1993-1998 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - specjalność: Ubezpieczenia

od 1998 – Asystent/Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń

1999-2001 - Polsko-francuski Instytut Ubezpieczeń (ENAss-PIU) w Warszawie

Podyplomowe studium przeznaczone dla kierownictwa zakładów ubezpieczeń

od 1998 - praca w firmie brokerskiej

od 2000 - Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń

od 2008 - członek Rady Wydziału Ekonomii

 

Zakres badań naukowych:

ubezpieczenia rolne: ubezpieczenia upraw i zwierząt, ubezpieczenia indeksowe,

ubezpieczalność suszy

zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach

mechanizmy realizacji zabezpieczenia emerytalnego przez polskie społeczeństwo (zarówno w oparciu o rozwiązania systemowe - ubezpieczenia społeczne, jak i własną przezorność)

ubezpieczenia na życie

underwriting oraz reasekuracja

 

Publikacje

JANOWICZ-LOMOTT, M., & ŁYSKAWA, K.(2018) Konstrukcja ochrony ubezpieczeniowej utraty zysku dla produkcji drobiu w zakresie ptasiej grypy. ANNO DOMINI 2017, 127.

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Polski_obszar_europ._rynkow_DRUK.pdf#page=127

 

T JANOWICZ-LOMOTT, M., & ŁYSKAWA, K. (2017) The Current Situation and Developments in the Different Member States on Risk Management in Agriculture, in. Karasavvoglou, Anastasios; Polychronidou, Persefoni (ed.), Agricultural Sector Issues in the European Periphery. Productivity, Export and Development Challenges, Vernon Press, USA

https://books.google.pl/books?id=hC6ZDwAAQBAJ&pg=PP7&dq=%22The+Current+Situation+and+Developments+in+the+Different+Member+States+on+Risk+Management+in%22&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiRzsGw5eHkAhXXwsQBHX1PBg8Q6AEIKTAA#v=onepage&q=%22The%20Current%20Situation%20and%20Developments%20in%20the%20Different%20Member%20States%20on%20Risk%20Management%20in%22&f=false

Lisowski, J., & Łyskawa, K. (2016). Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 14(3, cz. 1), 85-100.

http://zif.wzr.pl/pim/2016_3_1_6.pdf

 

Janowicz-Lomott, M., & Łyskawa, K. (2016). Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Wiadomości ubezpieczeniowe, 2, 69-92.

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU%202%202016/WU%202016-02%2005%20Janowicz-Lomott%20Lyskawa.pdf

Hęćka, A., & Łyskawa, K. (2016). Ubezpieczenia zagrożeń środowiskowych w gospodarstwie rolnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku), 55-67.

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/36672/edition/32937/content

 

Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K., & Rozumek, P. (2015). Farm income insurance as an alternative for traditional crop insurance. Procedia economics and Finance, 33, 439-449.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501727X/pdf?md5=1822eb804b0143bebad0d9efc291dbc2&isDTMRedir=Y&pid=1-s2.0-S221256711501727X-main.pdf

 

Handschke, J., Kaczała, M., & Łyskawa, K. (2015). Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Polska Izba Ubezpieczeń.

 

Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., & Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego: ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Wolters Kluwer Polska.

 

KACZAŁA, M., & ŁYSKAWA, K. (2013). Factors affecting the demand for index-based agriculture insurance in Poland. Insurance Review, 2013, 75-91.

https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU%204-2013.pdf#page=77

 

Zestawienie cytowań:

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=iXklzp0AAAAJ&view_op=list_works

 

 

Projekty krajowe (finansowanie z KBN i NCN)


Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Członek zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców. Nr projektu: 2009 NN113 432037

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Członek zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców. Numer projektu: 2011 NN113 360740.

Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce - projekt badawczy finansowany przez NCN w ramach badań podstawowych – OPUS. Kierownik: dr Kamila Bielawska; Jednostka: Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania. Członek zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców.

 

Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” KZGW/DPZW-ops/4/2017. Konsorcjum Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. & Instytut Geodezji i Kartografii & WIND-HYDRO.

 

Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu - w ramach Programu Strategicznego – GOSPOSTRATEG. Konsorcjum: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, SGGW, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Kierownik: mgr inż. Aleksandra Szelągowska. Członek zespołu badawczego, pełnomocnik ze strony UEP i jeden z głównych wykonawców.


 Zaangażowanie w organizacjach naukowych i gospodarczych


Wyszczególnienie
Funkcja
Okres od…
Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa
Członek Podkomisji ds. Ubezpieczeń Rolnych
2007-nadal
Copa-Cogeca, Bruksela
Członek Komisji ds. Ubezpieczenia i kwestii społecznych w rolnictwie
2012-nadal
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Warszawa
Członek Stowarzyszenia, wystąpienia na Kongresach
2006-nadal
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Warszawa
Ekspert ds. ubezpieczeń w rolnictwie

2012-nadal


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
Członek
03.2010 r-nadal
The Economies of Balkans and Eastern Europe Countries in The Changed World – cykliczna konferencja naukowa
Członek Scientific Committee (Rady Naukowej) oraz recenzent

Członek Rady od 2016;

Recenzje od 2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Członek Zespołu ds. Ubezpieczeń w rolnictwie
9.02.2017 - nadal

 

Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową

2011: Nagroda zespołowa za książkę pt. Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego (red. T. Szumlicz, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010) przyznana przez Rektor Szkoły Głównej Handlowej,

2015: Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 – za monografię pt. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014),

2016: Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 – za monografię pt. Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce (red. M. Kaczała, K. Rojewski, Wyd. Poltext, Warszawa 2015).

 

Wyróżnienia i nagrody w kategoriach nienaukowych

2008: Nagroda Honorowa im. Profesora Tadeusza Sangowskiego „Debiut Ubezpieczeniowy Roku”. - Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (Warszawa)

2013: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2017: odznaczenie branżowe „Za zasługi dla ubezpieczeń” przyznawane przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest to odznaka, przyznawana osobom pracującym na rzecz ubezpieczeń, w tym pracowników naukowych zajmujących się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach w Polsce.