DLA KANDYDATA

Studia II stopnia

 

Zarządzanie i finanse międzynarodowe


Jeśli chcesz poznać i zrozumieć istotę ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw i instytucji oraz uzyskać kluczowe kompetencje menedżerskie (z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) dotyczące prowadzenia biznesu w obszarze finansów i zarządzania w międzynarodowym kontekście, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!

 

Wyróżnikiem specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe jest specyficzny międzynarodowy kontekst omawianej problematyki działalności podmiotów gospodarki narodowej na poziomie przedsiębiorstw i instytucji – w związku z zachodzącymi procesami globalizacji działalności gospodarczej oraz ciągłymi zmianami warunków konkurowania na światowym rynku, w tym rosnącą wagą finansów międzynarodowych i nowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Ma to odzwierciedlenie w zakładanych w ramach specjalności efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji.

 

Opis specjalności

Studia drugiego stopnia na specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe służą przekazaniu zaawansowanej i poszerzonej wiedzy z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz innych instytucji i podmiotów na międzynarodowym rynku. W świetle zachodzących procesów globalizacji działalności gospodarczej warunki konkurowania na światowym rynku ulegają ciągłej ewolucji, rośnie waga finansów międzynarodowych i pojawiają się nowe wyzwania związane z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Aby odnosić sukces na skalę międzynarodową przedsiębiorstwo czy instytucja funkcjonujące na tym rynku muszą się z tymi trendami zmierzyć. Stąd główny nacisk położono na opanowanie przez menedżera stojącego wobec wskazanych wzywań wiedzy, pozwalającej zrozumieć problemy i zadania pojawiające się przy prowadzeniu działań na międzynarodowych rynkach, a także posiąść umiejętność podejmowania decyzji odnoszących się do wyboru strategii działania na rynkach zagranicznych. Oprócz wiedzy na temat realizowania strategii międzynarodowej działalności, dzisiejsi menedżerowie muszą także zrozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi. Stąd ważną umiejętnością w procesie zarządzenia przedsiębiorstwem na międzynarodowym rynku jest znajomość prawideł i zasad regulujących jego zagraniczne operacje finansowe w wielu aspektach odbiegające od reguł i rozwiązań obowiązujących na krajowym rynku, a  także tworzące nowe wyzwania w tej dziedzinie. Ważną kompetencją rozwijaną w czasie studiów jest praca zespołowa w wirtualnych międzynarodowych zespołach. Pozwala ona na wykształcenie unikalnej zdolności do sprawnej pracy w środowisku wielokulturowym, w którym wymagana jest zdolność do integracji wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansowego, oceny ryzyka i tworzenia strategii przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Oznacza to, że osoby prowadzące operacje międzynarodowe stają wobec problemów, z którymi ich koledzy prowadzący interesy krajowe nigdy się nie stykają.
Specjalność Zarządzanie i finanse międzynarodowe stanowi kontynuację kierunku studiów ekonomika handlu zagranicznego utworzonego w Akademii Ekonomicznej Poznaniu w 1966 roku. Ponad 40 lat doświadczeń związanych z prowadzeniem tej specjalności (a uprzednio kierunku) pozwoliło zbudować kadrę dydaktyczną, wśród której znajdują się również pierwsi jej absolwenci, gwarantującą bardzo wysoki poziom kształcenia, co znajduje odzwierciedlenie, między innymi, w karierach absolwentów specjalności.

 

Wiedza i umiejętności

Kształcenie w ramach specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe ma na celu przygotowanie menedżerów i specjalistów różnych szczebli zarządzania dla przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność ponadnarodową, które realizują zarówno operacje handlowe, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne w skali międzynarodowej, do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w wielokulturowym środowisku oraz odmiennych systemach prawnych i politycznych. Specjalność przygotowuje także do organizowania i kierowania pracą wielokulturowych i interdyscyplinarnych zespołów, uwzględniając również potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych i rozwiązywania problemów strategicznych w międzynarodowym kontekście. Jej absolwenci znajdą zatrudnienie na wyższych szczeblach zarządzania, z odpowiedzialnością ukierunkowaną w szczególności na internacjonalizację przedsiębiorstw, a także w instytucjach administracji publicznej – jako specjaliści w zakresie międzynarodowych negocjacji, wymiany międzynarodowej, międzynarodowego transferu kapitału, wpływu i wypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy tworzenia międzynarodowych sieci innowacji, itp.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów drugiego stopnia na specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe ujmuje kompleksowo problematykę biznesu międzynarodowego poświęconą jego podstawowym obszarom, tj. zarządzaniu i finansom międzynarodowym. Umożliwia on nabycie i doskonalenie przez studentów kluczowych kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem międzynarodowym (funkcjonującym na więcej niż jednym rynku krajowym), z uwzględnieniem finansowych aspektów aktywności gospodarczej w wymiarze międzynarodowym, a także prowadzeniem ponadnarodowej działalności w ramach innych podmiotów i instytucji oraz międzynarodowych finansów w zinternacjonalizowanej gospodarce. Jest on ukierunkowany na przekazanie wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących na światowym rynku, pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, lepsze zrozumienie wielokulturowości zagranicznego otoczenia i jej wpływu na kształtowanie decyzji odnoszących się do działań na światowym rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, program specjalności Zarządzanie i finanse międzynarodowe oparto na czterech blokach tematycznych: 


  • Międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem – wybrane przedmioty: międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym, kooperacja w biznesie międzynarodowym, zachowania organizacyjne w korporacjach międzynarodowych, zachowania firm w międzynarodowych sieciach biznesowych, strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, gra biznesowa, zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, marketing elektroniczny.
  • Finanse międzynarodowe – wybrane przedmioty: międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, strategie finansowania międzynarodowego, strategie inwestycji międzynarodowych, platforma transakcyjna Forex – instrumenty i strategie, instrumenty bankowości komercyjnej i inwestycyjnej w biznesie międzynarodowym, międzynarodowe instytucje finansowe.
  • Procesy globalizacji, regionalizacji i internacjonalizacji w gospodarce światowej – wybrane przedmioty: ekonomia międzynarodowa, globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, globalne technologie i trendy rynkowe przyszłości, gospodarka i społeczeństwo UE, małe przedsiębiorstwa na rynku globalnym, handel zagraniczny dla zaawansowanych, międzynarodowy rynek usług, innowacje i transfer technologii.
  • Obsługa obrotu międzynarodowego – wybrane przedmioty: rachunkowość zarządcza w biznesie międzynarodowym, logistyka międzynarodowa, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, etyka w biznesie.

Możliwe jest przy tym dopasowanie treści kształcenia z zakresu biznesu międzynarodowego do indywidualnych preferencji każdego studenta. Zgodnie z ofertą programową specjalności obok obowiązkowych wykładów specjalnościowych z zakresu zarządzania i finansów międzynarodowych istnieje możliwość ich „uszczegółowienia” w kierunku zarządzania międzynarodowego lub finansów międzynarodowych w ramach wybieranych przez studentów przedmiotów specjalnościowych. Blok zajęć specjalnościowych do wyboru stwarza  w ten sposób studentowi możliwość bardziej precyzyjnego określenia własnej ścieżki studiów w ramach specjalności, tj. ukierunkowanej w większym stopniu na finanse lub zarządzanie międzynarodowe.

 

Profil absolwenta

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego w dziedzinie zarządzania i finansów międzynarodowych zgłasza wiele firm polskich i zagranicznych, a także instytucji prowadzących ponadnarodową działalność w zinternacjonalizowanej gospodarce. Ukończenie specjalności umożliwia im między innymi pracę w:


  • zarządach spółek prowadzących działalność eksportowo-importową,
  • strukturach zarządczych korporacji międzynarodowych,
  • organizacjach gospodarczych i administracji krajowej oraz międzynarodowej (UE),
  • placówkach zagranicznych (ambasady, konsulaty, biura akwizycji i promocji polskich placówek dyplomatycznych),
  • a także prowadzenie działalności gospodarczej w skali międzynarodowej na własny rachunek.