Studia I stopnia

Opis specjalności

Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w sytuacji Polski, w szczególności europejskiego – unijnego. Przedsiębiorcy, pracownicy i urzędnicy różnego różnych szczebli przy podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów muszą znać otoczenie nie tylko krajowe, lecz również unijne. Dotyczy to zwłaszcza polskich przedsiębiorstw, które, chcąc skutecznie konkurować na wspólnym rynku europejskim, muszą doskonale znać nie tyko zasady jego funkcjonowania, ale również istniejące możliwości w zakresie dostępu do środków finansowych oraz usług wsparcia dla biznesu. Przedsiębiorczość jest jednym z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podstawowym warunkiem osiągania konkurencyjności w skali regionalnej i krajowej. Znajomość warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, zasad pozyskiwania wsparcia finansowego, a także reguł tworzenia bardziej przyjaznego środowiska biznesowego przekładają się na tworzenie nowych miejsc pracy i w konsekwencji wzrost dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych.


Obecnie przedsiębiorstwa muszą być również aktywnie zabiegać o ochronę własnych interesów. W tym kontekście niezbędna jest znajomość zasad dyplomacji gospodarczej (ekonomicznej), tj. zabiegów mających na celu skuteczniejsze forsowanie ich interesów na poziomie instytucji unijnych i wsparcie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Obok działań podejmowanych przez służby dyplomatyczne państwa, wymaga to podejmowania bezpośrednio przez przedsiębiorstwa lub przez krajowe i międzynarodowe organizacje przedsiębiorstw działań nie tylko na szczeblu krajowym, lecz również międzynarodowym. Dyplomacja gospodarcza spełnia też funkcję wspomagającą i promocyjną na rzecz przedsiębiorstw, co wymaga ścisłej współpracy z nimi. Dyplomacja gospodarcza nie jest już obecnie działalnością zarezerwowaną jedynie dla dyplomatów – pracowników ministerstwa spraw zagranicznych.


Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej. Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europieobejmuje prawo europejskie określające zasady i przepisy (regulacje) wspólnego rynku, swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz przepisy i warunki funkcjonowania wspólnej waluty euro. Działania firm poza granicami Unii Europejskiej wymagają również znajomości regulacji polityki zewnętrznej UE. Specjalność dostarcza również wiedzy o innych państwach członkowskich, z którymi polskie firmy (a także instytucje administracji publicznej, edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia etc.) nawiązują kontakty i współpracę. W dyplomacji gospodarczej ważna jest znajomość struktur i funkcjonowania instytucji unijnych różnego szczebla, jak również międzynarodowych organizacji przedsiębiorstw, lobbingu przedsiębiorstw i instytucji dyplomacji gospodarczej, innych podmiotów wykonujących obecnie funkcje dyplomatyczne (np. regiony), modeli dyplomacji gospodarczej, krajowych i zagranicznych struktur dyplomacji gospodarczej. W tym sensie dyplomacja gospodarcza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym UE i świata.

 

Wiedza i umiejętności

Głównym zadaniem specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza jest przygotowanie specjalistów – kadry różnego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach, w tym w instytucjach doradczych i konsultingowych oraz urzędach działających zarówno w Polsce, jak i na szeroko rozumianej arenie międzynarodowej. Jednocześnie specjalność daje swoim absolwentom konkretną przewagę w postaci zrozumienia i znajomości procesów integracyjnych Unii Europejskiej.

Absolwenci specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie wiedzą m.in.:

 • jak funkcjonuje UE i jej instytucje,

 • jak osiągnąć korzyści wynikające z funkcjonowania wszystkich swobód wspólnego rynku,

 • jakie możliwości podejmowania pracy i zakładania przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich UE mają jej obywatele,

 • jaki jest zakres i jak funkcjonują unijne programy i fundusze pomocowe.

 • jaka jest rola i udział państw członkowskich w podejmowaniu decyzji w UE,

 • jak przygotowywać projekty dofinansowane z funduszy unijnych,

 • jakie są realia funkcjonowania firm wewnątrz i poza UE,

 • jak prowadzić skuteczny lobbing na poziomie krajowym i europejskim,

 • jak działają misje dyplomatyczne i inne wyspecjalizowane podmioty mające na celu wspieranie krajowego sektora biznesu,

 • jak przygotować teksty ekonomiczne.

Ponadto znają techniki marketingowe, wiedzą, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa i jak przygotować korespondencję biznesową w językach obcych. Znają także specyfikę pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej w Polsce oraz protokół dyplomatyczny i zasady dyplomacji gospodarczej.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Specjalność przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie jest specjalnością na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zakres tematyczny tych studiów jest więc szeroki. Obejmuje (poza podstawową problematyką ekonomiczną) zagadnienia gospodarki międzynarodowej, globalnej, zogniskowane następnie na obszarze Europy – Unii Europejskiej. Koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich. Program obejmuje przedmioty zorganizowane w następujących blokach tematycznych:

 • ogólny – ekonomiczny
  wybrane przedmioty: makroekonomia, rachunkowość, finanse, podstawy prawa, zastosowanie matematyki i ekonomii w zarządzaniu, podstawy zarządzania, statystyka opisowa, podstawy marketingu, języki obce,

 • procesy i struktury międzynarodowe (globalne)
  wybrane przedmioty: finanse międzynarodowe, międzynarodowe transakcje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej, marketing międzynarodowy, organizacje międzynarodowe,międzynarodowe przepływy kapitału,

 • organizacja Unii Europejskiej
  wybrane przedmioty: integracja europejska, prawo europejskie, rynki pracy w UE, polityka społeczna Unii Europejskiej, handel zagraniczny UE, integracja rynków finansowych, stosunki zewnętrzne UE,

 • przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
  wybrane przedmioty: przedsiębiorstwo w UE, technologie informacyjne, dyplomacja gospodarcza, polityka gospodarcza krajów UE, ochrona własności intelektualnej, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, globalna Europa ,

 • fundusze pomocowe UE
  wybrane przedmioty: fundusze europejskie, projekty europejskie dla przedsiębiorstw, otoczenie biznesu,

 • dyplomacja gospodarcza
  wybrane przedmioty: dyplomacja gospodarcza, dyplomacja i prawo dyplomatyczne, protokół dyplomatyczny, techniki negocjacji w dyplomacji gospodarczej, publicystyka ekonomiczna

Profil absolwenta

Na rynku pracy w Polsce istnieje ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę na temat funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego z wiedzą ekonomiczną.

Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europiezatrudniani są w firmach doradczych (konsultingowych), przedsiębiorstwach, uczelniach, ośrodkach informacji o UE, ministerstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędach administracji unijnej, państwowej i samorządowej różnego szczebla m.in. na stanowiskach:

 • doradców ds. europejskich i pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej – poszukują źródeł finansowania i przygotowują wnioski o przyznanie funduszy i zarządzają projektami europejskimi,

 • doradców ds. szkoleń w zakresie funduszy europejskich (strukturalnych),

 • ekspertów w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu unijnego,

 • pracowników merytorycznych i administracyjnych w polskich urzędach różnego szczebla oraz instytucjach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski),

 • pracowników placówek dyplomatycznych.

Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza zakładają często własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, w tym doradcze i konsultingowe z zakresu integracji europejskiej, w tym pozyskiwania funduszy pomocowych.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie to specjalność o profilu ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu europejskiego. Program studiów II stopnia obejmuje tematykę będącą poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy przekazywanej w czasie trzyletnich studiów licencjackich. Nie ogranicza on jednak w niczym dostępu i możliwości studiowania studentom innych specjalności zarówno uczelni ekonomicznych, jak i innych. Studia magisterskie na specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie umożliwiają nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim (przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji zrzeszających konsumentów, pracowników, przedsiębiorców etc.) odnoszących się m.in. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw. Wykłady dotyczące kultury i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich Unii ułatwiają nawiązywanie kontaktów biznesowych z przedstawicielami tych państw oraz poruszanie się na ich terytoriach. Z kolei warsztaty z zakresu zarządzenia projektami europejskimi oraz prowadzenia procesu ich ewaluacji umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych podczas wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez sektor przedsiębiorstw.
Specjalne zainteresowania i pasje studenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie mogą rozwijać, uczestnicząc w konwersatoriach na temat najważniejszych problemów i współczesnych wyzwań dla biznesu i gospodarki europejskiej. Zmieniające się otoczenie gospodarcze Europy i świata wymaga istnienia skutecznej służby ekonomicznej, która będzie zdolna do identyfikacji i analizy najistotniejszych zewnętrznych (zagranicznych) czynników wpływających na procesy gospodarcze. W tym kontekście dyplomacja gospodarcza ma za zadanie współpracować z instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz współtworzyć warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i dbać o ich podstawowe interesy.

Wiedza i umiejętności

Studia na tej specjalności dostarczają szczegółowej praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państw do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku europejskim. Absolwenci specjalności przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie wiedzą, jaka jest struktura, instytucje i zasady funkcjonowania UE. Znają przepisy dotyczące wszystkich swobód wspólnego rynku co pozwala na osiąganie korzyści z funkcjonowania wszystkich podmiotów na wspólnym rynku europejskim. Wiedzą, jak funkcjonują przedsiębiorstwa i sektor otoczenia biznesu. Znają zasady dyplomacji gospodarczej i potrafią je wykorzystać w celu odpowiedniego kształtowania relacji gospodarczych i biznesowych, które z kolei są obecnie najważniejszym narzędziem kształtowania stosunków międzynarodowych. Potrafią właściwe zdiagnozować bieżące zdarzenia gospodarcze i zaproponować scenariusze działania dla rozwoju przedsiębiorstw. Znają zasady funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem regionalnym oraz potrafią skutecznie realizować projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Uzupełnieniem jest nabycie umiejętności przygotowywania korespondencji biznesowej w wybranym przez siebie języku obcym.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów magisterskich poza podstawą wiedzą ekonomiczną obejmuje przedmioty zarówno wyspecjalizowane, jak i przekrojowe, obejmujące przede wszystkim ekonomiczne, ale także społeczne, kulturowe i polityczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw :
 • ekonomiczny, wybrane przedmioty: podstawy ekonomii matematycznej, statystyka matematyczna, , międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowy, wybrane przedmioty: teorie integracji międzynarodowej, globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, prawo międzynarodowe publiczne, logistyka międzynarodowa,
 • europejski, wybrane przedmioty: społeczeństwo i gospodarka państw UE, wsparcie rolnictwa europejskiego, ochrona środowiska w UE, system ochrony prawnej w UE gospodarką i społeczeństwo w UE, środki ochrony handlowej w UE, integracja monetarna w UE,
 • biznesowy, wybrane przedmioty: przedsiębiorczość, infrastruktura jako uwarunkowanie i przedmiot współpracy międzynarodowej, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, systemy podatkowe i harmonizacja podatków w UE, korespondencja biznesowa w języku obcym,
 • funduszowy, wybrane przedmioty: zarządzanie projektami, systemy zarządzania rozwojem regionalnym, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich dla przedsiębiorstw,
 • dyplomatyczny, wybrane przedmioty: dyplomacja i prawo dyplomatyczne, techniki negocjacyjne w dyplomacji gospodarczej, dyplomacja kulturalna, wyzwania współczesnej europy (konwersatorium).

Profil absolwenta

Dyplom magistra ekonomii ze specjalnością przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest doskonałą wizytówką i gwarantem wysokiej jakości wykształcenia, od lat bardzo wysoko cenionym wśród pracodawców. Absolwenci tej specjalności posiadają szeroką wiedzą na temat relacji gospodarczych w Europie i na świcie przy jednoczesnej znajomości gospodarki na poziomie mikro, co jest obecnie ważnym komponentem współczesnej dyplomacji.
Celem studiów jest przygotowanie do pracy:
 • w firmach i instytucjach otoczenia biznesu (w charakterze konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE, specjalistów z zakresu gospodarki UE, państw członkowskich UE oraz przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi współfinansowanymi z funduszy UE),
 • w administracji wszystkich szczebli (pracownicy instytucji UE i organizacji międzynarodowych, specjaliści administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej, funduszy europejskich i współpracy z instytucjami UE),
 • w sferze dyplomacji (dyplomacji, specjalności ds. gospodarczych w przedstawicielstwach dyplomatycznych, handlowych i urzędach konsularnych),
 • w sektorze przedsiębiorstw (przedsiębiorcy i pracownicy firm produkcyjnych i usługowych skutecznie konkurujących na jednolitym rynku europejskim),
Doskonała znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej oraz zasad dyplomacji gospodarczej stwarza szanse na podjęcie pracy w atrakcyjnych i rozwojowych firmach oraz instytucjach.