Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz E-nform.

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2023 r. wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne jak i prywatne liczące powyżej 50 pracowników, a już do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmie organizacje powyżej 250 pracowników. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę obowiązane pod groźbą sankcji. Należy podkreślić, że dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów przez obowiązane organizacje jest coraz mniej.

Skuteczna implementacja w organizacji efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także jego utrzymywanie i doskonalenie to proces złożony, wymagający od każdej organizacji zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Wdrożenie skutecznego systemu to nie tylko kwestia znajomości wymogów prawa, ale także niezbędna wiedza m.in. z obszaru technologii, psychologii czy zarządzania. Należy podkreślić, że prawidłowo wdrożony system ochrony sygnalistów może przynieść organizacji istotne korzyści, w tym m.in. zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie, stabilny rozwój oraz przyjazne środowisko pracy. Natomiast brak systemu lub jego wadliwe wdrożenie może stworzyć dla organizacji poważne zagrożenia (m.in. sankcje, utrata wizerunku).

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

Adresatami studiów są przedstawiciele podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, obowiązani lub zainteresowani wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (systemu whistleblowingowego), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Aplikuj online

Program:

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
2. Praktyczne aspekty skutecznego wdrażania i zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
3. Rola komunikacji we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu zgłaszania nieprawidłowości (16 godz.)
4. Techniki analizy informacji jako element zarządzania informacją od sygnalistów ( 16 godz.)
5 .Metody prowadzenia śledztw wewnętrznych ( 16 godz.)
6. Pozaprocesowe aspekty prowadzenia przesłuchań/rozmów ( 16 godz.)
7. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji ( 8 godz.)
8. Ochrona kierownictwa organizacji w kontekście ryzyka nadużyć ( 8 godz.)
9. System zgłaszania nieprawidłowości jako element systemu compliance ( 8 godz.)
10. Uprawnienia organów państwa w obszarze ujawniania i ścigania nadużyć (8 godz.)
11. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości ( 16 godz.)
12. System zgłaszania nieprawidłowości jako istotny element systemu zarządzania organizacją ( 16 godz.)

Egzaminy

1.Wymogi prawne i dobre praktyki w zakresie ochrony sygnalistów oraz tworzenia skutecznych systemów zgłaszania nieprawidłowości
2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony sygnalistów w organizacji
3. Zarządzanie kryzysowe w aspekcie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
– Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
– Certyfikat Menedżera systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów – wystawiony przez PIKW
– Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
– Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html)

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
tel: +48 22 654 10 44, tel. kom.: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl

Informacji merytorycznych udzielają:

dr Joanna Przybylska, kierownik studiów, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Rafał Hryniewicz, ekspert PIKW, tel. kom.: + 48 727 656 060; e-mail: rhryniewicz@enform.pl

Aplikuj online

V edycja studiów podyplomowych „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)” będzie realizowana w okresie od października 2023 roku do września o 2024 roku.

Rekrutacja on-line potrwa do 8 października 2023 roku.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłata za studia: 5 200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4 160 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5 200 zł (lub 4 160 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– płatna do dnia 18 października 2023 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2 600 zł każda (lub 2 080 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1 300 zł każda (lub 1 040 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia 2023 r.
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Warunki postępowanie rekrutacyjnego:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych
ul. Towarowa 55, III piętro, p. 3.4 (przy Akademii Muzycznej)

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online
Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz E-nform.

Adam Chwalisz – CGAP, CFE, AW MF, Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment (Ocena jakości audytu wewnętrznego), kwalifikacje Prince 2 i szereg innych.  Z wykształcenia prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowość i finanse. Doświadczony trener i wykładowca kilkunastu uczelni wyższych, (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WSM w Warszawie) – szkoli z zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie praktyczne w realizacji audytów – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach, oceny zewnętrznej audytu, procesów IT – zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Standardów w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w spółce sektora energetycznego oraz w administracji rządowej. Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011.

Rafał Hryniewicz – certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO/IEC 27001:2017-06. Ekspert w zakresie whistleblowingu (wdrażanie i utrzymanie systemów dla sygnalistów) oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki „Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości” oraz autor publikacji w tym zakresie. Od 2017 roku prezes zarządu E-nform Sp. z o.o., a od 2018 r. dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej, przez prawie 20 lat służył Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (wieloletni naczelnik wydziału analiz w Departamencie Analiz). W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń analitycznych.

dr Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.  Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).

 

Krzysztof Krak – doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Zajmuje się wdrażaniem systemów do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers) oraz szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Współautor książki „Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości” oraz autor publikacji w tym zakresie. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie wdrażał i nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił także funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Michał Lorenc – prezes zarządu w Celius Sp. z o.o. Od wielu lat specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu, compliance, zarządzaniu kryzysowym, prowadzeniu trudnych negocjacji. Compliance officer (Approved Compliance Officer), biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji, audytor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06. Trener szkoleniowy z obszaru bezpieczeństwa organizacji. Autor i wykładowca programu dla wyższej kadry zarządzającej „Executive Business Protection”. Jako ekspert i doradca pracuje dla dużych podmiotów polskich oraz zagranicznych. Pracował jako wyższa kadra zarządzająca w koncernach zagranicznych takich jak Henkel, Philips, Siemens oraz dla spółek giełdowych takich jak np.  Sygnity czy ABC Data. Projekty związane z bezpieczeństwem procesu biznesowego realizował dla swoich klientów w Europie Zachodniej, Centralnej, Rosji, Azji Środkowej, Białorusi, Grecji, Rumunii i na Bałkanach.

Marzena Rosler-Borakiewicz – Radca Prawny w FILIPIAK BABICZ LEGAL. Posiada doświadczenie w praktyce HR, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych – doradza firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości i standardy, na których budują swój biznes. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy, w tym na tle mobbingu. Doradza w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia – w przeprowadzaniu zwolnień indywidulanych pracowników oraz zwolnień grupowych. Zajmuje się audytem procesów HR, pomaga Klientom skutecznie wdrożyć procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji oraz realizację zgłoszonych nieprawidłowości.

Paweł Sawicki – Partner w NGL LEGAL. Adwokat z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się głównie prawem karnym, w tym przede wszystkim karnym-gospodarczym i specjalizuje się w postępowaniach sądowych i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, a także reprezentuje pokrzywdzonych (głównie firmy – ofiary nadużyć). Doradza klientom w zakresie strategii wprowadzania polityk compliance oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert (ACE), Approved AML Compliance Officer (AMLCO) and Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO).

Jarosław Śmigiel – członek zarządu i dyrektor operacyjny w Celius sp. z o.o. Od kilku lat specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym i komunikacji kryzysowej oraz wdrażaniu systemów whisteblowingowych na płaszczyźnie komunikacyjnej. Ponad 20 lat doświadczenia w marketingu, komunikacji, reklamie, planowaniu strategii marki. Pracował dla największych międzynarodowych marek. Wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodami Effie Awards, Złote Orły, Mobile Trends Awards. W 2008 członek komitetu organizacyjnego Effie Awards w Polsce. Z wykształcenia psycholog.

Paweł Tarnawski, wieloletni funkcjonariusz policji. Były pracownik Biura Bezpieczeństwa Rady UE, Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i ONZ w Demokratycznej Republice Kongo. Trener policyjny oraz trener i konsultant w firmach prywatnych. Absolwent prawa UJ, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Narodowej Akademii FBI w Quantico.

Skontaktuj się z nami

Mgr Maria Jankiewicz specjalista
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, pokój nr 3.5
DANE KONTAKTOWE
Dr Joanna Przybylska adiunkt
Budynek C, pokój nr 207a
DANE KONTAKTOWE

godziny dyżurów:

Czwartek
10:30 - 11:30

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.