ANALIZA EKONOMICZNA I CONTROLLING

(edycja trzydziesta pierwsza)

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na XXXI edycję


Cele i zadania studiów:
 usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji. Controller wspiera prace zarządu poprzez dostarczenie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządczych. 
Zadaniem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu controllera i analityka finansowego.
Korzyści z ukończenia studiów: maksymalizacja kompetencji zawodowych, większe możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, rozbudowane sieci kontaktów.

Ramowy program studiów:
 teoretyczno-metodologiczne podstawy analizy ekonomicznej i controllingu, rachunkowość jako baza informacyjna w analizie ekonomicznej i controllingu, zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu, rachunek i analiza kosztów, zarządzanie zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałami w przedsiębiorstwie, controlling inwestycyjny, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza finansowa przedsiębiorstwa, budżetowanie i analiza odchyleń, strategiczna karta wyników.


Słuchacze studiów: absolwenci wszystkich typów uczelni wyższych.


Czas trwania studiów: od października 2017 roku do września 2018 roku. Zajęcia będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele (łącznie 220 godzin).


Wykładowcy: pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.


Zapisy na studia podyplomowe: obowiązuje aplikacja online poprzez stronę internetową http://podyplomowe.ue.poznan.pl. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć. 


Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Studiów Podyplomowych oraz Regulaminem Opłat za Usługi Edukacyjne Świadczone na UEP, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie), jedną średnią kopertę zaadresowaną do siebie.


Termin przyjmowania zgłoszeń: od 15 maja do 18 października 2017 roku


Adres do korespondencji:

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
Studia Podyplomowe "Analiza Ekonomiczna i Controlling"