XVIII edy­cja konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej odbyła się pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Na konkurs wpłynęło łącznie 49 prac, w tym 17 prac dok­tors­kich i 32 prace mag­is­ter­skie.


Komisja Konkur­sowa w kat­e­gorii prac dok­tors­kich przyznała nagrodę drugiego stopnia dr. Przemysławowi Piaseckiemu z Katedry Pracy i Polityki Społecznej za rozprawę pt. „Seg­men­tacja zatrud­nienia w bankach spółdziel­czych w Polsce”; pro­mo­torzy: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP i dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP z Katedry Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich otrzymał dr Sławomir Kuźmar z Katedry Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem za rozprawę pt. „Stan i deter­mi­nanty efek­ty­wnego gospo­darowa­nia Zasobami pracy w regionie (na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego w lat­ach 1995–2013)”; pro­mo­torzy: prof. dr hab. Wacław Jar­mołow­icz i dr Dawid Piątek z Katedry Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem.


W kategorii prac magisterskich Komisja Konkursowa przyznała III nagrodę mgr Marcie Kaliszuk za pracę „Rola dopa­sowa­nia człowiek-organizacja i człowiek-praca na przykładzie Wojew­ódzkiego Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego w Białej Pod­lask­iej”; pro­mo­tor: dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP z Katedry Pracy i Polityki Społecznej.