Doktorzy Honoris Causa

Nawiązując do najlepszych tradycji akademickich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nadaje tytuł doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego.
Wśród dotychczas wyróżnionych tą godnością przeważają wybitni uczeni z zakresu ekonomii i zarządzania, ale są w tym elitarnym gronie także uznani politycy, z Polski i innych państw.

Doktorzy Honoris Causa

 • Prof. Grzegorz W. Kołodko

  Wręczenie dyplomu doktora honoris causa prof. Grzegorzowi W. Kołodko odbyło się w trakcie uroczystej jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 12 października 2021 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie, przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, rektorzy uczelni ekonomicznych i poznańskich, członkowie Klubu Partnera. Promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. G. W. Kołodko był prof. Marek Ratajczak, a recenzentami prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka i prof. Jerzy Wilkin. Punktem kulminacyjnym uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Nieodwracalność globalizacji a przyszłość polskiej gospodarki”, który wygłosił 27. doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu − prof. Grzegorz W. Kołodko.

  Grzegorz W. Kołodko – profesor nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, autor wielu książek i artykułów naukowych, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji; Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Distinguished Professor of Belt and Road School, Beijing Normal University; Członek Academia Europaea; Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 doprowadził Polskę do OECD. Ponownie na tym stanowisku w latach 2002-2003 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. Gdy koordynował politykę gospodarczą, PKB per capita wzrósł o ponad jedną trzecią.

  Urodzony w 1949 r. w Tczewie. Po ukończeniu w 1972 r. SGPiS doktoryzował się w 1976 r., a habilitację uzyskał w 1984 r. Od 1989 r. profesor nauk ekonomicznych; doktor honoris causa honorowy profesor 11 zagranicznych uniwersytetów; zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk; autor i redaktor naukowy 59 książek oraz licznych artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, w tym ponad 260 po angielsku.

  W latach 1982-88 doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 1988 r. założyciel i Dyrektor Zakładu Naukowo-Badawczego Bankowości i Polityki Monetarnej NBP. W latach 1989-94 Dyrektor Instytutu Finansów. W 1989 r. brał udział w negocjacjach „Okrągłego Stołu”. Członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów w latach 1989-91 w rządach premierów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego.

  Stypendysta Fullbrighta na University of Illinois, USA, w latach 1985-1986. Research Fellow w Światowym Instytucie Badawczym Ekonomii Rozwoju ONZ, WIDER, w Helsinkach w 1988, 1989 i 2002 r. Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Departamencie Badań w 1991 i 2000 r. oraz w Departamencie Polityki Fiskalnej w 1992 i 1999 r. Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio w 1994 r. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy w WIDER w Helsinkach w latach 1997-98. Visiting Fellow w Banku Światowym w 1998 r. Senior Research Fellow na Yale University w 1998 r.   

  Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez „Euromoney” Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej w 1996 r. Za zasługi dla transformacji i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Komandorię Orderu Polonia Restituta w 1997 r. Laureat Special Book Award of China w 2020 r.

  W SGH i ALK oraz na licznych innych uniwersytetach – zwłaszcza w USA (Yale, UCLA, University of Illinois, University of Rochester) i we Włoszech – prowadził wykłady i seminaria w dziedzinie makroekonomii, polityki gospodarczej, ekonomii politycznej globalizacji, ekonomii transformacji ustrojowej i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi oraz okazjonalnie wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych i instytutów badawczych m. in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Indiach, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech. Promotor ośmiu ukończonych przewodów doktorskich.

  Zamiłowania osobiste: natura i kultura, muzyka klasyczna, współczesna literatura, podróże; zwiedził 168 krajów i zawitał na Antarktydę. Maratończyk, ukończył 50 biegów na pięciu kontynentach.

 • Prof. Oded Galor

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

  Godność doktora honoris causa jest nadawana przez uczelnie wyższe osobom szczególnie zasłużonym dla nauki. Jest to jednocześnie symboliczny akt włączenia Doktora Honorowego do wspólnoty akademickiej. 15 października 2019 roku do tego zacnego grona dołącza prof. Oded Galor, wybitny i wpływowy ekonomista, twórca jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. To prawdziwy zaszczyt dla Uczelni, że grono to powiększy się o ekonomistę światowego formatu, o olbrzymim wpływie na środowisko naukowe.

  Jest twórcą jednolitej teorii wzrostu, stanowiącej podstawę analizy czynników ekonomicznych rządzących ewolucją jednostek i społeczeństw w ciągu całej historii ludzkości. Był pionierem badań nad interakcją pomiędzy ewolucją cech ludzkich i kulturowych a procesem rozwoju gospodarczego; ostatnio natomiast zapoczątkował badania nad wpływem exodusu z Afryki anatomicznie współczesnych ludzi dziesiątki tysięcy lat temu na obserwowane w świecie różnice dotyczące spójności społecznej oraz wydajności. Jego działalność badawcza zainspirowała analizę prehistorycznych początków olbrzymich nierówności pomiędzy regionami świata, ekonomicznych przyczyn i konsekwencji procesów ewolucyjnych człowieka, cech kulturowych i językowych, oraz zdumiewającego wpływu migracji z Afryki na bogactwo narodów.

  Oded Galor jest absolwentem Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (dyplom licencjacki 1978, dyplom magistra 1980) oraz  Uniwersytetu Kolumbia w Nowym Jorku (dyplom magisterski 1982, dyplom doktorski 1984). Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Browna, w Katedrze Ekonomii.

 • Prof. Michael E. Porter

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 2019 roku.
  19 marca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  Znamienity ekonomista – światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji, wykładowca Harvard Business School – otrzymał honorowy tytuł w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, twórczego wpływu na praktykę biznesu i politykę gospodarczą oraz wkład w rozwój nauk ekonomicznych. Tym samym dołączył do grona 24 wielkiego formatu postaci, którym w przeszłości nadano tę godność.

  Uroczystość otworzył Rektor UEP, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP witając licznie przybyłych przedstawicieli społeczności akademickiej oraz świata biznesu i władz miasta. Sylwetkę Profesora Michaela Portera przedstawił w laudacji prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak. Dokonania wybitnego ekonomisty zostały nakreślone również w przemowach dwóch recenzentów – prof. Philippe Guglera z Uniwersytetu we Fryburgu oraz prof. Krzysztofa Obłója z Uniwersytetu Warszawskiego. Historię nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Porterowi przedstawił inicjator wydarzenia – prof. dr hab. Marian Gorynia.

  Oczekiwanym punktem uroczystości była prelekcja Profesora Michaela Portera. Kierownik Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School odniósł się do problemów dotykających świat na skalę globalną. Podkreślił, że ekonomiczne, społeczne i ekologiczne wyzwania nie zostaną rozwiązane przez instytucje polityczne – wymagane jest włączenie się świata biznesu. Przedsiębiorstwa mają kompleksowe narzędzia, kompetencje i zasoby, aby partycypować w kreowaniu społecznego i ekologicznego dobrostanu. Zdaniem ekonomisty, aby biznes zajął się na dużą skalę problemami społecznymi, należy zaimplementować w proces ich rozwiązywania zasady optymalizacji i zyskowności. Jednym ze sposobów jest koncepcja łańcucha wartości, w którym beneficjentem jest każde ogniowo i uczestnik, a nacisk kładziony jest na stałe, dwukierunkowe doskonalenie każdego elementu. Profesor podkreślił również konieczność racjonalnego zarządzania zasobami i dbania o środowisko.

 • Dr Andrzej Byrt

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 2016 roku.
  Andrzej Byrt urodził się 20 września w 1949 roku w Poznaniu. Skończył liceum z językiem wykładowym francuskim, wyższe studia z handlu zagranicznego na wyższej szkole ekonomicznej w Poznaniu i studia doktoranckie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na akademii ekonomicznej w Poznaniu zakończone w 1976 roku obroną pracy doktorskiej pt. „konkurencyjność w międzynarodowym handlu wyrobami przemysłowymi”.

  Przez wiele lat był pracownikiem, dyrektorem naczelnym oraz prezesem zarządu międzynarodowych targów poznańskich. Podjął wówczas szeroki program inwestycyjny oraz poszerzył zakres imprez handlowych MTP w kraju i za granicami polski, zwiększając udział MTP w rynku targowym polski, ich obroty i zyskowność.

  Jako przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju za granicą był attaché handlowy w ambasadzie PRL w Brukseli (1987–1990), później awansował na radcę handlowego, szefa biura radcy handlowego ambasady RP w Brukseli. Dwukrotnie został mianowany na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w republice federalnej Niemiec (1995–2001 i 2002–2006). W 2001 roku był doradcą prezydenta RP ds. Niemieckich i gospodarczych, później powołany został na podsekretarza stanu w ministerstwie spraw zagranicznych RP – był odpowiedzialny m.in. Za stosunki dwustronne rp z państwami Unii Europejskiej, Afryki i bliskiego wschodu oraz za sprawy gospodarcze, kulturalne i dyplomację publiczną polski za całym świecie. Od 2014 roku jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako.

  Andrzej Byrt jest członkiem komitetu ekonomicznego pan, członkiem kolegiów nagrody gospodarczej prezydenta RP oraz wielu ciał społecznych. Od lat jest również wykładowcą międzynarodowych stosunków gospodarczych, sztuki dyplomacji, międzynarodowych negocjacji gospodarczych i protokołu dyplomatycznego.

  Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony krzyżem oficerskim (1997) i komandorskim (2011) orderu odrodzenia polski, krzyżem wielkim z gwiazdą i szarfą orderu zasługi RFN (2001), krzyżem wielkim orderu zasługi republiki Estonii (2002), krzyżem zasługi Nadrenii palatynatu (1997) i szeregiem odznaczeń branżowych i wyróżnień społecznych.

 • Hans-Dietrich Genscher

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012

  dniu 29 września 2011 połączona z ceremonią nadania tytułu doktora Honoris Causa Hansowi-Dietrichowi Genscherowi.

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętował 85-te urodziny doktoratem honorowym dla Hansa Dietricha Genschera

  29 września 2011 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, o godz. 11.00 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął nowy rok akademicki, wieńczący tym samym obchody roku jubileuszowego 85-lecia Uczelni.

  Uroczystość inauguracyjną poprzedziło odsłonięcie, przed Gmachem Głównym Uczelni, rzeźb dwóch wielkich uczonych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Profesorów – Edwarda Taylora i Zbigniewa Zakrzewskiego. Nastepnie przy dźwiękach orkiestry dętej Senat wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerował do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, by podczas ceremonii przyjąć do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Hansa-Dietricha Genschera – polityka światowego formatu, byłego Ministra Spraw Zagranicznych i Wicekanclerza Niemiec.

  Senat Uczelni nadał ten tytuł na wniosek Rad Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa oraz Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Hans Dietrich Genscher został wyróżniony w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie polityki zagranicznej, a w szczególności za wybitny wkład w wynegocjowanie układu uznającego granicę na Odrze i Nysie za państwową granicę polsko-niemiecką, przyjętego przez oba państwa w 1991 roku, w uznaniu działań na rzecz odprężenia międzynarodowego i zakończenia „zimnej wojny”, za udział w negocjacjach międzynarodowych, dzięki którym stał się możliwy pokojowy proces zjednoczenia Niemiec, naszego sąsiada i najważniejszego partnera gospodarczego oraz za poparcie dla sił reformatorskich w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych.

  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego, którzy obdarowali dostojną Jubilatkę okolicznościowymi upominkami.

  Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się jednak już 28 września panelem dyskusyjny „Polska-Niemcy. Jak daleko stąd – jak blisko” z udziałem m.in.: Andrzeja Byrta, prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, Michaela Kleissa, prezesa Volkswagen Poznań S.A.
  Nowy rok akademicki 2011/1012 rozpocznie 16-tysięczna rzesza studentów na wszystkich formach studiów.

 • Prof. Stanisław Gomułka

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 2010 roku.

  W drugim dniu obchodów II Dni UEP, 21 stycznia, o godz. 11.00 w Auli Uczelni, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przyjął do swego grona Profesora Stanisława Gomułkę jako dwudziestego drugiego doktora honoris causa.

  Profesor Stanisław Gomułka ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim w 1962 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu, jako asystent prof. Oskara Langego, wtedy czołowego ekonomisty i wiceszefa Rady Państwa PRL. W 1966 roku obronił doktorat z „ekonomii” u profesora Michała Kaleckiego. Od 1965 roku rozpoczęła się jego przygoda z tzw. „praktyką gospodarczą”. W latach 1965-1960 pracował w zakładzie badań i doświadczeń stolarki budowlanej w Warszawie, a przez dwa kolejne lata w Instytucie Handlu Wewnętrznego w Warszawie, równocześnie uzyskując stypendium habilitacyjne Polskiej Akademii Nauk.

  W maju 1969 roku  wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii. Rok później rozpoczął pracę w London School of Economics, gdzie wykładał do 2005 roku. W tym czasie był też wykładowcą i badaczem w wielu ośrodkach akademickich, m.in. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Aarhus w Danii (1972-1973), Netherlands Institute for Social Sciences and Humanities w Wassenaar, Holandia (1980-1981), na Wydziale  Ekonomicznym Uniwersytetu Pennsylwania w Filadelfii, USA (1984-1985), w Instytucie  Hoovera Uniwesytetu Stanford w Palo Alto, USA (1985, lipiec-wrzesień), w Instytucie Harrimana Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku, USA (1986) oraz Instytucie ds. Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu  Harvard w Bostonie (Cambridge) USA (1989 sierpień-styczeń 1990).

  Większość badań i wykładów Profesora Stanisława Gomułki dotyczyła zagadnień wzrostu gospodarczego, makroekonomii i porównawczych systemów ekonomicznych. W jego bogatym dorobku publikacyjnym na szczególne uznanie zasługują: Twórcza Aktywność, Dyfuzja i Stadia Wzrostu Gospodarczego (1971), Wzrost, Innowacja i Reformy we Wschodniej Europie (1986) i Teoria Technologicznych Zmian i Ekonomicznego Wzrostu (1990), również jako współautor i współwydawca: Polskie Paradoksy (1990) i Wychodzenie z Komunizmu: Lekcje od Rosji, Chin i Wschodniej Europy (1998).

  W latach osiemdziesiątych był  konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD i Komisji Europejskiej. We wrześniu 1989 roku przybył do Polski, by doradzać nowemu rządowi w przeprowadzeniu tzw. transformacji ustrojowej i gospodarczej.  Wraz z Jackiem Rostowskim, Jeffreyem Sachsem i Dawidem Liptonem, tworzyli zespół zagranicznych doradców wicepremiera profesora Leszka Balcerowicza, współuczestnicząc przy opracowaniu tzw. „Planu Balcerowicza”. W latach 1989 – 1995 był także oficjalnym polskim negocjatorem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych. Do 2002 roku doradzał kolejnym ministrom finansów oraz szefowej Narodowego Banku Polskiego, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Był też doradcą w Rosji premiera Jegora Gajdara. Profesor Stanisław Gomułka od 2002 roku pełnił funkcję głównego ekonomisty Grupy PZU, a obecnie jest głównym ekonomistą Business Center Club.

  Na uznanie zasługuje również niezwykła aktywność Profesora Stanisława Gomułki na polu organizacyjnym. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. M.in. zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Spraw Publicznych (1994-98), Radzie Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów (1997-1998), Radzie Naukowej CASE ( 1992-2000) oraz Radzie Naukowej  Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.(1991-2000).

  Profesor Stanisław Gomułka ma swój wpis w Who’s Who in Economics (druga edycja, 1986 rok i trzecia edycja 1999 rok) oraz w biograficznym słowniku największych (najczęściej cytowanych) ekonomistów świata.

  Inaugurując uroczystość JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP podkreślił, iż na przestrzeni dziejów Uczelnia przeszła wiele zakrętów, przeobrażeń  i zawirowań, wiele wzlotów i upadków – bo i takie były. Pięciokrotnie zmieniała nazwę, by ostatecznie z dniem 27 grudnia 2008 roku dołączyć do elitarnego grona ośrodków uniwersyteckich. Niespełna rok temu społeczność Uczelni świętowała ten doniosły fakt, nadając honorowy doktorat Profesor Danucie Hubner, jako 21 doktorowi honoris causa UEP. Miniony rok obfitował w wiele ważnych dla Uczelni  faktów i wydarzeń. Wiele z nich dostarczało powodów do dumy i satysfakcji, ale były wśród nich także i momenty trudne, o których jednak dziś – przy okazji  Święta – mówić nie należy.

  Kontynuując swoje wystąpienie JM Rektor podkreślił, iż tradycją Uczelni stało się nadawanie godności doktora honoris causa w momentach szczególnie dla niej podniosłych i ważnych. Zatem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dochowuje tej pięknej tradycji także dziś, celebrując swoje  Święto przyjęciem do wspólnoty  uniwersyteckiej Pana Profesora Stanisława Gomułki, wybitnego, bardzo dobrze znanego i cenionego w świecie polskiego ekonomisty jako dwudziestego drugiego doktora honoris causa. Tytuł „doktora honoris causa” jest honorowym tytułem naukowym, nadawanym przez środowiska akademickie na świecie. Szczególny jest także krąg osób, których obdarza się tą najwyższą godnością akademicką. Rektor podkreślił z dumą iż Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu obdarza tą najwyższą godnością akademicką uznany autorytet w dziedzinie ekonomii. To dla Uczelni wielki splendor.

  W dalszej części uroczystości JM Rektor ogłosił, iż Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na mocy uchwały nr 36 z 18 grudnia 2009 roku, na wniosek Rad Wydziałów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  po zapoznaniu się z treścią recenzji przygotowanych przez prof. dra hab. Krzysztofa Jajugę oraz prof. dra hab. Andrzeja Wojtynę, jednogłośnie postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Stanisławowi Gomułce, profesorowi nauk ekonomicznych, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i wykładu w rozwój nauk ekonomicznych w zakresie makroekonomii, ekonomii porównawczej i teorii wzrostu gospodarczego oraz zasług w opracowaniu skutecznego programu reform gospodarczych w Polsce w latach 90-tych XX wieku.

  Następnie Rektor poprosił Profesora Emila Panka, byłego Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a obecnie Dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, promotora dorobku Pana Profesora Stanisława Gomułki, o wygłoszenie laudacji.

  Po wysłuchaniu laudacji Rektor oddał głos recenzentom dorobku Profesora Stanisława Gomułki: Panu Profesorowi Krzysztofowi Jajudze (członkowi Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego), oraz Panu Profesorowi Andrzejowi Wojtynie (członkowi Rady Polityki Pieniężnej) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Dziękując obu recenzentom za krótkie wystąpienia, JM Rektor zapowiedział uroczysty akt nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Gomułce. Po odebraniu dyplomu nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wygłosił 20 minutowy wykład.

  Oprawę muzyczną koncertu zapewnił CHÓR ŻEŃSKI „SONANTES” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod dyrekcją Pani Hanny Malickiej, przy akompaniamencie Bożeny Nalewajko.

  Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości w Auli uczelni goście przeszli do Sali 111 A na okolicznościowe spotkanie, podczas którego mogli złożyć gratulacje nowemu Doktorowi Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  Po uroczystym posiedzeniu Senatu Rektor, prof. Marian Gorynia, wspólnie z Prorektorami oraz Władzami Dziekańskimi, uczestniczył w obiedzie w Hotelu NH, wydanym z okazji Święta Uczelni przez Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego.

 • Prof. Danuta Hübner

  Nagrodzona Doktoratem Honoris Causa w 2009 roku.

   

  Profesor Danuta Hübner, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, została XXI doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

   

  To jednocześnie pierwszy doktorat honoris causa po zmianie nazwy.

  Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa obecnej Komisarz ds. Polityki Regionalnej, odbyła się 20 lutego 2009r. Stanowiła główny punkt programowy Uroczystego Posiedzenia Senatu w związku ze zmianą nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Formalna zmiana nazwy miała miejsce 27 grudnia 2008 r. Dawna Akademia Ekonomiczna uzyskała status uniwersytecki, będący następstwem uzyskania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Tytułem doktora honoris causa Uczelni zostali uhonorowani m.in. Lady Margaret Thatcher, Prof. Leszek Balcerowicz, Dr Klaus Haensch, Prof. Janos Kornai.

  Podczas Uroczystości Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak wręczył Jego Magnificencji Rektorowi, prof. dr. hab. Marianowi Goryni, prof. zw. UEP „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, którą to Zarząd Województwa Wielkopolskiego uhonorował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 • Prof. Leszek Balcerowicz

  XX Doctor Honoris Causa AEP 2007 – Profesor Leszek Balcerowicz.

  Podczas uroczystości 81 Inauguracji Roku Akademickiego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Prezes Narodowego Banku Polskiego Profesor Leszek Balcerowicz otrzymał godność Doctora Honoris Causa. Tym samym do wspólnoty akademickiej AEP dołączył dwudziesty doktor honoris causa. Nadanie tego tytułu Profesorowi Balcerowiczowi jest dowodem uznania dla jego szczególnych zasług w dziedzinie transformacji polskiego ustroju gospodarczego, rozwoju i popularyzacji wiedzy i kultury ekonomicznej, czy wreszcie dla formatu jego osobowości symbolizującej wzorowość służby publicznej, dążenie do obiektywnej prawdy i zrównoważonego rozwoju Polski.

  Laudację wygłosił Profesor Wacław Wilczyński, określając w niej Profesora Balcerowicza „uczonym i politykiem, który walnie przyczynił się do demistyfikacji socjalizmu jako alternatywy ustrojowej w istocie hamującej rozwój. Profesor Balcerowicz przyczynił się w ogromnej mierze do rewaluacji gospodarki rynkowej, do powrotu wielu krajów do wolności, do racjonalności”.

  Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tekstami.
 • Dr Klaus Haensch

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 2001 roku, pochodzenie niemieckie.

 • Prof. Ryszard Domański

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1998 roku, pochodzenie polskie.

 • Lady Margaret Thatcher

  Nagrodzona Doktoratem Honoris Causa w 1996 roku, pochodzenie Wielka Brytania.

 • Prof. Dr. Rolf Funck

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1996 roku, pochodzenie niemieckie.

 • Prof. Claudio Calzolari

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1995 roku, pochodzenie włoskie.

 • Prof. Cees Veeger

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1993 roku, pochodzenie holenderskie.

 • Prof. Klaus Standke

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1993 roku, pochodzenie niemieckie.

 • Prof. Stanisław Rączkowski

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1993 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Maciej Wiewiórowski

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1986 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Claude Ponsard

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1986 roku, pochodzenie francuskie.

 • Prof. Walter Klitzsch

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1986 roku, pochodzenie niemieckie.

 • Prof. Zbigniew Zakrzewski

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1986 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Florian Barciński

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1981 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Janos Kornai

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1978 roku, pochodzenie węgierskie.

 • Prof. Stanisław Leszczycki

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1977 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Józef Górski

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1976 roku, pochodzenie polskie.

 • Prof. Leo Klaassen

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1976 roku, pochodzenie holenderskie.

 • Prof. Walter Isard

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1976 roku, pochodzenie: Stany Zjednoczone.

 • Prof. Kazimierz Secomski

  Nagrodzony Doktoratem Honoris Causa w 1971 roku, pochodzenie polskie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.