Studia II stopnia

Opis specjalności


We współczesnej gospodarce przedsiębiorcy zyskują coraz więcej uznania i szacunku, zaczynając zajmować należne im miejsce w społeczeństwie. Dostrzega się znaczenie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które w Polsce i wielu krajach europejskich obejmują ponad 90% łącznej liczby firm. Doceniając rolę tego sektora jako ważnego elementu dynamicznej i nowoczesnej gospodarki, coraz większą wagę przykłada się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.


Specjalność przedsiębiorczość w małej i średniej firmie kształci przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić własne firmy bądź rozwijać już istniejące, często mające charakter firm rodzinnych, dając im niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne. W ramach specjalności kształceni są również przyszli pracownicy rosnącego sektora instytucji wspierania przedsiębiorczości, np. inkubatorów przedsiębiorczości czy parków naukowo-technologicznych.

 

Wiedza i umiejętności

Do założenia i prowadzenia własnej firmy niezbędny jest duch przedsiębiorczy przyszłego właściciela, jednak aby efektywnie działać, potrzebna jest również wiedza na temat ekonomicznych zasad tworzenia i zarządzania MŚP w różnych dziedzinach działalności gospodarczej oraz jego interakcji z otoczeniem ekonomicznym.

W trakcie studiów na specjalności studenci:

 • nabędą wiedzę dotyczącą międzynarodowego kontekstu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach w języku hiszpańskim na temat doświadczeń funkcjonowania tego sektora i prowadzonej wobec niego polityki gospodarczej,

 • pozyskają praktyczne informacje na temat tworzenia i źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

 • nauczą się tworzenia poprawnego biznesplanu i budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowania finansowego przedsięwzięć gospodarczych,

 • sprawdzą swoje umiejętności prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w trakcie symulacyjnej gry biznesowej,

 • poznają internetowe narzędzia wsparcia i promocji własnego przedsiębiorstwa,

 • nabędą wiedzę związaną z prowadzeniem działalności na rynkach międzynarodowych, w tym umiejętność rozliczania transakcji międzynarodowych,

 • poznają elementy otoczenia instytucjonalnego, w tym wsparcia przedsiębiorczości oraz rozliczania projektów unijnych. 

Obszary tematyczne kształcenia

Program specjalności składa się z trzech bloków przedmiotów specjalizacyjnych:

 • blok o charakterze poznawczo-metodycznym
  wybrane przedmioty: Sektor MŚP w gospodarkach europejskich, Analiza danych ekonomicznych, Family business i sukcesja międzypokoleniowa,

 • blok o charakterze praktycznym
  wybrane przedmioty: Tworzenie i źródła finansowania wzrostu przedsiębiorstwa, Biznesplan, Gra biznesowa i internetowe narzędzia wsparcia MŚP,

 • blok zajęć dodatkowych
  wybrane przedmioty: planowany lektorat języka hiszpańskiego, wykłady zaproszonych gości z zagranicy, spotkania z praktykami gospodarczymi oraz warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania i instytucji wsparcia biznesu.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności są przygotowani do tworzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej, stosowania narzędzi finansowych i marketingowych, współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego oraz wchodzenia na rynki zagraniczne.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści w zakresie przedsiębiorczości i sektora MŚP w krajowych i międzynarodowych organizacjach związanych z polityką wspierania MŚP, takich jak przykładowo inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, klastry, wydziały działalności gospodarczej, izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe dla MŚP (np. venture capital).