Pomnik siedzącego na krześle Zbigniewa Zakrzewskiego przed Budynkiem A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W prawej ręce trzyma laskę, a w prawej kapelusz.

Nostryfikacja dyplomów

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

Wybierz temat:

1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego.

2. Postępowanie nostryfikacyjne jest prowadzone przez Komisję Rektorską ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie.

3. Osoba wnioskująca o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą zobowiązana jest do złożenia wniosku i dołączenia do niego następujących dokumentów:
a) dyplom ukończenia studiów;
b) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
c) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego nastąpiło przyjęcie na studia;
d) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię potwierdzającą.

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na poniższy adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Rektora
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

4. Przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego jest odpłatne. Wysokość opłaty została określona w Zarządzeniu nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowania dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

5. Postępowanie nostryfikacyjne może potrwać do 90 dni.

6. Zasady przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

1. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez:

  • cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
  • cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • obywatela polskiego, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), lub
  • obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

i nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

2. Potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dla osób wskazanych w pkt. 1 dokonuje Komisja Rektorska ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie.

3. Osoba wnioskująca o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie zobowiązana jest do złożenia

1) wniosku i dołączenia do niego dokumentów poświadczających:
a) ukończenie studiów,
b) zaliczone zajęcia i uzyskane oceny,
c) złożone egzaminy,
d) uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,
e) odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,
f) uzyskanie statusu osoby wymienionej w pkt. 1,

2) oświadczenia o:
a) ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się,
b) miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię potwierdzającą.

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na poniższy adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Rektora
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

4. Przeprowadzenie postępowania potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie jest odpłatne. Wysokość opłaty została określona w Zarządzeniu nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowania dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

5. Zasady przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Uwaga!
Osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2022/2023 i zamierzają ubiegać się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie zobowiązane są złożyć wniosek w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 2.09.2022 r. (studia stacjonarne) oraz do 9.09.2022 r. (studia niestacjonarne). Proces potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie może potrwać do 90 dni.

Nostryfikacją stopni naukowych zajmuje się Rada Awansów Naukowych (RAN)
Kontakt do Biura RAN:
telefon: 61 856-92-25
Budynek A, I piętro, pokój nr 147a

Kontakt

Nostryfikacje dyplomów

Nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą oraz potwierdzenie ukończenia studiów na określonych poziomie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.