13 grudnia 2019 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał umowę na modernizację energetyczną Collegium Altum. Wykonawcą robót będzie PTB Nickel Technologia sp. z o.o., podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum.


Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 41 mln zł. Prace rozpoczną się w styczniu 2020 r.


Ze względu na kształt budynku, ale także na jego nietypowe rozwiązania technologiczne, przebudowa jest bardzo kosztowna i niezmiernie trudna w realizacji.


Inwestycja ma na celu, przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pracy, ale także realizację szeregu dodatkowych korzyści, w tym:

1) poprawę komfortu pracy, w szczególności poprzez: 

a) wydajniejszą wentylację zapewniającą normową wymianę powietrza, 

b) lepsze oświetlenie – nowoczesne oprawy LED zapewnią równomierny rozsył światła, 

c) stabilniejszą temperaturę w pokojach w okresie letnim i zimowym, 

d) usunięcie z budynku płyt cementowo-azbestowych;


2) walory ekologiczne – Uczelnia stara się o uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. „Białych Certyfikatów”);


3) niższą energochłonność obiektu, a tym samym zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie; wykonane zostaną prace:

a) związane z wymianą okien na energooszczędne,

b) minimalizujące ucieczkę energii cieplnej przez przegrody budowlane poprzez poprawę ich izolacyjności i polepszenie współczynników przenikania ciepła;


4) usprawnienie działania wentylacji mechanicznej dzięki czemu:

a) poprawie ulegnie wydajność układu wentylacyjnego,

b) działanie wentylacji będzie praktycznie niesłyszalne z uwagi na zastosowanie cichych wentylatorów, tłumików i kanałów wyciszających (m.in. ze sprasowanej wełny mineralnej),

c) możliwy będzie odzysk energii cieplnej z powietrza wywiewanego z budynku i przekazywanie go do powietrza nawiewanego – zapewni to odpowiedni komfort użytkownikom pomieszczeń,

d) system w momencie zagrożenia pożarowego zmieni się w wentylację pożarową, która będzie usuwać dym, co pomoże zapewnić bezpieczną ewakuację osób przebywających w budynku.


Władze Uczelni podejmują wszelkie działania, aby w trakcie trwania inwestycji w budynku Collegium Altum stworzyć dogodne warunki do pracy i nauki. Uniwersytet zadbał o spełnienie wszelkich standardów wymaganych przy pracy z materiałami zawierającymi azbest i zapewnił dodatkowe środki zabezpieczające.


Materiały ze spotkania są do pobrania – po zalogowaniu się – na specjalnie przygotowanej do tego stronie.