Szkoła Doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora w ramach dyscypliny naukowej:
 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Korzyści z podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej:

 • uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i  samodzielności naukowej,
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej zgodnie z planem badawczym,
 • wszyscy doktoranci bez stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie,
 • w ramach stypendiów dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra zostaje wyodrębniona pula dla doktorantów.

Kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEP
prof. dr hab. Katarzyna Szarzec
Budynek A pok. 149
e-mail: katarzyna.szarzec@ue.poznan.pl
dyżur:  środa, 9:30-10:30, na msteams zdalnie – https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6aa219dbf98743a1a17699d1faba59f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=300bad8a-05f5-45a2-bf7d-c2ae349bf672&tenantId=c563ee76-4bae-46a0-ad10-139293d204a5

 

Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP
dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP

Budynek A pok. 149
e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl 
dyżur: czwartki 10:15 – 11:15

 

Biuro Szkoły Doktorskiej UEP
e-mail: szkola.doktorska@ue.poznan.pl
strona internetowa: szkoladoktorska.ue.poznan.pl
dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00

Koordynator Biura Szkoły Doktorskiej UEP
mgr Monika Panfil

Budynek A pok. 149
tel. 61 856-92-59
e-mail: monika.panfil@ue.poznan.pl

mgr Agnieszka Motała
Budynek A pok. 149
tel. 61 856-92-23
e-mail: agnieszka.motala@ue.poznan.pl

mgr Małgorzata Bogusz
Budynek A pok. 149
tel. 61 856-92-59
e-mail: malgorzata.bogusz@ue.poznan.pl 

 

 

 • Rekrutacja

  Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  w roku akademickim 2024/2025

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

  O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.

  Od kandydatów do Szkoły Doktorskiej  wymagane jest elektroniczne zgłoszenie. (aktywne od 10.06.2024 do 26.07.2024)

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć dokumenty wymienione w Uchwale nr 17 z dnia 15.12.2023 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

   

  Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.

  Rozmowa  zostanie przeprowadzona  2-3.09.2024 roku.

  O terminie i miejscu rozmowy  zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

  do 16 września 2024 roku – ogłoszenie wyników rekrutacji.

  UWAGA!!!

  Test znajomości językowej na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEP odbędzie się on-line w dniu 18.07.2024 roku o godzinie 16:00 i będzie trwał 45 minut. Osoby zainteresowane przystąpieniem do testu proszone są o powiadomienie Biura SD na e-maila do korespondencji. Link do testu zostanie  wysłany na adres poczty elektronicznej kandydata zarejestrowanego w systemie.

  E-mail do korespondencji szkola.doktorska@ue.poznan.pl

  Dokumenty należy złożyć do dnia 26.07.2024 w Biurze Szkoły Doktorskiej p. 149 A (Budynek A) lub wysłać na adres:

  Szkoła Doktorska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  al. Niepodległości 10
  61 -875 Poznań

   

  tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259

 • Promotorzy

  Listę promotorów można znaleźć tutaj

  Przejdź do strony
 • STER

  Więcej informacji na stronie

  Przejdź do strony
 • Przepisy wewnętrzne

 • Rada Szkoły Doktorskiej

  przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Szarzec
  zastępca przewodniczącej: dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP
  członkowie:
  dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP
  dr hab.Piotr Michoń, prof. UEP
  dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP
  dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP
  dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
  prof.dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
  dr hab. Agnieszka Sapa, prof. UEP
  prof.dr hab. Beata Stępień
  dr hab. Dawid Szutowski, prof. UEP
  mgr Ayomide Igbaroola (przedstawiciel doktorantów).

 • Międzynarodowa Rada Konsultacyjna ds. doskonalenia kształcenia doktorantów

  przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP
  członkowie:

  prof. Ivo Bischoff–University of Kassel, Niemcy
  prof. Horst Brezinski–TU Bergakademie Freiberg, Niemcy
  prof. Gary Evans–University of Prince Edward Island, Kanada
  prof. Theocharis Grigoriadis–Freie Universität Berlin, Niemcy
  prof. Andreas Irmen–University of Luxembourg
  prof. Marek Kowalkiewicz–Queensland University of Technology, Australia
  prof. Robert Lensink–University of Groningen, Holandia
  prof. Wojciech Olszewski–Northwestern University, USA
  prof. Baiba Savrina–University of Latvia (Ryga), Łotwa
  prof. Yochanan Shachmurove–CUNY Graduate Center, USA
  prof. Lubor Lacina–Mendel University, Brno, Czechy

   

 • Zakres działalności Dyrektora i Biura Szkoły Doktorskiej

  Do kompetencji Dyrektora w zakresie organizacji i realizacji dydaktyki należą:

  1) opracowanie projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i projektów obsady zajęć,

  2) organizacja zajęć zgodnie z programem kształcenia, w tym współpraca z administracją Uczelni w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,

  3) nadzór nad realizacją zajęć,

  4) semestralna ocena realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego przez poszczególnych doktorantów na podstawie okresowych sprawozdań składanych przez doktorantów oraz opinii promotora,

  5) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym regulaminie.

   

   

  Do podstawowych zadań Biura Szkoły Doktorskiej należy:

   

  1) obsługa organizacyjno-techniczna dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Rady Szkoły Doktorskiej;

  2) obsługa komisji przeprowadzających ocenę śródokresową realizacji indywidualnych planów badawczych przez doktorantów;

  3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów;

  4) obsługa procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;

  5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów do czasu zakończenia procesu kształcenia;

  6) bieżąca obsługa doktorantów, w szczególności poprzez udzielanie im niezbędnych informacji i wspieranie ich w toku kształcenia, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i opinii w indywidualnych sprawach doktorantów do dalszego procedowania przez właściwe organy Uczelni;

  7) prowadzenie ewidencji doktorantów w systemie informatycznym Uczelni;

  8) wystawianie i wydawanie zaświadczeń dotyczących kształcenia doktorantów;

  9) wystawianie duplikatów dokumentów dla doktorantów;

  10) obsługa w ramach współpracy międzynarodowej Uczelni, w tym w zakresie przyznanych doktorantom świadczeń i rozliczania okresów pobytu doktorantów w uczelni goszczącej;

  11) przygotowywanie na posiedzenie Senatu spraw dotyczących doktorantów, w tym przyjmowanie i opracowywanie wniosków wymagających wydania opinii albo podjęcia innej uchwały przez Senat;

  12) prowadzenie spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych, w tym sporządzanie projektów obsady zajęć i przygotowywanie rozkładów zajęć na dany rok akademicki;

  13) gospodarowanie majątkiem Biura;

  14) współpraca z Radą Awansów Naukowych i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

  15) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

  16) składanie zapotrzebowań dotyczących wyposażenia Biura w środki trwałe, aparaturę, sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne – zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach zamówień publicznych.

   

 • Ocena śródokresowa - wyniki

  Ocena śródokresowa – wyniki

 • Granty wewnętrzne dla doktorantów UEP ze środków subwencji

  Granty wewnętrzne dla doktorantów UEP ze środków subwencji

  https://ue.poznan.pl/uniwersytet/granty-wewnetrzne-dla-pracownikow-oraz-doktorantow-uep/

FAQ

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu rekrutacji

a) od 10.06.2024 do 26.07.2024 – rejestracja w systemie elektronicznym oraz składanie
przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych;
b)  2 – 3.09.2024 – rozmowy z kandydatami;
c) do 16.09.2024 – ogłoszenie wyników rekrutacji.

– ekonomia i finanse

– nauki o zarządzaniu i jakości.

Warunki i tryb rekrutacji są dostępne poniżej.

8 semestrów

Tak. Stypendium dla doktoranta w szkole doktorskiej jest wypłacane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia.

W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, wymagane jest przedstawienie:

Uzyskanej przez tego kandydata informacji z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), czy posiadany przez tego kandydata dokument potwierdzający wykształcenie (np. dyplom) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w Polsce.
W przypadku dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia tłumaczenia tego dokumentu na język polski albo angielski.

Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, prowadzone stacjonarnie. Zajęcia odbywają się w środy i piątki w każdym tygodniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w języku polskim lub angielskim.

szkola.doktorska@ue.poznan.pl

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

– 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (od 2024 r. podstawa ta wynosi 9370 zł brutto), tj. 3466,90 zł brutto 

– 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 5340,90 złotych brutto 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.

UEP nie pobiera opłaty rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.

Formularz dostępny jest pod adresem e-rekrutacja.ue.poznan.pl

Lista dokumentów dostępna jest pod pytaniami.

Formularz dostępny jest pod pytaniami.

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań

lub osobiście w p.149 A (Budynek A)

Niezbędne dokumenty

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.