Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) został powołany zarządzeniem Przewodniczącego KEJN w charakterze eksperta w skład Zespołu ewaluacji do spraw nauk ekonomicznych HS-3SZ na okres od dnia 15 grudnia 2016 r.  do dnia 31 marca 2017 r.