Sylwia Wierzejska, studentka kierunku finanse, audyt, inwestycje zajęła II miejsce w XVII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prac licencjackich, w której przyznano dwa równorzędne II miejsca. Promotorem pracy pt. „Jakość raportowania informacji CSR w sektorze bankowym w Polsce i Niemczech. Studium przypadku” był dr Piotr Ratajczak z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.


Sylwia Pajor, autorka pracy licencjackiej pt. „Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń a luka płacowa” otrzymała jedną z dwóch przyznanych w tej edycji konkursu Nagród Różnorodności.


Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Ogłoszenie wyników odbyło się 15 grudnia 2022 r. w Warszawie podczas Kongresu Instytucji Finansowych.


Decyzją Kapituły spośród zgłoszonych do konkursu prac wyłoniono 8 najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznano dwie Nagrody Różnorodności.

Kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą