Na podstawie Zarządzenie Rektora nr 87/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu została uruchomiona XII edycja Kursu Pedagogicznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie kadry UEP do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni w oparciu o współczesną wiedzę psycho-pedagogiczną oraz metodykę projektowania i realizowania zajęć. W roku akademickim 2022/2023 jest to edycja dedykowana doktorantom i pracownikom, którzy mają mniej niż 5 lat stażu pracy dydaktycznej.


Program Kursu obejmuje 100 godzin zajęć, które będą realizowane głównie w formie warsztatów:

  • 4 dni w sesji zimowej – 14-17.02.2023;
  • w wybrane piątki w semestrze letnim;
  • 4 dni w sesji letniej – 26-29.06.2023.
Program kursu obejmuje m.in. projektowanie zajęć dydaktycznych stacjonarnych i on-line, wykorzystanie pracy grupowej na zajęciach, wybrane zagadnienia psychologii różnic indywidualnych, dynamikę procesów grupowych, warsztat pracy z głosem. Szczegółowe informacje na temat ramowego programu są dostępne tutaj

Zgłoszenia
Przyjęcie na kurs odbywa się na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez Kierownika kursu, według kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenie osób z UEP do pobrania tutaj.
Zgłoszenie osób spoza UEP do pobrania tutaj.

Płatności
Uczestnictwo w kursie dla nauczycieli akademickich i doktorantów UEP jest nieodpłatne, pod warunkiem złożenie przez nich pisemnego zobowiązania o ukończeniu kursu w terminie zgodnym z harmonogramem, z jednoczesnym zobowiązaniem się do zwrotu Uczelni kosztów uczestnictwa w Kursie w przypadku jego nieukończenia.
Dla osób spoza UEP odpłatność za kurs wynosi 1200 PLN.

Kontakt (rekrutacja)
Iwona Bartkowiak: tel. 61 854 38 85, e-mail: iwona.bartkowiak@ue.poznan.pl