Praca na tablicy z karteczkami

Wymiany studenckie

Planujesz odbycie części swoich studiów za granicą? W tym miejscu zamieszczamy informacje o możliwościach i zasadach wyjazdów w ramach umów międzyuczelnianych, programów międzynarodowych i ofert stypendialnych.

Każdy student może wyjechać do dowolnej uczelni (niekoniecznie partnerskiej) i mieć uznane wyniki w niej uzyskane. Warunkiem jest stosowanie się do Zasad wyboru i uznawania przedmiotów w systemie ECTS stosowanych w UEP.

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają możliwość odbycia części swoich studiów w około stu uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS +, w ramach innych umów bilateralnych (więcej informacji poniżej) lub indywidualnie. Mogą też wyjechać na praktyki Erasmusa +.

Szczegóły dotyczące poniższych form współpracy, wymagania i procedury kwalifikacyjne będą umieszczane na bieżąco w aktualnych ofertach.

Poznaj ofertę wymian studenckich

 

 

  Informacje o programie

  Drodzy studenci i doktoranci!

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uczestniczy w programie mobilności studentów i doktorantów MOST. Program ten umożliwia odbycie semestralnych lub rocznych studiów na innej polskiej uczelni. W programie uczestniczy wiele uczelni z całego kraju – lista uczelni dostępna jest na stronie programu http://www.most.amu.edu.pl .

  Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.

  Najbliższa tura rekrutacji do programu MOST – na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 – rozpoczyna się 2 września i zakończy się 15 września 2020 roku.

  W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz rejestrację i uzyskanie statusu osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

  Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie: http://www.most.amu.edu.pl

  Koordynator uczelnianego programu MOST:
  mgr Karolina Kubiak – karolina.kubiak@ue.poznan.pl
  mgr Katarzyna Wolczyńska – katarzyna.wolczynska@ue.poznan.pl
  Biuro Obsługi Studenta
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  tel. 61 856 92 10

   

  Strona programu
  Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 – instrukcja postępowania
  • Wypełnij w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.
  • Wydrukuj wypełniony w systemie wniosek o udział w Programie.
  • Podpisz wypełniony i wydrukowany wniosek.
  • Wykonaj skan wniosku.
  • Prześlij skan wniosku na adres e-mailowy bos@ue.poznan.pl
  • Oczekuj na wiadomość mailową od Koordynatora uczelnianego programu MOST z informacją  o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora studiów i Prorektora ds. Edukacji i Studentów.
  Film promocyjny programu MOST
  Strona programu MOST
  Koordynatorzy ECTS dla poszczególnych grup kierunków

  Koordynatorzy ECTS:

  Studia w zakresie ekonomii oraz Studia w zakresie finansów i rynków finansowych
  dr hab. Barbara Pogonowska, prof. UEP
  e-mail: Barbara.Pogonowska@ue.poznan.pl 

  Studia w zakresie gospodarki międzynarodowej
  dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP
  e-mail: Ida.Musialkowska@ue.poznan.pl

  Studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych
  dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP
  e-mail: Michal.Konopczynski@ue.poznan.pl 
  Studia w zakresie nauk o jakości
  dr inż. Mariusz Tichoniuk
  e-mail: Mariusz.Tichoniuk@ue.poznan.pl
  Studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
  dr hab. Magdalena Kowalczyk
  e-mail: Magdalena.Kowalczyk@ue.poznan.pl
  Studia w zakresie zarządzania
  dr hab. Robert Romanowski, prof. UEP
  e-mail: Robert.Romanowski@ue.poznan.pl

   

  Program MOST na Facebook'u

  Program MOST uruchomił swój profil na Facebook’u.
  Na profilu zamieszczane będą aktualne informacje dot. najistotniejszych kwestii / założeń funkcjonowania Programu, a w okresie trwania rekrutacji – promowane będą poszczególne uczelnie i ich kierunki jako te, na które warto w ramach Programu wyjechać.

  Zachęcamy do odwiedzania profilu: https://www.facebook.com/programmost2000

   

  Opis Programu

  SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW – TRANSEKONOMIK

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał umowy o mobilności studentów (Transekonomik), na mocy których studenci będą mogli odbyć semestr studiów w innej publicznej uczelni ekonomicznej:
  • Szkole Głównej Handlowej
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  Z programu wymian mogą skorzystać studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia (na studiach II stopnia – po pierwszym semestrze).
  Z ramienia Parlamentu Studenckiego informacji na temat programu udziela:
  Wiktoria Matkowska
  transekonomik.psuepoznan@gmail.com
  kom: 883 046 909

  FORMULARZ REKRUTACYJNY

  Wydarzenia rekrutacji Transekonomika na facebooku
  Fanpage Transekonomik

  Forum Uczelni Ekonomicznych

  Transekonomik to projekt wymiany, który pozwala studentom spędzić 1 lub 2 semestry na jednej z uczelni partnerskich zrzeszonych w Forum Uczelni Ekonomicznych – w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie. Do każdego miasta mogą wyjechać po 2 osoby z uczelni wysyłającej. W ramach programu uczestnicy mają zagwarantowane miejsce w akademiku, które opłaca uczelnia przyjmująca. Rekrutacja do programu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz rekrutacyjny online oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej (do pobrania poniżej), oraz dostarczyć go do koordynatora projektu z ramienia samorządu/parlamentu studenckiego. Po pozytywnym przejściu do II etapu, należy wypełnić oraz dostarczyć na uczelnię macierzystą Porozumienia o programie studiów, opierającego się na systemie punktów ECTS. Będzie ono podstawą do realizacji indywidualnej ścieżki edukacyjnej w czasie wyjazdu.

   

  Warunki uczestnictwa
  • Studenci studiów jednolitych magisterskich – nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów;
  • Studenci studiów pierwszego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów;
  • Studenci studiów drugiego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

  Warunkiem KONIECZNYM jest zaliczenie sesji egzaminacyjnej w semestrze poprzedzającym wyjazd.

   

  Uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość zakwaterowania w domu studenckim, koszty zakwaterowania ponosi uczelnia.

  Zalecane jest, by przy opracowywaniu indywidualnej ścieżki studiów studenci korzystali z obowiązujących katalogów studiów oraz planów zajęć.

   

  Zgłoszenia

  Terminy składania aplikacji na semestr letni roku akademickiego semestr zimowy 2023 :

  12.04 – 19.04 – rekrutacja (formularz rekrutacyjny + formularz zgłoszeniowy)
  I etap 25.04 – 28.04 – doniesienie porozumienia o programie studiów –
  II etap 08.05 – 19.05 – akceptacja/aktualizacja porozumień o programie studiów
  22.05 – ostateczne wyniki

  Kryterium kwalifikacji stanowi średnia od początku studiów (waga 0.7) oraz punkty przyznane za działalność studencką (waga 0.3). Punkty za działalność studencką przyznawane są zgodnie z uchwałą Parlamentu Studenckiego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe studenta należy składać w Biurze Parlamentu Studentów UEP, pok. 024, bud. B

   

  Dokumenty do pobrania

  Kryterium kwalifikacji stanowi średnia od początku studiów (waga 0.7) oraz punkty przyznane za działalność studencką (waga 0.3). Punkty za działalność studencką przyznawane są zgodnie z uchwałą Parlamentu Studenckiego.

  Formularz zgłoszeniowy studenta UEP należy złożyć w Biurze Parlamentu studentów UEP, bud. B, pok. 024.

  Pozostałe dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Studenta, gmach główny, pok. 138 A.

  Zasady

  Wymiana semestralna

  • Program jest realizowany w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów, składającą się z przedmiotów dostępnych w ofercie programowej uczelni przyjmującej na takim samym lub pokrewnym kierunku studiów
  • Indywidualna ścieżka studenta musi uwzględniać warunek uzyskania 30 punktów ECTS w semestrze.
  • Realizacja indywidualnego programu nie zwalnia studenta z konieczności realizacji standardów kształcenia obowiązujących na kierunku kształcenia w uczelni macierzystej w trakcie wymiany lub po jej zakończeniu w trakcie pozostałych semestrów nauki.
  • Program studiów każdego studenta musi zostać przed jego wyjazdem zaakceptowany przez upoważnionych reprezentantów uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej (Porozumienie o programie zajęć).
  Obowiązki studentów
  Należy dopilnować wszystkich formalności, wymaganych przez Biuro Obsługi Studenta przed wyjazdem i po powrocie z uczelni partnerskiej, w tym konieczności złożenia podania do Dyrektora studiów z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd oraz uzyskania akceptacji promotora i Koordynatora ECTS na drukach Porozumienia o programie zajęć. Student zobowiązany jest zabrać ze sobą do uczelni partnerskiej wykaz dotychczasowych zaliczeń.
  Każdy student jest zobowiązany rzetelnie i starannie wypełnić, a później wysłać dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą. Prosimy zwracać uwagę na terminy nadsyłania dokumentów i bezwzględnie ich dotrzymywać jak również kontaktować się bezpośrednio z uczelnią partnerską w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wyjazdem.
  Należy również dostarczyć potwierdzenie, że student nie ma zobowiązań w stosunku do Biura Obsługi Studenta. Takie potwierdzenie może otrzymać student, który zaliczył sesję i dopełnił wszelkich innych formalności wymaganych przez Biuro Obsługi Studenta.
  Informacje dla studentów przyjeżdżających do UEP

  1. Student uczelni partnerskiej składa w Biurze Obsługi Studenta UEP następujące dokumenty:

   

  – formularz zgłoszeniowy studenta przyjeżdżającego (do pobrania obok)

  – skierowanie z uczelni macierzystej, podpisane przez uprawnionego przedstawiciela uczelni.

   

  2. Termin składania dokumentów na semestr zimowy – do 30 lipca

  Termin składania dokumentów na semestr letni – do 29 stycznia

   

  3. Studenci uczelni partnerskich wybierają wykłady na takich samych zasadach jak studenci UEP.

   

  4. Przed przyjazdem student musi uzyskać akceptację uczelni macierzystej na wybrany program studiów.

  Kontakt

  Biuro Obsługi Studenta

  pok. 138 A, gmach główny
  czynne pon. – pt. 08.00-14.00
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  tel.: 61 856 92 10 lub 61 856 92 55
  Program Erasmus+

  Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+

Monika Małek
monika.malek@ue.poznan.pl
tel. +48 61 856 93 64
Budynek A, II piętro, pokój nr 220/221

 

Studenci wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+

Kamila Skowrońska
kamila.skowronska@ue.poznan.pl
tel. +48 61 856 93 64
Budynek A, II piętro, pokój nr 220/221Projekt NAWA

dr Agata Maćków-Wojciechowska kierownik DWZZ
agata.mackow-wojciechowska@ue.poznan.pl
Budynek A, II piętro, pokój nr 224

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.