Uczymy już od 34 749 dni
Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. em. UEP

Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w latach 1999/2000 - 2017/2018, profesor zwyczajny, doktor honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Autor kilkudziesięciu ekspertyz gospodarczych oraz kilkuset publikacji, referatów i monografii z zakresu makroekonomii, polityki rolnej, ekonomiki rolnictwa, strategii rozwoju sektora gospodarki żywnościowej, integracji polskiego sektora rolno-żywnościowego z rynkami Unii Europejskiej, dochodów rolniczych, procesów urbanizacji wsi, organizacji rynków rolnych. Organizator oraz przewodniczący kilkunastu konferencji naukowych. Od ponad 10 lat organizator cyklicznych wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji Unii Europejskiej w Brukseli. 
Laureat konkursu ekonomicznego im. E. Lipińskiego za 2005 r., 10 nagród (zespołowych i indywidualnych) Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kilku nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureat Srebrnego Krzyża Zasługi i ponad 25 innych odznaczeń oraz medali. 
Promotor ponad 1000 prac dyplomowych i magisterskich oraz 15 rozpraw doktorskich w zakresie nauk ekonomicznych. Tematyka seminariów prowadzonych przez prof. A. Czyżewskiego dotyczy dostosowań rynkowych przedsiębiorstw i instytucji w warunkach integracji z UE. Recenzent 20 prac doktorskich, blisko 50 prac habilitacyjnych i dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych oraz blisko 20 wniosków o tytuł naukowy profesora. 

Funkcje pełnione w Uczelni do roku adakemickiego 2017/2018: 
 • Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, 
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii, 
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Polityki Naukowej i Finansowania Badań. 

Funkcje pełnione poza Uczelnią: 
 • Doradca i ekspert licznych organizacji i instytucji. Członek wielu organizacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, krajowych oraz zagranicznych towarzystw i komitetów naukowych. 
 • Członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk ekonomicznych na kadencję 2017 – 2020, 
 • Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
 • Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Polskiej Akademii Nauk, 
 • Członek Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, 
 • Członek Rady Naukowej IRWiR PAN w Warszawie, 
 • Członek Editorial Advisory Board "Agricultural Economics", The Journal of the International Association of Agricultural Economists, 
 • Członek Rady Programowej Czasopisma "Ekonomista", 
 • Członek i Założyciel Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. 

Zainteresowania badawcze

 • makroekonomia, 
 • polityka rolna, 
 • ekonomika rolnictwa, 
 • strategie rozwoju gospodarki żywnościowej, 
 • integracja polskiego sektora rolno-żywnościowego z rynkami Unii Europejskiej, 
 • dochody rolnicze, 
 • procesy urbanizacji wsi, 
 • organizacja rynków rolnych, 
 • rozwój zrównoważony. 

Wybrane publikacje

 • Czyżewski, A., Klepacki, B., 2015, Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
 • Czyżewski, A., 2007, Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne. 
 • Czyżewski, A., Matuszczak, A., 2017, Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. 
 • Czyżewski, A., Czyżewski, B., 2016, Research challenges for agricultural economics in the new paradigm w: Bazyli Czyżewski (red.), POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM . International, national and regional perspective, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 18-27.
 • Czyżewski, A., Czyżewski, B., 2015, Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa w: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 27-41.
 • Stępień, S., Czyżewski, A., 2012, Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich, Ekonomista, 2, s. 145-174.
 • Stępień, S., Czyżewski, A., 2011, Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista, 1, s. 9-36.
 • Kułyk, P., Czyżewski, A., 2011, Public Goods in the Model of the Agricultural Development: The Theoretical Approach, s. 445-454.
 • Smędzik-Ambroży, K., Czyżewski, A., 2015, Specialization and diversification of agricultural production in the light of sustainable development , Journal of International Studies, 2, s. 63-73.
 • Czyżewski, A., Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K., 2017, Land productivity and its prices in the countries of EU-15 and EU-12., Economic Science for Rural Development, 46, s. 228-233.
Wszystkie publikacje

Projekty badawcze

 • Fabisiak, A., Pawlak, K., Kiryluk, E., Baer-Nawrocka, A., Siemiński, P., Hadyński, J., Czubak, W., Przezbórska, L., Mrówczyńska-Kamińska, A., Poczta, W., Szalczyk, Z., Poczta-Wajda, A., Czyżewski, B., Stępień, S., Matuszczak, A., Kujaczyński, T., Grzelak, A., Sapa, A., Czternasty, W., Czyżewski, A., 2004, Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce (na tle tendencji ogólnokrajowych) na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia..
 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski, A., Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w Sprawie Rolnictwa GATT/WTO.
 • Czyżewski, A., Stępień, S., Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach. Próba określenia zbieżności i rozbieżności.
 • Smędzik-Ambroży, K., Czyżewski, A., Specjalizacja i dywersyfikacja produkcji rolnej na obszarze intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce (studium gospodarstw indywidualnych z powiatu gostyńskiego).
 • Matuszczak, A., Czyżewski, A., Poziom zrównoważenia rolnictwa w regionach UE; Próba kwantyfikacji.
 • Czyżewski, B., Majchrzak, A., Pająk, K., Czyżewski, A., Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27.
 • Guth, M., Czyżewski, A., Zróżnicowanie rynku mleka w skali globalnej i europejskiej. Wnioski dla Polski.
 • Borychowski, M., Czyżewski, A., Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech po 2004 roku. Próba porównania.

czyzan1@wp.pl