WYCENA NIERUCHOMOŚCI ( II STOPIEŃ) 

Opis specjalności

Celem specjalności wycena nieruchomości jest dostarczenie studentom możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania w sferze nieruchomości. Program specjalności spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ukończenie specjalności upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, m.in. do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości.

Celem programu specjalności wycena nieruchomości jest kształtowanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie:

 • gospodarowania nieruchomościami publicznymi i prywatnymi,

 • nowoczesnych metod i koncepcji wyceny nieruchomości,

 • ekonomiki budownictwa,

 • ustrojowo-prawnych podstaw funkcjonowania rynku nieruchomości,

 • określania atrakcyjności inwestycji w nieruchomości,

 • metod analiz rynku nieruchomości,

 • podejmowania decyzji na rynku nieruchomości.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności wycena nieruchomości mogą zakładać własne firmy lub też pracować w podmiotach związanych z rynkiem nieruchomości, a w szczególności:

 • jednostkach samorządu terytorialnego (gmina, powiat i województwo),

 • firmach developerskich,

 • firmach doradczych,

 • instytucjach i organizacjach pozarządowych, zajmujących się rynkiem nieruchomości,

 • bankach (np. obsługa bieżąca i kredytowa, doradztwo finansowe, analiza ryzyka).

Rynek nieruchomości ze względu na swoją specyfikę jest rynkiem złożonym, niejednolitym i niedoskonałym. Z tego też względu, aby ułatwić poruszanie się po tym rynku, powołano w Polsce (UoGN) między innymi zawód rzeczoznawcy majątkowego. Na chwilę obecną w Polsce jest około 5000 osób posiadających uprawnienia państwowe do szacowania nieruchomości. Zawód ten ze względu na zasób nieruchomości, potrzeby, jak również różne cele wyceny jest na pewno przyszłościowym. Zajęcia realizowane na specjalności wycena nieruchomości spełniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Fakt ten umożliwi studentom tej specjalności odbywanie praktyk już po uzyskaniu tytułu magistra, tym samym skrócona zostanie ścieżka uzyskania uprawnień państwowych.