Woman in wheelchair next to an office desk, hand close up, unrecognizable person

Studiowane bez barier

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dbamy, żeby wszyscy studenci mieli równe szanse.
Dlatego na wniosek studenta niepełnosprawnego istnieje możliwość:

 • korzystania z udogodnień podczas egzaminów, zaliczeń, kolokwiów,
 • zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach,
 • udzielenia urlopu,
 • wypożyczenia sprzętu specjalistycznego.

Sprawami związanymi z obsługą studentów z niepełnosprawnościami zajmuje się Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ZON).

Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami

 • Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami (ZON)

  Działamy zgodnie z:

  Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dr Katarzyna Lis powołana przez Rektora UEP na kadencje: 2012 – 2016, 2016 – 2020, 2020 – 2024.

  Do podstawowych zadań Pełnomocnika Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami należy:

  1. podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z  niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej;
  2. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych;
  3. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
  4. udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami;
  5. opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

  Efektem działań dr Katarzyny Lis, jest utworzenie na naszej uczelni komórki działającej na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

  1.02.2015 r., zarządzeniem Rektora UEP zostało utworzone Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, obecnie Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.
  Do naszych zadań należy:

  1. podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej lub utrudniających kształcenie się;
  2. bieżąca obsługa studentów i kandydatów z niepełnosprawnościami;
  3. integracja studentów z niepełnosprawnościami;
  4. promowanie UEP jako instytucji przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania na UEP osób z niepełnosprawnościami);
  5. informowanie studentów z niepełnosprawnościami o bieżących sprawach, stypendiach socjalnych, stypendiach specjalnych, zapomogach, stypendiach Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiach Ministra za wybitne wyniki w nauce i w sporcie;
  6. reprezentowanie Uczelni m.in. w konferencjach, seminariach dotyczących tematu niepełnosprawności;
  7. współpraca z pełnomocnikami rektorów ds. osób z niepełnosprawnościami i studentami z niepełnosprawnościami innych uczelni wyższych, w celu wymiany doświadczeń i realizowaniu wspólnych działań,
  8. współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, PFRON-u) i samorządowymi (m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Pełnomocnikiem Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami) oraz organizacjami, których statutowym zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami;
  9. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów;
  10. kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób z niepełnosprawnościami;
  11. gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów z niepełnosprawnościami UEP;
  12. udzielanie pomocy pracownikom jednostek organizacyjnych UEP prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami;
  13. opiniowanie wniosków kierowanych przez studentów z niepełnosprawnościami do rektora, komisji stypendialnych lub dyrektorów instytutów UEP w sprawach objętych regulaminem studiów;
  14. przygotowywanie sprawozdań z działalności ZON dla władz Uczelni

  Staramy się rozwiązywać wszystkie sprawy, z którymi zwrócą się do nas studenci.

 • Formularze dla studentów

  Wniosek o udzielenie wsparcia indywidualnego / przydzielenie asystenta osoby z niepełnosprawnościami

  Załącznik nr 1a do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Wniosek o udzielenie wsparcia indywidualnego w postaci dodatkowych / indywidualnych zajęć dydaktycznych

  Załącznik nr 1b do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Karta czasu pracy asystenta

  Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Wniosek o użyczenie sprzętu specjalistycznego

  Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Umowa użyczenia specjalistycznego sprzętu

  Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Protokół zdawczo-odbiorczy

  Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Książki w wersji elektronicznej – oświadczenie

  Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do Szkoły Doktorskiej UEP, kształceniu na studiach i studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej UEP, a także w prowadzeniu działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  Procedura:

  1. Student z niepełnosprawnością wzrokową składa wniosek do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP dotyczący udostępnienia wersji elektronicznych książek w Zespole ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Po pozytywnej akceptacji wniosku przez Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami drogą elektroniczną przesyła listę tytułów książek do Wydawnictwa UEP.
  3. Wydawnictwo UEP udostępnia wersje elektroniczne książek wysyłając je na adres mailowy ZON.
  4. Student z niepełnosprawnością wzrokową podpisuje w Zespole ds. Osób z Niepełnosprawnościami oświadczenie i otrzymuje wersje elektroniczne książek przekazanych przez Wydawnictwo UEP.
 • Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania - dyżury

  Dyżury Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – dr Julity Wojciechowskiej w miesiącu kwietniu 2024 r. odbędą się w następujących terminach:

  Dyżury stacjonarne (jest możliwość połączenia się w tym czasie online za pomocą linku zoom)

  • 9.04.2024 (wtorek), godz. 18:00 – 19:30
  • 16.04.2024 (wtorek), godz. 18:00 – 19:30
  • 20.04.2024 (sobota), godz. 8:00 – 9:30
  • 23.04.2024 (wtorek), godz. 18:00 – 19:30
  • 30.04.2024 (wtorek), godz. 18:00 – 19:30

  Rezerwacja terminu na konsultacje mailowo (w tytule maila proszę napisać „konsultacje UEP”): julita.wojciechowska@amu.edu.pl

  Link do dyżurów online
  Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84742502031?pwd=NGFaNUhzS3NHNnlGTTgyanFmdjNYZz09
  Meeting ID: 847 4250 2031
  Passcode: 6U53t1

  Ze względu na duże zainteresowanie kontaktem z Psychologicznym Konsultantem ds. Procesu Studiowania, w pierwszej kolejności pomoc będzie udzielana osobom w kryzysie psychicznym i z poważnymi trudnościami w studiowaniu.

  Konsultacje stacjonarne będą odbywać się w pokoju 113 w gmachu głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • Tutoring dla studentów z niepełnosprawnościami UEP

 • Sport - Sekcja Osób z Niepełnosprawnościami

  Sekcja Osób z Niepełnosprawnościami prowadzona jest przez Panią dr Agatę Tomidajewicz (e-mail: Agata.Tomidajewicz@ue.poznan.pl, tel. 690 886 006)

  Zajęcia dostosowane do stopnia i rodzaju niepewności:

  • poniedziałki, godz. 16:00 – 17:30 (SALKA DO FITNESSU, ul. Dożynkowa 9 J – II p.),
  • piątki, godz. 16:00 – 17.30 (SIŁOWNIA, ul. Dożynkowa 9F, DS FENIKS – przyziemie).

  Studenci uczestniczący w zajęciach mogą uczestniczyć w Integracyjnych Mistrzostwach Polski i Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski.

 • Asystent Studenta z ASD

  ASYSTENT STUDENTA Z ASD

  Dyżury lidera asystentów studenta z ASD w biurze Parlamentu Studenckiego (budynek B pokój 024). 
  • Wtorek 23.04.2024, godz. 16:30 – 18:30
  • Środa 24.04.2024, godz. 16:45 – 18:00
  Kontakt w razie, gdyby ktoś miał problem z trafieniem lub chciałby o coś zapytać:
  Nino Bach
  e-mail: 75694@student.ue.poznan.pl
  Telefon: 795 728 388

  Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem. Często jednak na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dlatego 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Na mocy umowy podpisanej 8 kwietnia 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt realizuje cele rządowego Programu „Dostępność Plus”.

  Ścieżki wsparcia

 • Facebook

  Facebook – Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami /ZON/ UEP

  FACEBOOK (ZON UEP)

Kontakt

Dr Katarzyna Lis Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Budynek A, pokój nr 113
DANE KONTAKTOWE
Wojciech Niemyt referent
Budynek A, pokój nr 113
DANE KONTAKTOWE

al. Niepodległości 10 – Gmach Główny UEP (Budynek A)
wejście A2, pokój 113 (piętro 1)

 Wtorek  8:00 – 11:00
 Środa  8:00 – 11:00
 Czwartek  8:00 – 11:00

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.