Stypendia oraz pomoc materialna

Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium specjalne, jeżeli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zapomogę, jeśli z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
 • stypendium rektora, jeżeli uzyskali wysoką średnią ocen, bądź posiadają osiągnięcia naukowe lub
  sportowe lub artystyczne.

Rodzaje wniosków

 • Wniosek o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 września 2022 roku godz. 10:00 do 13 października 2022 roku godz. 24:00,

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej w terminie: od 23 września 2022 roku do 14 października 2022 roku.

  Uwaga! Studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnychktórym upłynął termin ważności orzeczenia  i oczekują na wyznaczenie terminu posiedzenia komisji przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania kolejnego orzeczenia, składając wniosek o stypendium w systemie USOS wpisują we wniosku elektronicznym termin  ważności decyzji 30.12.2022 r.

  Prosimy o podanie w uzasadnieniu wniosku:

  • datę ustania ważności ostatniego orzeczenia,
  • datę złożenia wniosku do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  Studenci spełniający warunki niżej wymienionych przepisów prawa, mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych w pierwszej turze do 31.10.2022 r.

  Po dniu 13.10.2022 r. prosimy o kontakt z pracownikiem Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych w celu indywidualnego odblokowania  dostępu do elektronicznego formularza wniosku w związku z posiadaniem  przez studenta uprawnień do przedłużenia ważności decyzji wynikających z niżej wymienionej ustawy.

  Podstawa prawna: art. 15h ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • Wniosek o przyznanie zapomogi

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 września 2022 roku godz. 10:00 do 14 września 2023 roku godz. 24:00,

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w terminie: od 23 września 2022 roku do  15 września 2023 roku.

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów

  1. wypełnienie i rejestracja  w systemie USOS w terminie:  od 24 października 2022 roku godz. 10:00 do 7 listopada 2022 roku godz. 24:00,
  2. złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie: od 24 października 2022 roku do 8 listopada  2022 roku.

  Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen na innej Uczelni składa się, jak pozostałe dokumenty w sprawie wniosków, w ZSSiS w terminie: od 23 września 2022 roku do 27 października 2022 roku.

 • Świadczenia dla studentów z Ukrainy

  Obywatele Ukrainy, którzy wjechali na teren RP przed 24 lutego 2022 roku, korzystają ze świadczeń na dotychczasowych  zasadach. Oznacza to, że tym osobom nie przysługują szczególne uprawnienia do ubiegania się o świadczenia nadane Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  W przypadku trudności z udokumentowaniem sytuacji materialnej i życiowej, ze względu na niemożność pozyskania z ukraińskich instytucji odpowiedniej dokumentacji, studenci powinni szczegółowo wyjaśnić przyczynę nieudokumentowania każdego dochodu swojego i  członka rodziny – WSZYSTKIE WNIOSKI ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE.

  Złożenie wyjaśnień nie zwalnia z obowiązku podania wysokości dochodu oraz określenia sytuacji rodzinnej, m.in. przez wypełnienie elektronicznego wniosku w USOSweb.

   

  Obywatele Ukrainy objęci Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej (przykład oświadczenia do pobrania obok).

  Obywatele Ukrainy objęci ww. ustawą mają prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg, które może przyznać uczelnia.

  Osoby korzystające z praw nadanych Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy(…) zobowiązane są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków Ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy (..), stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń.
 • Własny Fundusz Stypendialny

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2022 Rektora UEP, Własny Fundusz Stypendialny został zasilony środkami na wypłatę stypendiów w roku akademickim 2022/2023.
  Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiowali w UEP i uzyskali za ten okres co najmniej średnią ocen 4,90, mogą ubiegać się o to świadczenie.
  Wnioski należy składać do dnia 15 grudnia 2022 r. w Zespole Sprawa Socjalnych i Stypendialnych bud. A pok. 119a, w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni (liczy się data stempla pocztowego). Proszę zaznaczyć na kopercie  WFS.
  Stypendia zgodnie z § 8 ust.10 zostaną przekazane na rachunek bankowy studenta w terminie miesiąca od dostarczenia decyzji.

Ważne informacje dla studentów

Wnioski o oświadczenia  są składane dwuetapowo:
 1. pierwszy etap – wypełnienie i rejestracja w USOSweb,
 2. drugi etap – wydrukowany i podpisany dokument składa się w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych w dni robocze 11:00 – 14:00, (bud. A pok. 118-119) lub przesłać go pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS)
Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z:

– instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych

– harmonogramem wnioskowania

Aby odebrać decyzję w USOS należy w kolejności otworzyć poszczególne zakładki :

 1. dla wszystkich,
 2. wnioski,
 3. lista pism administracyjnych,
 4. pismo do odbioru – odbierz.

Następnie na adres poczty elektronicznej w domenie UEP  zostanie wysłany kod autoryzacyjny:

 1. należy go wpisać,
 2. zatwierdzić.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o przychodach nieopodatkowanych przez urząd skarbowy wnioskodawca ma prawo żądać wydania zaświadczenia powołując się na:

 • -art. 306a Ordynacji podatkowej,
 • art. 3 pkt 1 lit. c tiret 34 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z wymogami stawianymi art. 88 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje przez wydanie postanowienia, w którym urząd podaje przyczynę jego niewydania.

Student, który ukończył studia licencjackie na innej uczelni, lub studiował w zeszłym roku na innej uczelni i będzie kontynuował studia na UEP, chcąc ubiegać się o stypendium rektora jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen (średniej arytmetycznej) na ostatnim roku studiów, zawierające wszystkie informacje wymagane Regulaminem świadczeń.

Miejsce składania: Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych, bud. A pok. 118-119, w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS).

Termin składania:   23.09.- 27.10.2022 r.

Obowiązkowe informacje umieszczane na zaświadczeniu o uzyskanej arytmetycznej średniej ocen na innej uczelni

 • nazwa uczelni
 • imię i nazwisko studenta 
 • data urodzenia lub PESEL
 • wysokość arytmetycznej średniej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) 
 • rok i okres studiów z jakiego średnia ocen była obliczona (jedynie z zakresu dat 01.10.2020-30.09.2021).
 • skala ocen stosowana na uczelni (np. 2-5, 2-6)             
 • data obrony pracy licencjackiej.

Brak na zaświadczeniu którejkolwiek z wyżej wymienionej informacji, spowoduje niespełnienie wymagań Regulaminu świadczeń i nieumieszczenie studenta w rankingu stypendium rektora.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym studentów i doktorantów UEP

przejdź do strony ubezpieczenia zdrowotnego

Ważne dokumenty

KONTAKT

Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych mieści się w pokojach 118 -119 bud. A

obsługa studentów odbywa się:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 -14:00
analityka danych ekonomicznych;
ekonomia;
p
olityka społeczna;
kierunek prawno-ekonomiczny;
Applied Economic and Social Analysis (AppEcon)
      – Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70    –    pok. 119 bud. A
         e-mail: miroslawa.wojciechowska@ue.poznan.pl
finanse, audyt, inwestycje;
nadzór i kontrola;
Finance;                                           
     – Małgorzata Szeląg-Priebe,  tel. 61 856 95 86
– pok. 119b bud. A – wejście przez pok.119
        e-mail: malgorzata.szelag-priebe@ue.poznan.pl
 
aplikacje Internetu rzeczy;
informatyka i ekonometria;
przemysł 4.0;
Quantitative Finance (Financial Engineering);                          
          I stopień – Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70  – pok. 119 bud. A
         II stopień – Małgorzata Szeląg-Priebe, tel. 61 856 95 86
– 
pok 119b bud. A – wejście przez pok.119
rachunkowość i finanse biznesu;
zarządzanie ryzykiem finansowym;
                                
    – Małgorzata Mangold-Kaczmarek, tel. 61 856 95 69   – pok. 118 bud.A
      e-mail: malgorzata.mangold-kaczmarek@ue.poznan.pl
zarządzanie;
marketing;
Innovation Management;

– Krystyna Korytowska, tel. 61 856 95 71 – pok. 118 bud..A

      e-mail: krystyna.korytowska@ue.poznan.pl
jakość i rozwój produktu (towaroznawstwo);
zarządzanie i inżynieria produkcji;
Product & Process Management
    – Beata Iglińska, tel. 61 856 95 69 – pok. 118 bud.. A
      e-mail: beata.iglinska@ue.poznan.pl
międzynarodowe stosunki gospodarcze;
logistyka;
gospodarka turystyczna;
Bachelor in Business Administration;
Transition, Innovation and Sustainability Environment;
    – Beata Iglińska, tel. 61 856 95 69   – pok. 118 bud. A
      e-mail: beata.iglinska@ue.poznan.pl
Stypendyści NAWA
   Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70, – pok. 119 bud. A
    e-mail: miroslawa.wojciechowska@ue.poznan.pl
 
Ubezpieczenie zdrowotne
    Małgorzata Szeląg-Priebe, tel. 61 856 95 86
           – pok. 119b bud. A – wejście przez pok.119
    e-mail: malgorzata.szelag-priebe@ue.poznan.pl 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych
Biuro Obsługi Studenta

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Bud. A, pokoje 118 – 119b
zss.bos@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.