Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego.

 

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do pogłębiania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W ten sposób Giełda realizuje jeden ze swoich statutowych celów, jakim jest prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekonomicznej.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały:

  • stopień naukowy doktora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu;
  • tytuł zawodowy magistra lub licencjata na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Przy ocenie prac pod uwagę brany jest ich poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa.

 

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca br. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w IV kwartale br. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł, pracy magisterskiej – 5 000 zł, a licencjackiej – 3 000 zł oraz bezpłatny staż na GPW.