Premier RP podjął decyzję o przyznaniu nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej prof. dr. hab. Marianowi Goryni. Doceniony został cykl publikacji poświęconych mikro-, mezo- i makroekonomicznym uwarunkowaniom osiągania korzyści z międzynarodowej współpracy gospodarczej.


Komisja przyznająca nagrody podkreśliła dorobek prof. Goryni łączący dziedziny ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości na polu konkurencyjności i umiędzynarodowienia. Obok innowacyjnego podejścia do konkurencyjności na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym walorem dorobku jest zbudowanie go na gruncie współpracy zespołów interdyscyplinarnych, co umożliwiło sformułowanie nowych zagadnień badawczych.


Pełna lista nagród za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

 

Serdecznie gratulujemy!Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych