość działania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Program studiów uwzględnia uregulowania normy ISO 22301.

  Wiedza i umiejętności nabywane w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie ciągłością działania” są szczególnie przydatne dla projektowania procesów zarządzania odpornych na kryzysy takie, jak ten wywołany przez epidemię COVID-19.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie dostępnością cyfrową

  Głównym celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności cyfrowej i przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej. Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi

  Celem studiów jest stworzenie słuchaczom warunków do zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy. Słuchacze poznają normatywne i rynkowe determinanty systemu kadrowego organizacji, nowoczesne metody analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych, dowiadują się o i ćwiczą zastosowanie nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników, oceny i wynagradzania za wyniki i potencjał rozwojowy oraz inwestycji sposobów na okres po aktywności zawodowej, dowiadują się o prawidłowościach zachowania człowieka w organizacji i możliwościach jakie w praktyce zarządzania stwarza psychologia. Poszczególne sub-dziedziny ZZL są ilustrowane przykładami z praktyki polskich i zagranicznych organizacji przez wykładowców mających osobiste doświadczenie w ich wdrażaniu.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych

  Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.
  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego i zespołowego realizowania procesu budowlanego, w szczególności poprzez zapoznanie uczestników z elementami prawa budowlanego i nieruchomości na potrzeby zarządzania realizacją projektów inwestycji budowlanych.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie projektami

  Współczesne, dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływa w znaczącym stopniu na zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej organizacje gospodarcze realizują projekty lub zbiory projektów, zarządzanych i koordynowanych w warunkach ograniczonych zasobów. Kierownicy projektów są więc obciążeni wielością obowiązków i zależności, przede wszystkim dlatego, że przedsięwzięcia te mają duże znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami są zatem centralnym czynnikiem sukcesu firm funkcjonujących w dynamicznych warunkach konkurencyjnych. Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają projektami, osiągają wymierne efekty, a dotrzymanie terminów, budżetów i celów rzeczowych projektu zwiększa zadowolenie klienta ze współpracy oraz poprawia atmosferę w zespole realizującym zadania projektowe.

  Zarządzanie projektem polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności i narzędzi w czynnościach projektu, tak aby osiągnąć cele oraz zaspokoić oczekiwania zleceniodawców. Działania te wymagają balansowania między takimi elementami jak: cele, ograniczony czas, koszty oraz jakość. Powoduje to, że duża liczba rozpoczętych projektów nie zostaje doprowadzona do końca, albo zostaje przekroczony budżet lub termin ich ukończenia. Mimo tych trudności projektami można skutecznie zarządzać, co stanowi główne przesłanie studiów podyplomowych ‘Zarządzania Projektami’. Potrzebne są jednak do tego dobre przygotowanie, wszechstronna wiedza oraz różnorodne umiejętności postępowania z ludźmi.

  Celem studiów ‘Zarządzanie projektami’ jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami w warunkach gospodarki rynkowej. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

  Studia są adresowane do osób zaangażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdyscyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie projektami – metodyki i metody

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów w warunkach gospodarki rynkowej, przy wykorzystaniu różnych metodyk (zarówno tradycyjnych – kaskadowych, jak i zwinnych) oraz utylitarnych metod zarządzania.

  Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie Słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów oraz z konkretnymi metodykami, metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie projektami – narzędzie dla praktyków

  Dynamika współczesnego otoczenia gospodarczego, przejawiająca się jego złożonością, zmiennością oraz niepewnością, wpływa w coraz szerszym zakresie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W otoczeniu biznesowym pojawia się coraz więcej pomysłów, konkurentów, zasobów oraz ograniczeń, zgłaszane są nowe, często unikatowe potrzeby konsumentów, co przyczynia się m.in do skracania cyklu życia większości produktów. Powoduje to, że współczesne przedsiębiorstwa stają się coraz częściej organizacjami projektowymi, których zarządzanie sprowadza się do realizowania oraz koordynowania wielu projektów w warunkach ograniczonych zasobów. Szybkie tempo rozwoju gospodarczego w połączeniu z rozwojem technologicznym wpływają więc na sposób prowadzenia projektów, związanych m.in. z opracowywaniem produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki o zróżnicowanym zasięgu. Opisane tendencje wskazują na konieczność kształcenia i szkolenia kierowników projektów oraz menedżerów portfelów projektowych. Osoby te są obciążane różnorodnymi obowiązkami, których skuteczna i efektywna realizacja wymaga wielu predyspozycji. Do predyspozycji tych zaliczają się m.in. zdolności menedżerskie, przywódcze oraz interpersonalne, będące odmienne i niezależne od kompetencji technicznych. Powoduje to, że wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami są ważnym czynnikiem skutecznego funkcjonowania organizacji projektowej w dynamicznym oraz konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie projektami IT

  Czy w Twojej firmie prowadzone są projekty z zakresu digitalizacji procesów i ich rozwoju? Stoją przed Tobą wyzwania związane z powiązaniem procesów realnych z przetwarzaniem danych i z sferą wirtualną oraz stworzeniem systemu cyber-fizycznego, w szczególności z udziałem zewnętrznych dostawców oprogramowania? A może jesteś project managerem, wdrożeniowcem czy key account managerem w firmie z branży IT? Zapraszamy, bo mamy sobie wiele do powiedzenia.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

  Jeśli chcesz uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia, lub wyprowadzić Twój projekt CRM na prostą te studia są dla Ciebie! To propozycja dla praktyków, którzy stają przed wyzwaniem (re)definicją celów i zakresu projektu CRM, przyjęcia odpowiedniej metodologii, wyboru partnerów, pogodzenia celów marketingowych, handlowych i ograniczeń technologicznych. To również propozycja dla osób zarządzających działami, dla których relacje z klientami lub pracownikami mają kluczowe znaczenie.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie ryzykiem

  Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania. Nastąpi wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto stworzone zostaną nowe lub doskonalone będą dotychczasowe kompetencje uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie Sprzedażą

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Studia mają przygotować wysoko kwalifikowane kadry menedżerskie, które będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z zarządzaniem sprzedażą. Zadania studiów są ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z tego zakresu oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania konkretnych metod i narzędzi stosowanych przez skutecznych menedżerów sprzedaży. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty zarządzania sprzedażą: planowanie i controlling sprzedaży, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami, kierowanie grupą sprzedawców oraz przywództwo i rozwój umiejętności menedżera sprzedaży. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: tworzenie i organizacja działu sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy zarządzanie zespołem sprzedawców.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej

  Głównym celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania strategicznego, w tym zarządzania przez jakość i marketingowego zarządzania finansami podmiotów leczniczych oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.

  Zobacz więcej
 • Zarządzanie w oświacie

  Uwarunkowania zarządzania w oświacie i gospodarki finansowej placówek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką najczęściej jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, oraz konieczności przestrzegania zasad finansów publicznych, a z drugiej strony – z obowiązujących w nich przepisów oświatowych i specyfiki realizowanych zadań. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki zarządzania w tych właśnie placówkach i uwzględnieniu szczególnej roli, jaką w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca.

  Studia skierowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników placówek oświatowych oraz osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. Ich celem jest doskonalenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników studiów w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową, jej gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej i płacowej oraz budowania relacji z otoczeniem w sposób optymalny, przy zachowaniu dbałości o jakość procesu dydaktycznego i wychowawczego.

  Zobacz więcej
 • Zrównoważone finanse

  Zrównoważone finanse, czyli finanse zorientowane na cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, stają się coraz bardziej popularne i ważne w kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu czy rosnące nierówności społeczne.
  Uczestnicy rynku kładą większy niż kiedykolwiek wcześniej nacisk na kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem (ESG), co prowadzi do zmian podejścia również w obszarze zarządzania finansami. Przekłada się to w szczególności na możliwości pozyskiwania kapitału – dostęp do szerszych pul kapitału, czy osiąganie korzyści związanych z wyceną długu w przypadku, gdy organizacja jest w stanie wykazać pozytywny wpływ ESG.

  Zobacz więcej
 • Zrównoważony rozwój w strategii organizacji i raportowanie niefinansowe (ESG)

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi i rozwiązań zrównoważonego rozwoju w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji.

  Zobacz więcej
1 200
absolwentów studiów podyplomowych rocznie
500
wykładowców i praktyków biznesu
70
kierunków studiów podyplomowych
2
programy Executive MBA

Studia w podziale na tryb prowadzenia zajęć

Tryb „online”

Tryb „online” oznacza, że zajęcia w całości będą realizowane za pomocą metod komunikacji na odległość – w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną. Zajęcia realizowane będą w czasie rzeczywistym („na żywo”) w takim samym wymiarze czasowym, w jakim odbywałyby się w siedzibie Uczelni. Niewątpliwą korzyścią płynącą z formuły online jest możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na ziemi, bez konieczności przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu. Współczesne narzędzia komunikacji na odległość zapewniają przy tym funkcjonalności zbliżone do atrybutów zajęć realizowanych w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni (prezentacje, dyskusje, możliwość zadawania pytań, ćwiczenia w grupach itp.). Studia w formule online zapewniają jednocześnie wygodę i efektywność procesu kształcenia.

Tryb „w siedzibie Uczelni”

Tryb „w siedzibie Uczelni” oznacza, że wszystkie zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w salach dydaktycznych w budynkach Uczelni. Studia w tej formie zapewniają bezpośredni kontakt wykładowców i słuchaczy, co w przypadku niektórych studiów jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia.

Tryb „mieszany”

Tryb „mieszany” oznacza natomiast, że część zajęć zostanie przeprowadzona w salach dydaktycznych w siedzibie Uczelni, część zaś w formie online, czyli za pomocą metod komunikacji na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Korzyścią płynącą z formuły mieszanej jest zmniejszenie liczby zjazdów, które wymagają fizycznej obecności Słuchaczy w siedzibie Uczelni.

Podział zajęć na część realizowaną w siedzibie Uczelni oraz część prowadzoną w formule online podyktowany został specyfiką poszczególnych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach danych studiów.

Biuro Studiów Podyplomowych

Mgr Romana Dziubalska Zastępca dyrektora CEM
Budynek D, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Mgr Magdalena Chomska-Rychły specjalista
Budynek D, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Mgr Sylwia Paluszak starszy referent
Budynek D, pokój nr 3.5
DANE KONTAKTOWE
Mgr Magdalena Bączkowska samodzielny referent
Budynek D, pokój nr 3.6
DANE KONTAKTOWE
Mgr Ewa Kozłowska specjalista
Budynek D, pokój nr 3.5
DANE KONTAKTOWE
Grażyna Świtała specjalista
Budynek D, pokój nr 3.7
DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

bsp@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.