Pozyskiwanie Funduszy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

siedziba: p. 216 Gmach Główny (A)
tel. (61) 856 90 86
fax.(61) 856 90 85
bpf@ue.poznan.pl

Projekty realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych

Dofinansowanie: 77.846,00 zł

Całkowita wartość: 86.495,56 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt obejmuje opracowanie i upowszechnienie w katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w systemie HORIZON druków zwartych (książek) wydanych w latach 1738 do 1939 znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Zakłada się oczyszczenie całego zbioru liczącego 4 500 książek przedwojennych, konserwację i naprawę opraw 62 książek oraz wprowadzenie do katalogu online 1 500 książek oraz ich kompleksowe oczyszczenie z zabrudzeń, dezynfekcję zainfekowanych książek i naprawę najbardziej zniszczonych opraw, ze szczególnym uwzględnieniem starodruków (książek wydanych przed 1800 rokiem) i zabezpieczenie ich na dalsze lata przechowywania.

Celem projektu jest utrzymanie i upowszechnienie informacji o zbiorach Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poprzez retrospektywne opracowanie w katalogu online materiałów bibliotecznych zwartych wydanych w latach 1738 do 1939 znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

W szczególności, projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy naukowej ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, z uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych poprzez udostępnienie informacji o zasobach bibliotecznych z lat 1738-1939, na które składają się wartościowe ze względu na treść, wydanie czy oprawę książki, a które obecnie są zainfekowane i zabrudzone. Dla zapewnienia korzystnych warunków przechowywania zbiorów w magazynach BG UEP planuje się zakup urządzenia, które oczyszcza i odkaża powietrze i powierzchnię. Urządzenie to zniweluje czynniki szkodliwe dla książek i dla ludzi. Efektem prac będzie wyczyszczenie zasobu, poprawa warunków przechowywania a przede wszystkim upowszechnienie informacji o posiadanym zasobie w katalogu online BG UEP co spowoduje indeksowanie w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT i światowej multiwyszukiwarce Biblioteki Kongresu WorlCat.

Projekt zakłada udostępnienie i upowszechnienie informacji bibliograficznych o wartościowym przedwojennym zasobie bibliotecznym szerokiej rzeszy odbiorców w ogólnodostępnym katalogu online. Zbiory w formie tradycyjnej po oczyszczeniu, dezynfekcji, konserwacji będą dostępne bezpłatnie w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na miejscu. Efektem projektu będzie po pierwsze powstanie zunifikowanej informacji katalogowej w ogólnodostępnych katalogach online i multiwyszukiwarkach indeksujących zbiory polskich bibliotek naukowych w czytelniach, po drugie zbiory zostaną oczyszczone, zdezynfekowane, oprawy zyskają tzw. „nowe życie” a warunki przechowywania w magazynach ulegną poprawie, zostanie zapewniony komfort przechowywania książek i bezpieczeństwo w kontakcie z użytkownikami. Standardem w katalogowaniu jest zapisanie danych bibliograficznych z autopsji w formacie MARC21 zgodnie z przepisami katalogowania w systemie biblioteczno-informacyjnym z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych. W przypadku Biblioteki Głównej UEP dane bibliograficzne zostaną skatalogowane w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym HORION wersja 7.5.3. a przy pomocy klienta systemu Virtua wersja 16.1.SP3 utworzone do centralnego Katalogu Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT, którego dane są indeksowane w światowym katalogu Biblioteki Kongresu OCLC WorldCat. Hasła przedmiotowe zostaną nadane z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA.

Projekt zostanie zrealizowany przez wykwalifikowany zespół sześciu pracowników Oddziału

Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, którzy czynności objęte projektem wykonują w trakcie prac statutowych Biblioteki.

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych
Dofinansowanie: 69.568,10 zł
Całkowita wartość: 77.297,89 zł
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Celem projektu jest digitalizacja, ochrona i upowszechnianie kolekcji 654 roczników sprawozdań instytucji finansowych, przedsiębiorstw, towarzystw ubezpieczeniowych i naukowych oraz organizacji społecznych działających na terenie Wielkopolski w latach 1857-1948. Kolekcja obejmuje cenne materiały źródłowe dla badań naukowych w dziedzinach nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk rolniczych. Ich upowszechnienie wzbogaci istniejące źródła informacji dla prowadzonych badań, których wynikiem są liczne publikacje, artykuły naukowe i dysertacje doktorskie. Sprawozdania jako dokumenty życia społecznego posiadają walor poznawczy w dziedzinie historii gospodarczej i politycznej Wielkopolski.
O unikatowym w skali kraju charakterze dokumentów świadczy fakt, że niejednokrotnie Biblioteka Główna UEP jest ich jedynym posiadaczem.
Projekt zakłada zakup skanera dla Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, a następnie digitalizację sprawozdań (41437 stron). Zły stan techniczny większości materiałów nie pozwala na ich szerokie udostępnianie. Dlatego w celu utrzymania i ochrony dziedzictwa narodowego 584 woluminów sprawozdań zostanie przekazanych do oprawy introligatorskiej, z czego 30 woluminów dodatkowo zostanie naprawionych. Następnie zdigitalizowane materiały zostaną zdeponowane i zarchiwizowane w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej po wprowadzeniu do bazy 745 opisów rekordów dla tych publikacji. Równolegle pracą objęty zostanie ogólnodostępny katalog komputerowy Biblioteki Głównej UEP. Opracowanie formalne i rzeczowe 130 rekordów bibliograficznych uzupełnionych linkami URL publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz opracowanie techniczne 584 woluminów znacząco rozszerzy zasięg informacji o zasobach.
Końcowym etapem będzie popularyzacja i promocja opracowanej i zdigitalizowanej kolekcji poprzez przygotowanie wystawy połączonej z wykładem z udziałem ekspertów, naukowców, regionalistów, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, studentów, mieszkańców Poznania i bibliotekarzy.
Projekt zostanie zrealizowany przez wykwalifikowany zespół sześciu pracowników Oddziału
Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, którzy czynności objęte projektem wykonują w trakcie prac statutowych Biblioteki.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł: „Popularyzacja nauki i promocja sportu”
Projekt „Ekonomiczna piątka” – Bieg Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dofinansowanie: 56 298,00 zł
Całkowita wartość: 72 878,00 zł
Projekt zakłada organizację biegu pn. „Ekonomiczna Piątka” o tytuł JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To wydarzenie sportowe jest adresowane nie tylko dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz także dla wszystkich absolwentów i pracowników polskich i zagranicznych uczelni oraz dla wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału biegaczy. Bieg ma za zadanie aktywizację studentów, dla których niejednokrotnie wychowanie fizyczne na Uczelni jest  ostatnią regularną aktywnością fizyczną.  Wydarzenie to jest także doskonałą możliwością kontaktu studentów z władzami Uczelni nie tylko Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz wszystkich poznańskich uczelni.
Bieg odbywa się na dystansie 5 km, który jest bardzo przyjazny dla każdego biegacza, gdyż niemal każdy może w nim wystartować bez potrzeby długiego i specjalistycznego przygotowania. Jest to także doskonałe uzupełnienie oferty sportowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz okazja do rozwoju aktywności fizycznej studentów.
Najważniejsze założone cele i efekty w projekcie:
– rozpowszechnienie aktywności fizycznej,
– aktywizacja studentów, pracowników i absolwentów uczelni,
– promocja Uniwersytetu Ekonomicznego,
– uzupełnienie oferty sportowej Uczelni.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł: „Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Projekt „Studencie w góry rusz! 25 lat turystyki kwalifikowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”

Dofinansowanie:  39 710,00 zł

Całkowita wartość:  45 510,00 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, w szczególności górskiej, wśród społeczności akademickiej, poprzez promowanie zaangażowania w aktywność Sekcji Turystyki Kwalifikowanej Akademickiego Związku Sportowego UEP (STK AZS UEP).
Cel ten wpisuje się w założenia programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, w szczególności:
a) wsparcie działań polegających na organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej;
b) organizację przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.
Cel realizowany będzie poprzez akcję informacyjną dotyczącą STK oraz górskiej turystyki kwalifikowanej (cykl wykładów i wystawy) oraz poprzez organizację dofinansowanych górskich rajdów terenowych i wypożyczanie sprzętu.
Planowane do osiągnięcia efekty realizacji projektu są następujące:
  • 16 godzin wykładów otwartych (8 wykładów x 2 godz.);
  • 1000 odsłon nagrań z wykładów w internecie do końca roku akademickiego 2021/2022 (września 2022);
  • uczestnictwo 50 członków społeczności akademickiej w wernisażu wystawy jubileuszowej;
  • uczestnictwo w rajdach STK 40 studentów UEP, którzy wcześniej nie brali w nich udziału;
  • 40 wypożyczeń sprzętu turystycznego w roku akademickim 2021/2022;
  • 20 nowych członków STK spośród studentów UEP zapisanych do końca października 2022;
  • uczestnictwo 60 członków społeczności STK w sztafecie GSB;
Adresatami projektu są:
  • studenci UEP, którzy mogą korzystać ze wszystkich działań, w szczególności dofinansowania uczestnictwa w rajdach STK;
  • społeczności STK, do której zaliczyć można byłych i obecnych członków Sekcji, którzy korzystać będą głównie z dofinansowania uczestnictwa w sztafecie GSB;
  • społeczność akademicką i internetową, do której zaliczają się wszystkie osoby korzystające z efektów działań pośredniej realizacji celów projektu.
Sekcja Turystyki Kwalifikowalnej, w wyniku realizacji projektu zyska sprzęt, który będzie mógł być wielokrotnie wypożyczany w kolejnych latach. Również nagrania z wykładów posłużą w przyszłości do szkolenia osób rozpoczynających swoją przygodę z górami. W końcu uczestnictwo nowych osób w rajdach i wykładach pozwoli na rekrutację spośród studentów UEP nowych członków STK.

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki II” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

Okres trwania: 1.11.2020 do 31.10.2024

Całkowita wartość projektu: 77 583,20

Wartość dofinansowania: 69 775,20

 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy naukowej ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych poprzez udostępnienie informacji o zasobach bibliotecznych wydanych do 1950 roku, na które składają się wartościowe ze względu na treść, wydanie czy oprawę książki, a które obecnie możliwe tylko do wyszukania w katalogu kartkowym. Efektem prac będzie upowszechnienie informacji
o posiadanym zasobie w katalogu online BG UEP, co spowoduje indeksowanie w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT i światowej multiwyszukiwarce Biblioteki Kongresu WorlCat. Informacja o społecznej użyteczności i wartości zadania,
Społeczna użyteczność zadania udostępnienie i upowszechnienie informacji bibliograficznych o zasobie bibliotecznym wydanym do 1950 roku szerokiej rzeszy odbiorców
w ogólnodostępnym katalogu online. Zbiory w formie tradycyjnej będą dostępne do wyszukania w katalogu online bezpłatnie w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu na miejscu, a część z nich bezpośrednio, z katalogu online, będzie możliwa do wyświetlenia w formie publikacji elektronicznej dzięki dostępności na platformach bibliotek cyfrowych. BG UEP jest ogólnodostępną biblioteką służącą celom naukowym, dydaktycznym, informacyjnym i usługowym.

Efektem projektu będzie powstanie zunifikowanej informacji katalogowej
w ogólnodostępnych katalogach online i multiwyszukiwarkach indeksujących zbiory polskich bibliotek naukowych. Standardem w katalogowaniu jest zapisanie danych bibliograficznych
z autopsji w formacie MARC21  zgodnie z przepisami katalogowania w systemie biblioteczno-informacyjnym z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych. W przypadku BG UEP dane bibliograficzne zostaną skatalogowane w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym HORION wersja 7.5.3. a przy pomocy klienta systemu Virtua wersja 16.1.SP3 utworzone do centralnego Katalogu Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT, którego dane są indeksowane w światowym katalogu Biblioteki Kongresu OCLC WorldCat. Hasła przedmiotowe zostaną nadane z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA.

Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka
Okres trwania: 1.11.2020 do 31.10.2024
Całkowita wartość projektu: 78 661,25
Wartość dofinansowania: 70 661,25

Projekt zakłada udostępnienie online wersji cyfrowej „Bibliografii gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939” autorstwa Hanny Maciejewskiej (Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991) na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i specjalnie przygotowanej podstronie witryny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie pełnej informacji o bibliografii i zwiększenie źródeł informacji o gospodarce regionalnej Wielkopolski w latach 1919-1939.
Projekt zostanie podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie zakłada udostępnienie online interaktywnej wersji „Bibliografii gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939” na specjalnie przygotowanej podstronie witryny UEP. Drugie zadanie ma charakter projektu digitalizacyjnego. Jego główne cele obejmują: 1. digitalizację materiałów źródłowych zawartych w bibliografii w formacie pdf, oraz 2. udostępnienie wersji elektronicznych materiałów źródłowych w WBC.
Realizacja zadania pozwoli na rozpowszechnienie informacji o bibliografii, co pośrednio przełoży się na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni i zwiększenie źródeł informacji o gospodarce regionalnej Wielkopolski w latach 1919-1939.

Kontakt

mgr Katarzyna Szuber-Przybył Kierownik
Budynek A, II piętro, pokój nr 217
DANE KONTAKTOWE
mgr Marta Sprada Starszy specjalista
Budynek A, II piętro, pokój nr 217
DANE KONTAKTOWE
mgr Katarzyna Kołodziej Starszy specjalista do spraw administracyjnych
Budynek A, II piętro, pokój nr 217A
DANE KONTAKTOWE
mgr Jolanta Adamowicz Starszy specjalista do spraw administracyjnych
Budynek A, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE
mgr Barbara Skiba Specjalista do spraw administracyjnych
Budynek A, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE
mgr Agnieszka Małłek Starszy specjalista do spraw administracyjnych
Budynek A, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.