Studia I Stopnia

 Na kierunku Gospodarka turystyczna oferowana jest specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Realizacja założeń koncepcji kształcenia na kierunku Gospodarka turystyczna gwarantuje poziom wykształcenia poszukiwany przez pracodawców na współczesnym rynku turystycznym, w zakresie stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, co odpowiada wizji uczelni oraz celom władz Wydziału. Specjalizacje pracowników związanych z kierunkiem Gospodarka turystyczna obejmują ekonomikę i zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i usługowymi, zarządzanie i marketing terytorialny (w tym marketing międzynarodowy), rachunkowość i finanse przedsiębiorstw turystycznych, transport, handel, usługi bankowe i ubezpieczeniowe dla turystów. W ostatnich latach prace badawcze stają się coraz bardziej interdyscyplinarne, a istotna ich część ma charakter badań stosowanych, wykonywanych na rzecz praktyki gospodarczej, w tym biznesu turystycznego.

Opis specjalności

Interdyscyplinarny charakter turystyki powoduje, że szczegółowa wiedza z zakresu mechanizmów funkcjonowania tej dziedziny gospodarowania musi przenikać się z kompetencjami i umiejętnościami z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości oraz prawa.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program kształcenia na I stopniu studiów kierunku Gospodarka turystyczna obejmuje następujące obszary tematyczne:

-        makro- i mezoekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw turystycznych (między-narodowe stosunki gospodarcze, makroekonomia, finanse publiczne, ekonomika turystyki);

-        zarządzanie zasobami firm turystycznych (mikroekonomia, podstawy zarządzania, finanse przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, programowanie i ocena inwestycji w turystyce, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym);

-        rynek usług turystycznych (marketing w turystyce, przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce, zachowania konsumentów na rynku turystycznym, badania międzynarodowego rynku turystycznego);

-        kształtowanie funkcji turystycznej regionów (podstawy zarządzania, ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, zarządzanie regionem turystycznym, informacja i promocja turystyczna, samorząd lokalny w gospodarce turystycznej).

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:

-        wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów w danej dziedzinie,

-        prezentacje multimedialne (także z udziałem praktyków),

-        interaktywne ćwiczenia grupowe,

-        warsztaty (także z udziałem praktyków),

-        case studies,

-        zajęcia terenowe,

-        konwersatoria i seminaria.

Profil absolwenta

Dzięki zajęciom oferowanym wyłącznie na kierunku Gospodarka turystyczna absolwent posiada wiedzę w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz zarządzania jej podmiotami; potrafi dokonywać analiz procesów wpływających na funkcjonowanie gospodarki turystycznej zarówno w mikro-, jak i makroskali; jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki.