Uczymy już od 35 229 dni
Erasmus 2023/2024

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1. Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus. Zasada ta dotyczy również doktorantów.

2. O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3. W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.

4. W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.

5. Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6. Okres studiów w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.

7. Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

8.  Osoby, które studiują w UEP na kierunkach płatnych mogą ubiegać się o obniżenie czesnego na czas mobilności. Wniosek należy złożyć przed wymaganym terminem płatności.

 UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

1.       Udział w kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci UEP, którzy studiują na:

·                 I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym lub letnim,

·                 I, II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia  (kierunki w zakresie nauk o jakości) - wyjazd na II, III roku w semestrze zimowym lub letnim,

·                 II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym (ostatni semestr studiów musi zostać zrealizowany na UEP),

·                 I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym lub letnim,

·                 nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia  z kierunków w zakresie nauk o jakości - wyjazd w kolejnym semestrze zimowym lub letnim,

·                 studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

2.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na aktualnym poziomie studiów.

3.         Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej (poziom min. B2).

4.         Z udziału w kwalifikacji zostają wykluczeni studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów magisterskich na UEP w/w studenci będą mogli wziąć udział w kwalifikacji dodatkowej.

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

 

Zapisy do udziału w kwalifikacji do programu Erasmus+   wyjazdy w roku akademickim 2023/2024

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (USOS) prześlą prawidłowo zgłoszenie. W zgłoszeniu (vide instrukcja) w rubryce "opinia" - informacja o średniej ocen należy wybrać nazwisko pracownika BOS i wysłać odnośnik. Po sporządzeniu opinii, informacja będzie widoczna w systemie dla DWZZ. (Wersja papierowa nie jest wymagana). Zgłoszenia bez średniej ocen lub nieprzesłane w terminie nie będą brane pod uwagę.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

1.    Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego przesyłają skan uprawniającego dokumentu do DWZZ .

2.    Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

3.    WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

Lista uczelni partnerskich dostępna będzie wyłącznie w systemie USOS. Liczba dostępnych miejsc zależy od zapisów w umowach o współpracę.

Studenci/doktoranci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów (dotyczy szczególnie wyjazdów w semestrze letnim) i swoimi zainteresowaniami. Studenci samodzielnie zapoznają się z ofertą przedmiotów uczelni zagranicznych. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ . Na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

1.       zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa+ na UEP,

2.       posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,

3.       przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

4.       posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

5.       ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

6.       posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

7.       zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy doktorantów,

Osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z Biura Studiów Anglojęzycznych potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP znajdują się na stronie:

 

Kwalifikacja poprzedzona została testami językowymi (poziom B2) zgodnie z harmonogramem. W przypadku stwierdzenia przez lektora, że praca nie została napisana samodzielnie,

 

Zasady przyznawania miejsc

1.         O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

2.         Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym poziomie studiów, włącznie z rokiem akademickim 2022/2023; dotyczy również doktorantów.

3.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.

4.         W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.

5.         Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w kwalifikacji w październiku 2022 r., i które zrezygnowały

z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji. (Nie dotyczy osób, które nie spełniły warunków koniecznych do wyjazdu).

6.         Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 r. otrzymają dodatkowe wsparcie. Wysokość wsparcia zostanie określona w zasadach finansowych po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości stawek dofinansowania.

7.         UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1.         Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostaną określone po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości wsparcia finansowego.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

 

Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.