Uczymy już od 35 049 dni
Pracownicy

Prof. dr hab. Anna Matuszczak - Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Anna Matuszczak – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Senator Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrana na kadencję 2020-2024. Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 pozycji autorskich i współautorskich, na które składają się monografie, artykuły naukowe, opracowania dydaktyczne, recenzje, doniesienia naukowe, a także prace popularno-naukowe związane z ekonomią zrównoważonego rozwoju, ekonomią rolną, oraz w zakresie wspólnej polityki rolnej, dóbr publicznych, budżetowego finansowania sektora rolnego. Laureatka Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski; Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych”, wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce (w 2005 r.) oraz Nagrody Naukowej Miasta Poznania przyznanej w 750-rocznicę lokacji Miasta dla najzdolniejszych młodych badaczy (czerwiec 2003 r.). Ponadto wielokrotnie otrzymywała nagrody indywidualne i zespołowe przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest także czynnym promotorem prac licencjackich oraz magisterskich – wypromowała 2 doktorów, 55 magistrów i 76 licencjatów. Odbyła kilka długoterminowych zagranicznych staży naukowych, w tym m.in. w: Council of Agricultural Research and Economics – Centre of Policies and Bioeconomics (CREA-PB) w Rzymie (IX 2017 r.), University of Alba Iulia (UAI) w Rumunii (V-VI 2017 r.), Departamencie Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (VI 2012 r.) oraz wiele staży krótkookresowych (m.in. Joint Research Centre w Sewilli, Komisja Europejska XI 2019, Parlament Europejski oraz Departament Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli – kilkanaście staży w latach 2005-2018).

Zainteresowania badawcze

 • zrównoważony rozwój rolnictwa, 
 • wspólna polityka rolna, 
 • budżetowe finansowanie sektora rolnego, 
 • rozwój regionów rolnych w UE

Wybrane publikacje

 • Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states, Journal of Cleaner Production 260/2020, 121064, współautorzy: Czyżewski, B., Polcyn, J., Smędzik-Ambroży, K., Staniszewski, K.,  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121064
 • Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: developing a framework for country landscape valuation, Land Use Policy, 2020, współautorzy: Czyżewski, B.,  Czyżewski, A., Brelik, A., https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104646 
 • Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency, Journal of Cleaner Production, nr 241/2019, 1-9, współautorzy: Grzelak, A. Guth M., Czyżewski B., Brelik A.  2019.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118304 
 • Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shaping the Sustainability of the EU's Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019 Volume 25, Issue 1: 82–102; współautorzy: Czyżewski B., Miśkiewicz R., https://doi.org/10.3846/tede.2019.7449 ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921
 • Approaching environmental sustainability of agriculture: environmental burden, eco-efficiency or eco-effectiveness, Agricultural Economics (AgricEcon), 65/2019: 299-306, współautorzy: Czyżewski, B., Muntean, A. https://doi.org/10.17221/290/2018-AGRICECON
 • Efficiency of the EU Environmental Policy in Struggling with Fine Particulate Matter (PM2.5): How Agriculture Makes a Difference, Sustainability, nr 11, 2019, ss. 1-17, współautorzy: Czyżewski B., Kryszak Ł. i in. https://doi.org/10.3390/su11184984
 • Sugar market in Poland in the context of the support of agricultural policy. Current situation, trends and projections. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18 (4)/2019, s. 5-13. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.4.39, współautorzy: Borychowski M., Stępień S.
 • Determinants of farm income in  the European Union in New and O-ld Member States. A regional study, Annals Of The Polish Association Of Agricultural And Agribusiness Economists, 2019, Vol. XXI, No. (3), https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3042, współautorzy: Kryszak Ł.
 • National and EU budget expenditures supporting the organisation of the fruit and vegetable market in Poland after 2010, Management 2019, Vol. 23, No. 1, s. 225-238, https://doi.org/10.2478/manment-2019-0013, współautorzy: M. Bieniek-Majka, A. Czyżewski
 • Rent-seeking in agricultural policy revisited: a new look at the CAP consensus, Studies in Agricultural Economics 120 (2018) 69-79, współautorzy: Czyżewski B.
 • The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no 1, 173-183. http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no25/w.pdf, współautorzy: Czyżewski B., Guth M.
 • Zastosowanie miernika przewag konkurencyjnych J. Kaya do określania pozycji konkurencyjnej grup i organizacji producentów warzyw i owoców, Studia Obszarów Wiejskich, 2018, tom 52, s. 193-201, https://doi.org/10.7163/SOW.52.14, współautorzy:  M. Bieniek-Majka
 • Social sustainability in agricultural farms in FADN European regions, Roczniki Ekonomiczne KPSW, 2018 (11), s. 371-378, współautorzy: R. Janiak, B. Muszalska, J. Nowicki, K. Pawlaczyk.
 • A new land rent theory for sustainable agriculture, Land Use Policy, 55/2016, 222-229, współautorzy: Czyżewski, B., https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.002 ; ISSN: 0264-8377


Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • X Kongres Ekonomistów Polskich, „Ekonomiści dla rozwoju”, 28-29 listopada 2019 r. Warszawa;  Udział jako członek Panelu 6 „Sfera realna gospodarki – Demografia, nierówności, rynek pracy, obszary wiejskie i dobrobyt społeczny” Biuletyn PTE nr 4(87). Listopad 2019, s. 177-118, Biuletyn PTE 1/2020 s.89-90
 • Światowe Forum IAMO: Small farms in transition: How to stimulate inclusive growth?”, 25-28 czerwca 2019 r., Halle, Niemcy, referat: Cooperation among small-scale farmers – cases of Poland and Lithuania (współautorzy: J. Droždz, M. Bieniek-Majka, A. Czyżewski, V. Vitunskienė, A. Bendoraitytė)
 • XXVI Kongres SERiA pt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, Poznań 3-5 września 2019 r., Expenditure on ASIF in the years 1991-2018 as an example of the redistributive function of Poland's agricultural budget (współautor A. Czyżewski); Environmental sustainable value in agriculture revisited: how investment subsidies foster the eco-efficiency (współautorzy: B. Czyżewski, A. Grzelak, M. Guth, A. Majchrzak); Determinants of agricultural income in the EU FADN regions of the New and Old Member States (współautor i wygłoszenie: Ł. Kryszak)
 • V International Scientific Conference “Modern economics”, 14-16.05.2018 r., Vigo, Hiszpania, referat: Poland's agricultural budget under the influence of the changed economic policy strategy after 2016 (współautor A. Czyżewski) oraz poster: Expenditure of the agricultural budget on hydrographic conditions and biological progress as a supply determinant of environmental public goods in the long term (2000-2018) (współautor B. Czyżewski); moderacja sekcji 3 w dniu 15.05.2018 r.: Economy sectors, efficiency; Public Administration and Policy – theory and practice
 • Konferencja Naukowa “Global Economy and Governance – Challenges in Turbulent Era”, 23-24.10.2017 r. Warszawa, referat, który otrzymał Best Paper Award: Market and Policy Drivers of The Farm Price-Cost Squeeze: Evidences From The European Union (współautorstwo i wygłoszenie: B. Czyżewski),
 • XV European Association of Agricultural Economists Congress 2017, 27.08-1.09, Parma, Włochy, referat: The Impact Of The CAP Green Box On Productivity In FADN European Regions (współautorzy: Marta Guth, Bazyli Czyżewski)
 • International U.A.B. – Balkan Environmental Association Conference „Environmental Engineering&Sustainable Development”, 25-27.05.2017 r., Alba Iulia, Rumunia, referat: Influence of agricultural policy on the environmental sustainability of European farming (współautor: B. Czyżewski, A. Muntean)
 • 18th International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, 27-28.04.2017 r., Jelgava, Łotwa, referat: Agricultural social insurance fund (ASIF) budget financing in Poland in the long term (1996-2016) (współautor: A. Czyżewski)
 • Międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Ocena i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.”, 04-08.12.2016 Bruksela, Assen (Belgia, Holandia)
 • Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” , temat forum: „Polska Wieś 2014. 25 lat przemian i 10 lat w Unii Europejskiej”, Kancelaria Prezydenta Warszawa 26.06.2014 r.; referat: Budżet rolny Polski przed i po akcesji do UE. Poziom, dynamika, tendencje, (współautor: A. Czyżewski) 


Projekty badawcze

udział jako co-investigator:
Projekt Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus, projekt badawczy nr2016/21/B/HS4/00653 “Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej 
Projekt Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus, projekt badawczy nr2013/11/B/HS4/00572 “Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27”


Pokój 1513 Collegium Altum 
tel 061 854-30-74
mail: anna.matuszczak@ue.poznan.pl