Projekty i badania naukowe

UEP dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne (IREG)
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konkurs
Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Nr rejestracyjny
RID/SP/0038/2024/01
Czas trwania projektu
01/01/2024 - 31/12/2027
Budżet
8.192.400 zł
Rok uzyskania
2023
projekty

UEP dla Gospodarki 5.0: Inicjatywa regionalna – efekty globalne (IREG)

Kierowniczką projektu jest dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

Opis projektu: W nowym projekcie RID rozszerzamy zakres realizowanych zadań w ujęciu podmiotowym (o doktorantów) i przedmiotowym (o nowe zagadnienia i wątki badawcze), jak również wzmocnimy wewnętrzny ekosystem...

Opis projektu:

W nowym projekcie RID rozszerzamy zakres realizowanych zadań w ujęciu podmiotowym (o doktorantów) i przedmiotowym (o nowe zagadnienia i wątki badawcze), jak również wzmocnimy wewnętrzny ekosystem prowadzenia prac naukowych i dydaktyki w UEP (ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictwa, biblioteki, wsparcia IT oraz aktywności marketingowej).

Na lata 2024-2027 planujemy:

I. W ramach rozwijania, podnoszenia jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych w zakresie transformacji w kierunku Gospodarki 5.0

1. Stworzenie wielkopolskiego ośrodka badań nad Gospodarką 5.0 poprzez rozwinięcie prac prowadzonych w ramach projektu RID 2019-2023 i eksplorację nowych obszarów badawczych w zakresie Gospodarki 5.0.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla naukowców i kadry wspierającej badania nad Gospodarką 5.0 w postaci dedykowanych warsztatów oraz indywidualnych konsultacji metodycznych.

3. Wzmocnienie merytoryczno-technicznego zaplecza prowadzonych badań nad Gospodarką 5.0 oraz budowę rozpoznawalnego w skali międzynarodowej forum dyskusji naukowej w przedmiocie badań.

II. W ramach podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Doktorskiej UEP

4. Wzmocnienie kompetencji, integrację i aktywizację uczestników Szkoły Doktorskiej UEP.

5. Wykorzystanie wyników badań nad transformacją w kierunku gospodarki 5.0 w organizacji procesu dydaktycznego.

III. W ramach zwiększenia wpływu badań prowadzonych w UEP na otoczenie społeczno-gospodarcze

6. Popularyzację wyników badań nad Gospodarką 5.0 w środowisku lokalnym i regionalnym.

7. Intensyfikację współpracy z biznesem, JST, organizacjami non-profit, partnerami społecznymi.

Strona projektu

Determinanty akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce – perspektywa międzykulturowa
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
OPUS 24
Nr rejestracyjny
2022/47/B/HS4/00448
Czas trwania projektu
30/10/2023 - 29/10/2026
Budżet
349 938 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
projekty

Determinanty akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce – perspektywa międzykulturowa

Kierowniczką projektu jest prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

Opis projektu: Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników (motywów i ograniczeń) wpływających na akceptację rozszerzonej rzeczywistości przez młodych konsumentów w e-commerce na wybranych rynkach...

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników (motywów i ograniczeń) wpływających na akceptację rozszerzonej rzeczywistości przez młodych konsumentów w e-commerce na wybranych rynkach (Korea Południowa, Polska i Stany Zjednoczone). Do realizacji celu głównego sformułowano cele szczegółowe:
– teoretyczna konceptualizacja i empiryczna weryfikacja modelu akceptacji przez konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce,
– określenie wpływu płci, doświadczenia konsumentów i kraju pochodzenia na ich akceptację wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce.

Badanie pozwoli opracować model akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w e-commerce uwzględniających płeć, doświadczenie i kraj pochodzenia. Model będzie miał duże znaczenie poznawcze, bowiem będzie stanowił wkład w obszar zachowań konsumentów, teorii motywacji, a także teorii postrzeganej wartości w odniesieniu do innowacji, a w szczególności rozszerzonej rzeczywistości.

Identyfikacja akceptacji przez młodych konsumentów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości w wybranych krajach pozwoli na opracowanie wytycznych dla przedsiębiorstw w celu odniesienia sukcesu w e-commerce na rynku międzynarodowym. Głównym efektem będą artykuły głównie w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Współpraca ze sztuczną inteligencją: awersja i podziw w kontekście organizacyjnym
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 24
Nr rejestracyjny
2022/47/B/HS4/01153
Czas trwania projektu
01/09/2023 - 31/08/2026
Budżet
714 660 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Marketingu
projekty

Współpraca ze sztuczną inteligencją: awersja i podziw w kontekście organizacyjnym

Kierownikiem projektu jest dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

Opis projektu: Projekt skupia się na tym, jak ludzie współpracują ze sztuczną inteligencją w przedsiębiorstwach, szczególnie w obszarze kontaktów firm z klientami. To w nim pojawia się coraz więcej danych,...

Opis projektu:

Projekt skupia się na tym, jak ludzie współpracują ze sztuczną inteligencją w przedsiębiorstwach, szczególnie w obszarze kontaktów firm z klientami. To w nim pojawia się coraz więcej danych, których menadżerowie nie są już w stanie analizować. Korzystają więc z systemów stosujących uczenie maszynowe i głębokie uczenie dla opracowania analiz, prognoz i rekomendacji. Te zaawansowane systemy dobrze radzą sobie z analizą olbrzymich zbiorów danych na temat klientów, ale z trudem rozpoznają ich niestandardowe zachowania. Zakładamy, że najlepsze efekty można osiągnąć nie przez współzawodnictwo ludzi i sztucznej inteligencji, ale poprzez wspólne wykonywanie zadań. Określamy to jako partnerstwo ludzi z
uczącymi się maszynami. Jest to zagadnienie nowe, słabo rozpoznane, nad którym dyskusja w światowej nauce rozpoczyna się. Jej efekty będą miały znaczące konsekwencje nad rozwojem badań nad sztuczną inteligencją oraz nad pracą ludzi w wielu zawodach przyszłości.

W naszych badaniach dążymy do zrozumienia, jakie emocje wiążą się z obawami przed taką współpracą i jak łączą się z zachwytem nad sztuczną inteligencją. Chcemy też określić, w jakich warunkach ludzie będą skłonni dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze sztuczną inteligencją, by ta uczyła się od nich podejmować lepsze decyzje oraz w jakim stopniu uwzględniają podpowiedzi sztucznej inteligencji podejmując decyzje w przedsiębiorstwach. Szukamy również możliwości obniżenia niechęci do współpracy ze sztuczną inteligencją zakładając, że jeśli będzie ona bardziej zrozumiała dla ludzi, to łatwiej będzie im podążać za jej podpowiedziami.

Efektem projektu będzie rozwój wiedzy na temat zarządzania i współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, lepsze zrozumienie roli, jaką pełnią generowane przez nią analizy, prognozy i zalecenia w zarządzaniu relacjami z klientami, lepsze zrozumienie wpływu emocji związanych ze sztuczną inteligencję na chęć współpracy z nią oraz wskazanie, w jaki sposób projektować tę technologię, by była akceptowalna przez użytkowników jako wiarygodna.

Kryteria alokacji mieszkań społecznych. W kierunku zrównoważonej polityki mieszkaniowej
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/01467
Czas trwania projektu
27/11/2023 - 26/11/2024
Budżet
46200 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Marketingu
projekty

Kryteria alokacji mieszkań społecznych. W kierunku zrównoważonej polityki mieszkaniowej

Kierowniczką projektu jest dr Katarzyna Suszyńska

Opis projektu: Problematyka projektu koncentruje się na budownictwie społecznym i polityce mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób niezamożnych i średniozamożnych. Celem planowanego...

Opis projektu:

Problematyka projektu koncentruje się na budownictwie społecznym i polityce mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób niezamożnych i średniozamożnych.

Celem planowanego badania jest identyfikacja i ewaluacja dotychczasowych kryteriów przydziału lokali z zasobu gminnego i – na tej podstawie – opracowanie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Za pomocą wywiadów z osobami zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym w 14 gminach zostaną zidentyfikowani decydenci, procedury oraz kryteria przydziału w kontekście celów zrównoważenia społecznego. Badanie pozwoli określić świadomość decydentów co do ograniczeń aktualnego systemu alokacji mieszkań, potrzeby reformy systemu jak i gotowości jednostek do wdrożenia systemu wielowymiarowych kryteriów doboru mieszkańców, wspierającego integrację społeczną i demarginalizację grup wrażliwych.

Badanie pozwoli także na zebranie informacji publicznie niedostępnych, na podstawie których możliwe będzie opracowanie profilu demograficzno-społecznego osób oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminnego oraz zidentyfikowanie grup narażonych na wykluczenie w środowisku lokalnym. Oprócz danych pozyskanych w wywiadach, przewiduje się uwzględnienie informacji z innych źródeł (m.in. GUS, zasoby gmin), co w istocie oznacza zastosowanie podejścia określanego jako triangulacja w zakresie metod i danych.

 

Rola punktu rozdziału w kształtowania zależności między odpornością a elastycznością współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00368
Czas trwania projektu
07/08/2023 - 06/08/2024
Budżet
11 836 zł
Rok uzyskania
2021
Instytut
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
projekty

Rola punktu rozdziału w kształtowania zależności między odpornością a elastycznością współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw

Kierowniczką projektu jest dr Anna Lewandowska-Ciszek

Opis projektu: Celem głównym podjętego projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych wybranego łańcucha dostaw z sektora automatyki przemysłowej na potrzeby: weryfikacji wstępnej wiedzy o badanym...

Opis projektu:

Celem głównym podjętego projektu jest przeprowadzenie badań wstępnych wybranego łańcucha dostaw z sektora automatyki przemysłowej na potrzeby: weryfikacji wstępnej
wiedzy o badanym środowisku, operacjonalizacji odporności i elastyczności łańcuchów dostaw obejmującej przygotowanie koncepcji badań ankietowych i w konsekwencji opracowanie instrumentu pomiarowego do badania zależności między odpornością współczesnych łańcuchów dostaw a ich elastycznością oraz badania wpływu lokalizacji punktu rozdziału wynikającego z realizowanej przez badane łańcuchy dostaw strategii
MST (Make To Stock), ATO (Assembly To Order), MTO (Make To Order ) lub ETO (Engineering to Order) na poziom odporności łańcucha dostaw.

Obietnice vs. efekty: ocena przeszłych i przyszłych wielkoformatowych wydarzeń sportowych jako polityk publicznych
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00086
Czas trwania projektu
29/05/2023 - 28/05/2024
Budżet
49 973 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Ekonomii
projekty

Obietnice vs. efekty: ocena przeszłych i przyszłych wielkoformatowych wydarzeń sportowych jako polityk publicznych

Kierowniczą projektu jest dr Julia Jastrząbek.

Działanie naukowe polega na zrealizowaniu przez dr Julię Jastrząbek 14-tygodniowego pobytu badawczego w Institute of Geography and Sustainability, University of Lausanne (UNIL, Szwajcaria), w ramach grupy badawczej M3 (Materialities | Multiplicities | Metropolis) kierowanej przez profesora...

Działanie naukowe polega na zrealizowaniu przez dr Julię Jastrząbek 14-tygodniowego pobytu badawczego w Institute of Geography and Sustainability, University of Lausanne (UNIL, Szwajcaria), w ramach grupy badawczej M3 (Materialities | Multiplicities | Metropolis) kierowanej przez profesora Martina Müllera, jednego z najwybitniejszych i najczęściej cytowanych badaczy specjalizujących się w analizie skutków globalnych mega-wydarzeń w nurcie zrównoważonego rozwoju.

 

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00209
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
49 997,00 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Finansów
projekty

Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie

Kierowniczką projektu jest dr Katarzyna Włosik

Opis projektu: Działanie naukowe to realizacja 3-miesięczny wyjazdu badawczego na włoskim Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, gdzie dr Katarzyna Włosik, pod opieką naukową i we współpracy z prof. Silvią...

Opis projektu:

Działanie naukowe to realizacja 3-miesięczny wyjazdu badawczego na włoskim Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia, gdzie dr Katarzyna Włosik, pod opieką naukową i we współpracy z prof. Silvią Muzzioli z Wydziału Ekonomii będzie m.in. poszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej przydatnych do analizy rynku kryptowalut (zwłaszcza jego zmienności, płynności, sentymentu inwestorów, powiązań między rynkami) oraz stosować tę wiedzę i umiejętności do analizy problemu badawczego związanego z pośrednikami finansowymi na rynku kryptowalut i ich zróżnicowaniem.

Wpływ konfliktu w Ukrainie na ceny i zmienność cen żywności i energii oraz postrzeganie ryzyka gospodarek Unii Europejskiej
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 24
Nr rejestracyjny
2022/47/B/HS4/01194
Czas trwania projektu
06/06/2023 - 05/06/2025
Budżet
272 548,00 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
projekty

Wpływ konfliktu w Ukrainie na ceny i zmienność cen żywności i energii oraz postrzeganie ryzyka gospodarek Unii Europejskiej

Kierowniczką projektu jest dr hab. Agata Kliber, prof. UEP

Opis projektu: Celem projektu jest sprawdzenie, w jakim stopniu konflikt rosyjsko-ukraiński wpływa na wiarygodność kredytową gospodarek Unii Europejskiej poprzez przyczynianie się do wzrostu cen i...

Opis projektu:

Celem projektu jest sprawdzenie, w jakim stopniu konflikt rosyjsko-ukraiński wpływa na wiarygodność kredytową gospodarek Unii Europejskiej poprzez przyczynianie się do wzrostu cen i zmienności towarów (ze szczególnym uwzględnieniem upraw). Naszym celem jest ocena, które gospodarki Unii Europejskiej najbardziej (pośrednio) cierpią z powodu konfliktu.

Uzasadnienie:
Rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się do wybuchu konfliktu politycznego w Europie. W szczególności Unia Europejska (dalej: UE) zdecydowała się nałożyć sankcje na Rosję. Spośród produktów objętych sankcjami, te związane z energią są najbardziej krytyczne ze względu na dużą zależność państw członkowskich UE od importu ropy i gazu z Rosji. Siła tego uzależnienia różni się w poszczególnych krajach UE – na przykład państwa członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej w znacznie większym stopniu polegają na rosyjskim imporcie energii niż reszta UE. Rosyjska inwazja na Ukrainę zakłóciła również globalne rynki towarów rolnych, wywierając presję na dostawy pszenicy, zapasy, a w konsekwencji na ceny żywności. Europa Wschodnia i Zachodnia stoją w obliczu wzrostu cen żywności i inflacji żywności, nie tylko z powodu zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw, ale także z powodu wzrostu światowych cen energii. Również zakaz importu ropy i gazu wpływa na ceny żywności, ponieważ nawozy azotowe są produkowane z gazu ziemnego. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do kryzysu żywnościowego i energetycznego oraz wpłynąć na postrzeganie ryzyka przez gospodarki europejskie.

Cele badawcze:
W projekcie formułujemy następujące cele badawcze: (1) Zbadanie wpływu ryzyka geopolitycznego i niestabilności polityki gospodarczej na ceny upraw (2) Zbadanie wpływu zmienności cen ropy naftowej na ceny upraw (3). Ocenić, które kraje UE są najbardziej dotknięte (pośrednio) przez konflikt. (4) Zbadanie optymalnych metod zabezpieczenia ryzyka rynkowego towarów rolnych w oparciu o ich ceny spot i futures.

Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o dodatkowych cechach funkcjonalnych
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Konkurs
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr rejestracyjny
00051.DDD.6509.00113.2022.15
Czas trwania projektu
01/07/2023 - 30/11/2024
Budżet
429 593,05 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Marketingu
projekty

Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o dodatkowych cechach funkcjonalnych

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Bogdan Pachołek, prof. UEP

Opis projektu: We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają innowacje produktowe. Rozwój innowacji produktowych dla przedsiębiorców sektora spożywczego jest...

Opis projektu:

We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają innowacje produktowe. Rozwój innowacji produktowych dla przedsiębiorców sektora spożywczego jest traktowany jako podstawowe wyzwanie, wynikające z szybko zmieniającej się mody na rynku, skracania cyklu życia większości produktów, silnej konkurencji czy zmiany stylu życia konsumentów. Zmieniający się obraz prawny i normatywny, zmotywował do poszukiwania precyzyjnego narzędzia do ochrony przed fałszowaniem surowców do produkcji herbat. Biorąc pod uwagę specyfikę branży spożywczej, charakteryzującej się dużymi wolumenami dostaw, dużym wolumenem produkcji, rosnącym łańcuchem pośredników, metody analizy jakościowej surowców muszą być szybkie, tanie, precyzyjne i możliwe do zastosowania na różnych etapach wytwarzania. W dotychczasowym modelu współpracy rolnik dostarcza do przedsiębiorcy surowce ziołowe, które stanowią mieszaninę różnego rodzaju cząstek (frakcji) surowców ziołowych o różnych cechach. Posiadając odpowiednie algorytmy, można uzyskać produkt o pożądanych optymalnych końcowych parametrach jakościowych (stała objętość surowca w saszetce, powtarzalny smak i barwa naparu w każdej saszetce, jak najniższy stopień przetworzenia surowca zielarskiego, jednolita frakcja granulometryczna). Celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich oraz opracowanie udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o unikalnych cechach jakościowych. W ramach prac opracowane zostaną udoskonalone jednorodne herbatki ziołowe (rumianek, mięta, pokrzywa, melisa) wytworzone w innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich. Nowe produkty zostaną wytworzone w zaprojektowanych innowacyjnych technologiach i będą charakteryzowały się unikalnymi cechami jakościowymi i funkcjonalnymi o parametrach adekwatnych do standardów farmaceutycznych, zdefiniowanych w wytycznych Farmakopei. Produkt w postaci piramidek będzie zapakowany wyłącznie w ekologiczne opakowanie; przystępny sposób informacji dla konsumenta o produkcie będzie zawarty w kodzie QR. Napary opracowanych produktów będą charakteryzowały się wysokim, zadeklarowanym potencjałem przeciwutleniającym. Opracowana innowacyjna pilotażowa zintegrowana technologia pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich z wykorzystaniem analizatorów bliskiej podczerwieni NIR umożliwi precyzyjne dozowanie produktu, przy zachowaniu stabilnej jakości wytwarzania produktów; umożliwi także redukcję odpadów z tworzyw sztucznych. Działania podejmowane w ramach operacji dotyczą m.in.: – opracowania algorytmów zależności między parametrami surowców zielarskich a charakterystyką widm NIR, – opracowania innowacyjnego sposobu pozyskania i przygotowania surowców zielarskich o wystandaryzowanych cechach jakościowych i ilościowych, opartego o opracowane algorytmy z wykorzystaniem analizatora NIR, – opracowania nowego algorytmu sterowania procesem z uwzględnieniem korelacji między parametrami udoskonalonych herbat ziołowych, a charakterystyką widm NIR, – opracowania i walidacji technologii na pilotażowej linii konfekcjonowania herbat zielarskich, – opracowania i wdrożenia innowacyjnego modelu współpracy na płaszczyźnie Przedsiębiorca-Rolnik. Rezultaty operacji, uwzględniające nowe rozwiązania organizacyjne, znacznie udoskonaloną technologię, znacznie udoskonalone produkty, znacznie udoskonalone metody marketingu, posiadają cechy, które umożliwiają ich adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji. Operacja wzmocni powiązania pomiędzy rolnikami i przedsiębiorstwami a nauką.

Projekt realizowany w partnerstwie z  BELiN Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Gospodarstwo Rolne Zbigniew Olejnicki.

Jak wzrost efektywności produkcyjnej w rolnictwie przybliża cele rolnictwa zrównoważonego? Emisja gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność w metodzie zintegrowanej efektywności
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 23
Nr rejestracyjny
2022/45/B/HS4/00188
Czas trwania projektu
09/01/2023 - 08/01/2027
Budżet
642 665,00 zł
Rok uzyskania
2022
Instytut
Instytut Ekonomii
projekty

Jak wzrost efektywności produkcyjnej w rolnictwie przybliża cele rolnictwa zrównoważonego? Emisja gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo żywnościowe i bioróżnorodność w metodzie zintegrowanej efektywności

Kierownikiem projektu jest prof. dra hab. Bazyli Czyżewski

Opis projektu: Wyzwania dla rolnictwa w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych celów środowiskowych są większe niż dla innych sektorów. Przed rolnictwem...

Opis projektu:

Wyzwania dla rolnictwa w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych celów środowiskowych są większe niż dla innych sektorów. Przed rolnictwem stoi wiele wyzwań środowiskowych i społecznych, m.in. ochrona klimatu, utrzymanie bioróżnorodności, ochrona krajobrazu, bezpieczeństwo żywnościowe, gwarancja dochodów z rolnictwa i trwałość dziedzictwa kulturowego wsi. Rolnictwo jest sektorem, który w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych, choć trudno jest dokładnie oszacować wielkość tego wkładu i dokonać precyzyjnych prognoz. Uważa się, że w skali globalnej rolnictwo jest odpowiedzialne za emisję 9,3 biliona ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Jest ono w szczególności głównym źródłem emisji metanu i podtlenku azotu – odpowiednio 49% i 66% światowych emisji. Emisja metanu związana z produkcją zwierzęcą (pochodząca z fermentacji jelitowej) i roślinną (mająca swoje źródło w gospodarce nawozami naturalnymi) oraz podtlenek azotu z gleb rolnych stanowią około 80% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Dlatego redukcję emisji można osiągnąć poprzez poprawę efektywności gospodarowania zasobami w rolnictwie, co sprowadzałoby się do zmniejszenia energochłonności, zużycia nawozów i intensywności produkcji rolnej. Pomimo tego, że naukowcy z różnych dyscyplin zdają sobie sprawę z dużego udziału rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych, istota tego problemu nie zawsze jest właściwie rozumiana. Wiele raportów, w tym ostatni Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, stwierdza, że konieczne są aktywne i szeroko zakrojone działania, aby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Aby zrealizować ten cel, należy spełnić kilka warunków: i) emitować nie więcej niż 570 gigaton równoważnika dwutlenku węgla, ii) osiągnąć zerową globalną emisję netto dwutlenku węgla do 2050 roku oraz iii) ograniczyć znacząco emisję metanu i podtlenku azotu. Zespół projektowy twierdzi, że docelową redukcję w odniesieniu do rolnictwa można uzyskać przede wszystkim poprzez poprawę efektywności gospodarowania zasobami w rolnictwie – tylko w ten sposób można osiągnąć co najmniej 20% wymaganej redukcji emisji z rolnictwa! Projektowane badania pokażą, jak to zrobić w odniesieniu do różnych systemów produkcji rolnej. Mówiąc dokładniej, usunięcie nieefektywności w produkcji rolnej może przyczynić się do osiągnięcia co najmniej 1/3 globalnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, które zostały opracowane w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. Zakładając, że cele Europejskiego Zielonego Ładu byłyby traktowane jako ogólne wytyczne, możliwe byłoby osiągnięcie 46% celu redukcji emisji azotu i 15% redukcji emisji pestycydów w skali globalnej tylko dzięki wzrostowi efektywności produkcyjnej w rolnictwie. W projekcie zostanie przyjęta wielowymiarowa perspektywa – podejście Zintegrowanej Efektywności. Z punktu widzenia rolników zmniejszenie nakładów może być zaakceptowane tylko wtedy, gdy spełnia warunek postępu w sensie Pareto, tzn. gdy redukcja emisji w danej produkcji nie oddziałuje negatywnie na inne aspekty działalności gospodarstwa. Dlatego ukierunkowanie polityki rolnej na poprawę efektywności w ramach funkcji produkcji uzupełnionej o kryteria środowiskowe i społeczne trzeba uznać za warunek konieczny skuteczności polityki w zakresie wdrażania zrównoważonych praktyk w rolnictwie. Zintegrowane podejście do efektywności nie było dotychczas testowane na poziomie gospodarstwa dla reprezentatywnej dla danego kraju próby gospodarstw rolnych w Europie, głównie ze względu na trudną dostępność danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych i bioróżnorodności. Dlatego głównym celem projektu jest oszacowanie potencjalnych możliwości poprawy w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa żywnościowego i bioróżnorodności w różnych systemach rolniczych oraz zaprojektowanie/adaptacja instrumentów polityki rolnośrodowiskowej, które mogłyby przyczynić do redukcji nieefektywności (na podstawie analizy panelu 24000 gospodarstw z Polski i międzynarodowych grup fokusowych). Szczegółowe cele projektu obejmują: 1) Osadzenie ekologicznie i społecznie dostosowanej funkcji produkcji w teorii ekonomii dobrobytu; 2) Ocena interakcji pomiędzy emisją gazów cieplarnianych, bioróżnorodnością gleby i bezpieczeństwem żywnościowym na poziomie gospodarstwa; 3) Integracja metody pomiaru emisji gazów cieplarnianych z systemem rachunkowości rolnej FADN; 4) Integracja pomiaru bioróżnorodności z systemem rachunkowości rolnej FADN; 5) Integracja pomiaru bezpieczeństwa żywnościowego z systemem rachunkowości rolnej FADN; 6) Przetestowanie podejścia zintegrowanej efektywności na poziomie gospodarstwa – określenie granicy technologicznej dla różnych systemów rolniczych i klas wielkości; 7) Identyfikacja potencjalnych usprawnień w sensie Pareto w zakresie emisji gazów cieplarnianych, bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego w różnych systemach rolniczych; 8) Projektowanie/adaptacja narzędzi polityki rolnośrodowiskowej w celu zmniejszenia nieefektywności w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywnościowego – implikacje dla WPR UE i polityki rolnej w innych krajach świata.

Wzrost cen ropy naftowej a transformacja w kierunku zrównoważonego transportu – na przykładzie Europy Środkowej
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 23
Nr rejestracyjny
2022/45/B/HS4/00864
Czas trwania projektu
19/01/2023 - 18/01/2026
Budżet
830 855,00 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
projekty

Wzrost cen ropy naftowej a transformacja w kierunku zrównoważonego transportu – na przykładzie Europy Środkowej

Kierowniczką projektu jest dr hab. Agata Kliber, prof. UEP

Opis projektu: Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób kryzys będący następstwem pandemii SARS COV19 wpłynął na popyt na podróżowanie i transformację w kierunku...

Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób kryzys będący następstwem pandemii SARS COV19 wpłynął na popyt na podróżowanie i transformację w kierunku zrównoważonego transportu. Ściślej, badamy siłę wpływu trzech czynników: dynamiki pandemii, okresowych obostrzeń dotyczących podróżowania i przemieszczania się oraz rosnących cen paliw na zmianę preferencji podróżowania w grupie krajów Wyszehradzkich (dalej: V4) na tle całej Europy. Ponieważ przypuszczamy, że popyt na podróżowanie i preferencje dotyczące wyboru środka transportu w krajach o mniejszym PKB per capita będą bardziej wrażliwe na rosnące ceny ropy, badamy również wrażliwość cen ropy, jak również cen paliw alternatywnych na dwa główne czynniki ryzyka: mobilność oraz impulsy z rynków finansowych (które – jak dowodzą badania – nasilają się w momencie kryzysu). Wykazanie, że ceny paliw alternatywnych mogą być mniej wrażliwe na przenoszenie kryzysu, niż ceny ropy, będzie stanowiło jeszcze jeden argument w debacie na temat stopniowego przejścia na zielone źródła energii.

Oczekiwane wyniki: Oczekujemy, że wyniki naszego projektu pozwolą nam lepiej zrozumieć aspekty behawioralne dotyczące wyboru środków podróżowania oraz rozwinąć teorię dotyczącą modeli wyboru środków transportu. Nasze badania pozwolą też lepiej poznać czynniki, które wpływają na ceny paliw oraz lepiej zrozumieć teoretyczną naturę tych zależności. Rozpoznanie różnej wrażliwości cen paliw (paliwa alternatywne a ropa) na impulsy gospodarcze pozwoli odkryć, w jaki sposób mogą być one efektywnie wykorzystanie w obliczu przyszłych zawirowań gospodarczych.

Projekt prowadzony jest we współpracy z Czech Travel Research Centre (CDV).

Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: OPUS 23
Nr rejestracyjny
2022/45/B/HS4/00451
Czas trwania projektu
27/01/2023 - 26/01/2026
Budżet
503 145,00 zł
Rok uzyskania
2022
Instytut
Instytut Finansów
projekty

Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Adam Zaremba

Opis projektu: Czy maszyny pomogą nam zrozumieć rynek? “Predicting the future isn’t magic, it’s artificial intelligence.” ~ Dave Waters Historia rynku kapitałowego...

Opis projektu:

Czy maszyny pomogą nam zrozumieć rynek? “Predicting the future isn’t magic, it’s artificial intelligence.” ~ Dave Waters Historia rynku kapitałowego zatoczyła pełne koło: od momentu w którym wiedzieliśmy zbyt mało, by podejmować rozsądne decyzje, do chwili, gdy wiemy zbyt dużo. Minęło już niemal siedem dekad odkąd William Sharpe, John Lintner, i Jan Mossin zaproponowali model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). Był to prosty i elegancki model, który—jak się zdawało—bardzo dobrze objaśniał, co dzieje się na rynkach akcji. Według CAPM, tylko jedna zmienna prognozowała stopy zwrotu: ryzyko. Im wyższe ryzyko, tym wyższe stopy zwrotu. I tyle—jedna zmienna by rządzić wszystkim. Jednak niedługo potem na teorii pojawiły się pierwsze rysy. Nagle okazało się, że istnieją także inne zmienne, które całkiem nieźle prognozują zmiany cen. W latach 70. odkryliśmy wskaźniki wyceny. W latach 80. pojawiły się efekty wielkości firmy i długoterminowych stóp zwrotu. Lata 90. przyniosły efekt momentum. A później… Później badania eksplodowały. Do dziś, naukowcy zidentyfikowali dosłownie setki wskaźników, które pozwalają prognozować ceny akcji. To „wskaźnikowe zoo”, jak określił je John Cochrane, prezydent American Finance Association, nie tylko odesłało stary dobry CAPM do lamusa, ale zrodziło również wiele nowych pytań. Które z nich naprawdę działają? Ile z tych „predykatorów” jest prawdziwych? Które odzwierciedlają te same zjawiska? Czy zachodzą mię-dzy nimi interakcje? Czy wytrzymują próbę czasu? I, ostatecznie, jak mamy się w tym wszystkim na nowo odnaleźć? Niestety, tradycyjne narzędzia badawcze z obszaru finansów okazały się niewystarczające. Nie radziły sobie zbyt dobrze z tak ogromnymi zbiorami danych. Naukowcy potrzebowali nowych narzędzi, aby stawić czoła odmienionej rzeczywistości. I wtedy nadeszły maszyny. Niedawana fuzja tradycyjnych nauk o finansach i uczenia maszynowego wydaje się przynosić prze-łom. Modele uczenia maszynowego posiadają szereg unikatowych cech, które przykuły uwagę środo-wiska naukowego. Po pierwsze, potrafią przetworzyć ogromne zbiory danych i wiele predykatorów stóp zwrotu jednocześnie. Po drugie, umieją oddzielić zmienne, które mają znaczenie, od tych nieistotnych. Po trzecie, mogą zidentyfikować interakcje pomiędzy różnymi wskaźnikami. Po czwarte, wychwytują skomplikowane nieliniowe zależności, które umykają tradycyjnym narzędziom badawczym. Słowem, modele uczenia maszynowego mają wszelkie cechy by zrewolucjonizować nauki o finansach w najbliższych latach. Pierwsze wyniki badań są obiecujące. Analizy ze Stanów Zjednoczonych czy Chin wskazują, że modele uczenia maszynowego – takiej jak sieci neuronowe czy drzewa regresyjne – efektywnie objaśnia-ją i prognozują stopy zwrotu na rynkach akcji. Przewidują przyszłość z dokładnością, która nieczęsto była widywana dotychczas. Co najważniejsze jednak, potrafią poradzić sobie z setkami zmiennych jednocześnie, a nawet odkryć te, które naprawdę mają znaczenie. Słowem, w ciągu kilku minut osiąga-ją to, co naukowcom zajęło wcześniej całe dekady. Niemniej jednak, modele uczenia maszynowego zastosowane na pojedynczych rynkach nie wykorzystują swojej największej mocy—którą jest—zdolność przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Dla-tego też, niniejsze badania połączy narzędzia uczenia maszynowego z dużymi zbiorami danych (big data) z międzynarodowych rynków finansowych, aby zyskać nowe spojrzenie na ich zachowanie. Sprawdzimy, co nowego może nas nauczyć zastosowanie narzędzi uczenia maszynowego do napraw-dę dużych zbiorów danych z globalnych rynków akcji. Niniejsze badania spróbuje odpowiedzieć na wiele pytań, które bez połączenia uczenia maszynowego z międzynarodowymi zbiorami danych pozostawałyby bez odpowiedzi. Co determinuje skuteczność prognozowania stop zwrotu na różnych rynkach? Czy informacja z jednych rynków lub klas aktywów pozwala przewidywać zachowanie innych? Czy możemy prognozować współzależności pomiędzy rynkami? To tylko niektóre z zagadek, które postaram się rozwiązać. Przekonajmy się, czy maszyny pomogą nam lepiej zrozumieć rynek finansowe.

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Narodowe Centrum Nauki
Konkurs
Konkurs: MINIATURA 7
Nr rejestracyjny
2023/07/X/HS4/00223
Czas trwania projektu
10/07/2023 - 09/07/2024
Budżet
16 748,00 zł
Rok uzyskania
2022
Instytut
Instytut Nauk o Jakości
projekty

Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją

Kierownikiem projektu jest dr inż. Krzysztof Wójcicki

Opis projektu: Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do...

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat poziomu asymilacji koncepcji Przemysłu 4.0 na przykładzie organizacji z sektora spożywczego w Polsce. Zdobyta wiedza przyczyni się do zrozumienia, jak wybrane przedsiębiorstwa produkujące żywność wykorzystują cyfrowe technologie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej oraz jaki jest ich wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją.

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Konkurs
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Nr rejestracyjny
00048.DDD.6509.00252.2022.15
Czas trwania projektu
01/06/2023 - 31/10/2024
Budżet
589 090,39 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Nauk o Jakości
projekty

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych

Kierowniczką projektu jest dr hab. Marta Ligaj, prof. UEP

Opis projektu: Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty...

Opis projektu:

Celem głównym projektu będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty te będą charakteryzowały się wysokimi parametrami jakościowymi (niski stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego) i wysoką funkcjonalnością prozdrowotną (wysoka zawartość związków bioaktywnych). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj:. opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy 4 odmian soplówki jeżowatej (kontrolowane warunki uprawy, modyfikacja podłoży uprawowych, selekcja odmian, dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych); opracowanie aplikacji ułatwiającej rolnikowi optymalizację warunków uprawy soplówki jeżowatej; opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej i produktów na bazie suszu (prototypy urządzeń wyposażonych w moduły do dezynfekcji); zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakością i środowiskiem i ostatecznie opracowanie pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do wytworzenia dwóch innowacyjnych ekologicznych produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. W ramach realizacji operacji zostaną wprowadzone innowacje produktowe, które będą posiadały szereg unikalnych cech jakościowych i funkcjonalnych: -Gama 4 odmian soplówki jeżowatej, w tym 3 nowe, dotychczas nieuprawiane na świecie. – Standaryzowane na zawartość β- i α-glukanów owocniki soplówki jeżowatej wytypowane do produkcji suszu i produktów na bazie suszu. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów susz z owocników soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej. – Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów produkt zawierający kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej i mikrokapsułki z wytłoków z aronii. Pogłębiona analiza produktów dostępnych na rynku wskazuje, że na rynku polskim i europejskim brak jest standaryzowanych na zawartość β- i α-glukanów owocników soplówki jeżowatej, suszu o tak wysokich parametrach jakościowych oraz kapsułkowanych produktów zawierających susz o wysokiej funkcjonalności oraz dodatek mikrokapsułek z wytłoków aronii. Projekt przyczyni się do wdrożenia trzech nowych innowacji technologicznych wykorzystujących zjawisko fotokatalitycznej oksydacji i zimnej plazmy w celu higienizacji procesu uprawy i produkcji. Będą to kolejno: – Innowacyjny sposób ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej, o wysokich parametrach użytkowych. – Innowacyjna technologia produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej prototypowe urządzenia. – Innowacyjna technologia wytwarzania ekologicznych produktów na bazie suszu z soplówki jeżowatej o wysokich parametrach funkcjonalnych i jakościowych, z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej w skład której wejdą prototypowe urządzenia wyposażone w moduły do dezynfekcji. Wprowadzona innowacja organizacyjna: Autorski system w zakresie zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem w przedsiębiorstwie, który zagwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów przy uwzględnieniu minimalnego wpływu na środowisko. W wyniku wdrożenia systemu zostaną zoptymalizowane zasoby, poprawi się efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, ulegną zmniejszeniu koszty operacyjne, zwiększy się wydajność i efektywność procesów, co spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności, poprawę wizerunku firmy oraz podniesienie konkurencyjności. Innowacje produktowe i technologiczne odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie. Decydują one o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Rezultaty projektu, uwzględniające nowe rozwiązania organizacyjne, znacznie udoskonaloną technologię, innowacyjne produkty, posiadają cechy, które umożliwiają ich adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji. Operacja wzmocni powiązania pomiędzy rolnikami i przedsiębiorstwami a nauką.

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców
Typ projektu
krajowy
Jednostka finansująca
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Konkurs
Studenckie koła tworzą innowacje
Nr rejestracyjny
SKN/SP/569242/2023
Czas trwania projektu
19/05/2023 - 18/05/2024
Budżet
35485,00 zł
Rok uzyskania
2023
Instytut
Instytut Nauk o Jakości
projekty

TEAcycle – innowacyjne herbatki funkcjonalne na bazie produktów ubocznych z owoców

Kierowniczką projektu jest dr inż. Sylwia Sady, realizacja SKN Nexus

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej herbatki funkcjonalnej w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców przy wykorzystaniu podejścia Design Thinking. Dla...

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej herbatki funkcjonalnej w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców przy wykorzystaniu podejścia Design Thinking. Dla zrealizowania celu głównego zgodnie z kontynuacją projektu według usystematyzowanego podejścia Design Thinking, w pracy zaplanowano dwa etapy: – prototypowanie, w wyniku którego zostaną opracowane minimum dwa prototypy herbatek funkcjonalnych o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających, – testowanie prototypu produktu, w wyniku którego opracowany zostanie jeden prototyp herbatki funkcjonalnej o obniżonej zawartości hibiskusa (o minimum 50% w stosunku do herbatek dostępnych komercyjnie na rynku), o porównywalnych cechach sensorycznych do herbatek komercyjnych oraz o potwierdzonych właściwościach przeciwutleniających.

Wartością aplikacyjną projektu będzie zaprojektowanie innowacyjnego produktu w procesie zrównoważonej metody ograniczania krajowych odpadów przetwórstwa owoców przy 100% ich wykorzystaniu. Wartością poznawczą będzie natomiast zdobycie nowej wiedzy na temat projektowania produktów żywnościowych przy zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb konsumentów w zgodzie ze zrównoważonym podejściem do wykorzystania krajowych produktów ubocznych przetwórstwa owoców.

Efektem realizacji projektu będzie również rozwój członków zespołu projektowego mierzony poprzez podniesienie znaczenia i wpływu prowadzonych prac oraz nabycia umiejętności miękkich w zakresie zarządzania projektami badawczymi. Realizacja projektu będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej tj. nauk o zarządzaniu i jakości, w związku z realizacją badań polegających na wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania pozwalającego na pełną waloryzację (zagospodarowanie) produktów ubocznych przetwórstwa owoców jagodowych w kierunku opracowania innowacyjnej herbatki funkcjonalnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.