Ziemia jest planetą, która ma swoje ograniczenia, określające nie tylko jakość, co w ogóle możliwość jej istnienia. W ramach Modelu Ograniczeń Planety (MOP) wyróżnia się 9 granic planetarnych traktowanych jako punkty krytyczne, których przekroczenie skutkować ma nagłą, nieprzewidywalną zmianą środowiska w skali kontynentalnej i/lub globalnej (planetarnej). Ważność działań, zmierzających do przeciwdziałania niszczenia rzeczywistości, w której żyjemy jako ludzie, społeczeństwa, gospodarki, kultury, podkreśla wprowadzony przez UE standard ESG (Environmental, Social and Corprate Governance) i opublikowany w kwietniu 2022r. projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustanbility Reporting Directive), rozszerzającej obowiązek raportowania kwestii środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego na kolejne podmioty biznesowe. 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań, umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile polska młodzież, reprezentanci tzw. pokolenia Z,  interesuje się problematyką ekologiczną i jak bardzo chce być świadomym, aktywnym interesariuszem w toczonej dyskusji. Przeprowadzone badania umożliwią określenie postaw pokolenia Z wobec wyzwań klimatycznych. Postawy te ujmujemy jako wyrażenie określonego stosunku wartościującego do danych kwestii, obecnych w poszczególnych granicach MOP. 

Najważniejszymi rezultatami badań mają być: 1. określenie zainteresowania młodzieży szkolnej dyskusją wokół ekologii, 2. stworzenie i prezentacja postaw aksjologicznych reprezentantów pokolenia Z wobec wyzwań klimatycznych w odniesieniu do granic MOP, 3. sformułowanie rekomendacji edukacyjnych, które uwzględniać będą najmniej „rozpoznane” przez młodzież obszary problemowe z zakresu wyzwań klimatycznych.