Kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych


Stopień naukowy:


2003 - doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Finanse Międzynarodowe, tytuł rozprawy: Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego (promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski - UŁ, prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak - AE w Poznaniu). Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


2013 - doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, specjalność: Finanse Międzynarodowe, tytuł rozprawy: Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 (recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski - UŁ, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski - UE w Poznaniu, prof. Andrzej Sławiński - SGH, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - UE w Krakowie, recenzenci wydawniczy: dr hab. Adam Koronowski - WSFiZ
w Siedlcach, prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider - UG).

 

Obszar badawczy:

 • finanse międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem analizy determinantów kursów walutowych, bilansu płatniczego, kryzysów walutowych i przepływów kapitału międzynarodowego,
 • międzynarodowy rynek finansowy jako miejsce oferowania kapitału, na który zgłaszają zapotrzebowanie krajowe
  i zagraniczne podmioty gospodarcze,
 • finanse zagraniczne przedsiębiorstw obejmujące zarządzanie ryzykiem kursowym i zasady podejmowania decyzji finansowych związanych z wyborem źródeł finansowania międzynarodowego przez przedsiębiorstwa oraz procedury i techniki oceny finansowej projektów międzynarodowych inwestycji bezpośrednich
  i portfelowych.

Wybrane publikacje:

 • Śliwiński, P. (2011). Przepływy kapitału międzynarodowego
  a wzrost gospodarczy w krajach Europy
  Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008. 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu: Poznań (monografia),
 • Tchorek, G., Brzozowski, M., Śliwiński, P. (2017). Determinants of capital flows to emerging and advanced economies between 1990 and 2011. Portuguese Economic Journal, In Press, 1-32, DOI:10.1007/s10258-016-0126-5,

 • Śliwiński, P., Łobza, M.  (2017). The impact of global risk on
  the performance of socially responsible and conventional stock indices.
   Equilibrium, vol. 12, nr 4, 657-674, DOI:10.24136/eq.v12i4.34.

Link do bazy wiedzy UEP:

https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP7ccebdf076aa4accad39830663ac555b&afaff=&lang=pl

Link do ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Sliwinski4


Osiągnięcia w pracy naukowej:

 • autor około 60 publikacji, w tym autor lub współautor 4 monografii książkowych,
 • współredaktor jednej monografii książkowej,
 • autor około 10 recenzji, przygotowanych dla: Poznan University Review, Instytutu Ekonomicznego NBP oraz IBEC (International Business and Economy Conference) oraz recenzent w dwóch przewodach doktorskich:

  mgr Kamila Kuziemska (Uniwersytet Łódzki - 2013) - Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2011,

  mgr Adam Marszk (Politechnika Gdańska - 2014) - Rynki akcji
  a wzrost i rozwój gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych: przypadek państw BRIC
  ,

 • prelegent na około 20 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,

 • wykonawca projektu badawczego dla NBP w roku 2013. Tytuł projektu: Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału zagranicznego. Implikacje dla Polski,

 • kierownik i wykonawca grantu habilitacyjnego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010 (projekt badawczy KBN N N115 1720 33). Tytuł projektu: Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowag w bilansach płatniczych w latach 1994-2008,

 • wykonawca grantu pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Najlepszego przeznanego przez Ministwerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w latach 2004-2006 (projekt badawczy KBN 1 H02C 017 26) Bilans obrotów bieżących, finansowych
  i kapitałowych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - modelowe determinanty równowagi zewnętrznej,

 • uczestnik badań statutowych pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Najlepszego z zakresu analizy nierównowag
  w bilansach płatniczych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, roli przepływów finansowych i kapitałowych w finansowaniu deficytu rachunku obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwa bilansu płatniczego krajach rozwijających się,

 • wykonawca sześciu badań własnych na temat: determinantów salda inwestycji portfelowych na rachunkach finansowych bilansów płatniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, determinantów zmian
  w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto krajów Europy Środkowo-Wschodniej, struktury i perspektyw rozwoju rynku kapitałowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, szans i zagrożeń wynikających z deficytów na rachunkach bieżących w krajach transformujących swe gospodarki, determinantów kryzysów walutowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,

 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę doktorską pt. Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego (2003),

 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  za osiągnięcia naukowe za książkę pt. Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (2009),

 • Licencja maklera papierów wartościowych nr 1094,

 • Licencja doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 111.

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw,
 • International Finance,
 • International Strategy of Financing.

Pełnione funkcje:


UEP:

 • Kierownik Finansów Międzynarodowych.
Poza UEP:
 • Prezes Zarządu INC SA (spółka notowana na rynku głównym GPW),
 • Prezes Zarządu Carpathia Capital SA (spółka notowana na rynku NewConnect w Polsce i na rynku AeRO w Rumunii),
 • Prezes Zarządu Domu Maklerskiego INC SA,
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu NN Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Zainteresowania:


Rynek kapitałowy, muzyka, film, książka, sport.

Strona osobista: http://pawelsliwinski.pl/