Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia

1993 - 1998 – studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: Finanse i bankowość, specjalność: Ubezpieczenia gospodarcze)
1997 - 2004 – działalność gospodarcza (tłumaczenia, konsulting, obsługa negocjacji handlowych, analiza finansowa, analiza ryzyka)
07.05.1998 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii na podstawie pracy magisterskiej pt. Badanie zmian w systemie podatków państwowych w okresie transformacji gospodarczej; promotor: dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. nadzw. UE w Poznaniu
1999 - 2003 – studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
01.10.2000 - 31.03.2001 – staż naukowy na Uniwersytecie w Mannheim, Katedra Allgemeine BWL, Treuhandwesen und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
07.04.2004 – publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Funkcja fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Niemczech w latach 1991-2000, przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Tadeusza Juji, prof. nadzw. UE w Poznaniu; recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Jan Sobiech, prof. nadzw. UE w Poznaniu
16.04.2004 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych
2004-2007 – starszy inspektor a następnie komisarz skarbowy w administracji podatkowej
01.02.2007-31.01.2008 – asystent w Katedrze Finansów Publicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
01.02.2008-05.10.2012 – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
04.11.2011 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011
od 06.10.2012 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
10.2013-10.2016 Kierownik Katedry Finansów Publicznych

Wybrane publikacje
Monografie

Publikacje w czasopismach i zeszytach naukowych

 • Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej,Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002,  s. 5-41.
 • Konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej, w: Finanse bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, tom II: Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, pod red. K. Znanieckiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002, s. 479-487.
 • Preferencje podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, w:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 263-268.
 • Postępowanie w przedmiocie wymiaru podatku od dochodów ze źródeł nieujawnionych – problemy i kontrowersje, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008, s. 341-347.
 • Risk Area Monitoring for Tax Inspection Purposes in Poland and Other European Union Member States, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, red. K. Znaniecka i T. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 243-260.
 • Unrevealed Sources of Revenue – Disclosure and Taxation Procedures in Poland, w:Global Challenges and Policies of the European Union – Consequences for the „New Member States”, red. M. Piotrowska, L. Kurowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 207-216.
 • VAT Collection Efficiency in Poland Before and After Accession to the European Union – a Comparative Analysis, w: EKONOMIKA 2009/85, Wilno, Vilniaus Universitetas, s. 7-18.
 • Inicjatywy w zakresie zwalczania oszustw karuzelowych w Unii Europejskiej, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 68-75.
 • Rozliczanie strat poniesionych przez osoby prawne w Polsce i innych państwach UE, w:Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 319-327.
 • Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Niemiec i Francji, w:Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw: Mikrofirma 2009,  red.  A.  Bielawska, Uniwersytet  Szczeciński,  Szczecin  2009, s. 613-621.
 • Bezskuteczność egzekucji a umorzenie zaległości podatkowej z urzędu, w:  Polityka budżetowa i podatki: wybrane zagadnienia, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 149-164.

Rozdziały w monografiach

 • Dodatek inwestycyjny i podwyższone stawki amortyzacji jako instrumenty stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w Niemczech, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP,  red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006,  s. 108-119.
 • Koncepcje harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej, w: Integracja europejska i procesy globalizacji, red. M. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski i Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Zielona Góra 2007, s. 215-225.
 • Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w Niemczech, w: Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw, red. T. Juja, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 209-233.
 • Obniżona stawka podatku od wartości dodanej na usługi pracochłonne w Unii Europejskiej - założenia i wyniki eksperymentu, w: Polityka unijnej integracji – wybrane problemy rynku wewnętrznego,  red. M. Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 19-32.
 • Oszustwa w podatku od wartości dodanej w warunkach postępującej globalizacji, w:Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?  red. W. Caban, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu, Kalisz 2008, s. 245-262.
 • Skuteczność kontroli podatkowej prowadzonej przez urzędy skarbowe, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, tom IV, część II, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika, Toruń 2008, s. 315-328.
 • Ulgi podatkowe a efektywna stopa opodatkowania dochodu osób prawnych w Polsce, w:Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika, Toruń 2008, s. 515-522.
 • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym przez organy podatkowe w Polsce, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 471-479.

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 • Rejestracja podatników podatku od towarów i usług dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, w: Účetnictvi a daně po vstupu Českē republiky Polskē republiky a Slovenskē republiky do EU, Univerzita Ostrava, Ostrava 2005, s. 204-209.
 • Common system of corporate income taxation in the European Union – perspectives and possibilities of implementation, w: Organization in Changing Environment. Current Problems, Concepts and Methods of Management, red. W. M. Grudzewski, I. Hejduk, S. Trzcieliński, IEA Press, Madison 2007, s. 142-153.
 • Intra-Community Transactions and Their Taxation in the Federal Republic of Germany, w: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice, red. Drahomíra  Pavelková, Tomas  Bata University  in  Zlín,  Zlín 2009, s. 1-12.

Współautorstwo podręcznika

 • Pomoc publiczna, w: Finanse publiczne,  red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, rozd. 15.
 • Kontrola pomocy publiczej, w: Finanse publiczne, red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, rozd. 16.
   

Obszary badawcze

 • finanse Unii Europejskiej
 • systemy podatkowe państw członkowskich OECD
 • strategie finansowe i opodatkowanie przedsiębiorstw
 • modele konkurencji podatkowej i optymalnego opodatkowania
 • międzynarodowe planowanie podatkowe
 • finanse międzynarodowe
 • polityka fiskalna Republiki Federalnej Niemiec
 • federalny system podatkowy Stanów Zjednoczonych
 • kontrola podatkowa i skarbowa
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym

Realizowane tematy pracy badawczej

 • Efektywność polityki podatkowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dotychczas prowadzone przedmioty

 • Finanse publiczne
 • System podatkowy
 • Podatki bezpośrednie
 • Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
 • International Tax Planning
 • Tax Systems in the European Union Member States
 • Introduction to the Financial System of the European Union

Obecnie prowadzone seminaria

 • seminarium dyplomowe nt. Planowanie i doradztwo podatkowe
 • seminarium magisterskie nt. Planowanie i doradztwo podatkowe
 • seminarium podyplomowe nt. Podatki i opłaty publiczne na Studiach Podyplomowych Podatków i skarbowości

Zainteresowania

 • kosmologia klasyczna i kwantowa
 • literatura i film (w szczególności fantastyka naukowa)
 • malarstwo romantyczne i surrealizm (Caspar David Friedrich; Salvador Dali)
 • języki obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki)
 • współczesna muzyka francuska i classical-crossover
 • pływanie, nurkowanie, jeździectwo
 • podróże i świat mody