Projekty i badania naukowe

Determinanty akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce – perspektywa międzykulturowa
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
OPUS 24
Nr rejestracyjny
2022/47/B/HS4/00448
Czas trwania projektu
30/10/2023 - 29/10/2026
Budżet
349 938 zł
badania

Determinanty akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce – perspektywa międzykulturowa

Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat. Opis projektu: Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników (motywów i ograniczeń) wpływających na akceptację rozszerzonej...

Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników (motywów i ograniczeń) wpływających na akceptację rozszerzonej rzeczywistości przez młodych konsumentów w e-commerce na wybranych rynkach (Korea Południowa, Polska i Stany Zjednoczone). Do realizacji celu głównego sformułowano cele szczegółowe:
– teoretyczna konceptualizacja i empiryczna weryfikacja modelu akceptacji przez konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce,
– określenie wpływu płci, doświadczenia konsumentów i kraju pochodzenia na ich akceptację wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce.

Badanie pozwoli opracować model akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce uwzględniających płeć, doświadczenie i kraj pochodzenia. Model będzie miał duże znaczenie poznawcze, bowiem będzie stanowił wkład w obszar zachowań konsumentów, teorii motywacji, a także teorii postrzeganej wartości w odniesieniu do innowacji, a w szczególności rozszerzonej rzeczywistości.

Identyfikacja akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w wybranych krajach pozwoli na opracowanie wytycznych dla przedsiębiorstw w celu odniesienia sukcesu w e-commerce na rynku międzynarodowym. Głównym efektem będą artykuły głównie w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Współpraca ze sztuczną inteligencją: awersja i podziw w kontekście organizacyjnym
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 24
Nr rejestracyjny
2022/47/B/HS4/01153
Czas trwania projektu
01/09/2023 - 31/08/2026
Budżet
714 660 zł
badania

Współpraca ze sztuczną inteligencją: awersja i podziw w kontekście organizacyjnym

Kierownikiem projektu jest dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP.  Opis projektu: Projekt skupia się na tym, jak ludzie współpracują ze sztuczną inteligencją w przedsiębiorstwach, szczególnie w obszarze...

Kierownikiem projektu jest dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP.  Opis projektu:

Projekt skupia się na tym, jak ludzie współpracują ze sztuczną inteligencją w przedsiębiorstwach, szczególnie w obszarze kontaktów firm z klientami. To w nim pojawia się coraz więcej danych, których menadżerowie nie są już w stanie analizować. Korzystają więc z systemów stosujących uczenie maszynowe i głębokie uczenie dla opracowania analiz, prognoz i rekomendacji. Te zaawansowane systemy dobrze radzą sobie z analizą olbrzymich zbiorów danych na temat klientów, ale z trudem rozpoznają ich niestandardowe zachowania. Zakładamy, że najlepsze efekty można osiągnąć nie przez współzawodnictwo ludzi i sztucznej inteligencji, ale poprzez wspólne wykonywanie zadań. Określamy to jako partnerstwo ludzi z
uczącymi się maszynami. Jest to zagadnienie nowe, słabo rozpoznane, nad którym dyskusja w światowej nauce rozpoczyna się. Jej efekty będą miały znaczące konsekwencje nad rozwojem badań nad sztuczną inteligencją oraz nad pracą ludzi w wielu zawodach przyszłości.

W naszych badaniach dążymy do zrozumienia, jakie emocje wiążą się z obawami przed taką współpracą i jak łączą się z zachwytem nad sztuczną inteligencją. Chcemy też określić, w jakich warunkach ludzie będą skłonni dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze sztuczną inteligencją, by ta uczyła się od nich podejmować lepsze decyzje oraz w jakim stopniu uwzględniają podpowiedzi sztucznej inteligencji podejmując decyzje w przedsiębiorstwach. Szukamy również możliwości obniżenia niechęci do współpracy ze sztuczną inteligencją zakładając, że jeśli będzie ona bardziej zrozumiała dla ludzi, to łatwiej będzie im podążać za jej podpowiedziami.

Efektem projektu będzie rozwój wiedzy na temat zarządzania i współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, lepsze zrozumienie roli, jaką pełnią generowane przez nią analizy, prognozy i zalecenia w zarządzaniu relacjami z klientami, lepsze zrozumienie wpływu emocji związanych ze sztuczną inteligencję na chęć współpracy z nią oraz wskazanie, w jaki sposób projektować tę technologię, by była akceptowalna przez użytkowników jako wiarygodna.

Kryteria alokacji mieszkań społecznych. W kierunku zrównoważonej polityki mieszkaniowej
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/01467
Czas trwania projektu
27/11/2023 - 26/11/2024
Budżet
46200 zł
badania

Kryteria alokacji mieszkań społecznych. W kierunku zrównoważonej polityki mieszkaniowej

Kierowniczką projektu jest dr Katarzyna Suszyńska Opis projektu: Problematyka projektu koncentruje się na budownictwie społecznym i polityce mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób...

Kierowniczką projektu jest dr Katarzyna Suszyńska

Opis projektu:

Problematyka projektu koncentruje się na budownictwie społecznym i polityce mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób niezamożnych i średniozamożnych.

Celem planowanego badania jest identyfikacja i ewaluacja dotychczasowych kryteriów przydziału lokali z zasobu gminnego i – na tej podstawie – opracowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Za pomocą wywiadów z osobami zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym w 14 gminach zostaną zidentyfikowani decydenci, procedury oraz kryteria przydziału w kontekście celów zrównoważenia społecznego. Badanie pozwoli określić świadomość decydentów co do ograniczeń aktualnego systemu alokacji mieszkań, potrzeby reformy systemu jak i gotowości jednostek do wdrożenia systemu wielowymiarowych kryteriów doboru mieszkańców, wspierającego integrację społeczną i demarginalizację grup wrażliwych.

Badanie pozwoli także na zebranie informacji publicznie niedostępnych, na podstawie których możliwe będzie opracowanie profilu demograficzno-społecznego osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminnego oraz zidentyfikowanie grup narażonych na wykluczenie w środowisku lokalnym. Oprócz danych pozyskanych w wywiadach, przewiduje się uwzględnienie informacji z innych źródeł (m.in. GUS, zasoby gmin), co w istocie oznacza zastosowanie podejścia określanego jako triangulacja w zakresie metod i danych.

Rola punktu rozdziału w kształtowania zależności między odpornością a elastycznością współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00368
Czas trwania projektu
07/08/2023 - 06/08/2024
Budżet
11 836 zł
badania

Rola punktu rozdziału w kształtowania zależności między odpornością a elastycznością współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw

Kierownikiem projektu jest dr Anna Lewandowska-Ciszek Opis projektu: Celem głównym podjętego projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych wybranego łańcucha dostaw z sektora automatyki przemysłowej na...

Kierownikiem projektu jest dr Anna Lewandowska-Ciszek

Opis projektu:

Celem głównym podjętego projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych wybranego łańcucha dostaw z sektora automatyki przemysłowej na potrzeby: weryfikacji wstępnej
wiedzy o badanym środowisku, operacjonalizacji odporności i elastyczności łańcuchów dostaw obejmującej przygotowanie koncepcji badań ankietowych i w konsekwencji opracowanie instrumentu pomiarowego do badania zależności między odpornością współczesnych łańcuchów dostaw a ich elastycznością oraz badania wpływu lokalizacji punktu rozdziału wynikającego z realizowanej przez badane łańcuchy dostaw strategii
MST (Make To Stock), ATO (Assembly To Order), MTO (Make To Order ) lub ETO (Engineering to Order) na poziom odporności łańcucha dostaw.

Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario (TWIN SEEDS) W kierunku zintegrowanego i zrównoważonego w wymiarze społeczno-gospodarczym europejskiego scenariusza rozwoju
Jednostka finansująca
Komisja Europejska
Konkurs
HORYZONT
Nr rejestracyjny
101056793
Czas trwania projektu
01/10/2022 - 30/09/2025
Budżet
800 400,00 zł
badania

Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario (TWIN SEEDS) W kierunku zintegrowanego i zrównoważonego w wymiarze społeczno-gospodarczym europejskiego scenariusza rozwoju

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Barbara Jankowska. Opis projektu: celem TWIN SEEDS jest zbadanie zmian w handlu międzynarodowym i modelach produkcji, w szczególności w globalnych łańcuchach wartości...

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Barbara Jankowska.

Opis projektu: celem TWIN SEEDS jest zbadanie zmian w handlu międzynarodowym i modelach produkcji, w szczególności w globalnych łańcuchach wartości (GVC). W centrum uwagi znajdują się zamiany o charakterze długoterminowym napędzane przez postęp technologiczny i zmiany geopolityczne oraz te, które są następstwem pandemii Covid-19. Projekt ma służyć zidentyfikowaniu wpływu tychże zmian na zatrudnienie, jakość pracy, spójność społeczną i regionalną, modele wzrostu i konkurencyjności, a także na środowisko naturalne. Przeprowadzone studia badawcze pozwolą nakreślić perspektywiczne scenariusze dla określonych polityk – polityki handlowej i inwestycyjnej, przemysłowej, regionalnej, edukacyjnej/szkoleniowej i społecznej. Przyjmuje się, że wypracowanie tychże polityk przyczyni się do wykreowania i zabezpieczenia w Europie w nadchodzących latach godnych warunków pracy, szybkiego postępu w kierunku efektywnego gospodarowanie zasobami i dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw towarów strategicznych oraz zrównoważonego, sprzyjającego społecznej inkluzji i konkurencyjnego wzrostu Europy. Wykorzystane zostaną metody badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone badania będą miały charakter wielopoziomowy – będą odnosiły się do poziomu globalnego, krajowego, regionalnego, sektorowego i przedsiębiorstwa. Perspektywa wielopoziomowa w badaniach zostanie uzupełniona o podejście multidyscyplinarne, gdyż studia będą odwoływały się do wiedzy i doświadczeń ekonomistów i ekspertów ds. polityki handlowej, ekonomistów regionalnych, międzynarodowych ekspertów z sektora biznesu, politologów oraz będą wiązały się z szerokim zaangażowaniem interesariuszy projektu.

Zespół:

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00223
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
16 748,00 zł
badania

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją

Opis projektu: Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do...

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do zrozumienia, jak wybrane przedsiębiorstwa produkujące żywność wykorzystują cyfrowe technologie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej oraz jaki jest ich wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją.

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00209
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
49 997,00 zł
badania

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie

Kierownik projektu: Katarzyna Włosik Opis projektu: Działanie naukowe to realizacja 3-miesięczny wyjazdu badawczego na włoskim Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, gdzie dr Katarzyna Włosik, pod opieką...

Kierownik projektu: Katarzyna Włosik

Opis projektu:

Działanie naukowe to realizacja 3-miesięczny wyjazdu badawczego na włoskim Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, gdzie dr Katarzyna Włosik, pod opieką naukową i we współpracy z prof. Silvią Muzzioli z Wydziału Ekonomii będzie m.in. poszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej przydatnych do analizy rynku kryptowalut (zwłaszcza jego zmienności, płynności, sentymentu inwestorów, powiązań między rynkami) oraz stosować tę wiedzę i umiejętności do analizy problemu badawczego związanego z pośrednikami finansowymi na rynku kryptowalut i ich zróżnicowaniem.

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych
Jednostka finansująca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Konkurs
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nr rejestracyjny
00048.DDD.6509.00252.2022.15
Czas trwania projektu
13/04/2023 - 31/12/2024
Budżet
589 090,39 zł
badania

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych

Opis projektu: Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty...

Opis projektu:

Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty te będą charakteryzowały się wysokimi parametrami jakościowymi (niski stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego) i wysoką funkcjonalnością prozdrowotną (wysoka zawartość związków bioaktywnych). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj:. opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy 4 odmian soplówki jeżowatej (kontrolowane warunki uprawy, modyfikacja podłoży uprawowych, selekcja odmian, dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych); opracowanie aplikacji ułatwiającej rolnikowi optymalizację warunków uprawy soplówki jeżowatej; opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej i produktów na bazie suszu (prototypy urządzeń wyposażonych w moduły do dezynfekcji); zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakością i środowiskiem i ostatecznie opracowanie pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do wytworzenia dwóch innowacyjnych ekologicznych produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. W ramach realizacji operacji zostaną wprowadzone innowacje produktowe, które będą posiadały szereg unikalnych cech jakościowych i funkcjonalnych: -Gama 4 odmian soplówki jeżowatej, w tym 3 nowe, dotychczas nieuprawiane na świecie. – Standaryzowane na zawartość β- i α-glukanów owocniki soplówki jeżowatej wytypowane do produkcji suszu i produktów na bazie suszu. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów susz z owocników soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów produkt zawierający kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej i mikrokapsułki z wytłoków z aronii. Pogłębiona analiza produktów dostępnych na rynku wskazuje, że na rynku polskim i europejskim brak jest standaryzowanych na zawartość β- i α-glukanów owocników soplówki jeżowatej, suszu o tak wysokich parametrach jakościowych oraz kapsułkowanych produktów zawierających susz o wysokiej funkcjonalności oraz dodatek mikrokapsułek z wytłoków aronii. Projekt przyczyni się do wdrożenia trzech nowych innowacji technologicznych wykorzystujących zjawisko fotokatalitycznej oksydacji i zimnej plazmy w celu higienizacji procesu uprawy i produkcji. Będą to kolejno: – Innowacyjny sposób ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej, o wysokich parametrach użytkowych. – Innowacyjna technologia produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej prototypowe urządzenia. – Innowacyjna technologia wytwarzania ekologicznych produktów na bazie suszu z soplówki jeżowatej o wysokich parametrach funkcjonalnych i jakościowych, z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej w skład której wejdą prototypowe urządzenia wyposażone w moduły do dezynfekcji. Wprowadzona innowacja organizacyjna: Autorski system w zakresie zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem w przedsiębiorstwie, który zagwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów przy uwzględnieniu minimalnego wpływu na środowisko. W wyniku wdrożenia systemu zostaną zoptymalizowane zasoby, poprawi się efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, ulegną zmniejszeniu koszty operacyjne, zwiększy się wydajność i efektywność procesów, co spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności, poprawę wizerunku firmy oraz podniesienie konkurencyjności. Innowacje produktowe i technologiczne odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie. Decydują one o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Rezultaty projektu, uwzględniające nowe rozwiązania organizacyjne, znacznie udoskonaloną technologię, innowacyjne produkty, posiadają cechy, które umożliwiają ich adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji. Operacja wzmocni powiązania pomiędzy rolnikami i przedsiębiorstwami a nauką.

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Studenckie koła tworzą innowacje
Nr rejestracyjny
KN/SP/569242/2023
Czas trwania projektu
19/05/2023 - 18/05/2024
Budżet
35485,00 zł
badania

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców

Kierowniczką projektu jest dr inż. Sylwia Sady, realizacja SKN Nexus Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej herbatki funkcjonalnej w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów...

Kierowniczką projektu jest dr inż. Sylwia Sady, realizacja SKN Nexus

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej herbatki funkcjonalnej w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców przy wykorzystaniu podejścia Design Thinking. Dla zrealizowania celu głównego zgodnie z kontynuacją projektu według usystematyzowanego podejścia Design Thinking, w pracy zaplanowano dwa etapy: – prototypowanie, w wyniku którego zostaną opracowane minimum dwa prototypy herbatek funkcjonalnych o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających, – testowanie prototypu produktu, w wyniku którego opracowany zostanie jeden prototyp herbatki funkcjonalnej o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających.

Wartością aplikacyjną projektu będzie zaprojektowanie innowacyjnego produktu w procesie zrównoważonej metody ograniczania krajowych odpadów przetwórstwa owoców przy 100% ich wykorzystaniu. Wartością poznawczą będzie natomiast zdobycie nowej wiedzy na temat projektowania produktów żywnościowych przy zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb konsumentów w zgodzie ze zrównoważonym podejściem do wykorzystania krajowych produktów ubocznych przetwórstwa owoców.

Efektem realizacji projektu będzie również rozwój członków zespołu projektowego mierzony poprzez podniesienie znaczenia i wpływu prowadzonych prac oraz nabycia umiejętności miękkich w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej tj. nauk o zarządzaniu i jakości, w związku z realizacją badań polegających na wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania pozwalającego na pełną waloryzację (zagospodarowanie) produktów ubocznych przetwórstwa owoców jagodowych w kierunku opracowania innowacyjnej herbatki funkcjonalnej.

Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Studenckie koła tworzą innowacje
Nr rejestracyjny
-
Czas trwania projektu
08/05/2023 - 07/05/2024
Budżet
42238,00 zł
badania

Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii

Projekt realizowany przez SKN Inventum, pod kierownictwem dr hab. inż. Danieli Gwiazdowskiej. Opis projektu: Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii – od...

Projekt realizowany przez SKN Inventum, pod kierownictwem dr hab. inż. Danieli Gwiazdowskiej.

Opis projektu:

Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii – od projektu po prototyp – przedmiotem projektu realizowanego przez SKN Inventum będzie opracowanie prototypów prozdrowotnych napojów otrzymanych na drodze fermentacji mlekowej z odpadów piekarniczych i produktów ubocznych z przemysłu owocowo-warzywnego. Celem badań jest zaprojektowanie prototypów potencjalnie probiotycznych napojów fermentowanych, bazujących na odpadach piekarniczych w postaci zmielonego chleba pszenno-żytniego z dodatkiem wytłoków z aronii, stanowiących z jednej strony składnik wzbogacający produkt w związki polifenolowe, z drugiej natomiast prebiotyk dla wykorzystywanych w procesie bakterii fermentacji mlekowej. Ponieważ nieodłącznym elementem rozwoju nowych produktów jest badanie postaw i zachowań konsumentów, tłem projektowanych produktów będą postawy konsumentów wobec innowacji żywnościowych opartych na wykorzystaniu odpadów spożywczych.

Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej – studium porównawcze na przykładzie Polski i Niemiec
Jednostka finansująca
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)
Konkurs
PNFN
Nr rejestracyjny
2022-19
Czas trwania projektu
01/10/2022 - 31/12/2025
Budżet
52 217,00 zł
badania

Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej – studium porównawcze na przykładzie Polski i Niemiec

Opis projektu: Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji społecznej. W literaturze poświęconej e-partycypacji wskazuje się na ich potencjał w zakresie zapewniania intensywniejszego...

Opis projektu:

Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji społecznej. W literaturze poświęconej e-partycypacji wskazuje się na ich potencjał w zakresie zapewniania intensywniejszego zaangażowania obywateli w sprawy publiczne i zwiększania udziału w życiu publicznym szerokich grup społecznych. Ze względu na możliwość łatwego dotarcia do obywateli, można założyć, że samorząd lokalny zyskuje w największym stopniu na wykorzystaniu mediów społecznościowych. Jednocześnie ostatnie badania medioznawcze wskazują na niebezpieczeństwo polaryzacji dyskursu publicznego poprzez media społecznościowe. Może to również zagrozić potencjałowi wykorzystania mediów społecznościowych na poziomie gminy. Niniejszy projekt badawczy ma na celu porównanie aktywności niemieckich i polskich gmin na Facebooku i Twitterze. Skupiamy się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jakie doświadczenia mają gminy aktywne na portalach społecznościowych, w związku z ich wykorzystywaniem? Dlaczego inne gminy nie korzystają z tych portali? 2. Jakie są warunki, w których toczą się dyskursy publiczne w mediach społecznościowych wykorzystanych przez gminy? Jak można wyjaśnić różnice w zakresie toczących się dyskursów? 3. Jaki wpływ na decyzje budżetowe i frekwencję wyborczą ma obecność i aktywność władz gminnych w mediach społecznościowych? Analizy opierają się na istniejących zbiorach danych panelowych, dotyczących wybranych krajów związkowych i województw oraz wykorzystują metody jakościowe i ilościowe. W pierwszej kolejności zostaną udzielone odpowiedzi na poszczególne pytania, oddzielnie dla społeczności niemieckiej i polskiej. Następnie zostaną wskazane, opisane i dogłębnie zbadane podobieństwa i różnice pomiędzy aktywnością w mediach społecznościowych polskich i niemieckich gmin. W części porównawczej poszukuje się odpowiedzi m.in. na pytanie: Czy różnice w zakresie autonomii podatkowej (np. odnoszące się do ustalania stawek podatków lokalnych) prowadzą do podejmowania zróżnicowanej tematyki i zagadnień w dyskursach toczących się w mediach społecznościowych? Czy silniejsza niż w Niemczech polaryzacja polityki publicznej na poziomie krajowym w Polsce wywiera wpływ na dyskurs na poziomie lokalnym? Czy też być może słabsza, w porównaniu z Niemcami, penetracja partyjno-polityczna polityki lokalnej pełni rolę buforu w tym zakresie? W projekcie współpracują niemieccy i polscy ekonomiści oraz medioznawcy, którzy od lat zajmują się pokrewnymi tematami. Wyniki badań zostaną udostępnione środowisku naukowemu w międzynarodowych publikacjach. Warsztaty na zakończenie projektu zapewnią transfer wiedzy do praktyki w zakresie realizacji zadań samorządu lokalnego.

Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)
Jednostka finansująca
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Konkurs
Grant interwencyjny
Nr rejestracyjny
PN/GIN/2022/1/00037/U/00001
Czas trwania projektu
11/09/2022 - 31/08/2023
Budżet
248 073,12 zł
badania

Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)

Opis projektu: Celem projektu jest ocena krótko- i średniookresowych konsekwencji ekonomicznych sankcji UE i USA nałożonych na Rosję dla firm z krajów nadawców sankcji, co w szczególności zaowocuje: 1. poznanie...

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena krótko- i średniookresowych konsekwencji ekonomicznych sankcji UE i USA nałożonych na Rosję dla firm z krajów nadawców sankcji, co w szczególności zaowocuje: 1. poznanie charakteru i siły presji społecznej na podejście firm (przestrzeganie/nadmierne przestrzeganie/unikanie itp.) do sankcji; 2. poznanie motywów i skali unikania/dobrowolnego rozszerzania sankcji przez firmy działające w Rosji i pochodzące z krajów wysyłających sankcje; 3. ocena zakresu i charakteru zmian strategicznych w firmach, wynikających z egzekwowania sankcji; Wiedza o tym, jak i dlaczego sankcje gospodarcze wpływają na zachowanie firm, jest kluczem do zrozumienia pozytywnego i negatywnego wpływu, jaki sankcje będą miały na działalność gospodarek tych krajów i skuteczność takich restrykcji. Jeżeli sankcje nakładają na swoje cele (tu – kraje biorcy sankcji) restrykcje, które powodują znaczące koszty ekonomiczne dla krajów biorców, istnieje większe prawdopodobieństwo, że okażą się skuteczne. Dobrowolne przestrzeganie przez firmy reżimów sankcji może jedynie zwiększyć dotkliwość ich oddziaływania, choć też wpłynąć na kraje – biorców (ich firmy i obywateli) w sposób inny niż zamierzony. Z jednej strony dobrowolne rozszerzenie sankcji zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia działań sankcyjnych. Z drugiej strony, decyzje firm o wycofaniu swoich usług z krajów objętych sankcjami mogą mieć bardzo negatywne skutki humanitarne w krajach docelowych (zob. np. Mallard, Sabet i Sun 2020; Batmanghelidj i Moret 2022). Zrozumienie spektrum przestrzegania sankcji przez firmy wymaga uwzględnienia nie tylko ich własnych celów (przetrwania i prosperowania w warunkach nagle zmienionych reguł gry ekonomicznej i politycznej), ale także znaczenia, charakteru i siły presji społecznej na dostosowanie się do tych nowych ograniczeń.

Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy.
Jednostka finansująca
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Konkurs
Grant interwencyjny
Nr rejestracyjny
BPN/GIN/2022/1/00008/U/00001
Czas trwania projektu
11/09/2022 - 31/08/2023
Budżet
102 400,00 zł
badania

Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy.

Opis projektu: Problem badawczy projektu dotyczy wpływu uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy w Polsce. Do przeanalizowania tego problemu chcemy spojrzeć na rynek pracy z perspektywy polskich powiatów...

Opis projektu:

Problem badawczy projektu dotyczy wpływu uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy w Polsce. Do przeanalizowania tego problemu chcemy spojrzeć na rynek pracy z perspektywy polskich powiatów graniczących z Ukrainą i analogicznego obszaru po stronie Ukrainy. Badania przeprowadzimy w Urzędach powiatowych, wśród ukraińskich uciekinierów wojennych i pracodawców. Stawiamy hipotezę, że napływ uchodźców powoduje nowe wyzwania na poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów i może się przekładać na negatywne i pozytywne skutki w skali lokalnej, więc bardzo ważne staje się sformułowanie wyzwań dla różnych aktorów takich jak: urzędy powiatowe pracy, samorządy i pracodawców. Przegląd literatury nie ujawnił badań dotyczących wpływu dużej liczby uchodźców wojennych z terenów Ukrainy oraz odpływu dotychczas pracujących Ukraińców na polski rynek pracy. Istniejący zasób literaturowy odnosi się wskazujących na efekty napływu migrantów zarobkowych o niższych kwalifikacjach w okresach poprzednich. Dowodzi to unikalności naszych badań. Celem badań jest ocena sytuacji na rynku pracy w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, opracowanie wniosków dla polskich powiatów, przedsiębiorców, co do elastyczności ich dalszego zaangażowania w proces długotrwały. Opracujemy także pakiet rekomendacji dotyczących sposobu eliminacji szkodliwych efektów związanych z niewłaściwym rozpoznaniem potencjału wojennych uchodźców, niebezpieczeństwem zatrudniania poniżej kwalifikacji, niezgodnym z kwalifikacjami itd. Zidentyfikujemy cechy powiatów, które są bardziej odporne i będziemy rekomendować działania w zależności od otrzymanych wyników badań. Projekt będzie realizowany w 2022/2023 roku w powiatach przygranicznych z Ukrainą i analogicznym regionie po stronie ukraińskiej. Projekt zrealizuje dwóch partnerów posiadających wystarczający potencjał (wiedzę, doświadczenie, zasoby), aby prowadzić badania efektywnie i osiągnąć zaplanowane cele. Liderem projektu będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a partnerem Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine” (Lviv, Ukraine). Rezultaty projektu będą prezentowane na konferencjach i w publikacjach naukowych, podczas spotkań z przedstawicielami władz regionalnych, powiatowych oraz ministerstw.

The Labor Market as a Consequence of Teleworking, Challenges for Full Integration
Jednostka finansująca
Komisja Europejska
Konkurs
"European Social Fund+ (ESF) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL) "
Nr rejestracyjny
Czas trwania projektu
01/09/2022 - 31/03/2024
Budżet
180 000,00 zł
badania

The Labor Market as a Consequence of Teleworking, Challenges for Full Integration

Opis projektu: Celem projektu, jest po pierwsze analiza industrial relations, na poziomie UE, jak również w ujęciu porównawczym (identyfikacja zbieżności i różnic w systemach stosunków przemysłowych). Po...

Opis projektu:

Celem projektu, jest po pierwsze analiza industrial relations, na poziomie UE, jak również w ujęciu porównawczym (identyfikacja zbieżności i różnic w systemach stosunków przemysłowych). Po drugie, projekt ten będzie próbą odpowiedzi na nowe wyzwania pracownicze, społeczne i ekonomiczne, z którymi musi zmierzyć się rynek pracy w wyniku telepracy. Po trzecie, zbadane zostaną dostosowania, jakich wymaga model pracy w formie telepracy nie tylko ze strony pracowników, ale także firm i związków zawodowych. Projekt koordynuje Uniwersytet w Sewilli.

 

Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o dodatkowych cechach funkcjonalnych
Jednostka finansująca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Konkurs
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr rejestracyjny
00051.DDD.6509.00113.2022.15
Czas trwania projektu
01/07/2023 - 30/11/2024
Budżet
429 593,05 zł
badania

Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o dodatkowych cechach funkcjonalnych

Strona internetowa lidera projektu: Firma Belin Opis projektu: We współczesnym świecie coraz większą rolę...

Strona internetowa lidera projektu: Firma Belin

Opis projektu:

We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają innowacje produktowe. Rozwój innowacji produktowych dla przedsiębiorców sektora spożywczego jest traktowany jako podstawowe wyzwanie, wynikające z szybko zmieniającej się mody na rynku, skracania cyklu życia większości produktów, silnej konkurencji czy zmiany stylu życia konsumentów. Zmieniający się obraz prawny i normatywny, zmotywował do poszukiwania precyzyjnego narzędzia do ochrony przed fałszowaniem surowców do produkcji herbat. Biorąc pod uwagę specyfikę branży spożywczej, charakteryzującej się dużymi wolumenami dostaw, dużym wolumenem produkcji, rosnącym łańcuchem pośredników, metody analizy jakościowej surowców muszą być szybkie, tanie, precyzyjne i możliwe do zastosowania na różnych etapach wytwarzania. W dotychczasowym modelu współpracy rolnik dostarcza do przedsiębiorcy surowce ziołowe, które stanowią mieszaninę różnego rodzaju cząstek (frakcji) surowców ziołowych o różnych cechach. Posiadając odpowiednie algorytmy, można uzyskać produkt o pożądanych optymalnych końcowych parametrach jakościowych (stała objętość surowca w saszetce, powtarzalny smak i barwa naparu w każdej saszetce, jak najniższy stopień przetworzenia surowca zielarskiego, jednolita frakcja granulometryczna). Celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich oraz opracowanie udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o unikalnych cechach jakościowych. W ramach prac opracowane zostaną udoskonalone jednorodne herbatki ziołowe (rumianek, mięta, pokrzywa, melisa) wytworzone w innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich. Nowe produkty zostaną wytworzone w zaprojektowanych innowacyjnych technologiach i będą charakteryzowały się unikalnymi cechami jakościowymi i funkcjonalnymi o parametrach adekwatnych do standardów farmaceutycznych, zdefiniowanych w wytycznych Farmakopei. Produkt w postaci piramidek będzie zapakowany wyłącznie w ekologiczne opakowanie; przystępny sposób informacji dla konsumenta o produkcie będzie zawarty w kodzie QR. Napary opracowanych produktów będą charakteryzowały się wysokim, zadeklarowanym potencjałem przeciwutleniającym. Opracowana innowacyjna pilotażowa zintegrowana technologia pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich z wykorzystaniem analizatorów bliskiej podczerwieni NIR umożliwi precyzyjne dozowanie produktu, przy zachowaniu stabilnej jakości wytwarzania produktów; umożliwi także redukcję odpadów z tworzyw sztucznych. Działania podejmowane w ramach operacji dotyczą m.in.: – opracowania algorytmów zależności między parametrami surowców zielarskich a charakterystyką widm NIR, – opracowania innowacyjnego sposobu pozyskania i przygotowania surowców zielarskich o wystandaryzowanych cechach jakościowych i ilościowych, opartego o opracowane algorytmy z wykorzystaniem analizatora NIR, – opracowania nowego algorytmu sterowania procesem z uwzględnieniem korelacji między parametrami udoskonalonych herbat ziołowych, a charakterystyką widm NIR, – opracowania i walidacji technologii na pilotażowej linii konfekcjonowania herbat zielarskich, – opracowania i wdrożenia innowacyjnego modelu współpracy na płaszczyźnie Przedsiębiorca-Rolnik. Rezultaty operacji, uwzględniające nowe rozwiązania organizacyjne, znacznie udoskonaloną technologię, znacznie udoskonalone produkty, znacznie udoskonalone metody marketingu, posiadają cechy, które umożliwiają ich adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji. Operacja wzmocni powiązania pomiędzy rolnikami i przedsiębiorstwami a nauką.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.