Pozyskiwanie Funduszy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

siedziba: p. 216 Gmach Główny (A)
tel. (61) 856 90 86
fax.(61) 856 90 85
bpf@ue.poznan.pl

Projekty realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych

Dofinansowanie: 77.846,00 zł

Całkowita wartość: 86.495,56 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt obejmuje opracowanie i upowszechnienie w katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w systemie HORIZON druków zwartych (książek) wydanych w latach 1738 do 1939 znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Zakłada się oczyszczenie całego zbioru liczącego 4 500 książek przedwojennych, konserwację i naprawę opraw 62 książek oraz wprowadzenie do katalogu online 1 500 książek oraz ich kompleksowe oczyszczenie z zabrudzeń, dezynfekcję zainfekowanych książek i naprawę najbardziej zniszczonych opraw, ze szczególnym uwzględnieniem starodruków (książek wydanych przed 1800 rokiem) i zabezpieczenie ich na dalsze lata przechowywania.

Celem projektu jest utrzymanie i upowszechnienie informacji o zbiorach Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poprzez retrospektywne opracowanie w katalogu online materiałów bibliotecznych zwartych wydanych w latach 1738 do 1939 znajdujących się w zbiorach Biblioteki.

W szczególności, projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy naukowej ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, z uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych poprzez udostępnienie informacji o zasobach bibliotecznych z lat 1738-1939, na które składają się wartościowe ze względu na treść, wydanie czy oprawę książki, a które obecnie są zainfekowane i zabrudzone. Dla zapewnienia korzystnych warunków przechowywania zbiorów w magazynach BG UEP planuje się zakup urządzenia, które oczyszcza i odkaża powietrze i powierzchnię. Urządzenie to zniweluje czynniki szkodliwe dla książek i dla ludzi. Efektem prac będzie wyczyszczenie zasobu, poprawa warunków przechowywania a przede wszystkim upowszechnienie informacji o posiadanym zasobie w katalogu online BG UEP co spowoduje indeksowanie w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT i światowej multiwyszukiwarce Biblioteki Kongresu WorlCat.

Projekt zakłada udostępnienie i upowszechnienie informacji bibliograficznych o wartościowym przedwojennym zasobie bibliotecznym szerokiej rzeszy odbiorców w ogólnodostępnym katalogu online. Zbiory w formie tradycyjnej po oczyszczeniu, dezynfekcji, konserwacji będą dostępne bezpłatnie w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na miejscu. Efektem projektu będzie po pierwsze powstanie zunifikowanej informacji katalogowej w ogólnodostępnych katalogach online i multiwyszukiwarkach indeksujących zbiory polskich bibliotek naukowych w czytelniach, po drugie zbiory zostaną oczyszczone, zdezynfekowane, oprawy zyskają tzw. „nowe życie” a warunki przechowywania w magazynach ulegną poprawie, zostanie zapewniony komfort przechowywania książek i bezpieczeństwo w kontakcie z użytkownikami. Standardem w katalogowaniu jest zapisanie danych bibliograficznych z autopsji w formacie MARC21 zgodnie z przepisami katalogowania w systemie biblioteczno-informacyjnym z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych. W przypadku Biblioteki Głównej UEP dane bibliograficzne zostaną skatalogowane w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym HORION wersja 7.5.3. a przy pomocy klienta systemu Virtua wersja 16.1.SP3 utworzone do centralnego Katalogu Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT, którego dane są indeksowane w światowym katalogu Biblioteki Kongresu OCLC WorldCat. Hasła przedmiotowe zostaną nadane z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA.

Projekt zostanie zrealizowany przez wykwalifikowany zespół sześciu pracowników Oddziału

Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, którzy czynności objęte projektem wykonują w trakcie prac statutowych Biblioteki.

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych
Dofinansowanie: 69.568,10 zł
Całkowita wartość: 77.297,89 zł
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Celem projektu jest digitalizacja, ochrona i upowszechnianie kolekcji 654 roczników sprawozdań instytucji finansowych, przedsiębiorstw, towarzystw ubezpieczeniowych i naukowych oraz organizacji społecznych działających na terenie Wielkopolski w latach 1857-1948. Kolekcja obejmuje cenne materiały źródłowe dla badań naukowych w dziedzinach nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk rolniczych. Ich upowszechnienie wzbogaci istniejące źródła informacji dla prowadzonych badań, których wynikiem są liczne publikacje, artykuły naukowe i dysertacje doktorskie. Sprawozdania jako dokumenty życia społecznego posiadają walor poznawczy w dziedzinie historii gospodarczej i politycznej Wielkopolski.
O unikatowym w skali kraju charakterze dokumentów świadczy fakt, że niejednokrotnie Biblioteka Główna UEP jest ich jedynym posiadaczem.
Projekt zakłada zakup skanera dla Oddziału Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, a następnie digitalizację sprawozdań (41437 stron). Zły stan techniczny większości materiałów nie pozwala na ich szerokie udostępnianie. Dlatego w celu utrzymania i ochrony dziedzictwa narodowego 584 woluminów sprawozdań zostanie przekazanych do oprawy introligatorskiej, z czego 30 woluminów dodatkowo zostanie naprawionych. Następnie zdigitalizowane materiały zostaną zdeponowane i zarchiwizowane w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej po wprowadzeniu do bazy 745 opisów rekordów dla tych publikacji. Równolegle pracą objęty zostanie ogólnodostępny katalog komputerowy Biblioteki Głównej UEP. Opracowanie formalne i rzeczowe 130 rekordów bibliograficznych uzupełnionych linkami URL publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz opracowanie techniczne 584 woluminów znacząco rozszerzy zasięg informacji o zasobach.
Końcowym etapem będzie popularyzacja i promocja opracowanej i zdigitalizowanej kolekcji poprzez przygotowanie wystawy połączonej z wykładem z udziałem ekspertów, naukowców, regionalistów, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, studentów, mieszkańców Poznania i bibliotekarzy.
Projekt zostanie zrealizowany przez wykwalifikowany zespół sześciu pracowników Oddziału
Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej UEP, którzy czynności objęte projektem wykonują w trakcie prac statutowych Biblioteki.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł: „Popularyzacja nauki i promocja sportu”
Projekt „Ekonomiczna piątka” – Bieg Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dofinansowanie: 56 298,00 zł
Całkowita wartość: 72 878,00 zł
Projekt zakłada organizację biegu pn. „Ekonomiczna Piątka” o tytuł JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To wydarzenie sportowe jest adresowane nie tylko dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz także dla wszystkich absolwentów i pracowników polskich i zagranicznych uczelni oraz dla wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału biegaczy. Bieg ma za zadanie aktywizację studentów, dla których niejednokrotnie wychowanie fizyczne na Uczelni jest  ostatnią regularną aktywnością fizyczną.  Wydarzenie to jest także doskonałą możliwością kontaktu studentów z władzami Uczelni nie tylko Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz wszystkich poznańskich uczelni.
Bieg odbywa się na dystansie 5 km, który jest bardzo przyjazny dla każdego biegacza, gdyż niemal każdy może w nim wystartować bez potrzeby długiego i specjalistycznego przygotowania. Jest to także doskonałe uzupełnienie oferty sportowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz okazja do rozwoju aktywności fizycznej studentów.
Najważniejsze założone cele i efekty w projekcie:
– rozpowszechnienie aktywności fizycznej,
– aktywizacja studentów, pracowników i absolwentów uczelni,
– promocja Uniwersytetu Ekonomicznego,
– uzupełnienie oferty sportowej Uczelni.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Społeczna odpowiedzialność nauki, moduł: „Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Projekt „Studencie w góry rusz! 25 lat turystyki kwalifikowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu”

Dofinansowanie:  39 710,00 zł

Całkowita wartość:  45 510,00 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, w szczególności górskiej, wśród społeczności akademickiej, poprzez promowanie zaangażowania w aktywność Sekcji Turystyki Kwalifikowanej Akademickiego Związku Sportowego UEP (STK AZS UEP).
Cel ten wpisuje się w założenia programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, w szczególności:
a) wsparcie działań polegających na organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej;
b) organizację przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki.
Cel realizowany będzie poprzez akcję informacyjną dotyczącą STK oraz górskiej turystyki kwalifikowanej (cykl wykładów i wystawy) oraz poprzez organizację dofinansowanych górskich rajdów terenowych i wypożyczanie sprzętu.
Planowane do osiągnięcia efekty realizacji projektu są następujące:
  • 16 godzin wykładów otwartych (8 wykładów x 2 godz.);
  • 1000 odsłon nagrań z wykładów w internecie do końca roku akademickiego 2021/2022 (września 2022);
  • uczestnictwo 50 członków społeczności akademickiej w wernisażu wystawy jubileuszowej;
  • uczestnictwo w rajdach STK 40 studentów UEP, którzy wcześniej nie brali w nich udziału;
  • 40 wypożyczeń sprzętu turystycznego w roku akademickim 2021/2022;
  • 20 nowych członków STK spośród studentów UEP zapisanych do końca października 2022;
  • uczestnictwo 60 członków społeczności STK w sztafecie GSB;
Adresatami projektu są:
  • studenci UEP, którzy mogą korzystać ze wszystkich działań, w szczególności dofinansowania uczestnictwa w rajdach STK;
  • społeczności STK, do której zaliczyć można byłych i obecnych członków Sekcji, którzy korzystać będą głównie z dofinansowania uczestnictwa w sztafecie GSB;
  • społeczność akademicką i internetową, do której zaliczają się wszystkie osoby korzystające z efektów działań pośredniej realizacji celów projektu.
Sekcja Turystyki Kwalifikowalnej, w wyniku realizacji projektu zyska sprzęt, który będzie mógł być wielokrotnie wypożyczany w kolejnych latach. Również nagrania z wykładów posłużą w przyszłości do szkolenia osób rozpoczynających swoją przygodę z górami. W końcu uczestnictwo nowych osób w rajdach i wykładach pozwoli na rekrutację spośród studentów UEP nowych członków STK.

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki II” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

Okres trwania: 1.11.2020 do 31.10.2024

Całkowita wartość projektu: 77 583,20

Wartość dofinansowania: 69 775,20

 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy naukowej ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz nauk pokrewnych poprzez udostępnienie informacji o zasobach bibliotecznych wydanych do 1950 roku, na które składają się wartościowe ze względu na treść, wydanie czy oprawę książki, a które obecnie możliwe tylko do wyszukania w katalogu kartkowym. Efektem prac będzie upowszechnienie informacji
o posiadanym zasobie w katalogu online BG UEP, co spowoduje indeksowanie w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT i światowej multiwyszukiwarce Biblioteki Kongresu WorlCat. Informacja o społecznej użyteczności i wartości zadania,
Społeczna użyteczność zadania udostępnienie i upowszechnienie informacji bibliograficznych o zasobie bibliotecznym wydanym do 1950 roku szerokiej rzeszy odbiorców
w ogólnodostępnym katalogu online. Zbiory w formie tradycyjnej będą dostępne do wyszukania w katalogu online bezpłatnie w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu na miejscu, a część z nich bezpośrednio, z katalogu online, będzie możliwa do wyświetlenia w formie publikacji elektronicznej dzięki dostępności na platformach bibliotek cyfrowych. BG UEP jest ogólnodostępną biblioteką służącą celom naukowym, dydaktycznym, informacyjnym i usługowym.

Efektem projektu będzie powstanie zunifikowanej informacji katalogowej
w ogólnodostępnych katalogach online i multiwyszukiwarkach indeksujących zbiory polskich bibliotek naukowych. Standardem w katalogowaniu jest zapisanie danych bibliograficznych
z autopsji w formacie MARC21  zgodnie z przepisami katalogowania w systemie biblioteczno-informacyjnym z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych. W przypadku BG UEP dane bibliograficzne zostaną skatalogowane w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym HORION wersja 7.5.3. a przy pomocy klienta systemu Virtua wersja 16.1.SP3 utworzone do centralnego Katalogu Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT, którego dane są indeksowane w światowym katalogu Biblioteki Kongresu OCLC WorldCat. Hasła przedmiotowe zostaną nadane z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA.

Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka
Okres trwania: 1.11.2020 do 31.10.2024
Całkowita wartość projektu: 78 661,25
Wartość dofinansowania: 70 661,25

Projekt zakłada udostępnienie online wersji cyfrowej „Bibliografii gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939” autorstwa Hanny Maciejewskiej (Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991) na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i specjalnie przygotowanej podstronie witryny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie pełnej informacji o bibliografii i zwiększenie źródeł informacji o gospodarce regionalnej Wielkopolski w latach 1919-1939.
Projekt zostanie podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie zakłada udostępnienie online interaktywnej wersji „Bibliografii gospodarki Wielkopolski w latach 1919-1939” na specjalnie przygotowanej podstronie witryny UEP. Drugie zadanie ma charakter projektu digitalizacyjnego. Jego główne cele obejmują: 1. digitalizację materiałów źródłowych zawartych w bibliografii w formacie pdf, oraz 2. udostępnienie wersji elektronicznych materiałów źródłowych w WBC.
Realizacja zadania pozwoli na rozpowszechnienie informacji o bibliografii, co pośrednio przełoży się na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni i zwiększenie źródeł informacji o gospodarce regionalnej Wielkopolski w latach 1919-1939.

Przejdź do strony projektu

Kontakt

Mgr Katarzyna Szuber-Przybył kierownik
Bud. A-skrzydło, pokój nr 217
DANE KONTAKTOWE
Mgr Marta Sprada starszy specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 217
DANE KONTAKTOWE
Mgr Jolanta Adamowicz starszy specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE
Mgr Barbara Skiba specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE
Mgr Agnieszka Małłek starszy specjalista
Bud. A-skrzydło, pokój nr 216
DANE KONTAKTOWE

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.