Biografia
 • Profesor zwyczajny Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020
 • Kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej, od 1 października 2015
 • Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, biznes międzynarodowy, 2012
 • Doktor nauk ekonomicznych, biznes międzynarodowy, 2003
 • Magister ekonomii, 1999

 • Przewodnicząca Rady Awansów Naukowych UEP, 2019
 • Narodowy reprezentant Polski w EIBA (European International Business Academy), 2016-2022
 • Członek RRBM (Responsible Research in Business and Management) Network
 • Ekspert NCN
 • Senior Editor w European Journal of International Management, 2017
 • Associate Editor w Journal of Business Management (wydawany przez  FGV’s Sao Paulo School of Business Administration (EAESP)), 2022
 • Członek Editorial Board w Global Economics Science
 • Członek Editorial Advisory Board  w Journal of Business and Social Review in Emerging Economies
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017
 • Członek Academy of International Business (AIB)
 • Członek International Trade and Finance Association (IT&FA)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za monografię pt. "Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw", grudzień 2012 roku
 • Nagroda Zespołowa – The  Bucharest Prize za referat pt. Poland's entry into the eurozone and the international competitiveness and internationalisation of Polish companies”, przyznana przez The Romanian Journal of Economic Forecasting – grudzień 2011 roku
 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo książki „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych” – październik 2006 roku
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo książki „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” – październik 2003 roku
Problematyka badawcza
 • klastry i ich rola w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności, internacjonalizacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw
 • koopetycja (kooperencja) przedsiębiorstw 
 • międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i branży,
 • strategie internacjonalizacji i globalizacji na poziomie mikroekonomicznym (firmy) i mezoekonomicznym (branże, sektory)

Granty MNiS/NCN

 • Projekt badawczy NCN realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie pt. „Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego – perspektywa filii utworzonych w Polsce” – kierownik
 • Projekt badawczy MNiSW realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pt:„Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego" w trakcie realizacji od 2013 roku - wykonawca
 • Projekt badawczy MNiSW realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Nr N N112 319938, pt: „Koopetycja w klastrach kreatywnych – implikacje dla międzynarodowej konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia firm”, zakończony w 2011 roku – kierownik
 • Projekt badawczy MNiSW realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Nr N N115 257136, pt: „Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw”, zakończony w 2011 roku – wykonawca
 • Projekt badawczy MNiSW, realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Nr 1 H02D 103 28, pt: „Rola klasterów we wspieraniu międzynarodowej konkurencyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”, zakończony w 2007 roku - wykonawca
 • Projekt badawczy KBN realizowany w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 2 HO2D 011 24, pt. „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych”, zakończony w 2004 roku – wykonawca
 • Projekt badawczy KBN realizowany w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nr 1H02D 01317 pt: „Luka przystosowawcza na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej”, zakończony w 2000 roku - wykonawca
Dydaktyka
 • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym – wykłady 
 • Konkurencyjność międzynarodowa a polityka gospodarcza – wykłady
 • International Strategic Business Analysis – wykłady
 • International Competitiveness and Economic Policy - wykłady
 • International Trade - advanced course - wykłady
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - wykłady
 • Seminarium dyplomowe: Międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz branż (strategie, uwarunkowania)
Hobby
 • rodzina,
 • wędrówki górskie,
 • żeglarstwo,
 • dobra książka.