HR Excellence in Research

W lutym 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To znak jakości, potwierdzający, że na naszej Uczelni prowadzimy przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzymy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Przyznawanie wyróżnienia HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji,  a ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Założenia Strategii HR znalazły swoje miejsce wśród strategicznych celów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja Strategii HR zapoczątkowana w marcu 2017 roku przebiega w oparciu o Plan działań w zakresie czterech głównych obszarów: etyki i wielowymiarowych aspekty zawodowych, rekrutacji, warunków pracy oraz szkoleń i rozwoju zawodowego.

W lutym 2019 roku dokonano wewnętrznego przeglądu i oceny poszczególnych działań oraz na podstawie wyników przeprowadzonego badania opinii naukowców w grupach fokusowych zatwierdzono zaktualizowaną Strategię HR na lata 2017-2022 oraz zmodyfikowano Plan działań na lata 2017-2022.

W 2022 roku dokonano oceny podjętych działań oraz zaproponowano dalszy rozwój na lata 2022-2027.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i zapraszamy do dalszej współpracy.

Informacje ogólne

KARTA I KODEKS
KARTA I KODEKS

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych są jednymi z najważniejszych dokumentów europejskiej polityki na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Pracodawcy – instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.

Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie logo Komisji Europejskiej HR Excellence in Research.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks

DEKLARACJA POPRACIA

Deklaracja przystąpienia HR

HR EXCELLENCE IN RESEARCH NA UEP
 • Plan działania na lata 2022-2027
 • Ocena okresowa na etapie odnowienia wyróżnienia, listopad 2022
 • Strategia UEP
 • Strategia HR dla Naukowców
OTM-R
OTM-R

Otwarta, przejrzysta i merytoryczna rekrutacja naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R) jest ważnym elementem Strategii HR dla badaczy, filarem Europejskiej Karty Naukowca, a w szczególności Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wprowadzenie polityki OTM-R zapewnia dostępność i otwartość rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej. Umożliwia instytucjom wybór najlepszego kandydata, a osobom, które starają się o zatrudnienie, gwarantuje równe szanse w procesie rekrutacji.

Wspiera również mobilność, współpracę i konkurencyjność, co ułatwia rozwój zawodowy i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności kariery naukowej. Stosowanie zasad OTM-R przekładać ma się ostatecznie na wysoką jakość badań naukowych.

 • OTM-R w języku angielskim
 • OTM-R w języku polskim

OTM-R UEP

 • Polityka OTM-R
 • OTM-R lista kontrolna
 • Zasady zatrudniania nauczycieli akademickich na UEP: Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie wprowadzenia wytycznych do polityki zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Zasady zatrudniania osób z Ukrainy
 • Przewodnik dla nowego pracownika
WYBRANE PRZYKŁADY WDROŻENIA STRATEGII HR DLA BADACZY
WYBRANE PRZYKŁADY WDROŻENIA STRATEGII HR DLA BADACZY
 • Ocena okresowa nauczycieli akademickich (Zarządzenie nr 7/2018)
 • Urlopy naukowe dla nauczycieli akademickich (Zarządzenie nr 125/2020)
 • Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich (Zarządzenie nr 80/2019)
 • Baza Wiedzy UEP
 • Skrzynka pomysłów
 • Raport z ankiety „Razem zmieniamy UEP”
 • Polityka antymobingowa (Zarządzenie nr 14/2010)
 • Plan równości płci (Zarządzenie nr 4/2022)
 • Kodeks dobrych praktyk w zakresie postępowania w sprawach dotyczących molestowania (Zarządzenie nr 11/2022)
 • Poradnik dotyczący reagowania reagowania na zachowania będące molestowaniem seksualnym w miejscu pracy i studiowania
 • Rozwój zawodowy
 • Kursy na platformie moodle
 • Wyszukiwarka aktów prawnych
 • Portale społecznościowe

Opisy wpływu społecznego:

 

 • Statut Uczelni
 • Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Zarządzenie nr 86/2021)

Zespół Projektowy ds. realizacji Strategii HR dla Nauczycieli Akademickich

Komitet Sterujący
Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1) wyznaczanie strategicznych kierunków,
2) podejmowanie kluczowych decyzji,
3) systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań wynikających z przyznanego wyróżnienia HR Excellence in Research.
Komitet Sterujący spotyka się raz w roku w celu przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii i sformułowania ewentualnych rekomendacji dla poszczególnych jednostek Uczelni. Raz w roku wyniki monitoringu przedstawiane są Rektorowi w celu oceny procesu wdrażania strategii.

Zespół Projektowy
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) aktualizacja zadań określonych w planie działań Human Resources Strategy for Researchers, zwanym dalej „HRS4R”,
2) nadzór nad realizacją działań strategicznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,
3) stały monitoring realizacji strategii, w tym przeprowadzanie regularnych ankiet wśród pracowników Uniwersytetu,
4) określanie priorytetów krótko- i długookresowych strategii oraz dostosowanie planu działań strategii do zmieniających się warunków organizacyjno-prawnych,
5) uwzględnienie strategii HRS4R w innych strategicznych dokumentach i działaniach Uniwersytetu,
6) realizowanie strategii komunikacyjnej wśród członków wspólnoty Uniwersytetu oraz zasad określonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz idei wyróżnienia HR Excellence in Research,
7) przygotowywanie raportu z realizacji strategii oraz przygotowanie do wizyty na Uniwersytecie ekspertów Komisji Europejskiej w ramach oceny zewnętrznej,
8) bieżące monitorowanie aktów prawnych i praktyk stosowanych w UEP według kryterium zgodności z celami, terminami oraz zasadami Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych i Polityki Rekrutacyjnej UEP,
9) raportowanie postępów wdrażania oraz zmian w strategii Komitetowi Monitorującemu.
Zespół roboczy spotyka się raz na kwartał.

LOGO – Instytucje, które otrzymały wyróżnienie HR Excellence in Research, mają prawo do korzystania z platformy internetowej europejskiej sieci Euraxess, która wspiera mobilność i rozwój kariery naukowców.

Do dyspozycji badaczy są informacje na temat grantów i stypendiów zagranicznych, a także baza ofert pracy, zawierająca kilkaset ogłoszeń z różnych europejskich instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych i firm prywatnych.

Polska sieć EURAXESS

Europejska sieć EURAXESS

WAŻNE LINKI

Korzyści z otrzymania logo HR Excellence in Research

 

Korzyści z otrzymania logo HR Excellence in Research:

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • Wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
 • Premiowanie Uczelni w:
  • międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów;
 • Prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

Zespół ds. realizacji Strategii HR dla Nauczycieli Akademickich

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.