Studia II stopnia

Na kierunku Gospodarka turystyczna oferowana jest specjalność międzynarodowy biznes turystyczny. Realizacja założeń koncepcji kształcenia na kierunku Gospodarka turystyczna gwarantuje poziom wykształcenia poszukiwany przez pracodawców na współczesnym rynku turystycznym, w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, co odpowiada wizji uczelni oraz celom władz Wydziału.

Opis specjalności

Na studiach II stopnia na kierunku Gospodarka turystyczna uszczegółowiona i pogłębiona wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania wzmocniona zostaje kompetencjami i umiejętnościami z zakresu ekonomii międzynarodowej, zarządzania i marketingu międzynarodowego, z uwzględnieniem prawnych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia biznesu.

 Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program kształcenia na II stopniu studiów kierunku Gospodarka turystyczna obejmuje następujące obszary tematyczne:

-        zasady prowadzenia międzynarodowego biznesu turystycznego (ekonomia międzynarodowa, usługi w obrocie międzynarodowym, finanse międzynarodowe; gospodarka i społeczeństwo UE);

-        zarządzanie międzynarodowym biznesem turystycznym (internacjonalizacja gospodarki turystycznej, konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, komunikacja w biznesie turystycznym, e-commerce w turystyce; zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych);

-        badania w turystyce międzynarodowej (analiza rynku turystycznego, statystyka matematyczna);

-        regionalne aspekty międzynarodowego biznesu turystycznego (turystyka zrównoważona; turystyka w rozwoju lokalnym; polityka turystyczna w Polsce i Unii Europejskiej).

 Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

-        wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie,

-        prezentacje multimedialne (także z udziałem praktyków),

-        interaktywne ćwiczenia grupowe,

-        warsztaty (także z udziałem praktyków),

-        case studies,

-        zajęcia terenowe,

-        konwersatoria i seminaria.

Profil absolwenta

Dzięki zajęciom oferowanym na II stopniustudiów na specjalności międzynarodowy biznes turystyczny absolwent posiada pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz zarządzania jej podmiotami; potrafi dokonywać pogłębionych i kompleksowych analiz procesów wpływających na funkcjonowanie gospodarki turystycznej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej; jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych i menedżerskich w międzynarodowych i krajowych podmiotach gospodarki turystycznej, instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki w kraju i w regionach oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki.