Uczymy już od 34 708 dni
Studia

Erasmus+ wyjazdy na studia - formalności

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących formalności związanych z mobilnością – wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.

Aplikacja do uczelni:
- wykaz ocen (TOR) – wniosek z prośbą o przygotowanie wykazu ocen w języku angielskim należy przesłać do BOS;
- zaświadczenie o znajomości języka, jeśli pisałeś test - prześlij prośbę drogą mailową do DWZZ;
- zaświadczenie potrzebne do karty EKUZ - prześlij prośbę drogą mailową do DWZZ z podaniem dat mobilności;
- Learning Agreement – należy ustalić w porozumieniu z koordynatorem ECTS dla swojego kierunku - DWZZ nie koordynuje spraw związanych ze ścieżką studiów, ustalaniem przedmiotów, uzyskaniem zaliczeń.


Lista koordynatorów ECTS:
ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/

Lista przedmiotów obowiązkowych:
ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/mobilnosc-studentow,c13206/uchwala-na-4-rady-programowej-w-sprawie-przedmiotow-obowiazkowych-wyjazdy,c14256/

Learning Agreement:

https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/learning-agreement-erasmus,a48328.html


Przed wyjazdem należy:
- uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek w BOS;
- dopełnić innych formalności wymaganych przez BOS;
- złożyć w BOS podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora  w UEP, uczelni zagranicznej);
- zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

Po dopełnieniu formalność wobec BOS na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym BOS potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności z listu akceptacyjnego. 

Wyjazd bez podpisania umowy będzie wyjazdem nieuprawnionym.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, w jakim Uczestnik powinien być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej lub pierwszego dnia kursu językowego, jaki jest przewidziany w LA, lub pierwszego dnia przygotowania kulturowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą, lub pierwszego dnia powitania zorganizowanego przez organizację przyjmującą).


Datą zakończenia jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej, tj. koniec pierwszej sesji egzaminacyjnej (bez poprawek) lub koniec zajęć.
Czas mobilności musi być co najmniej równy minimalnej długości trwania wyjazdu na studia, tj. 3 miesiące lub czas trwania trymestru.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem  Rektora wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ możliwe będą na wniosek studenta kierowany za pośrednictwem DWZZ do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektora ds. edukacji i studentów. 
Podpisany wniosek (jedno pismo skierowane jednocześnie do prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów) z krótkim uzasadnieniem i informacją o świadomości zagrożenia wywołanego pandemią i gotowości podjęcia ryzyka związane z wyjazdem, wraz z kopią listu akceptacyjnego lub informacji mailowej o przyjęciu należy przesyłać listownie na adres DWZZ, pok. 221A.
Można skontaktować się też mailowo monika.malek@ue.poznan.pl i pozostawić dokument w kopercie zaadresowanej do DWZZ pok. 221A w portierni, w budynku A. Dokumenty można zostawić też w Kancelarii uczelni w budynku B, pok. 016.


Ewentualne przedłużenie mobilności należy zgłaszać na co najmniej miesiąc przed planowanym (wg umowy) zakończeniem pobytu.

Przedłużenie mobilności możliwe jest wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego (fall) na letni (spring).


Należy również pamiętać o załatwieniu transportu i zakwaterowania (uczestnik załatwia we własnym zakresie).


Pliki do pobrania:

https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/do-pobrania,a90106.html


Kontakt z BOS:

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/biuro-obslugi-studenta,c13199/