Uczymy już od 35 003 dni
Pracownicy

dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

Kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości


Funkcje w UEP: Dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych


Członek Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Naukowych Uzyskanych za Granicą 


Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii


Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowania Studiów, 


Członek naukowego Zespołu ds. Strategii UEP na lata 2013-2020


Funkcje poza UEP: 


Członek zespołu badawczego FESSUD


Główny redaktor wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Problematyka naukowa: 


bankowość komercyjna i centralna


systemy finansowe


teoria pieniądza


historia myśli ekonomicznejPublikacja w czasopiśmie

Financial Regulation in Poland / Marszałek Paweł, Janc Alfred. - FESSUD Working Paper Series 2014
nr 61 - Leeds : FESSUD - FINANCIALISATION, ECONOMY, SOCIETY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT. s. 1-41 - Summ. - Bibliogr.


Subprime mortgages and the MBSs in generating and transmitting the global financial crisis /
Marszałek Paweł, Jurek Michał. // W : FESSUD Working Paper Series 2014 nr 40 - FESSUD -
FINANCIALISATION, ECONOMY, SOCIETY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT. S. 1-51 - Summ. - Bibliogr. ISBN ISSN 2052-8035

Finansyzacja w Polsce - ciekawostka teoretyczna czy realny problem? / Marszałek Paweł.
// W : Finanse publiczne 2013/306 - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013.
S. 235-246 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7695-386-1

Czy współczesne systemy pieniężne sprzyjają dobrobytowi? / Marszałek Paweł. // W : Dokonania
współczesnej myśli ekonomicznej : egzemplifikacja pojęcia dobrobytu - Katowice : Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, 2012. S. 110-117 - Summ. ISBN 978-83-7246-798-0 (Zeszyty Naukowe
Wydziałowe)


Finansyzacja - problemy i kontrowersje / Marszałek Paweł. // W : Finanse publiczne 2012/247 -
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012. S. 220-230 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1899-3192

Państwo w systemach pieniężnych / Marszałek Paweł. // W : Finanse w niestabilnym otoczeniu -
dylematy i wyzwania. Bankowość - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2012. S. 57-64 - Summ.
ISBN 978-83-7875-004-8

Neowickselliańska teoria pieniądza jako podłe teoretyczne polityki pieniężnej / Marszałek Paweł.
- Ekonomia. Wczoraj, dziś i jutro - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(UEP), 2011. s. 199-213 - Summ. - Bibliogr.

Pieniądz w teoriach szkoły austriackiej / Marszałek Paweł. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny 2011 nr 4 - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w
Poznaniu. s. 131-145 - Summ.

Rynek czy państwo w bankowości - bankowość centralna versus bankowość wolna / Marszałek
Paweł. - Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw - Katowice :
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2011. s. 125-136 - Summ. - Bibliogr.

The vanishing interim regime hypothesis / Jurek Michał, Marszałek Paweł. - AD ALTA: Journal of
Interdisciplinary Research 2011 nr 2 - MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Ceská republika. s. 36-41
- Summ. - Bibliogr.

Zasadność finansowego wsparcia gospodarki w czasie kryzysu - perspektywa szkoły austriackiej /
Marszałek Paweł. - Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu
gospodarczego - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2011. s. 245-256 - Summ.
- Bibliogr.

Geneza i konsekwencje internacjonalizacji systemów bankowych / Jurek Michał, Marszałek Paweł.
- Finanse 2010 nr 2(3) - Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. s. 49-66 - Summ.
- Bibliogr.

Koncepcja denacjonalizacji pieniądza / Marszałek Paweł. // W : Ekonomia. 2010 - Wrocław :
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010. S. 598-608 - Summ. - Bibliogr.
ISBN 978-83-7695-097-6

Konkurencja walutowa i jej następstwa / Marszałek Paweł. - Zawodności rynku - zawodności państwa
- etyka zawodowa. Część 2 - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w
Toruniu, 2010. s. 143-155 - Summ.
Drukowanie https://aplikacje.ue.poznan.pl/apps/punkty?page=personallist&go=1&y...
1 z 6 2014-10-22 10:32

Mniej czy więcej walut- hipoteza kontrakcji walutowej w gospodarce światowej / Marszałek Paweł.
- Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów - Poznań :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. s. 509-518 - Summ. - Bibliogr.

Modele kryzysów bankowych i walutowych / Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Stabilizowanie
sektora bankowego w okresie kryzysu - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(UEP), 2010. S. 7-34 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1689-7374

Stabilność systemów wolnej bankowości - wnioski z doświadczeń historycznych / Marszałek Paweł.
// W : Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu - Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2010. S. 35-52 - Summ. - Bibliogr. ISBN 1689-7374

The subprime crisis and the Asian crisis – remarks from a comparative analysis / Jurek Michał,
Marszałek Paweł. - Financial Sciences 3 - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010.
s. 37-63 - Summ. - Bibliogr. (Financial Sciences ; 3)

Czy współczesne banki centralne powinny troszczyć się o bezrobocie? / Marszałek Paweł. - Polska
transformacja : miedzy teoria a praktyka. - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(UEP), 2009. s. 62-82 - Summ. - Bibliogr.

Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i praktyce / Jurek Michał, Marszałek Paweł.
- Finanse 2009 : teoria i praktyka. Bankowość. - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
(US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. s. 159-166 - Summ. (Ekonomiczne Problemy Usług ; 38)

Pieniądz państwowy vs pieniądz prywatny / Marszałek Paweł. // W : Problemy ekonomii, polityki
ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 i 2 - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, 2009. S. 221-229 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7011-973-7

Kredytowy kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej. Przypadek Polski / Marszałek Paweł.
- Problemy polskiego systemu bankowego. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu (UEP), 2008. s. 62-76 - Summ. - Bibliogr.

Monetary and exchange rate policy in Poland after 1990 -relationship and prospects of coordination /
Jurek Michał, Marszałek Paweł. - Poznan University of Economics Review 2008 nr 2 - Poznan :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). s. 26-48 - Summ. - Bibliogr.

Polityka pieniena i kursowa w Polsce po 1990 roku - relacje i perspektywy współpracy. / Jurek
Michał, Marszałek Paweł. - Problemy polskiego systemu bankowego. - Poznań : Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2008. s. 97-124 - Summ. - Bibliogr.

Podstawy fiskalnej teorii poziomu cen / Marszałek Paweł. - Ekonomista 2007 nr 2 - Polska Akademia
Nauk (PAN) - Komitet Nauk Ekonomicznych. s. 199-220 - Summ. - Bibliogr.

Trudności koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej / Marszałek Paweł. - Gospodarka
Narodowa 2006 nr 9 - Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie. s. 57-75 - Summ. - Bibliogr.

Fiskalne uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej w Polsce w latach 1993-2003 / Marszałek
Paweł. // W : Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce : aspekty makro- i mikroekonomiczne. -
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2005. S. 102-114 - Summ.
- Bibliogr. ISBN 83-7417-107-3

Teoria ilościowa i fiskalna teoria poziomu cen jako podstawa dla polityki gospodarczej / Marszałek
Paweł. // W : Finanse - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Kolegium Zarządzania i
Finansów, 2005. S. 599-608 - Bibliogr. ISBN 83-7378-177-3

Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej / Marszałek
Paweł. - Studia z bankowości centralnej - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu (UEP), 2005. s. 205-228 - Summ. - Bibliogr.

Konkurencja banków i niebankowych pośredników na zintegrowanym rynku usług finansowych -
wprowadzenie / Janc Alfred, Marszałek Paweł. // W : Finanse w dobie integracji europejskiej -
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 2004. S. 15-25 - Bibliogr.
ISBN 83-7246-285-2
Drukowanie https://aplikacje.ue.poznan.pl/apps/punkty?page=personallist&go=1&y...
2 z 6 2014-10-22 10:32

Nie ma presji / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. - Gazeta Bankowa 2004 nr 11 - Warszawa : .
12 s.

Wesprzeć słabszych / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. - Gazeta Bankowa 2004 nr 10 -
Warszawa : . 8 s.

Bank centralny i stabilność finansowa / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. - Bank i Kredyt 2003
nr 6 - Warszawa : Narodowy Bank Polski (NBP). s. 4-20 - Summ.

Coordination of monetary and fiscal policy / Marszałek Paweł. - Poznan University of Economics
Review 2003 nr 2 - Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).
s. 41-53 - Summ. - Bibliogr.

Deflation: The Matter under discussion / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. - Argumenta
Oeconomica 2003 nr 1-2 - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego (AE) we
Wrocławiu. s. 73-109 - Summ. - Bibliogr.

Polityka pieniena i fiskalna w teoriach makroekonomicznych / Kowalak Magdalena, Marszałek
Paweł. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003 nr 1 - Poznań : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. s. 71-90 - Summ. - Bibliogr.

Stabilność finansowa - pojecie, cechy i sposoby jej zapewnienia, część 1 / Kowalak Magdalena,
Marszałek Paweł. - Bank i Kredyt 2002 nr 3 - Narodowy Bank Polski (NBP). s. 20-35 - Summ.

Stabilność finansowa - pojecie, cechy i sposoby jej zapewnienia, część 2 / Kowalak Magdalena,
Marszałek Paweł. - Bank i Kredyt 2002 nr 4 - Narodowy Bank Polski (NBP). s. 18-35 - Summ.

Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia / Marszałek
Paweł. - Ekonomia-Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo 2002 nr 8 - Uniwersytet Warszawski - Wydział
Nauk Ekonomicznych.

Ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej w Polsce w drugiej połowie lat 90 / Knakiewicz .
Wacława, Marszałek Paweł. - Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 1-2 - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, 2001. s. 149-159

Publikacja w materiałach konferencyjnych

Pozauczelniane programy edukacji finansowej w procesie kształcenia studentów na kierunku finanse i
rachunkowość / Iwańczuk-Kaliska Anna, Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Dydaktyka finansów
na kierunku finanse i rachunkowość. 2011 / red. Andrzej Gospodarowicz - Wrocław : Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. S. 46-54 - Summ. - Bibliogr. ISBN 987-83-7695-144-7

THE VANISHING INTERIM REGIME HYPOTHESIS / Jurek Michał, Marszałek Paweł.
// W : Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2011 : INTERNATIONAL
MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS - Hradec
Králové : MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Ceská republika, 2011. S. 1382-1392 - Bibliogr.
ISBN 978-80-904877-7-2

Mapa edukacji finansowej i ubezpieczeniowej. Streszczenie menedżerskie / Jurek Michał, Marszałek
Paweł. // W : Edukacja kadr dla potrzeb gospodarki w Polsce - spojrzenie praktyków - Warszawa :
Biuro Informacji Kredytowej, 2008. s. 1-12

Standardy kształcenia dla kierunków studiów wyszych. Streszczenie menedżerskie / Jurek Michał,
Marszałek Paweł. // W : Edukacja kadr dla potrzeb gospodarki w Polsce - spojrzenie praktyków -
Warszawa : Biuro Informacji Kredytowej, 2008. s. 13-16

Does deflation threaten the EU? / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. // W : Economy in its
theory and practice : problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice
2004. 2005 / red. Alfred Janc, Romuald I. Zalewski - Poznan : Wydaw. AEP, 2005. S. 219-231
- Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-081-6

Monetary and fiscal policy – importance of coordination / Marszałek Paweł. // W : Economy in its
theory and practice : problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice
2004. 2005 / red. Alfred Janc, Romuald I. Zalewski - Poznan : Wydaw. AEP, 2005. S. 231-241
- Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-081-6
Drukowanie https://aplikacje.ue.poznan.pl/apps/punkty?page=personallist&go=1&y...
3 z 6 2014-10-22 10:32

Credibility of central banks – some issues / Marszałek Paweł. // W : Research of Contemporary
Economic : Issues by Young Economists. Lubniewice 2002. : Materiały konferencji z 2004 roku /
red. Małgorzata Kokocińska - Poznań : Wydaw. AEP, 2004. S. 185-195 - Bibliogr.
ISBN 83-89224-68-2

Wpływ internacjonalizacji na polski system bankowy / Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Nauki
finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1-5. 2004 - Kraków :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Krakowie, 2004. S. 31-39 - Bibliogr.
ISBN 83-7252-225-1

Jakościowe aspekty polityki gospodarczej jako przesłanka koordynacji działan władz monetarnych i
fiskalnych / Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. // W : Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec
procesów globalizacji. T. 1 Bankowość wobec procesów globalizacji. : Materiały konferencji z 2003
roku / red. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba - Gdańsk - Jurata : Gdańska Akademia
Bankowa, 2003. S. 210-220 - Bibliogr. ISBN 83-88835-03-3

Monografia naukowa

Financial System in Poland / Janc Alfred, Jurek Michał, Marszałek Paweł. - FESSUD -
FINANCIALISATION, ECONOMY, SOCIETY AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, 2013. 236 s. - Summ. - Bibliogr. (Studies in Financial Systems ; nr 7)

Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen. /
Marszałek Paweł. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 200 s. - Bibliogr.
ISBN 978-83-01-15809-5

Pieniądz, polityka pieniena i systemy kursowe / Jurek Michał, Marszałek Paweł. - Poznań : Wydaw.
AEP, 2007. 190 s. - Bibliogr. ISBN 987-83-7417-271-4

Rozdział w monografii naukowej

Polityka kursowa i fiskalna krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz stabilność kursów ich walut
wobec euro / red. I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch. [Aut.] Marszałek Paweł, Jurek Michał.
// W : Ekonomia : teoria, historia, praktyka - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu (UEP), 2013. S. 125-150 - Summ. - Bibliogr. ISBN 979-83-7417-788-7

Główne obszary badan w zakresie pieniądza i polityki pieniężnej w nowej szkole keynesowskiej /
red. Z. Knakiewicz. [Aut.] Marszałek Paweł. // W : Teorie pieniądza i ich wykorzystanie : od
pieniądza kruszcowego do fiducjarnego - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, 2011. S. 289-320 - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-565-4

Pieniądz i polityka pieniena w koncepcjach nowej ekonomii klasycznej / red. Z. Knakiewicz.
[Aut.] Marszałek Paweł. // W : Teorie pieniądza i ich wykorzystanie : od pieniądza kruszcowego do
fiducjarnego - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. S. 258-288
- Bibliogr. ISBN 978-83-7417-565-4

Cele działania banków centralnych po kryzysie subprime / red. Janusz Ostaszewski. [Aut.] Marszałek
Paweł. // W : Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime -
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, 2010. S. 319-337 - Summ.
- Bibliogr. ISBN 978-83-7378-522-9 ("Przedsiębiorczość")

Banki centralne krajów wysoko rozwiniętych podczas kryzysu finansowego / red. Piotr Karpus, Jerzy
Węcławski. [Aut.] Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Rynek finansowy w erze zawirowań. -
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2009. S. 83-89
ISBN 978-83-227-3057-7

Kryzys subprime i kryzys azjatycki - analiza porównawcza / red. Sławomir Antkiewicz ; Marek
Pronobis. [Aut.] Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Gospodarka w warunkach kryzysu. -
Warszawa : CeDeWu, 2009. S. 197-216 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7556-201-9

Wybrane uwarunkowania funkcjonowania współczesnych banków centralnych / red. Joanna Czech-
Rogosz. [Aut.] Marszałek Paweł. // W : Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów
gospodarujących - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 2009.
S. 339-352 - Bibliogr. ISBN 978-83-7246-516-0 (Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w
Drukowanie https://aplikacje.ue.poznan.pl/apps/punkty?page=personallist&go=1&y...
4 z 6 2014-10-22 10:32
Katowicach)

Czy banki w Polsce tracą na znaczeniu? / red. Leszek Dziawgo. [Aut.] Marszałek Paweł.
// W : Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości. - Toruń : Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, 2008. S. 581-592 - Summ. - Bibliogr.
ISBN 978-83-231-2229-6

Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej. / red. Z. Knakiewicz. [Aut.] Marszałek Paweł.
// W : Współczesny pieniądz w teorii i praktyce. - Poznań : Wydaw. AEP, 2008. S. 74-97 - Bibliogr.
ISBN 978-83-7417-337-7

Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie. / red. Z. Knakiewicz.
[Aut.] Marszałek Paweł. // W : Współczesny pieniądz w teorii i praktyce. - Poznań : Wydaw.
AEP, 2008. S. 98-120 - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-337-7

Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach
1996-2007 / red. Zenobia Knakiewicz. [Aut.] Jurek Michał, Marszałek Paweł. // W : Współczesny
pieniądz w teorii i praktyce. - Poznań : Wydaw. AEP, 2008. S. 149-177 - Bibliogr.
ISBN 978-83-7417-337-7

Strategie dochodzenia do ERM2 i wpływ ich realizacji na sytuacje finansów publicznych nowych
krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Janusz Ostaszewski. [Aut.] Jurek Michał, Marszałek
Paweł. // W : Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej
Handlowej (SGH) w Warszawie, 2008. S. 91-102 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7378-346-1
(Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość")

Wypełnianie fiskalnych kryteriów konwergencji w nowych krajach członkowskich UE / red. Stanisław
Swadzba. [Aut.] Marszałek Paweł. // W : Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego
europejskiego obszaru walutowego - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w
Katowicach, 2008. S. 379-392 ISBN 978-83-7246-585-6

Strategiczne interakcje miedzy bankiem centralnym i rządem – wprowadzenie. / red. M.
Marcinkowska, S. Wieteska. [Aut.] Marszałek Paweł. // W : Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń
w skali narodowej i europejskiej - Warszawa : Difin, 2007. S. 350-360 - Summ. - Bibliogr.
ISBN 978-83-7251-765-4

Dyskusyjne zagadnienia polityki pieniężnej / red. Zenobia Knakiewicz. [Aut.] Marszałek Paweł.
// W : Współczesny pieniądz w teorii i praktyce - Poznań : Wydaw. AEP, 2006. S. 74-97 - Bibliogr.
ISBN 83-7417-148-0 (9788374171489)

Fiscal Obstacles to Price Stability in Poland: Qualitative and Quantitative Factors / red. Marek
Ratajczak. [Aut.] Marszałek Paweł. // W : Money and Transition - Poznan : Wydaw. AEP, 2006.
S. 67-90 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-196-0

Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej oraz jej znaczenie / red. Zenobia Knakiewicz.
[Aut.] Marszałek Paweł. // W : Współczesny pieniądz w teorii i praktyce - Poznań : Wydaw.
AEP, 2006. S. 98-116 - Bibliogr. ISBN 83-7417-148-0 (9788374171489)

Kształtowanie się zasobów pieniądza i dochodowej szybkości obiegu pieniężnego w Polsce w latach
1996-2004 / red. Zenobia Knakiewicz. [Aut.] Marszałek Paweł, Jurek Michał. // W : Współczesny
pieniądz w teorii i praktyce - Poznań : Wydaw. AEP, 2006. S. 148-175 - Bibliogr.
ISBN 83-7417-148-0 (9788374171489)

Unpleasant Results of Unpleasant Arithmetic. Government and Inflation in Poland / red. Marek
Ratajczak, Jacek Wallusch. [Aut.] Wallusch Jacek, Marszałek Paweł. // W : Money and Transition -
Poznan : Wydaw. AEP, 2006. S. 91-104 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-196-0

Wybrane przesłanki koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w Polsce. / red. A.Pomorska.
[Aut.] Marszałek Paweł. // W : Finanse publiczne. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2006. S. 158-165 - Bibliogr. ISBN 83-227-2559-0

Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne / red. A. Janc, A.
Krymarys-Balcerzak. [Aut.] Kowalak Magdalena, Marszałek Paweł. // W : Funkcjonowanie
współczesnego banku - Poznań : Wydawnictwo BONAMI, 2004. S. 53-65 - Bibliogr.
Drukowanie https://aplikacje.ue.poznan.pl/apps/punkty?page=personallist&go=1&y...
5 z 6 2014-10-22 10:32
ISBN 8389621088

Inna publikacja książkowa

Edukacja ekonomiczna i finansowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Iwańczuk-Kaliska
Anna, Jurek Michał, Marszałek Paweł. - Warszawa : PKO Bank Polski, 2012.

Redakcja materiałów dydaktycznych

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości 2009/232 / Iwańczuk-
Kaliska Anna, Marszałek Paweł. / 2009
Materiały dydaktyczne

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Iwańczuk-Kaliska Anna,
Marszałek Paweł. / red. A. Iwańczuk, P. Marszałek - Poznań: Wydaw. AEP, 2009. s. 27-36
ISBN 978-83-7417-434-3 ISSN 1689-7412

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Marszałek Paweł. / red. A.
Iwańczuk, P. Marszałek - Poznań : Wydaw. AEP, 2009.

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Marszałek Paweł. / red. A.
Iwańczuk, P. Marszałek - Poznań : Wydaw. AEP, 2009. s. 127-136

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Marszałek Paweł. / red. A.
Iwańczuk, P. Marszałek - Poznań : Wydaw. AEP, 2009. s. 161-170

Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Iwańczuk-Kaliska Anna,
Marszałek Paweł. / red. A. Iwańczuk, P.Marszałek - Poznań : Wydaw. AEP, 2009. s. 7-16
ISBN 978-83-7417-434-3 ISSN 1689-7412

6 Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości / Łon Eryk, Marszałek
Paweł. / red. A. Iwańczuk, P. Marszałek - Poznań : Wydaw. AEP, 2009. s. 117-126

Praca doktorska


Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilnego poziomu cen

Program Unii Europejskiej

FESSUD—Financialisation, economy, society and sustainable development / Janc Alfred,
Mazurkiewicz Joanna, Jurek Michał, Marszałek Paweł, Urbaniak Marek, Tomidajewicz Janusz, Lis
Piotr, Kliber Paweł, Dymarski Włodzimierz. / 2011

Badania statutowe

Systemy walutowe i finansowe we współczesnej gospodarce

Ryzyko w działalności gospodarczej: rola banku w zabezpieczaniu przed ryzykiem

Nowoczesne usługi bankowe na tle metod organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym

Doktor hab. nauk ekonomicznych, prof. UEP

pawel.marszalek@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1220
telefon: 61 854 3215