Projekty i badania naukowe

Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario (TWIN SEEDS) W kierunku zintegrowanego i zrównoważonego w wymiarze społeczno-gospodarczym europejskiego scenariusza rozwoju
Jednostka finansująca
Komisja Europejska
Konkurs
HORYZONT
Nr rejestracyjny
101056793
Czas trwania projektu
01/10/2022 - 30/09/2025
Budżet
800 400,00 zł
badania

Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Development Scenario (TWIN SEEDS) W kierunku zintegrowanego i zrównoważonego w wymiarze społeczno-gospodarczym europejskiego scenariusza rozwoju

Opis projektu: Celem projektu TWIN SEEDS jest zbadanie zmian w handlu międzynarodowym i modelach produkcji, w szczególności w globalnych łańcuchach wartości (GVC). W centrum uwagi znajdują się zamiany o...

Opis projektu:

Celem projektu TWIN SEEDS jest zbadanie zmian w handlu międzynarodowym i modelach produkcji, w szczególności w globalnych łańcuchach wartości (GVC). W centrum uwagi znajdują się zamiany o charakterze długoterminowym napędzane przez postęp technologiczny i zmiany geopolityczne oraz te, które są następstwem pandemii Covid-19. Projekt ma służyć zidentyfikowaniu wpływu tychże zmian na zatrudnienie, jakość pracy, spójność społeczną i regionalną, modele wzrostu i konkurencyjności, a także na środowisko naturalne. Przeprowadzone studia badawcze pozwolą nakreślić perspektywiczne scenariusze dla określonych polityk – polityki handlowej i inwestycyjnej, przemysłowej, regionalnej, edukacyjnej/szkoleniowej i społecznej. Przyjmuje się, że wypracowanie tychże polityk przyczyni się do wykreowania i zabezpieczenia w Europie w nadchodzących latach godnych warunków pracy, szybkiego postępu w kierunku efektywnego gospodarowanie zasobami i dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw towarów strategicznych oraz zrównoważonego, sprzyjającego społecznej inkluzji i konkurencyjnego wzrostu Europy. Wykorzystane zostaną metody badań ilościowych i jakościowych. Przeprowadzone badania będą miały charakter wielopoziomowy – będą odnosiły się do poziomu globalnego, krajowego, regionalnego, sektorowego i przedsiębiorstwa. Perspektywa wielopoziomowa w badaniach zostanie uzupełniona o podejście multidyscyplinarne, gdyż studia będą odwoływały się do wiedzy i doświadczeń ekonomistów i ekspertów ds. polityki handlowej, ekonomistów regionalnych, międzynarodowych ekspertów z sektora biznesu, politologów oraz będą wiązały się z szerokim zaangażowaniem interesariuszy projektu.

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00223
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
16 748,00 zł
badania

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją

Opis projektu: Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do...

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do zrozumienia, jak wybrane przedsiębiorstwa produkujące żywność wykorzystują cyfrowe technologie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej oraz jaki jest ich wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją.

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00209
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
49 997,00 zł
badania

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie

Opis projektu: Proponowanym działaniem naukowym jest 3-miesięczny wyjazd badawczy na Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia, gdzie aplikantka pod opieką naukową i we współpracy z prof. Silvią Muzzioli z Wydziału...

Opis projektu:

Proponowanym działaniem naukowym jest 3-miesięczny wyjazd badawczy na Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia, gdzie aplikantka pod opieką naukową i we współpracy z prof. Silvią Muzzioli z Wydziału Ekonomii chciałaby: (cel 1) poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej przydatnych do analizy rynku kryptowalut (zwłaszcza jego zmienności, płynności, sentymentu inwestorów, powiązań między rynkami); (cel 2) zastosować tę wiedzę i umiejętności do analizy problemu badawczego związanego z pośrednikami finansowymi na rynku kryptowalut i ich zróżnicowaniem; (cel 3) przygotować z prof. Muzzioli manuskrypt artykułu naukowego zawierającego wnioski z przeprowadzonych badań; (cel 4) wykorzystać nabytą wiedzę i uzyskane wnioski do zainicjowania nowego projektu badawczego.

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych
Jednostka finansująca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Konkurs
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nr rejestracyjny
00048.DDD.6509.00252.2022.15
Czas trwania projektu
13/04/2023 - 31/12/2024
Budżet
589 090,39 zł
badania

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych

Opis projektu: Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty...

Opis projektu:

Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty te będą charakteryzowały się wysokimi parametrami jakościowymi (niski stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego) i wysoką funkcjonalnością prozdrowotną (wysoka zawartość związków bioaktywnych). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj:. opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy 4 odmian soplówki jeżowatej (kontrolowane warunki uprawy, modyfikacja podłoży uprawowych, selekcja odmian, dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych); opracowanie aplikacji ułatwiającej rolnikowi optymalizację warunków uprawy soplówki jeżowatej; opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej i produktów na bazie suszu (prototypy urządzeń wyposażonych w moduły do dezynfekcji); zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakością i środowiskiem i ostatecznie opracowanie pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do wytworzenia dwóch innowacyjnych ekologicznych produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. W ramach realizacji operacji zostaną wprowadzone innowacje produktowe, które będą posiadały szereg unikalnych cech jakościowych i funkcjonalnych: -Gama 4 odmian soplówki jeżowatej, w tym 3 nowe, dotychczas nieuprawiane na świecie. – Standaryzowane na zawartość β- i α-glukanów owocniki soplówki jeżowatej wytypowane do produkcji suszu i produktów na bazie suszu. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów susz z owocników soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów produkt zawierający kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej i mikrokapsułki z wytłoków z aronii. Pogłębiona analiza produktów dostępnych na rynku wskazuje, że na rynku polskim i europejskim brak jest standaryzowanych na zawartość β- i α-glukanów owocników soplówki jeżowatej, suszu o tak wysokich parametrach jakościowych oraz kapsułkowanych produktów zawierających susz o wysokiej funkcjonalności oraz dodatek mikrokapsułek z wytłoków aronii. Projekt przyczyni się do wdrożenia trzech nowych innowacji technologicznych wykorzystujących zjawisko fotokatalitycznej oksydacji i zimnej plazmy w celu higienizacji procesu uprawy i produkcji. Będą to kolejno: – Innowacyjny sposób ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej, o wysokich parametrach użytkowych. – Innowacyjna technologia produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej prototypowe urządzenia. – Innowacyjna technologia wytwarzania ekologicznych produktów na bazie suszu z soplówki jeżowatej o wysokich parametrach funkcjonalnych i jakościowych, z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej w skład której wejdą prototypowe urządzenia wyposażone w moduły do dezynfekcji. Wprowadzona innowacja organizacyjna: Autorski system w zakresie zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem w przedsiębiorstwie, który zagwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów przy uwzględnieniu minimalnego wpływu na środowisko. W wyniku wdrożenia systemu zostaną zoptymalizowane zasoby, poprawi się efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, ulegną zmniejszeniu koszty operacyjne, zwiększy się wydajność i efektywność procesów, co spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności, poprawę wizerunku firmy oraz podniesienie konkurencyjności. Innowacje produktowe i technologiczne odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie. Decydują one o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Rezultaty projektu, uwzględniające nowe rozwiązania organizacyjne, znacznie udoskonaloną technologię, innowacyjne produkty, posiadają cechy, które umożliwiają ich adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji. Operacja wzmocni powiązania pomiędzy rolnikami i przedsiębiorstwami a nauką.

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Studenckie koła tworzą innowacje
Nr rejestracyjny
KN/SP/569242/2023
Czas trwania projektu
19/05/2023 - 18/05/2024
Budżet
35485,00 zł
badania

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców

Opis projektu: Aktualny stan wiedzy przedstawiony w literaturze oraz przeprowadzone dotychczas badania własne wśród konsumentów i producentów żywności wskazują, że istotnym kierunkiem wpływającym na...

Opis projektu:

Aktualny stan wiedzy przedstawiony w literaturze oraz przeprowadzone dotychczas badania własne wśród konsumentów i producentów żywności wskazują, że istotnym kierunkiem wpływającym na efektywność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa rolno-spożywczego jest projektowanie innowacyjnych produktów zorientowane na wprowadzenie i upowszechnianie rozwiązań prozdrowotnych. Ponadto, obserwowany jest wyraźny kierunek badawczy związany ściśle ze zrównoważonym podejściem do wykorzystania produktów ubocznych z surowców roślinnych, wpisujący się w strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wobec wyczerpywania się zasobów surowców nieodnawialnych, wzrostu ich cen i rosnącej zależności Polski od ich dostaw z zagranicy, konieczne jest podjęcie określonych działań horyzontalnych, które umożliwią zminimalizowanie odpadów poprzez wdrożenie pełnego odzysku i ponowne użycie produktów ubocznych, w szczególności traktowania ich jako potencjalnego źródła surowców wtórnych. Zakresem przedmiotowym projektu będą produkty uboczne przetwórstwa owoców: aronii, malin, truskawek i porzeczek, które stanowić będą podstawę do opracowania innowacyjnych herbatek funkcjonalnych. Polska jest niekwestionowanym liderem w produkcji owoców jagodowych, a także eksporterem ich półproduktów. Realizacja planowanego zakresu prac pozwoli na uzupełnienie luki badawczej oraz bardzo dobrze wpisuje się w priorytetowe obszary badawcze określone przez Unię Europejską. W założeniach projektu przyjęto, że jego realizacja zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu metody myślenia projektowego Design Thinking (DT). Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej herbatki funkcjonalnej w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców przy wykorzystaniu podejścia Design Thinking. Dla zrealizowania celu głównego zgodnie z kontynuacją projektu według usystematyzowanego podejścia Design Thinking, w pracy zaplanowano dwa etapy: – prototypowanie, w wyniku którego zostaną opracowane minimum dwa prototypy herbatek funkcjonalnych o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających, – testowanie prototypu produktu, w wyniku którego opracowany zostanie jeden prototyp herbatki funkcjonalnej o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających. Wartością aplikacyjną projektu będzie zaprojektowanie innowacyjnego produktu w procesie zrównoważonej metody ograniczania krajowych odpadów przetwórstwa owoców przy 100% ich wykorzystaniu. Wartością poznawczą będzie natomiast zdobycie nowej wiedzy na temat projektowania produktów żywnościowych przy zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb konsumentów w zgodzie ze zrównoważonym podejściem do wykorzystania krajowych produktów ubocznych przetwórstwa owoców. Oczekuje się, że osiągnięcie ogólnego celu niniejszego projektu spowoduje intensyfikację współpracy z innymi kołami naukowymi, jednostkami naukowymi, doświadczenie i kontakty osobiste z pracownikami uczelni i przemysłu, a także wdrożenie w przyszłości produktu do praktyki przemysłowej. Efektem realizacji projektu będzie również rozwój członków zespołu projektowego mierzony poprzez podniesienie znaczenia i wpływu prowadzonych prac oraz nabycia umiejętności miękkich w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej tj. nauk o zarządzaniu i jakości, w związku z realizacją badań polegających na wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania pozwalającego na pełną waloryzację (zagospodarowanie) produktów ubocznych przetwórstwa owoców jagodowych w kierunku opracowania innowacyjnej herbatki funkcjonalnej.

Inventum- Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Studenckie koła tworzą innowacje
Nr rejestracyjny
-
Czas trwania projektu
08/05/2023 - 07/05/2024
Budżet
42238,00 zł
badania

Inventum- Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii

Opis projektu: Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii – od projektu po prototyp – przedmiotem projektu realizowanego przez SKN INVENTUM będzie opracowanie...

Opis projektu:

Innowacyjne produkty fermentowane na bazie odpadów piekarniczych i wytłoków z aronii – od projektu po prototyp – przedmiotem projektu realizowanego przez SKN INVENTUM będzie opracowanie prototypów prozdrowotnych napojów otrzymanych na drodze fermentacji mlekowej z odpadów piekarniczych i produktów ubocznych z przemysłu owocowo-warzywnego. Celem badań jest zaprojektowanie prototypów potencjalnie probiotycznych napojów fermentowanych, bazujących na odpadach piekarniczych w postaci zmielonego chleba pszenno-żytniego z dodatkiem wytłoków z aronii, stanowiących z jednej strony składnik wzbogacający produkt w związki polifenolowe, z drugiej natomiast prebiotyk dla wykorzystywanych w procesie bakterii fermentacji mlekowej. Ponieważ nieodłącznym elementem rozwoju nowych produktów jest badanie postaw i zachowań konsumentów, tłem projektowanych produktów będą postawy konsumentów wobec innowacji żywnościowych opartych na wykorzystaniu odpadów spożywczych.

Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej – studium porównawcze na przykładzie Polski i Niemiec
Jednostka finansująca
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)
Konkurs
PNFN
Nr rejestracyjny
2022-19
Czas trwania projektu
01/10/2022 - 31/12/2025
Budżet
52 217,00 zł
badania

Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej – studium porównawcze na przykładzie Polski i Niemiec

Opis projektu: Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji społecznej. W literaturze poświęconej e-partycypacji wskazuje się na ich potencjał w zakresie zapewniania intensywniejszego...

Opis projektu:

Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji społecznej. W literaturze poświęconej e-partycypacji wskazuje się na ich potencjał w zakresie zapewniania intensywniejszego zaangażowania obywateli w sprawy publiczne i zwiększania udziału w życiu publicznym szerokich grup społecznych. Ze względu na możliwość łatwego dotarcia do obywateli, można założyć, że samorząd lokalny zyskuje w największym stopniu na wykorzystaniu mediów społecznościowych. Jednocześnie ostatnie badania medioznawcze wskazują na niebezpieczeństwo polaryzacji dyskursu publicznego poprzez media społecznościowe. Może to również zagrozić potencjałowi wykorzystania mediów społecznościowych na poziomie gminy. Niniejszy projekt badawczy ma na celu porównanie aktywności niemieckich i polskich gmin na Facebooku i Twitterze. Skupiamy się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jakie doświadczenia mają gminy aktywne na portalach społecznościowych, w związku z ich wykorzystywaniem? Dlaczego inne gminy nie korzystają z tych portali? 2. Jakie są warunki, w których toczą się dyskursy publiczne w mediach społecznościowych wykorzystanych przez gminy? Jak można wyjaśnić różnice w zakresie toczących się dyskursów? 3. Jaki wpływ na decyzje budżetowe i frekwencję wyborczą ma obecność i aktywność władz gminnych w mediach społecznościowych? Analizy opierają się na istniejących zbiorach danych panelowych, dotyczących wybranych krajów związkowych i województw oraz wykorzystują metody jakościowe i ilościowe. W pierwszej kolejności zostaną udzielone odpowiedzi na poszczególne pytania, oddzielnie dla społeczności niemieckiej i polskiej. Następnie zostaną wskazane, opisane i dogłębnie zbadane podobieństwa i różnice pomiędzy aktywnością w mediach społecznościowych polskich i niemieckich gmin. W części porównawczej poszukuje się odpowiedzi m.in. na pytanie: Czy różnice w zakresie autonomii podatkowej (np. odnoszące się do ustalania stawek podatków lokalnych) prowadzą do podejmowania zróżnicowanej tematyki i zagadnień w dyskursach toczących się w mediach społecznościowych? Czy silniejsza niż w Niemczech polaryzacja polityki publicznej na poziomie krajowym w Polsce wywiera wpływ na dyskurs na poziomie lokalnym? Czy też być może słabsza, w porównaniu z Niemcami, penetracja partyjno-polityczna polityki lokalnej pełni rolę buforu w tym zakresie? W projekcie współpracują niemieccy i polscy ekonomiści oraz medioznawcy, którzy od lat zajmują się pokrewnymi tematami. Wyniki badań zostaną udostępnione środowisku naukowemu w międzynarodowych publikacjach. Warsztaty na zakończenie projektu zapewnią transfer wiedzy do praktyki w zakresie realizacji zadań samorządu lokalnego.

Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)
Jednostka finansująca
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Konkurs
Grant interwencyjny
Nr rejestracyjny
PN/GIN/2022/1/00037/U/00001
Czas trwania projektu
11/09/2022 - 31/08/2023
Budżet
248 073,12 zł
badania

Wpływ sankcji na przedsiębiorstwa krajów je nakładających – przypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosja i Ukrainą (skr. RUSAN)

Opis projektu: Celem projektu jest ocena krótko- i średniookresowych konsekwencji ekonomicznych sankcji UE i USA nałożonych na Rosję dla firm z krajów nadawców sankcji, co w szczególności zaowocuje: 1. poznanie...

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena krótko- i średniookresowych konsekwencji ekonomicznych sankcji UE i USA nałożonych na Rosję dla firm z krajów nadawców sankcji, co w szczególności zaowocuje: 1. poznanie charakteru i siły presji społecznej na podejście firm (przestrzeganie/nadmierne przestrzeganie/unikanie itp.) do sankcji; 2. poznanie motywów i skali unikania/dobrowolnego rozszerzania sankcji przez firmy działające w Rosji i pochodzące z krajów wysyłających sankcje; 3. ocena zakresu i charakteru zmian strategicznych w firmach, wynikających z egzekwowania sankcji; Wiedza o tym, jak i dlaczego sankcje gospodarcze wpływają na zachowanie firm, jest kluczem do zrozumienia pozytywnego i negatywnego wpływu, jaki sankcje będą miały na działalność gospodarek tych krajów i skuteczność takich restrykcji. Jeżeli sankcje nakładają na swoje cele (tu – kraje biorcy sankcji) restrykcje, które powodują znaczące koszty ekonomiczne dla krajów biorców, istnieje większe prawdopodobieństwo, że okażą się skuteczne. Dobrowolne przestrzeganie przez firmy reżimów sankcji może jedynie zwiększyć dotkliwość ich oddziaływania, choć też wpłynąć na kraje – biorców (ich firmy i obywateli) w sposób inny niż zamierzony. Z jednej strony dobrowolne rozszerzenie sankcji zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia działań sankcyjnych. Z drugiej strony, decyzje firm o wycofaniu swoich usług z krajów objętych sankcjami mogą mieć bardzo negatywne skutki humanitarne w krajach docelowych (zob. np. Mallard, Sabet i Sun 2020; Batmanghelidj i Moret 2022). Zrozumienie spektrum przestrzegania sankcji przez firmy wymaga uwzględnienia nie tylko ich własnych celów (przetrwania i prosperowania w warunkach nagle zmienionych reguł gry ekonomicznej i politycznej), ale także znaczenia, charakteru i siły presji społecznej na dostosowanie się do tych nowych ograniczeń.

Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy.
Jednostka finansująca
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Konkurs
Grant interwencyjny
Nr rejestracyjny
BPN/GIN/2022/1/00008/U/00001
Czas trwania projektu
11/09/2022 - 31/08/2023
Budżet
102 400,00 zł
badania

Wyzwania na rynku pracy w powiatach na pograniczu polsko-ukraińskim w aspekcie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ocena sytuacji, wnioski dla polskich regionów, przedsiębiorców i powiatowych urzędów pracy.

Opis projektu: Problem badawczy projektu dotyczy wpływu uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy w Polsce. Do przeanalizowania tego problemu chcemy spojrzeć na rynek pracy z perspektywy polskich powiatów...

Opis projektu:

Problem badawczy projektu dotyczy wpływu uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy w Polsce. Do przeanalizowania tego problemu chcemy spojrzeć na rynek pracy z perspektywy polskich powiatów graniczących z Ukrainą i analogicznego obszaru po stronie Ukrainy. Badania przeprowadzimy w Urzędach powiatowych, wśród ukraińskich uciekinierów wojennych i pracodawców. Stawiamy hipotezę, że napływ uchodźców powoduje nowe wyzwania na poszczególnych grup zainteresowanych podmiotów i może się przekładać na negatywne i pozytywne skutki w skali lokalnej, więc bardzo ważne staje się sformułowanie wyzwań dla różnych aktorów takich jak: urzędy powiatowe pracy, samorządy i pracodawców. Przegląd literatury nie ujawnił badań dotyczących wpływu dużej liczby uchodźców wojennych z terenów Ukrainy oraz odpływu dotychczas pracujących Ukraińców na polski rynek pracy. Istniejący zasób literaturowy odnosi się wskazujących na efekty napływu migrantów zarobkowych o niższych kwalifikacjach w okresach poprzednich. Dowodzi to unikalności naszych badań. Celem badań jest ocena sytuacji na rynku pracy w związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, opracowanie wniosków dla polskich powiatów, przedsiębiorców, co do elastyczności ich dalszego zaangażowania w proces długotrwały. Opracujemy także pakiet rekomendacji dotyczących sposobu eliminacji szkodliwych efektów związanych z niewłaściwym rozpoznaniem potencjału wojennych uchodźców, niebezpieczeństwem zatrudniania poniżej kwalifikacji, niezgodnym z kwalifikacjami itd. Zidentyfikujemy cechy powiatów, które są bardziej odporne i będziemy rekomendować działania w zależności od otrzymanych wyników badań. Projekt będzie realizowany w 2022/2023 roku w powiatach przygranicznych z Ukrainą i analogicznym regionie po stronie ukraińskiej. Projekt zrealizuje dwóch partnerów posiadających wystarczający potencjał (wiedzę, doświadczenie, zasoby), aby prowadzić badania efektywnie i osiągnąć zaplanowane cele. Liderem projektu będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a partnerem Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of National Academy of Sciences of Ukraine” (Lviv, Ukraine). Rezultaty projektu będą prezentowane na konferencjach i w publikacjach naukowych, podczas spotkań z przedstawicielami władz regionalnych, powiatowych oraz ministerstw.

The Labor Market as a Consequence of Teleworking, Challenges for Full Integration
Jednostka finansująca
Komisja Europejska
Konkurs
"European Social Fund+ (ESF) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL) "
Nr rejestracyjny
Czas trwania projektu
01/09/2022 - 31/03/2024
Budżet
180 000,00 zł
badania

The Labor Market as a Consequence of Teleworking, Challenges for Full Integration

Opis projektu: Celem projektu, jest po pierwsze analiza industrial relations, na poziomie UE, jak również w ujęciu porównawczym (identyfikacja zbieżności i różnic w systemach stosunków przemysłowych). Po...

Opis projektu:

Celem projektu, jest po pierwsze analiza industrial relations, na poziomie UE, jak również w ujęciu porównawczym (identyfikacja zbieżności i różnic w systemach stosunków przemysłowych). Po drugie, projekt ten będzie próbą odpowiedzi na nowe wyzwania pracownicze, społeczne i ekonomiczne, z którymi musi zmierzyć się rynek pracy w wyniku telepracy. Po trzecie, zbadane zostaną dostosowania, jakich wymaga model pracy w formie telepracy nie tylko ze strony pracowników, ale także firm i związków zawodowych. Projekt koordynuje Uniwersytet w Sewilli.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.