Nasza misja

Wnioskując o środki na realizację projektu „UEP dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne” bazowaliśmy na doświadczeniach merytorycznych i organizacyjnych zdobytych w latach 2019-2023 podczas realizacji projektu RID pt. Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki. W naszym projekcie rozszerzamy zakres zadań w ujęciu podmiotowym (o doktorantów) i przedmiotowym (o nowe zagadnienia i wątki badawcze). Wzmacniamy także wewnętrzny ekosystem prowadzenia prac naukowych i dydaktyki w UEP.

 • Otwarte konkursy

  W ramach projektu zostały uruchomione konkursy na finansowanie :

  • badań naukowych pn. „IREG – badania”,
  • wyjazdów konferencyjnych pn. „IREG – konferencje”,
  • procesu publikacyjnego pn. „IREG – publikacje”.

  Regulaminy konkursów oraz elektroniczne formularze zgłoszeniowe znajdują się pod linkiem.

  Wnioski w danym naborze mogą być składane do dnia 21. danego miesiąca. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o dofinansowaniu do dnia 7. następnego miesiąca.

  W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie wniosku poza terminem; prośbę w tej sprawie należy wysłać drogą mailową na adres ireg@projekty.ue.poznan.pl.

  Dyżury koordynatorów zespołu projektowego od 18.03.2024 r.:

  pon.-czw.: 10.00-12.00, sala 0039 (budynek A, „przyziemie”).

 • Konsultacje

  Zespół projektu IREG otwiera kolejną możliwość doskonalenia warsztatu badacza poprzez udział i organizację indywidualnych konsultacji metodycznych udzielanych przez naukowców UEP.

  Głównym celem przeprowadzenia indywidualnych konsultacji jest wsparcie metodyczne naukowców będących na różnych etapach kariery akademickiej (od asystenta do profesora) oraz studentów Szkoły Doktorskiej UEP. Wsparcie to ma charakter wewnętrznej samopomocy i ukierunkowane jest na wzrost jakości prowadzonych badań naukowych i ich publikowania.

  Dodatkowymi celami są:

  • rozwój współpracy i ściślejsza integracja dużego multidyscyplinarnego, zróżnicowanego pod względem wieku i doświadczenia zespołu,
  • wzmacnianie wzajemnego uczenia się oraz przenikania pól badawczych i w efekcie, wzmocnienie efektu organizacyjnej synergii.

  Szczegółowe zasady plik

  Zapraszamy do zapisów!

  Wniosek o konsultacje

  Zgłoś się jako ekspert

 • Szkolenia IREG

  Szkolenie z analiz bibliometrycznych prowadzący: dr Łukasz Kryszak terminy: 22.03. i 5.04.24.

  Zarządzania bibliografią z wykorzystaniem programu Mendeley prowadzący: dr Jakub Staniszewski  termin: 18.04.24.

  Możliwości wykorzystania ChatGPT 4  prowadzący: mgr Marcin Gurtatowski, dr Natalia Gluza  termin: 06.05.24.

  Wykorzystanie pakietów oprogramowania w realizacji badań jakościowych na przykładzie MaxQDA  prowadzący dr  hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP termin: 7.06.24.

  Szkolenie z obsługi pakietu STATA prowadzący dr Łukasz Kryszak,  14, 21, 27, 28 czerwiec – 1 szkolenie, 4 sesje

  Jak publikować w międzynarodowych renomowanych czasopismach – praktyczny poradnik dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP termin: 14.06.24

  Tworzenie treści wizualnych za pomocą narzędzi opartych na SI mgr Marcin Gurtatowski, prowadząca dr Natalia Gluza termin: 13.09.24

  Wykorzystanie narzędzi SI do tłumaczeń i korekty językowej tekstów; prowadzący mgr Marcin Gurtatowski, dr Natalia Gluza  termin: 25.10.24

  Szczegóły i zapisy na stronie: https://ue.poznan.pl/pracownicy/szkolenia-dla-pracownikow/

 • XIV Konferencja Badania naukowe na UEP - STER na IREG

   

   

  W dniu 13 maja 2024 odbyła się coroczna konferencja Badania Naukowe na UEP, która w dużej części była poświęcona projektowi IREG.

  Koordynatorzy przedstawili instrumenty wsparcia badaczy i doktorantów na poszczególnych etapach procesu badawczego, możliwości dofinansowania badań, udziału w konferencjach naukowych, dofinansowania kosztów publikacji oraz organizacji przedsięwzięć naukowych w UEP.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

   

 • Klauzula RID

  Dofinansowano ze środków Ministra Nauki przyznanych w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” na realizację projektu „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne (IREG)”.

Zakres działań projektu na lata 2024 - 2026

  1. Stworzenie wielkopolskiego ośrodka badań nad Gospodarką 5.0 poprzez rozwinięcie prac prowadzonych w ramach projektu RID 2019-2023 i eksplorację nowych obszarów badawczych w zakresie Gospodarki 5.0.

  Gdy po raz pierwszy w 2018 r. zidentyfikowaliśmy niszę badawczą, a następnie zaprojektowaliśmy prace naukowe i zadania do sfinansowania ze środków pierwszego konkursu RID, transformacja cyfrowa właśnie się rozpoczynała. Rzeczywistość społeczno-gospodarcza będąca następstwem wybuchu pandemii Covid-19 i wielowymiarowa ekspansja technologii cyfrowych do jakiej doszło po 2020 r. nie była możliwa do przewidzenia a priori, ale intuicja badawcza, która skłoniła nas do podjęcia badań w zakresie przemysłu i gospodarki 4.0, sprawiła, że w chwili, gdy zmiany przyspieszyły, posiadaliśmy zasoby i narzędzia do ich metodycznej analizy i interpretacji. Dziś, dzięki rezultatom autorskich badań, mamy świadomość głębokości i mnogości przemian, jakie pod wpływem digitalizacji już się dokonały, tych, które wciąż trwają, jak i tych, które mogą i powinny zajść, by przeciwdziałać zagrożeniom (po)pandemicznym i innym zjawiskom kryzysowym (w tym w szczególności wyzwaniom klimatycznym, ograniczeniom w dostawach energii, żywności czy wody). Globalna destabilizacja bezpieczeństwa wynikająca z trwającej agresji Rosji wobec Ukrainy dodatkowo komplikuje sytuację i wskazuje na jeszcze inne wątki wymagające uwagi badaczy w obszarze ekonomii, finansów, zarządzania i nauk o jakości, dzięki pracom których przeciwdziałanie negatywnym skutkom konfliktu powinno być sprawniejsze i bardziej efektywne, także (a może i przede wszystkim) z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

  Projektując prace badawcze zakładamy, że w warstwie merytorycznej konsekwentnie będziemy się koncentrować na identyfikacji bieżących problemów i wyzwań na różnych szczeblach gospodarki (mega, makro, mezo i mikro), ich badaniu i proponowaniu rozwiązań użytecznych na poziomie konsumentów (gospodarstw domowych i rodzin), firm, branż, regionu, jak i całej gospodarki narodowej. Nie bez znaczenia będzie także formułowanie rekomendacji pod adresem poszczególnych dziedzin polityki gospodarczej.

  2. Przeprowadzenie szkoleń dla naukowców i kadry wspierającej badania nad Gospodarką 5.0 w postaci dedykowanych warsztatów oraz indywidualnych konsultacji metodycznych.

  Realizacja projektu umożliwi zaoferowanie szkoleń dotyczących np. adekwatności doboru i wykorzystania metod do określonego problemu badawczego (tak ilościowych, jak i jakościowych) oraz decyzji związanych ze strategią publikowania (selekcją właściwego miejsca publikacji, redagowania tzw. cover letter adresowanego do redaktora oraz odpowiedzi na recenzje) czy pozyskiwaniem środków na dalsze badania. Niektóre aktywności szkoleniowo-konsultacyjne miałaby charakter wewnętrznej samopomocy. Jej dodatkowym walorem byłaby ściślejsza integracja dużego multidyscyplinarnego, zróżnicowanego pod względem wieku i doświadczenia zespołu, jak również wzmacnianie wzajemnego uczenia się oraz przenikania pól badawczych i w efekcie, wzmocnienie efektu organizacyjnej synergii. Te kompetencje, których rozwój wymagałby interakcji z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami szkoleniowymi, redaktorami czasopism, przedstawicielami instytucji finansujących badania) rozwijane byłyby w oparciu o szkolenia i konsultacje zamawiane.

  3. Wzmocnienie merytoryczno-technicznego zaplecza prowadzonych badań nad Gospodarką 5.0 oraz budowa rozpoznawalnego w skali międzynarodowej forum dyskusji naukowej w przedmiocie badań.

  Pierwszym działaniem wpisującym się w tak sformułowany cel byłoby zwiększenie zasobów Biblioteki UEP poprzez zakup literatury niezbędnej do prowadzenia badań oraz zapewnienie dostępu do źródeł informacji naukowej. Projektowane badania wymagać będą monitorowania i dostępu do najnowszych wyników prac naukowo-badawczych oraz różnego rodzaju danych. Stąd konieczność sukcesywnego zwiększania zasobów Biblioteki Głównej UEP, w tym szczególnie w literaturę publikowaną przez zagranicznych wydawców i niedostępną w bazach danych oferowanych w ramach licencji krajowych. Po drugie, prowadzenie badań nad Gospodarką 5.0 wymaga posługiwania się adekwatnym do przedmiotu badań instrumentarium, dlatego planowany jest zakup oprogramowania wspierającego redakcję i edycję tekstów naukowych. Trzecim działaniem, zmierzającym do budowy rozpoznawalnego w skali międzynarodowej forum dyskusji naukowej w przedmiocie badań, jest rozwijanie Wydawnictwa UEP w zakresie wydawania czasopism.

  4. Podniesienie kompetencji, integracja i aktywizacja uczestników Szkoły Doktorskiej UEP

  poprzez alokowanie na potrzeby prac badawczych prowadzonych z ich udziałem specjalnie wydzielonego budżetu, z którego w drodze konkursu udzielane byłyby granty doktoranckie wspierające aktywność badawczą, publikacyjną, upowszechnianie wyników oraz mobilność doktorantów. Tego typu wsparcie umożliwiłoby młodym naukowcom nabycie doświadczenia zarówno w realizacji badań – począwszy od ich zaprojektowania do upowszechnienia wyników – ale także poprzez „oswojenie” procedury aplikowania o środki, wykształcenie umiejętności pilnowania terminarza i celowości wydatkowania przyznanych kwot, a następnie ich rozliczania, co ułatwiłoby w przyszłości starania o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł. W ten sposób młodzi badacze stawaliby się bardziej świadomi oczekiwań stawianych dojrzałym naukowcom, potrafili w przedsiębiorczy sposób zadbać o przyszłość swojej kariery, czuli zarazem silniejszy związek ze wspierającą ich rozwój Uczelnią, ale też zyskiwali większą samodzielność badawczą.

  5. Wykorzystanie wyników badań nad transformacją w kierunku gospodarki 5.0 w organizacji procesu dydaktycznego

  poprzez uwzględnianie efektów autorskich badań (w postaci artykułów i monografii naukowych oraz innych materiałów upowszechniających rezultaty badań) w treściach programowych oraz materiałach dydaktycznych do przedmiotów wykładanych w UEP, wprowadzanie nowych przedmiotów oraz modyfikację istniejących, w tym w szczególności w zakresie wdrażania innowacyjnych metod nauczania z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych.

  6. Popularyzacja wyników badań nad Gospodarką 5.0 w środowisku lokalnym i regionalnym.

  Upowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach projektu jest istotne dla zapewnienia, by osiągnięcia naukowe były dostępne i zrozumiałe dla szerokiej publiczności. Dlatego planuje się szerokie wykorzystanie platform mediów społecznościowych do udostępniania podsumowań, infografik, zdjęć lub filmów przedstawiających wyniki prowadzonych badań zrozumiałych dla bezpośrednich interesariuszy oraz szerszego grona odbiorców spoza świata akademickiego.

  7. Intensyfikacja współpracy z biznesem, JST, organizacjami non-profit, partnerami społecznymi.

  Ważnym medium upowszechniania wyników prowadzonych badań nad Gospodarką 5.0, a zarazem narzędziem budowania i wzmacniania więzi z otoczeniem profesjonalnym Uczelni będzie kwartalny newsletter prezentujący wyniki badań i zachęcający partnerów Uczelni do ich wdrożenia w wymiarze praktycznym. Badania będą ponadto podsumowywane w rocznych raportach, promowanych podczas seminariów dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Bliska współpraca z otoczeniem pomoże w diagnozowaniu i opracowaniu strategii rozwiązywania trudnych problemów zidentyfikowanych w podmiotach otoczenia Uczelni, wzmacniając wizerunek UEP jako podmiotu zdolnego przyczynić się do długookresowego rozwoju regionu.

Kontakt

Adres e-mail: ireg@projekty.ue.poznan.pl.

Dyżury koordynatorów zespołu projektowego od 18.03.2024 r.:

pon.-czw.: 10.00-12.00, sala 0039 (budynek A, „przyziemie”).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.