Pomoc materialna - stypendia i zapomogi

Aktualnie obowiązuje próg dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 1294,40 zł.

 

Procedura składania wniosków składa się z dwóch etapów:
1) pierwszy – wypełnienie i rejestracja w USOSweb,
2) drugi  – wydrukowany i podpisany dokument można złożyć w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych w dni robocze 11:00 – 14:00, (bud. A pok. 118-119) lub można przesłać go pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS). Prosimy aby nie pozostawiać dokumentów w portierni.

Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z:

– instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych
– harmonogramem wnioskowania

 

Rodzaje wniosków

 • Wniosek o stypendium socjalne

  Wniosek o stypendium socjalne – w roku akademickim 2023/2024

   

  Studenci rozpoczynający studia od SEMESTRU LETNIEGO r.ak. 2023/2024

  I. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 lutego 2024 roku godz. 10:00 do 14 marca 2024 roku godz. 24:00

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 23 lutego 2024 roku do do 15 marca 2024 roku .
  II. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 1 kwietnia 2024 roku godz. 10:00 do 27 czerwca  2024 roku godz. 24:00

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 1 kwietnia 2024 roku do 28 czerwca  2024 roku.
  3) poniżej wzory dokumentów do pobrania

   

  Studenci rozpoczynający studia od semestru zimowego r.ak.2023/2024

  I. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 22 września 2023 roku godz. 10:00 do 13 października 2023 roku godz. 24:00

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 22 września  2023 roku do 14 października 2023 roku.
  II. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 15 listopada  2023 roku godz. 10:00 do 27 czerwca  2024 roku godz. 24:00

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 15 listopada 2023 roku do 28 czerwca  2024 roku.
  3) poniżej wzory dokumentów do pobrania
 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w roku akademickim 2023/2024

  Studenci rozpoczynający studia od SEMESTRU LETNIEGO r.ak. 2023/2024

  I. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 lutego 2024 roku godz. 10:00 do 14 marca 2024 roku godz. 24:00,

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 23 lutego 2024 roku do do 15 marca 2024 roku.
  II. TURA

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 1 kwietnia 2024 roku godz. 10:00 do 27 czerwca  2024 roku godz. 24:00,

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 1 kwietnia 2024 roku do 28 czerwca  2024 roku.

  Uwaga!

  Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność  w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2024 roku, zachowują okres ważności do dnia 30 września 2024 roku.  Jeżeli zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczeni o stopniu niepełnosprawności  przedłużenia nie stosuje się.

   

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 r. poz. 2768)
 • Wniosek o przyznanie zapomogi

  Wniosek o przyznanie zapomogi – w roku akademickim 2023/2024 ( wniosek o zapomogę można składać cały rok akademicki)

   

  1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 22 września 2023 roku godz. 10:00 do 12 września 2024 roku godz. 24:00,

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w terminie: od 22 września 2023 roku do 13 września 2024 roku.

   

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów

  Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów- w roku akademickim 2023/2024
  Studenci rozpoczynający studia od SEMESTRU LETNIEGO r.ak. 2023/2024

  Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej na innej Uczelni składa się w biurze ZSSiS lub za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie do 7  marca 2024 roku (wzór zaświadczenia poniżej).

   

  1) wypełnienie i rejestracja  w systemie USOS w terminie:  od 1 marca 2024 roku godz. 10:00 do 14 marca 2024 roku godz. 24:00,

  Uwaga – ŚREDNIA OCEN NA WNIOSKU POJAWIA SIĘ PO ZAREJESTROWANIU WNIOSKU  (w trybie podglądu pojawia się 0,00)

  2) złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie: od 1 marca 2024 roku do 15 marca 2024 roku.

  Studenci uzyskujący  osiągnięcia sportowe, prosimy by we wniosku zgłaszali tylko jedno osiągnięcie medalowe za jeden start we współzawodnictwie.

   

 • Świadczenia dla studentów z Ukrainy

  Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na teren RP po 24 lutego 2022 roku, przysługują szczególne uprawnienia do ubiegania się o świadczenia nadane Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

   

  Obywatele Ukrainy objęci Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  mają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej (przykład oświadczenia do pobrania poniżej).

  Obywatele Ukrainy objęci ww. ustawą mają prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione jest  ograniczenie w zakresie liczby zapomóg, które może przyznać uczelnia.

  Osoby korzystające z praw nadanych Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (…) zobowiązane są do złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków Ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy (..), stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń.
 • Własny Fundusz Stypendialny

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 71/2022 Rektora UEP, Własny Fundusz Stypendialny został zasilony środkami na wypłatę stypendiów w roku akademickim 2022/2023.
  Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 studiowali w UEP i uzyskali za ten okres co najmniej średnią ocen 4,90, mogą ubiegać się o to świadczenie.
  Wnioski należy składać do dnia 15 grudnia 2022 r. w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych bud. A pok. 119a, w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni (liczy się data stempla pocztowego). Proszę zaznaczyć na kopercie  WFS.
  Stypendia, zgodnie z § 8 ust. 10 Regulaminu WFS, zostaną przekazane na rachunek bankowy studenta w terminie miesiąca od dostarczenia decyzji.

Ważne informacje - pomoc materialna

Wnioski o świadczenia  są składane dwuetapowo:
 1. pierwszy etap – wypełnienie i rejestracja w USOSweb,
 2. drugi etap – wydrukowany i podpisany dokument składa się w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych w dni robocze 11:00 – 14:00, (bud. A pok. 118-119) lub można przesłać go pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS)

Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z:

– instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych

– harmonogramem wnioskowania

Harmonogramy wnioskowania

Harmonogramy wnioskowania zawierają informacje o terminach poszczególnych czynności jakie należy wykonać, by skutecznie ubiegać się o pomoc materialną

instrukcje wnioskowania w USOS

Student, który ukończył studia licencjackie na innej uczelni, lub studiował w zeszłym roku na innej uczelni i będzie kontynuował studia na UEP, chcąc ubiegać się o stypendium rektora jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen (średniej arytmetycznej) na ostatnim roku studiów, zawierającego wszystkie informacje wymagane Regulaminem świadczeń.

Miejsce składania: Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych, bud. A pok. 118-119, w dni robocze w godzinach 11:00 – 14:00 lub można przesłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS).

Termin składania:  do  26.10.2023 r.

Obowiązkowe informacje umieszczane na zaświadczeniu o uzyskanej arytmetycznej średniej ocen na innej uczelni

 • nazwa uczelni
 • imię i nazwisko studenta 
 • data urodzenia lub PESEL
 • wysokość arytmetycznej średniej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) 
 • rok i okres studiów z jakiego średnia ocen została obliczona (jedynie z zakresu dat 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.).
 • skala ocen stosowana na uczelni (np. 2-5, 2-6)             
 • data obrony pracy licencjackiej.

Brak na zaświadczeniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji, spowoduje niespełnienie wymagań Regulaminu świadczeń i nieumieszczenie studenta w rankingu stypendium rektora.

Aby odebrać decyzję w USOS należy w kolejności otworzyć poszczególne zakładki :

 1. dla wszystkich,
 2. wnioski,
 3. lista pism administracyjnych,
 4. pismo do odbioru – odbierz.

Następnie na adres poczty elektronicznej w domenie UEP  zostanie wysłany kod autoryzacyjny:

 1. należy go wpisać,
 2. zatwierdzić.

Ważne dokumenty

KONTAKT

Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych mieści się w pokojach 118 -119 bud. A

obsługa studentów odbywa się:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 -14:00
analityka danych ekonomicznych;
ekonomia;
p
olityka społeczna;
kierunek prawno-ekonomiczny;
Applied Economic and Social Analysis (AppEcon)
      – Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70    –    pok. 119 bud. A
         e-mail: miroslawa.wojciechowska@ue.poznan.pl
finanse, audyt, inwestycje;
nadzór i kontrola;
Finance;                                           
     – Małgorzata Szeląg-Priebe,  tel. 61 856 95 86
– pok. 119b bud. A – wejście przez pok.119
        e-mail: malgorzata.szelag-priebe@ue.poznan.pl
 
aplikacje Internetu rzeczy;
informatyka i ekonometria;
przemysł 4.0;
Quantitative Finance (Financial Engineering);                          
          I stopień – Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70  – pok. 119 bud. A
         II stopień – Małgorzata Szeląg-Priebe, tel. 61 856 95 86
– 
pok 119b bud. A – wejście przez pok.119
rachunkowość i finanse biznesu;
zarządzanie ryzykiem finansowym;
                                
    – Małgorzata Mangold-Kaczmarek, tel. 61 856 95 69   – pok. 118 bud.A
      e-mail: malgorzata.mangold-kaczmarek@ue.poznan.pl
zarządzanie;
marketing;
Innovation Management;

– Krystyna Korytowska, tel. 61 856 95 71 – pok. 118 bud..A

      e-mail: krystyna.korytowska@ue.poznan.pl
jakość i rozwój produktu (towaroznawstwo);
zarządzanie i inżynieria produkcji;
Product & Process Management
    – Beata Iglińska, tel. 61 856 95 69 – pok. 118 bud.. A
      e-mail: beata.iglinska@ue.poznan.pl
międzynarodowe stosunki gospodarcze;
logistyka;
gospodarka turystyczna;
Bachelor in Business Administration;
Transition, Innovation and Sustainability Environment;
    – Beata Iglińska, tel. 61 856 95 69   – pok. 118 bud. A
      e-mail: beata.iglinska@ue.poznan.pl
Stypendyści NAWA
   Mira Wojciechowska, tel. 61 856 95 70, – pok. 119 bud. A
    e-mail: miroslawa.wojciechowska@ue.poznan.pl
 
Ubezpieczenie zdrowotne
    Małgorzata Szeląg-Priebe, tel. 61 856 95 86
           – pok. 119b bud. A – wejście przez pok.119
    e-mail: malgorzata.szelag-priebe@ue.poznan.pl 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych
Biuro Obsługi Studenta

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Bud. A, pokoje 118 – 119b
zss.bos@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.